svipc(7) Mechanizmy komunikacji między procesami w Systemie V

SKŁADNIA

#include <sys/msg.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/shm.h>

OPIS

Niniejsza dokumentacja stara się opisać implementację w systemie Linux mechanizmów komunikacji między procesami (IPC) Systemu V: kolejek komunikatów, semaforów oraz segmentów pamięci wspólnej. Dalej w tekście słowo zasób oznacza egzemplarz/realizację jednego z tych mechanizmów.

Prawa dostępu do zasobów

W przypadku każdego zasobu system korzysta z ogólnej struktury typu struct ipc_perm, w której przechowuje informacje niezbędne do określenia uprawnień do wykonania operacji IPC. Struktura ipc_perm składa się z następujących pól:
struct ipc_perm {
  uid_t     cuid;  /* ID użytkownika - twórcy */
  gid_t     cgid;  /* ID grupy twórcy */
  uid_t     uid;  /* ID użytkownika właściciela */
  gid_t     gid;  /* ID grupy właściciela */
  unsigned short mode;  /* prawa dostępu do odczytu i zapisu */
};

Pole mode struktury ipc_perm w swoich najniższych dziewięciu bitach przechowuje informacje o prawach dostępu do zasobu dla procesu wywołującego funkcję systemową metod IPC. Uprawnienia są interpretowane w sposób następujący:

  0400  Prawo do odczytu przez użytkownika.
  0200  Prawo do zapisu przez użytkownika.

0040 Prawo do odczytu przez grupę. 0020 Prawo do zapisu przez grupę.
0004 Prawo do odczytu przez innych. 0002 Prawo do zapisu przez innych.

Bity 0100, 0010 i 0001 (bity praw do uruchamiania) nie są przez system wykorzystywane. Co więcej, w przypadku zestawu semaforów "zapisz" efektywnie oznacza "zmień".

W tym samym systemowym pliku nagłówkowym zawarta jest definicja stałych symbolicznych:

IPC_CREAT
Utworzenie pozycji, gdy klucz nie istnieje.
IPC_EXCL
Błąd, gdy klucz istnieje.
IPC_NOWAIT
Błąd, gdy żądanie musi czekać.
IPC_PRIVATE
Klucz prywatny.
IPC_RMID
Usunięcie zasobu.
IPC_SET
Ustawienie opcji zasobu.
IPC_STAT
Odczytanie opcji zasobu.

Proszę zauważyć, że IPC_PRIVATE jest typu key_t, podczas gdy pozostałe stałe są polami znacznikowymi, które mogą być sumowane bitowo (OR) do jednej zmiennej typu int.

Kolejki komunikatów

Kolejka komunikatów jest w sposób jednoznaczny identyfikowana przez dodatnią liczbę całkowitą (jej msqid) oraz posiada skojarzoną strukturę typu struct msqid_ds, która jest zdefiniowana w pliku <sys/msg.h> i składa się z następujących pól:
struct msqid_ds {
  struct ipc_perm msg_perm;
  msgqnum_t    msg_qnum;  /* liczba komunikatów w kolejce */
  msglen_t    msg_qbytes; /* maksymalna liczba bajtów w kolejce */
  pid_t      msg_lspid;  /* PID ostatniego wywołania msgsnd(2) */
  pid_t      msg_lrpid;  /* PID ostatniego wywołania msgrcv(2) */
  time_t     msg_stime;  /* czas ostatniego wywołania msgsnd(2) */
  time_t     msg_rtime;  /* czas ostatniego wywołania msgrcv(2) */
  time_t     msg_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
};
msg_perm
Struktura ipc_perm, która określa prawa dostępu do kolejki komunikatów.
msg_qnum
Liczba komunikatów znajdujących się aktualnie w kolejce.
msg_qbytes
Maksymalna liczba bajtów tekstu komunikatu, na jaką pozwala kolejka.
msg_lspid
Identyfikator procesu, który ostatni wykonał funkcję systemową msgsnd(2).
msg_lrpid
identyfikator procesu, który ostatni wykonał funkcję systemową msgrcv(2).
msg_stime
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgsnd(2).
msg_rtime
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej msgrcv(2).
msg_ctime
Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej, w wyniku którego zmienione zostało pole struktury msqid_ds.

Zestawy semaforów

Semafor jest jednoznacznie identyfikowany przez dodatnią liczbę całkowitą (jego semid) i jest skojarzony ze strukturą typu struct semid_ds, zdefiniowaną w pliku <sys/sem.h>, która składa się z następujących pól:
struct semid_ds {
  struct ipc_perm sem_perm;
  time_t     sem_otime;  /* czas ostatniej operacji */
  time_t     sem_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
  unsigned long  sem_nsems;  /* liczba semaforów w zbiorze */
};
sem_perm
Struktura ipc_perm, która określa prawa dostępu do zestawu semaforów.
sem_otime
Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej semop(2).
sem_ctime
Czas ostatniego wywołania funkcji systemowej semctl(2), która zmieniła element przedstawionej powyżej struktury lub jeden z semaforów należących do zestawu.
sem_nsems
Liczba semaforów w zestawie. Każdy semafor zestawu jest identyfikowany przez nieujemną liczbę całkowitą z zakresu od 0 do sem_nsems-1.

Semafor jest strukturą typu struct sem, która składa się z następujących pól:

struct sem {
  int semval; /* wartość semaforu */
  int sempid; /* PID ostatniej operacji */
};
semval
Wartość semafora: nieujemna liczba całkowita.
sempid
Identyfikator ostatniego procesu, który wykonał operację na tym semaforze.

Segmenty pamięci wspólnej

Segment pamięci wspólnej jest jednoznacznie identyfikowany przez dodatnią liczbę całkowitą (jego shmid) i jest skojarzony ze strukturą typu struct shmid_ds, zdefiniowaną w <sys/shm.h>, która składa się z następujących pól:
struct shmid_ds {
  struct ipc_perm shm_perm;
  size_t     shm_segsz;  /* rozmiar segmentu */
  pid_t      shm_cpid;  /* PID twórcy */
  pid_t      shm_lpid;  /* PID ostatniej operacji */
  shmatt_t    shm_nattch; /* liczba bieżących podłączeń */
  time_t     shm_atime;  /* czas ostatniego podłączenia */
  time_t     shm_dtime;  /* czas ostatniego odłączenia */
  time_t     shm_ctime;  /* czas ostatniej zmiany */
};
shm_perm
Struktura ipc_perm, która określa prawa dostępu do segmentu pamięci wspólnej.
shm_segsz
Rozmiar segmentu pamięci wspólnej w bajtach.
shm_cpid
Identyfikator procesu, który utworzył ten segment pamięci wspólnej.
shm_lpid
Identyfikator procesu, który ostatni wykonał funkcję systemową shmat(2) lub shmdt(2).
shm_nattch
Liczba aktualnych, aktywnych przyłączeń do tego segmentu pamięci wspólnej.
shm_atime
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmat(2).
shm_dtime
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmdt(2).
shm_ctime
Czas ostatniego wykonania funkcji systemowej shmctl(2), w którego wyniku zmienione zostało shmid_ds.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Piotr Pogorzelski (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.