strtok_r(3) wydzielanie słów z łańcuchów

Other Alias

strtok

SKŁADNIA

#include <string.h>


char *strtok(char *str, const char *delim);

char *strtok_r(char *str, const char *delim, char **saveptr);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

strtok_r(): _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE

OPIS

Funkcja strtok() dzieli łańcuch na sekwencję zera lub więcej niepustych słów. Przy pierwszym wywołaniu funkcji strtok() łańcuch do przetworzenia powinien być podany w str. W każdym kolejnym wywołaniu, które powinno przetworzyć ten sam łańcuch, str musi być NULL.

Argument delim określa zbiór bajtów służących do oddzielania słów w przetwarzanym łańcuchu. Program wywołujący może podawać różne argumenty delim w kolejnych wywołaniach przetwarzających ten sam łańcuch znaków.

Każde wywołanie funkcji strtok() zwraca wskaźnik do zakończonego znakiem null łańcuch zawierającego następne słowo. Łańcuch ten nie zawiera znaku separatora. Jeśli nie ma więcej słów, to strtok() zwraca NULL.

Sekwencja wywołań strtok() działająca na tym samym łańcuchu znaków przechowuje wskaźnik określający punkt, od którego należy szukać kolejnego słowa. Pierwsze wywołanie strtok() ustawia ten wskaźnik na pierwszy bajt łańcucha. Początek kolejnego słowa jest określany przez szukanie kolejnego bajtu niebędącego ogranicznikiem w str. Jeśli taki bajt zostanie znaleziony, to jest uważany za początek kolejnego słowa. Jeśli nie ma takiego bajtu, to nie ma więcej słów i strtok() zwraca NULL (Łańcuch, który jest pusty, lub taki, który zawiera tylko znaki ogranicznika, spowoduje, że pierwsze wywołanie strtok() także zwróci NULL).

Koniec każdego słowa jest określany przez wyszukanie albo następnego bajtu ogranicznika albo napotkanie kończącego bajtu null ('\0'). Jeśli zostanie znaleziony bajt ogranicznika, to jest nadpisywany znakiem null, tak aby zakończyć bieżące słowo, a strtok() zachowuje wskaźnik do kolejnego bajtu; wskaźnik ten będzie użyty jako punkt startowy wyszukiwania kolejnego słowa. W takim przypadku strtok() zwraca wskaźnik do początku znalezionego słowa.

Z powyższego opisu wynika, że sekwencja dwóch lub więcej następujących po sobie bajtów ogranicznika w przetwarzanym łańcuchu jest uważana za pojedynczy ogranicznik i że ograniczniki na początku i końcu łańcucha są zawsze ignorowane. Innymi słowy: słowa zwracane przez strtok() są zawsze niepustymi łańcuchami znaków. Dlatego na przykład kolejne wywołanie strtok() dla łańcucha "aaa;;bbb," z łańcuchem ograniczników ";," zwrócą słowa "aaa" oraz "bbb", a następnie zwrócą wskaźnik null.

Funkcja strtok_r() jest wielowątkową wersją strtok(). Argument saveptr jest wskaźnikiem do zmiennej typu char *, używanej wewnętrznie przez strtok_r() do zachowania kontekstu pomiędzy kolejnymi wywołaniami przetwarzającymi ten sam łańcuch znaków.

Podczas pierwszego wywołania strtok_r() argument str powinien wskazywać na łańcuch do przetworzenia, a wartość saveptr jest ignorowana. W kolejnych wywołaniach str powinien być równy NULL, a saveptr nie powinien być zmieniony od poprzedniego wywołania.

Różne łańcuchy znaków mogą być przetwarzane równocześnie przy użyciu sekwencji wywołań strtok_r(), różniących się argumentami saveptr.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strtok() i strtok_r() zwracają wskaźnik do następnego słowa lub NULL, jeśli nie ma już więcej słów.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja strtok() nie jest bezpieczna dla wątków.

Funkcja strtok_r() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

strtok()
SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C89, C99.
strtok_r()
POSIX.1-2001.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Nigdy nie należy używać tych funkcji. Jeśli jednak zostaną użyte, to należy zauważyć, że:
*
Funkcje te modyfikują swój pierwszy argument.
*
Funkcje ta nie mogą być stosowana z ciągami stałymi.
*
Tożsamość bajtu separatora jest tracona.
*
Funkcja strtok() korzysta ze statycznego bufora, więc nie jest przystosowana do wielowątkowości. Jeśli ma to znaczenie, należy używać strtok_r().

PRZYKŁAD

Poniższy program używa zagnieżdżonych pętli, stosując strtok_r() do podzielenia łańcucha na dwupoziomową hierarchię słów. Pierwszy argument linii poleceń określa łańcuch do przetworzenia. Drugi argument podaje bajty ograniczające używane do dzielenia łańcucha na "główne" słowa. Trzeci argument określa bajty służące do dzielenia "głównych" słów na podsłowa.

Przykładowe wyjście programu jest następujące:

$ ./a.out 'a/bbb///cc;xxx:yyy:' ':;' '/'
1: a/bbb///cc
     --> a
     --> bbb
     --> cc
2: xxx
     --> xxx
3: yyy
     --> yyy

Żródło programu

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int
main(int argc, char *argv[])
{
  char *str1, *str2, *token, *subtoken;
  char *saveptr1, *saveptr2;
  int j;
  if (argc != 4) {
    fprintf(stderr, "Użycie: %s string delim subdelim\n",
        argv[0]);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  for (j = 1, str1 = argv[1]; ; j++, str1 = NULL) {
    token = strtok_r(str1, argv[2], &saveptr1);
    if (token == NULL)
      break;
    printf("%d: %s\n", j, token);
    for (str2 = token; ; str2 = NULL) {
      subtoken = strtok_r(str2, argv[3], &saveptr2);
      if (subtoken == NULL)
        break;
      printf("	 --> %s\n", subtoken);
    }
  }
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

Inny przykładowy program używający strtok() można znaleźć w getaddrinfo_a(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.