lpr(1) drukowanie off line

SKŁADNIA

lpr
[-A] [-b,l] [-C class] [-D debugopt] [-F filterformat]
[-h] [-i indentcols] [-k] [-J job] [-K,# copies]
[-m mailTo] [-P printer] [-Q] [-r] [-R remoteAccount]
[-s] [-T title] [-U user] [-V] [-w width]
[-Z zoptions] [-1,2,3,4 font] [filename...]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Lpr wykorzystuje demona kolejki wydruku do drukowania podanych plików gdy usługi będą dostępne. Jeżeli nie podano nazw, przyjmowane jest standardowe wejście.

OPCJE

-A
Wykorzystuje usługi przesyłania uwierzytelnianego, jeśli są dostępne.
-C class
Określa klasyfikację zadania, jaka ma być zastosowana dla strony rozdzielającej i do ustawienia priorytetu.

Priorytety mają zakres od A (najniższy) do Z (najwyższy); domyślnym jest A.

Na przykład,

      lpr -C B foo.c
ustawia priorytet/klasę na B a drukowany jest plik foo.c.

-D debugoptions
Debugowanie sterowane jest opcją -D. Opcja ta przyjmuje listę oddzielanych przecinkami ustawień. Mają one jedną z dwu postaci: urządzenie=wartość, lub wartość ustawiająca całościową wartość domyślną.
-F filterformat
Określeniu filtru lub formatu. Domyślnie, zakłada się, że wejście jest standardowym plikiem tekstowym i używany jest format f; przyjmowane jest, że urządzeniem wyjściowym jest drukarka wierszowa. Dostępne są inne, podane poniżej, formaty. Nie wszystkie z nich są dostępne dla wszystkich drukarek; szczegóły znajdziesz w printcap(5). Formaty podawane są jako pojedyncze małe litery; poniższe z nich są poprawnymi argumentami opcji -F z zakładanym typem danych. Dla utrzymania zgodności z poprzednimi wersjami lpr typów formatu można użyć jako samodzielnych opcji (tj. pomijając F) z wyjątkiem wymienionych niżej; w takich przypadkach może się pojawić ostrzeżenie.
-b, -l
obie flagi te określają plik binarny ("dosłowny"), nie zostanie wykonane żadne przetwarzanie. Drukowane przy zastosowaniu filtru formatu f, z zaniechaniem przetwarzania.
-c
dane utworzone przez cifplot(l).
-d
wyjście z tex(l) (format DVI ze Stanford).
-g
standardowe dane wykresowe utworzone przez programy plot(3X) (zobacz też plot(1G), gdzie znajdziesz opis filtrów wykorzystywanych przez program buforujący drukarki).
-n
wyjście z (niezależnego od urządzenia) troff.
-p
Najpierw wykorzystuje pr(1) do sformatowania plików, potem drukuje przy użyciu formatu f.
-r
Przerażająca opcja USUŃ PO WYDRUKOWANIU. Uważaj, gdyż lpr usunie pliki po wysłaniu ich do kolejki drukowania. Opcja obecna na żądanie użytkowników, dla zgodności z inną implamentacją Berkeley lpr, ale faktycznie NIE powinno jej być.
-t
wyjście z troff(1) (pierwotnie polecenia cat fotonaświetlarki, ale obecnie zakładamy, że to samo, co format n).
-v
grafika rastrowa dla urządzeń takich jak Benson Varian.
-h
Bez strony tytułowej lub nagłówka dla tego zadania.
-i indentcols
Wcięcie wejścia o indentcols kolumn. Zauważ, że ta opcja nie jest obsługiwana na wszystkich drukarkach.
-J jobname
Określa nazwę zadania, jaka ma być wydrukowana na stronie rozdzielającej. Domyślnie jest to nazwa pierwszego pliku w zadaniu lub (STDIN) jeśli wejście pochodzi z potoku.
-k
Używane jako filtr, lpr normalnie dla wejścia czytanego z stdin tworzy plik tymczasowy przed wysłaniem go na zdalną drukarkę. -k powoduje, że zadanie wysyłane jest bezpośrednio do serwera. Jeżeli zadanie zostanie zabite w środku tworzenia, to wydrukowany zostanie częściowo przesłany plik. Opcja ta może nie działać z bardzo dużymi zadaniami lub programami buforującymi spoza LPRng.
-Kcopies,  -#copies
Określa liczbę kopii każdego plików przeznaczonych do druku.
-m mailTo
Po pomyślnym zakończeniu wysyła wiadomość pocztową do użytkownika mailTo.
-P printer
Wyjście będzie kierowane na drukarkę printer. Jeżeli nie ustawiono drukarki przy pomocy tej opcji, to stosowana jest domyślna. Drukarkę domyślną wskazują (w kolejności priorytetu): zmienna środowiskowa PRINTER, pierwsza pozycja w bazie printcap, wpis default_printer pliku konfiguracyjnego i, na koniec, wkompilowana (zależna od hosta) wartość default_printer.
-Q
Umieszca nazwę kolejki druku w pliku zadania. Informacaja ta może być następnie wykorzystana przez oprogramowanie buforujące do sterowania formatem wyjściowym.
-R remoteAccount
Określa informację rozliczeniową, jakiej ma użyć system zdalny drukujący.

Parametr może służyć do określania kodu opłaty, jaka ma zostać pobrana za wydruk.

-s
Flaga zamieszczona w celu zachowania zgodności z innymi wersjami lpr. W wersjach tych tworzy ona dowiązania symboliczne do plików przeznaczonych do druku. Lpr wysyła teraz pliki wprost do serwera i flaga ta jest nieistotna.
-T title
Określa tytuł wykorzystywany przez pr(1). Domyślnie jest to nazwa pliku.
-U username
Opcja -U służy do przypisania zadaniu nazwy użytkownika. Jest dostępna tylko dla ROOTa lub użytkowników wymienionych w opcji konfiguracyjnej allow_user_setting. Jest to oczywiście dziura w systemie bezpieczeństwa, lecz istnieje, by pozwolić systemom takim jak SAMBA na dostarczanie zadań w imieniu użytkowników. Zobacz Przesyłanie uwierzytelniane poniżej.
-V
Tryb gadatliwy. Dodatkowe flagi -V zwiększają gadatliwość. Maksymalną gadatliwość uzyskuje się stosując flagę debug.
-w width
Określa szerokość strony dla drukowanego zadania.
-Z zoptions
Opcja stosowana do przekazywania opcji programowi buforującemu druk. Używana, gdy zachodzi potrzeba przekazania dodatkowej lub specjalizowanej informacji programowi buforującemu.
-1,2,3,4fontname
Określa nazwę fontu, jaki ma być osadzony na pozycji i przy drukowaniu TROFF (przestarzałe).

NAZWY PLIKÓW

Domyślnie, jeżeli nie podano nazw plików lpr czyta standardowe wejście i drukuje je.

PRZESYŁANIE UWIERZYTELNIANE

Pierwotny protokół sieciowy LPR zdeefiniowany w RFC1179 nie zapewniał uwierzytelniania między użytkownikiem a serwerem. Jest ono obecnie obsługiwane przez LPRng. W dokumentacji pomocniczej LPRng znajdziesz więcej szczegółów o działaniu i obsłudze uwierzytelniania.

ZGODNOŚĆ

lpr w wersji LPRng usiłuje być funkcjonalnie zgodne z typowymi implementacjami lpr. Jest jednak nieco poleceń i funkcjonalności, które there are some commands and functionality that are deliberately missing.
-s Symbolic Links
(Berkeley LPR) Ta opcja określała, że podczas buforowania zadań powinno być użyte dowiązanie symboliczne do oryginalnego pliku danych, zamiast kopii tego pliku. Otwiera to pole dla różnorodnych problemów z bezpieczeństwem, jest też nieefektywne przy drukowaniu na zdalnym hoście.

PLIKI

Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw wartości domyślnych.

/etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
/etc/printcap            plik opisu drukarek
/etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
/var/spool/printer*         katalogi buforowania
/var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
/var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
/var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
/var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

DIAGNOSTYKA

Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest [email protected]; subskrypcja przez wysłanie listu do [email protected] ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <[email protected]>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 lpr

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.