lpf(1) ogólny filtr drukarki

SKŁADNIA

lpf
-Pprinter -wwidth -llength -xwidth -ylength [-c]
-Kcontrolfilename -Lbnrname [-i indent] [-Z options]
[-C class] [-J job] [-R accntname] -nlogin -hHost
-Fformat [-T[crlf,endlinechar] -D level] [affile]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Lpf jest ogólnym filtrem drukarki. Zwykle jest używany jako filtr w pliku printcap i wywoływany przez lpd. Opcja -Tcrlf eliminuje konwersję LF na pary CR/LF.

Poniższe opcje przesyła lpd domyślnie:

-Pprinter
Nazwa drukarki.
-wwidth
Szerokość strony w znakach, jak podano w polu :pw pliku printcap
-llength
Szerokość długość w wierszach, jak podano w polu :pl pliku printcap
-xwidth
Szerokość strony w pikselach, jak podano w polu :px pliku printcap
-ylength
Długość strony w pikselach, jak podano w polu :py pliku printcap
-Kcontrolfilename
Nazwa pliku sterującego.
-Lbnrname
Nazwa nagłówka (banner). Ustawiana opcją -T polecenia lpr.
-nlogin
Nazwa zgłoszeniowa użytkownika.
-hHost
Host, z którego zgłoszono zadanie.
-Fformat
Format zadania z opcji -F polecenia lpr lub innej opcji.

Poniższe opcje mogą być ustawiane przez lpd opcjonalnie:

-Zoptions
Opcje dodatkowe. Przesyłane są z parametru -Z podanego w wierszu poleceń polecenia lpr i mogą być interpretowane przez filtr.

Pozostałe opcje można dodać do wpisu filtru w pliku printcap:

-c
ignoruje znaki sterujące, ustawiane przez opcje -b (binary) lub -l (literal) polecenia lpr.
-iindent
wielkość wcięcia, ustawiana opcją -i polecenia lpr.
-Cclass
nazwa klasy, ustawiana opcją -C polecenia lpr.
-Jjob
nazwa zadania, ustawiana opcją -J polecenia lpr.
-Raccntname
nazwa pliku rozliczeniowego, z informacji zawartej w printcap.
-Dlevel
Ustawia poziom debugowania. Poziom musi być liczbą całkowitą, wartość niezerowa włącza debugowanie.
-Tcrlf
Włącza konwersję LF na CR/LF.
[tłum: w org. _wyłącza_].
-TNNN
NNN jest liczbą całkowitą w formacie używanym w C. Odpowiadający jej znak jest dołączany na koniec wiersza (LF, CR lub CR/LF). Można użyć do wymuszenia innej postaci konwersji CR/LF.

PLIKI

Nazwy plików używane przez LPRng ustawiane są wartościami w pliku konfiguracyjnym drukarek. Poniżej podano powszechnie używany zestaw wartości domyślnych.

/etc/lpd.conf            plik konfiguracyjny LPRng
/etc/printcap            plik opisu drukarek
/etc/lpd.perms            uprawnienia drukarek
/var/spool/printer*         katalogi buforowania
/var/spool/printer*/printer     plik blokujący sterowania kolejką
/var/spool/printer*/control.printer sterowanie kolejką
/var/spool/printer*/active.printer  aktywne zadanie
/var/spool/printer*/log.printer   plik dziennika drukarki

DIAGNOSTYKA

Większość komunikatów diagnostycznych jest oczywista. Jeśli dokładny powód niepowodzenia pozostaje niejasny, należy włączyć poziom debugowania (-D5) i uruchomić ponownie. Informacja diagnostyczna pomoże uchwycić dokładną przyczynę.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest [email protected]; subskrypcja przez wysłanie listu do [email protected] ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <[email protected]>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 lpf

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.