flock(2) założenie lub zdjęcie doradczej blokady na otwartym pliku.

SKŁADNIA

#include <sys/file.h>

int flock(int fd, int operation);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Zakłada lub zdejmuje doradczą blokadę na otwartym pliku, określonym przez fd. Parameter operation jest jednym z poniższych:

LOCK_SH
Założenie blokady współdzielonej. Więcej niż jeden proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.
LOCK_EX
Założenie blokady wyłącznej. Tylko jeden proces może ją utrzymywać na danym pliku w danej chwili.
LOCK_UN
Usunięcie istniejącej blokady, założonej przez bieżący proces.

Wywołanie flock() może się zblokować, gdy inny proces utrzymuje blokadę niezgodnego typu. Aby uzyskać wywołanie nieblokujące, należy dodać w dowolnej z powyższych wartości operation LOCK_NB (za pomocą bitowego OR).

Pojedynczy plik nie może mieć jednocześnie założonej blokady współdzielonej i wyłącznej.

Blokady utworzone za pomocą flock() są skojarzone z plikiem, lub dokładniej, z wpisem w tablicy otwartych plików. Oznacza to, że powielone deskryptory plików (utworzone na przyład za pomocą fork(2) lub dup(2)) odnoszą się do tej samej blokady i ta blokada może być zmieniana lub zwalnaina za pomocą dowolnego ze wspomnianych deskryptorów. Ponadto, blokada zostaje zwolniona albo w wyniku jawnego wykonania operacji LOCK_UN na dowolnym z tych powielonych deskryptorów, albo po zamknięciu wszytkich tych deskryptorów.

Proces może utrzymywać dla pliku tylko jeden rodzaj blokady (współdzieloną lub wyłączną). Późniejsze wywołania flock() są zachowywane poprzez wywołania execve(2).

Blokada współdzielona lub wyłączna może zostać założona na pliku niezależnie od trybu otwarcia tego pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EWOULDBLOCK
Plik jest zablokowany, a był ustawiony znacznik LOCK_NB.
EBADF
fd nie jest deskryptorem otwartego pliku.
EINTR
Wywołanie zostało przerwane podczas oczekiwania na założenie blokady w wyniku doręczenia i przechwycenia sygnału przez procedurę jego obsługi.
EINVAL
operation jest niepoprawne.
ENOLCK
Zabrakło pamięci dla jądra na przydzielenie rekordów dla blokad.

ZGODNE Z

4.4BSD (funkcja flock(2) pojawiła się pierwotnie w 4.2BSD). Pewna wersja flock(2), prawdopodobnie zaimplementowana w oparciu o fcntl(2), pojawia się w większości Uniksów.

UWAGI

flock(2) nie blokuje plików przez NFS. Należy zamiast tego korzystać z fcntl(2): ta funkcja działa przez NFS, o ile wersja Linuksa jest dostatecznie nowe i serwer wspiera blokowanie.

Począwszy od jądra 2.0, flock(2) jest zaimplementowane jako samodzielna funkcja systemowa, zamiast jej emulacji w bibliotece GNU C za pomocą wywołania fcntl(2). Daje to prawdziwą semantykę BSD: nie ma interakcji pomiędzy blokadami różnych typów, tworzonymi za pomocą flock(2) oraz tworzonymi za pomocą fcntl(2). flock(2) Nie wykrywa zakleszczenia blokad.

flock(2) tworzy jedynie blokady doradcze; proces posiadający odpowiednie uprawnienia do pliku, może swobodnie zignorować fakt użycia flock(2) i wykonywac operacje we/wy na tym pliku.

Blokady flock(2) i fcntl(2) posiadają różną semantykę w odniesieniu do rozgałęzionych procesów oraz dup(2).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 flock

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.