diff(1) porównuje pliki wiersz po wierszu

SKŁADNIA

diff [OPCJE]... PLIKI

OPIS

Porównuje PLIKI wiersz po wierszu.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--normal
wypisuje zwykły diff (domyślnie)
-q, --brief
informuje jedynie, że pliki się różnią
-s, --report-identical-files
gdy pliki są identyczne, wypisuje informację o tym
-c, -C LICZBA, --context[=LICZBA]
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy kopiowanego kontekstu
-u, -U LICZBA, --unified[=LICZBA]
wypisuje LICZBĘ (domyślnie 3) wierszy zunifikowanego kontekstu
-e, --ed
wypisuje zapis eda
-n, --rcs
wpisuje różnicę w formacie diffa RCS
-y, --side-by-side
wypisuje wynik w dwóch kolumnach
-W, --width=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ (domyślnie 130) kolumn
--left-column
wypisuje jedynie lewą kolumnę wspólnych wierszy
--suppress-common-lines
nie wypisuje wspólnych wierszy
-p, --show-c-function
pokazuje funkcję C, w której znajduje się każda ze zmian
-F, --show-function-line=WYR-REG
pokazuje ostatni wiersz pasujący do WYR-REG
--label ETYKIETA
używa ETYKIETY, zamiast nazwy pliku (może być powtórzona)
-t, --expand-tabs
zamienia tabulację na spacje w wypisywanym wyniku
-T, --initial-tab
tworzy formatowanie, dodając na początku znak tabulacji
--tabsize=LICZBA
tabulacja ma rozmiar LICZBA (domyślnie 8) kolumn
--suppress-blank-empty
nie wypisuje spacji lub tabulatora przed pustymi wierszami
-l, --paginate
przetwarza wyjście przez pr, numerując strony
-r, --recursive
porównuje znalezione podkatalogi rekurencyjnie
-N, --new-file
traktuje brakujące pliki jako puste
--unidirectional-new-file
traktuje brakujące pliki początkowe jako puste
--ignore-file-name-case
ignoruje wielkość znaków podczas porównywania nazw plików
--no-ignore-file-name-case
nie ignoruje wielkości znaków podczas porównywania nazw plików
-x, --exclude=WZORZEC
pomija pliki pasujące do WZORCA
-X, --exclude-from=PLIK
pomija pliki pasujące do dowolnego wzorca z PLIKU
-S, --starting-file=PLIK
rozpoczyna od PLIKU podczas porównywania katalogów
--from-file=PLIK1
porównuje PLIK1 do wszystkich elementów zbioru (operandów); PLIK1 może być katalogiem
--to-file=PLIK2
porównuje wszystkie elementy zbioru (operandy) do PLIKU2; PLIK2 może być katalogiem
-i, --ignore-case
ignoruje wielkość znaków w zawartości pliku
-E, --ignore-tab-expansion
ignoruje zmiany związane z zamianą tabulacji na spacje
-Z, --ignore-trailing-space
ignoruje białe znaki na końcu wiersza
-b, --ignore-space-change
ignoruje zmiany w liczbie białych znaków
-w, --ignore-all-space
ignoruje wszystkie białe znaki
-B, --ignore-blank-lines
ignoruje zmiany we wszystkich wierszach pustych
-I, --ignore-matching-lines=WYR-REG
ignoruje zmiany w wierszach pasujących do WYR-REG
-a, --text
traktuje wszystkie pliki jako tekstowe
--strip-trailing-cr
wycina końcowy znak powrotu karetki (CR) w wyjściu
-D, --ifdef=NAZWA
wypisuje połączone pliki z różnicami "#ifdef NAZWA"
--GTYPE-group-format=FORMAT-GRUPY
formatuje grupy wejścia TYP-G za pomocą FORMATU-GRUPY
--line-format=FORMAT-WIERSZA
formatuje wszystkie wiersze wejściowe za pomocą FORMATU-WIERSZA
--LTYPE-line-format=FORMAT-WIERSZA
formatuje wiersze wejściowe TYP-L za pomocą FORMATU-WIERSZA
Opcje formatów zapewniają dokładniejszą kontrolę wyjścia
różnic, będącą uogólnieniem opcji -D/--ifdef.
TYP-L może być jednym z: old, new lub unchanged.
TYP-G może być jednym z: TYP-L lub changed.
FORMAT-GRUPY (tylko) może zawierać:
%<
wiersze z PLIKU1
%>
wiersze z PLIKU2
%=
wiersze wspólne plikom PLIK1 i PLIK2
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}LITERA
określenie LITERY w stylu printf
LITERY odnoszą się w poniższej postaci do nowej grupy, małe litery odnoszą się do starej grupy:
F
numer pierwszego wiersza
L
numer ostatniego wiersza
N
liczba wierszy = L-F+1
E
F-1
M
L+1
%(A=B?T:E)
jeśli A równa się B to T, w przeciwnym wypadku E
FORMAT-WIERSZA (tylko) może zawierać:
%L
zawartość wiersza
%l
zawartość wiersza, z wyjątkiem końcowych znaków nowego wiersza
%[-][SZEROKOŚĆ][.[PREC]]{doxX}n
określenie numera wiersza wejściowego w stylu printf
FORMAT-GRUPY i FORMAT-WIERSZA mogą zawierać:
%%
%
%c'C'
pojedynczy znak C
%c'\OOO'
znak z kodem ósemkowym 000
C
znak C (inne znaki reprezentują same siebie)
-d, --minimal
mocno stara się znaleźć mniejszy zestaw zmian
--horizon-lines=LICZBA
zatrzymuje LICZBĘ wierszy wspólnego przedrostka i przyrostka
--speed-large-files
zakłada, że pliki są duże i zawierają wiele rozproszonych zmian
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

PLIKI są w postaci "PLIK1 PLIK2" lub "KATALOG1 KATALOG2" lub "KATALOG PLIK ..." lub "PLIK ... KATALOG". Jeśli podano --from-file lub --to-file, to nie ma żadnych ograniczeń w stosunku do PLIKÓW. Jeśli PLIKIEM jest -, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0, jeśli wejście nie różni się od siebie, 1 jeśli różni się i 2 w przypadku problemów.

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta, Mike'a Haertela, Davida Hayesa, Richarda Stallmana i Lena Towera.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres [email protected]
Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.