zmore(1) pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

SKŁADNIA

zmore [ nazwa ... ]

OPIS

zmore pozwala na przeglądanie zwykłych lub skompresowanych plików tekstowych na ekranie terminala. zmore rozpoznaje pliki skompresowane za pomocą programów compress, pack lub gzip oraz pliki nieskompresowane. Jeżeli podany plik nie istnieje, zmore poszukuje pliku o tej samej nazwie z dodanym rozszerzeniem .gz, .z lub .Z.

zmore zatrzymuje wyświetlanie pliku po każdorazowym pokazaniu pełnego ekranu, wypisując w ostatniej linii --More--. Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz Enter, wyświetlana jest kolejna linia. Po naciśnięciu spacji wyświetlany jest następny ekran. Niżej podane są pozostałe możliwości.

zmore do poznania charakterystyki terminala i domyślnego rozmiaru okna korzysta z pliku /etc/termcap. Na terminalu, który jest w stanie wyświetlić 24 linie, domyślnym rozmiarem okna są 22 linie. Domyślnie pliki są przeglądane za pomocą programu more; aby użyć innego programu, proszę użyć zmiennej środowiskowej PAGER, ustawiając ją na nazwę nowego programu, na przykład less.

Poniżej podano pozostałe polecenia, które można wydać, gdy zmore zatrzymuje wyświetlanie tekstu oraz ich efekty (i jest opcjonalną liczbą całkowitą, domyślnie 1) :

i<spacja>
wyświetla kolejne i wierszy (lub następny ekran gdy nie podano liczby)

^D
wyświetla kolejne 11 wierszy. Jeżeli podano i, ekran jest przewijany o i wierszy.

d
to samo, co ^D (control-D)

iz
to samo co spacja, jeżeli podano i, nowy rozmiar okna jest ustawiany na i wierszy.

is
wyświetla kolejny ekran omijając i linii

if
wyświetla kolejny ekran omijając i ekranów

q lub Q
Wyjście.

=
wyświetla bieżący numer wiersza

i/wzorzec
znajduje i-te wystąpienie wzorca. Do edycji wzorca (wyrażenia regularnego) można użyć standardowych klawiszy usuwających znaki i wiersze. Próba usunięcia znaku na lewo od pierwszej kolumny spowoduje anulowanie polecenia wyszukiwania.

in
znajduje i-te wystąpienie ostatnio wprowadzonego wzorca

!polecenie
wywołuje powłokę z poleceniem. Znak "!" w "poleceniu" jest zastępowany poprzednio wprowadzonym poleceniem. Aby w poleceniu użyć znaku "!", proszę wprowadzić "\!"

:q lub :Q
Wychodzi (tak samo jak q i Q).

.
(kropka) powtarza poprzednie polecenie.

Polecenia wykonywane są natychmiast po ich wprowadzeniu tzn. nie trzeba potwierdzać ich klawiszem Enter. Do czasu, gdy nie zostało wydane właściwe polecenie, można usunąć dotychczas wpisaną liczbę za pomocą klawisza usuwającego linię. Dodatkowo, naciśnięcie klawisza usuwającego znak spowoduje ponowne wyświetlenie wiadomości --More--

W każdym momencie, gdy na terminalu wyświetlana jest zawartość pliku, można nacisnąć klawisz zatrzymania (zwykle control-\); wówczas zmore ponownie wyświetli standardowy komunikat --More--. Wtedy można ponownie wpisać dowolne z powyższych poleceń. Niestety, w takiej sytuacji może dojść do utraty części informacji ponieważ w momencie, gdy naciśnięty zostanie klawisz zatrzymania, tracone są wszystkie wpisane znaki nie odebrane do tej pory przez terminal.

Terminal jest przez zmore ustawiany w tryb noecho, aby wyświetlanie plików mogło odbywać się w sposób ciągły. W związku z tym polecenia wydawane przez użytkownika będą niewidoczne z wyjątkiem poleceń / oraz !.

Jeżeli standardowym wyjściem nie jest terminal, wówczas zmore zachowuje się jak zcat, ale w przeciwieństwie do niego wypisuje nagłówek przed każdym plikiem, jeśli jest ich kilka.

PLIKI

/etc/termcap
Baza danych o terminalach

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.