yada(1) Yet Another Debianisation Aid

SKA°XADNIA

yada yada

yada rebuild [plik]

OPIS

yada jest narzA.Xdziem pomagajA.Xcym w przygotowaniu pakietA~Xw Debiana. Jego podstawowA.X ideA.X jest to, aby wszystkie informacje potrzebne do utworzenia pakietu zawieraA°Xy siA.X w pojedyA°Xczym pliku kontrolnym, debian/packages, ktA~Xrego format jest opisany w podrA.Xczniku packages(7).

Jedynym wyjA.Xtkiem od reguA°Xy ``wszystko w jednym pliku'', jest plik debian/changelog, ktA~Xry pozostaje niezmieniony, oraz opcjonalnie skrypt debian/yada. Pliki debian/rules, debian/control oraz opcjonalnie debian/templates sA.X generowane automatycznie na podstawie zawartoA°Xci pliku debian/packages.

Tak naprawdA.X wystarczy jedynie wiedzieA.X, jak przygotowaA.X plik debian/packages, aby mA~Xc utworzyA.X poprawny pakiet.

Polecenie yada yada tworzy odpowiedni szablonowy plik debian/packages i debian/changelog. Po wyedytowaniu tych dwA~Xch plikA~Xw naleA°Xy wygenerowaA.X potrzebne pliki kontrolne debian/rules I debian/control poleceniem yada generate. Od tej pory plik debian/rules bA.Xdzie regenerowany automatycznie po kaA°Xdej zmianie w pliku debian/packages.

OPCJE

yada
To polecenie tworzy szablonowe pliki debian/packages oraz debian/changelog, jeA°Xeli brakuje ich w katalogu debian/.
rebuild rules
yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik debian/rules. Poprzedni plik zostaje nadpisany.
rebuild control
yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik debian/control. Poprzedni plik zostaje nadpisany.
rebuild templates
yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik debian/templates. Poprzedni plik zostaje nadpisany. Ten plik jest tworzony jedynie wtedy, gdy w pliku debian/packages znajduje siA.X pole Templates:. Wygenerowany plik moA°Xe byA.X wykorzystany do odA°XwieA°Xenia plikA~Xw z tA°Xumaczeniami szablonA~Xw DebConf za pomocA.X polecenia debconf-updatepo(1) lub po-debconf(7).
rebuild
Generuje wszystkie wyA°Xej wymienione pliki.

PLIKI

debian/packages
zawiera informacje o pakiecie A°XrA~XdA°Xowym i o pakietach binarnych
debian/control, debian/rules, debian/templates
generowane automatycznie
debian/changelog
zawiera informacje o zmianach w pakiecie
debian/yada
skrypt generujA.Xcy pliki kontrolne rules i control, dodatkowo wykorzystywany jest przez plik rules

ZOBACZ TAKA°XE

packages(7)

DIAGNOSTYKA

yada zwraca komunikat z bA°XA.Xdem oraz niezerowA.X wartoA°XA.X powrotu, jeA°Xeli wystA.Xpi jakiA°X problem.

BUGS

Jest to oprogramowanie, ktA~Xre wciA.XA°X wymaga zmian, gdyA°X rA~XA°Xni ludzie potrzebujA.X go do rA~XA°Xnych rzeczy. JeA°Xeli wykryjesz w tym programie jakiA°X bA°XA.Xd, lub sA.Xdzisz, A°Xe warto do niego dodaA.X nowA.X funkcjonalnoA°XA.X, zgA°XoA°X to poprzez system A°Xledzenia bA°XA.XdA~Xw Debiana <http://bugs.debian.org/>.

AUTORZY

(c) 1999 Charles Briscoe-Smith <[email protected]>.

(c) 1999-2006 Piotr Roszatycki <[email protected]>.