Locale::Po4a::Po(3) moduł manipulujący plikami PO

SKŁADNIA


use Locale::Po4a::Po;
my $pofile=Locale::Po4a::Po->new();
# Czytanie pliku PO
$pofile->read('plik.po');
# Dodanie wpisu
$pofile->push('msgid' => 'Hello', 'msgstr' => 'bonjour',
'flags' => "wrap", 'reference'=>'file.c:46');
# Wyciągnięcie tłumaczenia
$pofile->gettext("Hello"); # zwraca 'bonjour'
# Zapisanie z powrotem do pliku
$pofile->write('inny_plik.po');

OPIS

Locale::Po4a::Po jest modułem pozwalającym manipulować katalogami wiadomości. Można załadować i zapisać plik po (którego rozszerzeniem często jest po), można zbudować nowe wpisy w locie albo zażądać przetłumaczenia komunikatu.

Bardziej całościowy opis katalogów wiadomości w formacie PO i ich użycia można znaleźć w dokumentacji programu gettext.

Ten moduł jest częścią projektu po4a, którego celem jest użycie plików PO (z założenia przeznaczonych do ułatwienia tłumaczenia komunikatów programu) do tłumaczenia wszystkiego, włączając dokumentację (strony podręcznika man, strony info), opisy pakietów, szablony debconfa i wszystkiego, co może korzystać z tego.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

porefs
Określa format odnośnika. Może to być: none - nie dodaje żadnych odnośników, noline - nie dodaje numeru linii, full - dodaje kompletne odnośniki.

Funkcje całego katalogu wiadomości

new()
Tworzy nowy katalog wiadomości. Jeśli podano argument, jest on nazwą pliku PO, który powinien być załadowany.
read($)
Czyta plik PO (o nazwie podanej jako argument). Wcześniej istniejące wpisy nie są usuwane, a nowe wpisy są dodawane na końcu katalogu.
write($)
Zapisuje bieżący katalog do podanego pliku.
write_if_needed($$)
Podobne do write, ale jeżeli pliki PO lub POT już istnieją, to wynik zostanie zapisany do pliku tymczasowego, który będzie porównany z istniejącym plikiem, aby sprawdzić, czy aktualizacja jest rzeczywiście potrzebna (pozwala to uniknąć zmieniania pliku POT tylko po to, by zaktualizować odnośniki lub pole POT-Creation-Date).
gettextize($$)
Funkcja tworzy jeden katalog przetłumaczonych wiadomości z dwóch katalogów - oryginału i tłumaczenia. Proces tej jest opisany w sekcji Proces przekształcania do formatu gettext: jak to działa? podręcznika po4a(7).
filter($)
Funkcja wyodrębnia katalog wiadomości z istniejącego katalogu. W pliku wynikowym będą umieszczone tylko te wpisy, do których istnieje odniesienie w podanym pliku.

Funkcja przetwarza swoje argumenty, generuje z nich definicję funkcji Perla, ewaluuje tę definicję i filtruje pola, dla których ta wygenerowana funkcja zwróci wartość true.

Czasami uwielbiam Perla ;)

to_utf8()
Zmienia kodowanie wpisów msgstr pliku PO do UTF-8. Nic nie robi, jeśli w pliku PO nie jest podane kodowanie znaków (wartość ``CHARSET'') albo gdy jest ono ustawione na UTF-8 lub ASCII.

Funkcje używające katalogu wiadomości do tłumaczeń

gettext($%)
Żąda przetłumaczenia przez bieżący katalog komunikatu podanego jako argument. Jeśli nie znaleziono tłumaczenia, funkcja zwróci oryginalny (nieprzetłumaczony) komunikat.

Po komunikacie do przetłumaczenia można przekazać hasha z dodatkowymi argumentami. Poniżej podano poprawne wpisy:

wrap
wartość logiczna, określająca, czy białe znaki w tekście mają znaczenie. Jeśli tak, to funkcja kanonizuje tekst przed wyszukaniem tłumaczenia oraz zawija tekst wynikowy.
wrapcol
kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).
stats_get()
Zwraca statystyki dotyczące stosunku trafień od ostatniego wywołania funkcji stats_clear(). Proszę zauważyć, że to nie są te same statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj, statystyki dotyczą bieżącego użycia pliku PO, a msgfmt podaje stan pliku. Przykład użycia:

    [klika użyć pliku PO do tłumaczenia rzeczy]
    ($percent,$hit,$queries) = $pofile->stats_get();
    print "Do tej pory znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";
stats_clear()
Czyści statystyki dotyczące trafienia gettexta.

Funkcje budujące katalog wiadomości

push(%)
Dodaje nowy wpis na koniec bieżącego katalogu. Argumenty powinny być przekazane w hashu. Dostępne klucze:
msgid
łańcuch znaków w oryginalnym języku.
msgstr
tłumaczenie.
reference
wskazanie, gdzie dany komunikat został znaleziony. Przykład plik.c:46 (w linii 46 pliku ``plik.c''). W razie wielokrotnych wystąpień może być to lista rozdzielona znakami spacji.
comment
komentarz dodany tutaj ręcznie (przez tłumaczy). Format jest dowolny.
automatic
komentarz dodany automatycznie przez program wyciągający komunikaty. Szczegóły w opisie opcji --add-comments programu xgettext.
flags
rozdzielona spacjami lista wszystkich zdefiniowanych flag dla tego wpisu.

Poprawne flagi: c-text, python-text, lisp-text, elisp-text, librep-text, smalltalk-text, java-text, awk-text, object-pascal-text, ycp-text, tcl-text, wrap, no-wrap i fuzzy.

Ich znaczenie można znaleźć w dokumentacji pakietu gettext.

type
jest to w większości argument wewnętrzny używany podczas przekształcania dokumentów do formatu gettext. Ideą jest przetworzenie do obiektu PO zarówno oryginału, jak i tłumaczenia, scalenie ich, używając msgid jednego jako msgstr drugiego i msgid drugiego jako msgstr pierwszego. Aby mieć pewność, że wszystko jest OK, każdy msgid w obiekcie ma przypisany typ, oparty na strukturze dokumentu (jak ``chap'', ``sect1'', ``p'' w formacie DocBook). Jeśli typy komunikatów nie są takie same, oznacza to, że struktura obu plików jest różna i proces kończy się błędem.

Ta informacja jest zapisywana jako automatyczny komentarz w pliku PO, ponieważ dostarcza tłumaczom kontekstu o komunikatach, które tłumaczą.

wrap
wartość logiczna, określająca, czy białe znaki mogą być scalane. Jeśli tak, komunikat przed użyciem będzie ujednolicony.

Ta informacja jest zapisywana do pliku PO z użyciem flagi wrap lub no-wrap.

wrapcol
kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).

Ta informacja nie jest zapisywana w pliku PO.

Różne funkcje

count_entries()
Zwraca liczbę wpisów w katalogu (nie licząc nagłówka).
count_entries_doc()
Zwraca liczbę wpisów w dokumencie. Komunikaty pojawiające się wiele razy w tym dokumencie będą policzone wiele razy.
msgid($)
Zwraca msgid o zadanym numerze.
msgid_doc($)
Zwraca msgid znajdujące się w dokumencie na podanej pozycji.
get_charset()
Zwraca kodowanie znaków określone w nagłówku pliku PO. Jeśli nie zostało ustawione, to zwraca tekst ``CHARSET''.
set_charset($)
Ustawia kodowanie znaków nagłówka pliku PO na wartość określoną przez pierwszy argument. Jeśli ta funkcja nie zostanie nigdy wywołana (i nie będzie przeczytany żaden plik mający podane kodowanie znaków), zostanie pozostawiona domyślna wartość, czyli ``CHARSET''. Ta wartość nie zmienia zachowania modułu, jest używana tylko do wypełnienia odpowiedniego pola nagłówka; zostanie także zwrócona przez get_charset().

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)