write(2) zapisuje do deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t liczba);

OPIS

write() zapisuje do liczba bajtów z bufora wskazanego przez buf do pliku określonego przez deskryptor pliku fd.

Liczba bajtów zapisanych może być mniejsza niż liczba jeżeli, na przykład nie ma wystarczającej ilości wolnej przestrzeni na urządzeniu fizycznym, lub zasoby RLIMIT_FSIZE zostały wyczerpane (patrz setrlimit(2)), wywołanie zostało przerwane przez obsługę sygnału po zapisaniu mniej niż liczba bajtów (spójrz również na pipe(7)).

Dla przeszukiwalnych plików (np. takie na których można użyć lseek(2), na przykład, pliki zwykłe (regular)) zapis ma miejsce w danym przesunięciu pliku (offsecie), i to przesunięcie jest zwiększane o ilość aktualnie zapisanych danych. Jeżeli plik został otwarty (open(2)) z O_APPEND, wtedy przesunięciem (offsetem) jest koniec pliku przed zapisem. Dostosowanie przesunięcia pliku i operacja zapisu są wykonywane jako nierozdzielne (atomowe).

Standard POSIX wymaga, aby read, który może nastąpić po write() zwrócił nowe dane. Prosimy zauważyć, że nie wszystkie systemy plików są zgodne z POSIX.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym wykonaniu, zwracana jest liczba zapisanych bajtów (zero informuje, że nic nie zostało zapisane). Przy błędzie zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

Jeżeli liczba jest zerem a fd wskazuje na zwykły (regular) plik, wtedy write() może zwrócić status niepowodzenia jeżeli zostanie wykryty jeden z poniższych błędów. Jeżeli nie wykryto błędów, 0 zostanie zwrócone bez żadnych innych skutków. Jeżeli liczba jest zerem a fd odwołuje się do pliku innego typu niż zwykły (regular), skutki nie są sprecyzowane.

BŁĘDY

EAGAIN
Deskryptor pliku fd odwołuje się do gniazda i został oznaczony jako nieblokujący (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje.
EAGAIN lub EWOULDBLOCK
Deskryptor pliku fd odwołuje się do gniazda i został oznaczony jako nieblokujący (O_NONBLOCK), a zapis go zablokuje. POSIX.1-2001 pozwala w tej sytuacji na zwrócenie błędu ale nie wymaga aby ta stała miała taką samą wartość, portowalna aplikacja powinna sprawdzać obie możliwości.
EBADF
fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku lub nie jest otwarty do zapisu
EDESTADDRREQ
fd odwołuje się do gniazda datagramowego dla którego adres nie został ustalony przy użyciu connect(2).
EDQUOT
Kwota bloków dyskowych użytkownika dotycząca systemu plików zawierającego plik wskazany przez fd została wyczerpana.
EFAULT
buf jest poza dostępną przestrzenią adresową.
EFBIG
Dokonano próby zapisu pliku który przekracza zdefiniowane w implementacji maksymalne rozmiary pliku, rozmiary pliku procesu lub zapis na pozycję wykraczającą poza maksymalne dozwolone przesunięcie (offset).
EINTR
Wywołanie zostało przerwane przez sygnał przed zapisaniem jakichkolwiek danych, patrz signal(7).
EINVAL
fd jest dołączony do obiektu nieodpowiedniego do zapisu, plik został otwarty z flagą O_DIRECT i adres podany w buf bądź wartość liczba lub przesunięcie (offset) nie zostały odpowiednio dopasowane.
EIO
Podczas modyfikacji i-węzła nastąpił niskopoziomowy błąd wejścia/wyjścia.
ENOSPC
Urządzenie zawierające plik wskazany przez fd nie ma miejsca na dane.
EPIPE
fd jest podłączony do potoku (pipe) lub gniazda (socket) którego końcówka odczytująca jest zamknięta. Gdy taka sytuacja następuje, proces zapisujący również otrzyma sygnał SIGPIPE. (Więc wartość zwracana przez write() jest widziana tylko wówczas gdy program obsługuje, blokuje lub ignoruje ten sygnał).

Zależnie od obiektu podłączonego do fd, mogą także zajść inne (nieopisane) błędy.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

Pod SVr4 EINTR jest zwracane zarówno gdy po przerwaniu wywołania, dane zostały zapisane częściowo lub przed jakimkolwiek zapisem.

UWAGI

Pomyślny powrót z write() nie daje gwarancji, że dane zostały faktycznie zapisane na urządzeniu. W rzeczywistości, w niektórych wadliwych implementacjach, nie ma nawet pewności, że przestrzeń potrzebna do zapisu została pomyślnie zarezerwowana. Jedynym sposobem aby mieć pewność, że dane zostały zapisane jest wywołanie fsync(2) po skończeniu zapisywania wszystkich danych przez write().

Jeżeli write() zostanie przerwany przez obsługe sygnału przed zapisaniem jakichkolwiek danych, wtedy wywołanie nie powiedzie się i zwracany jest błąd EINTR; jeżeli przerwanie nastąpi po zapisaniu co najmniej jednego bajtu danych, wywołanie powiedzie się i zwróci ilość zapisanych bajtów danych.

BŁĘDY

Zgodnie z POSIX.1-2008/SUSv4 Section XSI 2.9.7 ("Thread Interactions with Regular File Operations"):

Wszystkie poniższe funkcje powinny być atomowe w odniesieniu do innych biorąc pod uwagę wyniki określone w POSIX.1-2008, gdy działają na zwykłych plikach lub dowiązaniach symbolicznych: ...

Spośród wymienionych tam dalej API są między innymi write() i writev(2). I spośród efektów, które powinny być atomowe pomiędzy wątkami (i procesami) jest aktualizacja przesunięcia pliku. Jednak w Linuksie przed wersją 3.14 tak się nie działo: jeśli dwa procesy dzielące otwarty deskryptor pliku (zob. open(2)) przeprowadzały write() (lub writev(2)) w tym samym czasie, to operacje wejścia/wyjścia nie były atomowe w odniesieniu do aktualizacji przesunięcia pliku, co powodowało, że bloki danych wypisywane przez dwa procesy mogły się (nieprawidłowo) nakładać. Problem został naprawiony w Linuksie 3.14.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Artur Kruszewski <[email protected]>, Michał Kułach <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.