sigaction(2) bada i zmienia akcję sygnału

SKŁADNIA

#include <signal.h>


int sigaction(int signum, const struct sigaction *act,
struct sigaction *oldact);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

sigaction(): _POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE

siginfo_t: _POSIX_C_SOURCE >= 199309L

OPIS

Wywołanie systemowe sigaction() jest używane do zmieniania akcji, którą obiera proces po odebraniu określonego sygnału. (Wprowadzenie do sygnałów można znaleźć w podręczniku signals(7)).

signum określa sygnał i może być dowolnym prawidłowym sygnałem poza SIGKILL i SIGSTOP.

Jeśli act nie jest NULL-em, to nowa akcja dla sygnału signum jest brana z act. Jeśli oldact też jest różny od NULL, to poprzednia akcja jest w nim zachowywana.

Struktura sigaction jest zdefiniowana jako:

struct sigaction {
  void   (*sa_handler)(int);
  void   (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
  sigset_t  sa_mask;
  int    sa_flags;
  void   (*sa_restorer)(void);
};

Na niektórych architekturach część tej struktury może być unią: nie należy ustawiać jednocześnie pól sa_handler oraz sa_sigaction.

Element sa_restorer jest przedawniony i nie powinno się go używać. POSIX nie definiuje tego elementu.

sa_handler podaje akcję, związaną z sygnałem signum i może to być m.in. SIG_DFL dla akcji domyślnej, SIG_IGN dla akcji ignorowania lub wskaźnik do funkcji obsługującej sygnał. Funkcja ta ma tylko jeden argument, w którym będzie przekazany numer sygnału.

Jeżeli wartość SA_SIGINFO jest podana w sa_flags, to sa_sigaction (zamiast sa_handler) określa funkcję obsługi sygnału dla signum. Funkcja ta otrzymuje numer sygnału jako pierwszy argument, wskaźnik do siginfo_t jako drugi argument oraz wskaźnik do ucontext_t (rzutowany na void *) jako jej trzeci argument (Zazwyczaj funkcja obsługi sygnału w ogóle nie używa trzeciego argumentu. Więcej informacji o ucontext_t można znaleźć w getcontext(3)).

sa_mask określa maskę sygnałów, które powinny być blokowane (tj. dodane do maski sygnałów wątku, z którego sygnał został wywołany) podczas wywoływania funkcji obsługi sygnałów. Dodatkowo, sygnał, który wywołał tę funkcję obsługi będzie zablokowany, chyba że użyto flagi SA_NODEFER.

sa_flags podaje zbiór flag, które modyfikują zachowanie procesu obsługi sygnałów. Jest to zbiór wartości połączonych bitowym OR:

SA_NOCLDSTOP
Jeśli signum jest równe SIGCHLD, to nie są odbierane powiadomienia o zatrzymaniu procesu-dziecka (np. gdy dziecko otrzyma jeden z SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN lub SIGTTOU) ani o jego wznowieniu (np. po otrzymaniu SIGCONT) (patrz wait(2)). Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustawiania funkcji obsługi sygnału SIGCHLD.
SA_NOCLDWAIT (od Linuksa 2.6)
Jeśli signum jest równy SIGCHLD, to dzieci po swoim zakończeniu nie zostaną przekształcone w zombie. Patrz także waitpid(2). Znacznik ma znaczenie tylko ustanawiania funkcji obsługującej sygnał SIGCHLD lub podczas ustawiania tego sygnału na SIG_DLF.

Jeśli znacznik SA_NOCLDWAIT jest ustawiony podczas ustanawiania funkcji obsługującej sygnał SIGCHLD, to POSIX.1 nie określa, czy sygnał SIGCHLD po zakończeniu procesu potomnego. Pod Linuksem sygnał SIGCHLD jest w takim przypadku generowany; niektóre inne systemy go nie generują.

SA_NODEFER
Nie chroni sygnałów przed ich odebraniem z ich własnej procedury obsługi. Znacznik ma znaczenie tylko podczas ustanawiania procedury obsługi sygnału. SA_NOMASK jest przestarzałym, niestandardowym synonimem tego znacznika.
SA_ONSTACK
Wywołuje funkcję obsługi sygnału, używając alternatywnego stosu ustawionego przez sigaltstack(2). Jeżeli ten alternatywny stos nie jest dostępny, zostanie użyty stos domyślny. Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustanawiania funkcji obsługi sygnału.
SA_RESETHAND
Odtwarza akcję sygnałową do stanu domyślnego po wejściu funkcji obsługi sygnału. Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustanawiania funkcji obsługi sygnału. SA_ONESHOT jest przestarzałym, niestandardowym synonimem tej flagi.
SA_RESTART
Dostarcza zachowania kompatybilnego z semantyką sygnałową BSD, czyniąc pewne wywołania systemowe odtwarzalnymi przez sygnały. Flaga ta ma znaczenie podczas ustanawiania procedury obsługi sygnału. Informacje na temat odtwarzania wywołań systemowych można znaleźć w podręczniku signal(7).
SA_SIGINFO (od Linuksa 2.2)
Funkcja obsługi sygnałów pobiera trzy argumenty, a nie jeden. W typ przypadku zamiast ustawiać sa_handler należy ustawić sa_sigaction. Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustanawiania funkcji obsługi sygnału.

Argument siginfo_t z sa_sigaction jest strukturą zawierającą następujące elementy:

siginfo_t {
  int   si_signo;  /* Numer sygnału */
  int   si_errno;  /* Wartość zmiennej errno */
  int   si_code;   /* Kod sygnału */
  int   si_trapno;  /* Numer pułapki, które spowodowała
               sprzętowe wygenerowanie sygnału
               (nieużywane na większości architektur) */
  pid_t  si_pid;   /* ID procesu wysyłającego */
  uid_t  si_uid;   /* Rzeczywiste ID użytkownika procesu wysyłającego */
  int   si_status;  /* Kod lub sygnał zakończenia */
  clock_t si_utime;  /* Czas zużyty w przestrzeni użytkownika */
  clock_t si_stime;  /* Czas zużyty przez system operacyjny */
  sigval_t si_value;  /* Wartość sygnału */
  int   si_int;   /* Sygnał POSIX.1b */
  void  *si_ptr;   /* Sygnał POSIX.1b */
  int   si_overrun; /* Licznik przekroczeń timerów; timery POSIX.1b */
  int   si_timerid; /* ID timera; timery POSIX.1b */
  void  *si_addr;   /* Adres pamięci powodujący błąd */
  long   si_band;   /* Grupa zdarzenia (był int w
               glibc 2.3.2 i wcześniejszych) */
  int   si_fd;    /* Deskryptor pliku */
  short  si_addr_lsb; /* Mniej istotny bit adresu
               (od Linuksa 2.6.32) */
}

si_signo, si_errno i si_code są zdefiniowane dla wszystkich sygnałów. (Generalnie si_errno nie jest używane pod Linuksem). Pozostałe pola struktury mogą być unią; powinno się odczytywać tylko pola istotne dla danego sygnału.

*
Sygnały wysłane przez kill(2) i sigqueue(3) mają wypełnione pola si_pid oraz si_uid. Dodatkowo sygnały wysłane przez sigqueue(3) mają w polach si_int i si_ptr ustawione wartości podane przez nadawcę sygnału; szczegóły opisano w sigqueue(3).
*
Sygnały wysłane przez timery POSIX.1b (od Linuksa 2.6) mają uzupełnione pola si_overrun i si_timerid. Pole si_timerid zawiera wewnętrzny identyfikator używany przez jądro do identyfikacji timera; nie jest to ten sam identyfikator, który zwraca timer_create(2). Pole si_overrun zawiera informację o tym, ile razy timer się przepełnił --- jest to ta sama informacja, którą zwraca timer_getoverrun(2). Pola te są niestandardowymi rozszerzeniami Linuksa.
*
Sygnały wysłane w celu notyfikacji kolejki komunikatów (patrz opis SIGEV_SIGNAL in mq_notify(3)) mają pola si_int/si_ptr wypełnione wartościami sigev_value przekazanymi do mq_notify(3); ponadto si_pid zawiera identyfikator procesu wysyłającego sygnał, a si_uid rzeczywisty identyfikator użytkownika - nadawcy sygnału.
*
SIGCHLD ustawia pola si_pid, si_uid, si_status, si_utime i si_stime, dostarczając informacji o procesie potomnym. Pole si_pid jest identyfikatorem potomka, si_uid jest identyfikatorem rzeczywistego użytkownika procesu potomnego. Pole si_status zawiera kod zakończenia potomka (jeśli si_code jest równe CLD_EXITED) lub numer sygnału, który spowodował zmianę stanu. Pola si_utime i si_stime zawierają czasy spędzone przez potomka w przestrzeniach użytkownika i systemowej; w przeciwieństwie do getrusage(2) i times(2), pola te nie zawierają czasów oczekiwania na potomków. W jądrach wcześniejszych niż 2.6, a także w 2.6.27 i nowszych, pola zawierają czas CPU w jednostkach sysconf(_SC_CLK_TCK). W jądrach 2.6 wcześniejszych niż 2.6.27 z powodu błędu używane były (konfigurowalne) jednostki jiffy (patrz time(7)).
*
SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV, SIGBUS oraz SIGTRAP wypełniają si_addr, ustawiając w nim adres błędu. Na niektórych architekturach sygnał wypełniają także pole si_trapno. Niektóre błędy pochodne SIGBUS, w szczególności BUS_MCEERR_AO i BUS_MCEERR_AR ustawiają także si_addr_lsb. Pole to oznacza najmniej znaczący bit adresu, zatem i rozmiary uszkodzeń. Na przykład jeśli cała strona została uszkodzona, si_addr_lsb zawierać będzie log2(sysconf(_SC_PAGESIZE)). BUS_MCERR_* i si_addr_lsb są rozszerzeniami specyficznymi dla Linuksa.
*
SIGIO/SIGPOLL (te dwie nazwy są synonimami pod Linuksem) wypełnia pola si_band i si_fd. Zdarzenie si_band jest maską bitową zawierającą te same wartości, które poll(2) umieszcza w polu revents. Pole si_fd oznacza deskryptor pliku, na którym wystąpiło dane zdarzenie wejścia/wyjścia.

si_code jest wartością (a nie maską bitową) określającą powód wysłania sygnału. Poniżej zestawiono wartości, które mogą występować w si_code dowolnego sygnału razem z powodami, dla których sygnał był wygenerowany.

SI_USER
kill(2)
SI_KERNEL
Wysyłany przez jądro.
SI_QUEUE
sigqueue(3)
SI_TIMER
Wygaśnięcie timera POSIX
SI_MESGQ
Zmiana stanu kolejki komunikatów POSIX (od Linuksa 2.6.6); patrz mq_notify(3)
SI_ASYNCIO
Ukończenie asynchronicznej operacji wejścia/wyjścia
SI_SIGIO
Kolejkowany SIGIO (tylko w jądrach do wersji 2.2 Linuksa; od Linuksa 2.4 SIGIO/SIGPOLL wypełniają si_code, tak jak to opisano poniżej).
SI_TKILL
tkill(2) lub tgkill(2) (od Linuksa 2.4.19)

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGILL:

ILL_ILLOPC
niedozwolony opcode
ILL_ILLOPN
niedozwolony operand
ILL_ILLADR
niedozwolony tryb adresowania
ILL_ILLTRP
niedozwolona pułapka
ILL_PRVOPC
uprzywilejowany kod operacji
ILL_PRVREG
uprzywilejowany rejestr
ILL_COPROC
błąd koprocesora
ILL_BADSTK
wewnętrzny błąd stosu

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGFPE:

FPE_INTDIV
dzielenie całkowite przez zero
FPE_INTOVF
przepełnienie liczby całkowitej
FPE_FLTDIV
dzielenie wartości zmiennoprzecinkowej przez zero
FPE_FLTOVF
przekroczenie zakresu operacji zmiennoprzecinkowej
FPE_FLTUND
przekroczenie (w dół) zakresu operacji zmiennoprzecinkowej
FPE_FLTRES
niedokładny wynik operacji zmiennoprzecinkowej
FPE_FLTINV
niepoprawna operacja zmiennoprzecinkowa
FPE_FLTSUB
dolny indeks poza zakresem

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGSEGV:

SEGV_MAPERR
adres niemapowany do obiektu
SEGV_ACCERR
niepoprawne uprawnienia mapowanego obiektu

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGBUS:

BUS_ADRALN
niepoprawne wyrównanie adresu
BUS_ADRERR
nieistniejący adres fizyczny
BUS_OBJERR
błąd sprzętowy specyficzny dla obiektu
BUS_MCEERR_AR (od Linuksa 2.6.32)
Sprzętowy błąd pamięci podczas sprawdzania komputera; wymagane podjęcie akcji.
BUS_MCEERR_AO (od Linuksa 2.6.32)
Wykryto sprzętowy błąd pamięci w procesie; opcjonalne podjęcie akcji.

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGTRAP:

TRAP_BRKPT
punkt wstrzymania procesu
TRAP_TRACE
śledzony proces złapany
TRAP_BRANCH (od Linuksa 2.4)
śledzone rozgałęzienie procesu złapane
TRAP_HWBKPT (od Linuksa 2.4)
pułapka sprzętowa

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGCHLD:

CLD_EXITED
proces-dziecko się zakończył
CLD_KILLED
proces-dziecko został zabity
CLD_DUMPED
potomek zakończył się w nienormalny sposób
CLD_TRAPPED
śledzony potomek został złapany
CLD_STOPPED
proces-potomek został zatrzymany
CLD_CONTINUED
zatrzymany potomek został wznowiony (od Linuksa 2.6.9)

Następujące wartości mogą zostać umieszczone w si_code sygnału SIGIO/SIGPOLL:

POLL_IN
dostępne dane na wejściu
POLL_OUT
dostępne bufory wyjścia
POLL_MSG
dostępna wiadomość na wejściu
POLL_ERR
błąd wejścia/wyjścia
POLL_PRI
dostępne wejście o wysokim priorytecie
POLL_HUP
urządzenie odłączone

WARTOŚĆ ZWRACANA

sigaction() w przypadku powodzenia zwraca 0. W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest zmienna errno wskazując na błąd.

BŁĘDY

EFAULT
act lub oldact wskazują na pamięć poza przestrzenią adresową procesu.
EINVAL
Podano nieprawidłowy sygnał. Będzie to też generowane w przypadku próby zmienienia akcji dla sygnałów SIGKILL lub SIGSTOP, które nie mogą być przechwycone lub zignorowane.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, SVr4.

UWAGI

Potomek utworzony przez fork(2) dziedziczy kopię ustawień sygnałów swojego rodzica. Podczas execve(2) ustawienia procedur obsługi sygnałów są resetowane do wartości domyślnych, z wyjątkiem sygnałów ignorowanych, które nie są zmieniane (i będą dalej ignorowane po wywołaniu execve(2)).

Zgodnie z POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnału SIGFPE, SIGILL lub SIGSEGV, niewygenerowanego przez kill(2) lub raise(3), jest niezdefiniowane. Dzielenie liczby całkowitej przez zero ma wynik niezdefiniowany. Na niektórych architekturach generuje sygnał SIGFPE (Także dzielenie najmniejszej ujemnej liczby całkowitej przez -1 może wygenerować SIGFPE). Ignorowanie go może prowadzić do nieskończonej pętli.

POSIX.1-1990 zabraniał ustawiania akcji dla SIGCHLD na SIG_IGN. POSIX.1-2001 pozwala na to, tak że można użyć ignorowania SIGCHLD, żeby zapobiec tworzeniu procesów-duchów (patrz wait(2)). Niemniej jednak, historyczne zachowanie systemów BSD i System V w zakresie ignorowania SIGCHLD jest inne, tak więc jedyną całkowicie przenośną metodą zapewnienia, że potomek po zakończeniu nie zostanie procesem-duchem jest przechwytywanie sygnału SIGCHLD i wywołanie funkcji wait(2) lub podobnej.

POSIX.1-1990 określał tylko SA_NOCLDSTOP. W POSIX.1-2001 dodano SA_NOCLDWAIT, SA_RESETHAND, SA_NODEFER oraz SA_SIGINFO. Używanie tych nowych wartości sa_flags może być mniej przenośne w aplikacjach przewidzianych do użycia w starszych implementacjach Uniksa.

Flaga SA_RESETHAND jest kompatybilna z flagą w SVr4 o tej samej nazwie.

Flaga SA_NODEFER jest kompatybilna z podobną flagą z SVr4 dla jąder Linuksa 1.3.9 i nowszych.

sigaction() może być wywoływany z drugim argumentem o wartości NULL, powodując w ten sposób zapytanie o bieżący handler sygnału. Może go też użyć do sprawdzenia, czy dany sygnał jest prawidłowy na obecnej maszynie. W tym celu należy zarówno drugi, jak i trzeci argument ustawić na NULL.

Nie można zablokować sygnałów SIGKILL lub SIGSTOP (przez podanie ich w sa_mask). Próby takie zostaną zignorowane.

Zobacz sigsetops(3) dla szczegółów o operacjach na zbiorach sygnałów.

Listę funkcji, które można bezpiecznie wywołać w procedurze obsługi sygnału, można znaleźć w podręczniku signal(7).

Nieudokumentowane

Przed wprowadzeniem SA_SIGINFO również było możliwe otrzymanie pewnych dodatkowych informacji - przez użycie sa_handler z drugim argumentem będącym typu struct sigcontext. Szczegóły można znaleźć w odpowiednich źródłach jądra Linux. To użycie jest obecnie przestarzałe.

BŁĘDY

W jądrze 2.6.13 i wcześniejszych podanie SA_NODEFER w sa_flags zapobiegało maskowaniu nie tylko dostarczonego sygnału podczas wykonywania procedury obsługi sygnału, ale także sygnałów określonych w sa_mask. Ten błąd został poprawiony w 2.6.14.

PRZYKŁAD

Patrz mprotect(2).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.