sched_getparam(2) ustawienie i pobranie parametrów szeregowaniu zadań

Other Alias

sched_setparam

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_setparam(pid_t pid, const struct sched_param *p);

int sched_getparam(pid_t pid, struct sched_param *p);


struct sched_param {
...
int
sched_priority;
...
};

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

sched_setparam ustawia parametry szeregowania zadań, związane z właściwą dla procesu określonego przez pid polityką szeregowania zadań. Jeśli pid ma wartość zero, to ustawiane są parametry procesu bieżącego. Interpretacja parametru p zależy od wybranej polityki. Obecnie Linux wspiera następujące polityki szeregowania zadań: SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

sched_getparam pobiera parametry szeregowania zadań, odnoszące się do procesu określonego przez pid. Jeśli pid ma wartość zero, to pobierane są parametry procesu bieżącego.

sched_setparam sprawdza czy p jest odpowiedni dla polityki szeregowania zadań dla danego procesu. Parametr p->sched_priority musi znajdować się w zakresie określonym przez sched_get_priority_min i sched_get_priority_max.

Systemy POSIX-owe, które wspierają sched_setparam i sched_getparam, definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_setparam i sched_getparam zwracają zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

ESRCH
Nie znaleziono procesu o ID równym pid.
EPERM
Proces wołający nie ma odpowiednich uprawnień. Proces wołający sched_setparam musi mieć efektywny uid równy euid lub uid procesu określonego przez pid, lub musi być procesem superużytkownika.
EINVAL
Parametr p nie ma sensu w bieżącej polityce szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 sched_setparam

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.