po4a-updatepo(1) aktualizuje tłumaczenie dokumentacji (w formacie PO)

SKŁADNIA

po4a-updatepo -f fmt (-m master.docE)+ (-p XX.po)+

(XX.po to pliki wyjściowe, wszystkie pozostałe są plikami wejściowymi)

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Skrypt po4a-updatepo jest odpowiedzialny za aktualizowanie plików PO, tak aby odzwierciedlały zmiany dokonane w oryginalnym pliku dokumentacji. W tym celu konwertuje plik dokumentacji do pliku POT i wywołuje msgmerge(1) na tym nowym pliku POT i dostarczonych plikach PO.

Jest możliwe podanie więcej niż jednego pliku PO (jeśli chce się od razu zaktualizować kilka języków) i kilku plików z dokumentacją (jeśli chce się przechowywać tłumaczenia kilku dokumentów w tym samym pliku PO).

Jeśli główny dokument zawiera jakieś znaki nie-ASCII, to pliki PO zostaną skonwertowane do UTF-8 (chyba że już są w UTF-8), aby obsłużyć znaki niestandardowe w sposób niezależny od regionu kulturowego.

OPCJE

-f, --format
Format dokumentacji, którą chce się obsłużyć. Listę dostępnych formatów można wyświetlić, podając opcję --help-format.
-m, --master
Plik(i) zawierający(e) dokument(y) do przetłumaczenia.
-M, --master-charset
Kodowanie znaków plików zawierających dokumenty do przetłumaczenia. Proszę zauważyć, że wszystkie pliki muszą mieć to samo kodowanie znaków.
-p, --po
Plik(i) PO do zaktualizowania. Jeśli nie istnieją, to zostaną utworzone przez po4a-updatepo.
-o, --option
Dodatkowe opcje przekazywane modułowi formatu i innym wewnętrznym modułom po4a. Każda opcja powinna być w formacie "nazwa=wartość". Więcej informacji o dostępnych opcjach i ich znaczeniu można znaleźć w dokumentacji każdego modułu.
--no-previous
Opcja usuwa --previous z opcji przekazywanych programowi msgmerge. Pozwala to na używanie wersji wcześniejszych niż 0.16 pakietu gettext.
--previous
Opcja dodaje --previous do opcji przekazywanych programowi msgmerge. Wymaga wersji 0.16 lub późniejszej pakietu gettext i jest domyślnie włączona.
--msgmerge-opt options
Extra options for msgmerge(1).
-h, --help
Pokazuje krótki komunikat pomocy.
--help-format
Wyświetla listę formatów dokumentacji obsługiwanych przez po4a.
-V, --version
Wyświetla wersję skryptu i kończy działanie.
-v, --verbose
Zwiększa gadatliwość programu.
-d, --debug
Wypisuje informacje przydatne do debugowania.
--porefs type[,wrap|nowrap]
Specify the reference format. Argument type can be one of none to not produce any reference, noline to not specify the line number (more accurately all line numbers are replaced by 1), counter to replace line number by an increasing counter, and full to include complete references.

Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are written by default on a single line. The wrap option wraps references on several lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is available so that users who want to keep the old behavior can do so.

--msgid-bugs-address adres@e-mail
Ustawia adres, pod który należy zgłaszać błędy w polach msgid. Domyślnie, utworzone pliki POT nie zawierają nagłówków Report-Msgid-Bugs-To.
--copyright-holder string
Ustawia właściciela praw autorskich w nagłówku POT. Domyślną wartością jest ``Free Software Foundation, Inc.''
--package-name nazwa
Ustawia nazwę pakietu w nagłówku POT. Domyślną wartością jest ``PACKAGE''.
--package-version wersja
Ustawia wersję pakietu w nagłówku pliku POT. Domyślną wartością jest ``VERSION''.

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Nicolas François <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <[email protected]>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2002-2012 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).