netstat(8) wyświetla połączenia sieciowe, tablice trasowania, statystyki

SKŁADNIA

netstat [opcje-rodziny-adresów] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--raw|-w] [--listening|-l] [--all|-a] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--symbolic|-N] [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o] [--program|-p] [--verbose|-v] [--continuous|-c]

netstat {--route|-r} [opcje-rodziny-adresów] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--interfaces|-i} [--all|-a] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v] [--program|-p] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--groups|-g} [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--masquerade|-M} [--extend|-e] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--statistics|-s} [--tcp|-t] [--udp|-u] [--raw|-w]

netstat {--version|-V}

netstat {--help|-h}

opcje-rodziny-adresów:

[-4] [-6] [--protocol={inet,unix,ipx,ax25,netrom,ddp}[...]] [--unix|-x] [--inet|--ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom] [--ddp]

OPIS

Netstat wyświetla dane o podsystemie sieciowym Linuksa. Typ wyświetlanej informacji jest kontrolowany przez pierwszy argument, jak poniżej:

(bez opcji)

Domyślnie netstat wyświetla listę otwartych gniazd. Jeśli nie poda się rodzin adresów, to wypisane zostaną aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin adresów.

--route , -r

Wyświetla tabele trasowania. Więcej informacji znajduje się w podręczniku route(8). netstat -r i route -e wyświetlają to samo.

--groups , -g

Wyświetla informacje o członkostwie w połączeniach multicast w przypadku IPv4 i IPv6.

--interfaces, -i

Wyświetla tabelę wszystkich interfejsów sieciowych.

--masquerade , -M

Wyświetla listę połączeń maskaradowych.

--statistics , -s

Wyświetla zwięzłe statystyki każdego protokołu.

OPCJE

--verbose , -v

Mówi użytkownikowi co się dzieje, wyświetlając więcej informacji. Co ważne, wypisuje niektóre interesujące informacje o nieskonfigurowanych rodzinach adresów.

--wide , -W

Nie skraca adresów IP, używając tak szerokiego wyjścia, jakie jest potrzebne. Jest to obecnie opcjonalne, aby nie zepsuć istniejących skryptów.

--numeric , -n

Pokazuje adresy numeryczne; nie próbuje zdeterminować symbolicznego hosta, portu czy nazwy użytkownika.

--numeric-hosts

pokazuje adresy numeryczne; ale nie wpływa na określenie portu lub nazwy użytkownika.

--numeric-ports

pokazuje porty numeryczne, ale nie wpływa na określenie komputera czy nazwy użytkownika.

--numeric-users

pokazuje numeryczne identyfikatory użytkowników, ale nie wpływa na określenie komputera czy nazw portów.

--protocol=rodzina , -A

Określa rodzinę adresów (prawdopodobnie lepsze określenie to protokoły niskiego poziomu) do pokazywanych połączeń. rodzina jest listą oddzielonych przecinkami słów kluczowych, takich jak inet, unix, ipx, ax25, netrom i ddp. To ma taki sam efekt, jak długie opcje --inet, --unix (-x), --ipx, --ax25, --netrom i --ddp.

Rodzina adresów inet obejmuje gniazda protokołów raw, udp i tcp.

-c, --continuous

To powoduje, że netstat będzie wypisywał wybraną informację w trybie ciągłym, co sekundę.

-e, --extend

Wyświetla dodatkowe informacje. Dwukrotne użycie tej opcji da maksymalny poziom szczegółowości.

-o, --timers

Obejmuje informacje związane z sieciowymi licznikami czasu.

-p, --program

Pokazuje PID-y oraz nazwy programów, do których należą poszczególne gniazda.

-l, --listening

Pokazuje jedynie nasłuchujące gniazda (są one domyślnie pomijane).

-a, --all

Pokazuje zarówno nasłuchujące jak i nienasłuchujące gniazda. Z opcją --interfaces pokazuje nieaktywne interfejsy.

-F

Wypisuje informacje trasowania z FIB (domyślnie).

-C

Wypisuje informacje trasowania z buforu trasowania.

WYJŚCIE

Aktywne połączenia internetowe (TCP, UDP, RAW)

Proto

Protokół (tcp, udp, raw) używany przez gniazdo.

Recv-Q

Liczba bajtów nieskopiowanych przez program użytkownika podłączonego do tego gniazda.

Send-Q

Liczba bajtów, których odbiór nie został potwierdzony przez zdalny host.

Local Address

Adres lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie podano opcji --numeric (-n), adres gniazda jest rozwiązywany do jego postaci kanonicznej (FQDN), a numer portu jest tłumaczony na odpowiadającą mu nazwę usługi.

Foreign Address

Adres zdalnego komputera i numer portu jego gniazda. Analogiczne do "Local Adress".

State

Stan gniazda. Ponieważ w RAW to nie działa, a zazwyczaj w UDP też nie, to pole pozostaje czasem puste. Normalnie może być to jedna z kilku wartości:
ESTABLISHED
Gniazdo zestawiło połączenie.
SYN_SENT
Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie.
SYN_RECV
Żądanie połączenia zostało otrzymane z sieci.
FIN_WAIT1
Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka.
FIN_WAIT2
Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na drugim końcu.
TIME_WAIT
Po zamknięciu, gniazdo czeka na obsługę pakietów wciąż będących w sieci.
CLOSE
Gniazdo nie jest używane.
CLOSE_WAIT
Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie.
LAST_ACK
Zdalny koniec zamknął, a gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie potwierdzenia.
LISTEN
Gniazdo nasłuchuje nadchodzących połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję --listening (-l) lub --all (-a).
CLOSING
Obydwa gniazda są zamknięte, lecz wciąż nie mamy wysłanych wszystkich danych.
UNKNOWN
Stan gniazda jest nieznany.

User

Nazwa lub identyfikator użytkownika (UID) właściciela gniazda.

PID/Program name

Identyfikator procesu i oddzielona ukośnikiem nazwa procesu, który jest właścicielem gniazda. Opcja --program powoduje, że kolumna ta jest brana pod uwagę. Potrzebne są również uprawnienia superużytkownika, aby zobaczyć tę informację w przypadku gniazd, których nie jest się właścicielem. Ta informacja identyfikacyjna nie jest wciąż dostępna dla gniazd IPX.

Timer

(musi to być napisane)

Gniazda aktywne dziedziny UNIX-owej

Proto

Protokół (zwykle unix) używany przez gniazdo.

RefCnt

Liczba referencji (np. załączonych przez to gniazdo procesów).

Flags

Wyświetlane flagi to SO_ACCEPTON (wyświetlane jako ACC), SO_WAITDATA (W) lub SO_NOSPACE (N). SO_ACCECPTON jest używane na niepodłączonych gniazdach jeśli odpowiadające im procesy oczekują na żądanie połączenia. Pozostałe flagi zwykle nie są interesujące.

Type

Istnieje wiele rodzajów dostępu do gniazd:
SOCK_DGRAM
Gniazdo jest używane w trybie datagramowym (bezpołączeniowym).
SOCK_STREAM
Gniazdo jest strumieniowe (połączeniowe).
SOCK_RAW
Gniazdo jest gniazdem typu raw.
SOCK_RDM
Gniazdo serwuje rdm (reliably-delivered messages).
SOCK_SEQPACKET
Gniazdo jest gniazdem typu sequential packet.
SOCK_PACKET
Gniazdo dostępu interfejsu RAW.
UNKNOWN
Któż wie, co przyszłość może nam przynieść - wypełnij :-)

State

To pole będzie zawierać jedno z następujących słów kluczowych:
FREE
Gniazdo nie jest zaalokowane
LISTENING
Gniazdo nasłuchuje żądań połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję --listening (-l) lub --all (-a).
CONNECTING
Gniazdo ma zamiar zestawić połączenie.
CONNECTED
Gniazdo jest połączone.
DISCONNECTING
Gniazdo się rozłącza.
(empty)
Gniazdo nie jest podłączone do innego.
UNKNOWN
Ten stan nie powinien nigdy wystąpić.

PID/Program name

Identyfikator procesu (PID) i nazwa procesu, który posiada otwarte dane gniazdo. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aktywne połączenia internetowe, znajdującym się wyżej.

Path

Wyświetla ścieżkę do procesów przywiązanych do gniazda.

Aktywne gniazda IPX

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

Aktywne gniazda NET/ROM

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

Aktywne gniazda AX.25

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

UWAGI

Od Linuksa 2.2, netstat -i nie wyświetla statystyk interfejsu, w przypadku aliasu interfejsu. Aby uzyskać liczniki aliasu interfejsu należy skonfigurować odpowiednie reguły za pomocą polecenia ipchains(8).

PLIKI

/etc/services -- Plik translacji usług

/proc -- Punkt montowania systemu plików proc, który daje dostęp do informacji statusu jądra za pomocą następujących plików:

/proc/net/dev -- informacja o urządzeniach

/proc/net/raw -- informacja o gniazdach RAW

/proc/net/tcp -- informacja o gniazdach TCP

/proc/net/udp -- informacja o gniazdach UDP

/proc/net/igmp -- informacja o multicast IGMP.

/proc/net/unix -- informacja o gniazdach dziedziny UNIX-owej

/proc/net/ipx -- informacja o gniazdach IPX

/proc/net/ax25 -- informacja o gniazdach AX25

/proc/net/appeltalk -- informacja o gniazdach DDP (appletalk)

/proc/net/nr -- informacja o gniazdach NET/ROM

/proc/net/route -- informacje o trasowaniu IP

/proc/net/ax25_route -- informacje o trasowaniu AX25

/proc/net/ipx_route -- informacje o trasowaniu IPX

/proc/net/nr_nodes -- lista węzłów NET/ROM

/proc/net/nr_neigh -- jądrowi sąsiedzi NET/ROM

/proc/net/ip_masquerade -- połączenia maskaradowe

/proc/net/snmp -- statystyki

BŁĘDY

Czasami mogą pojawić się dziwne informacje jeśli gniazdo zmienia się podczas przeglądania. Rzadko się to zdarza.

AUTORZY

Interfejs użytkownika netstata został napisany przez Freda Baumgartena <[email protected]> strona podręcznika man przez Matta Welsha <[email protected]>. Była poprawiana przez Alana Coxa <[email protected]>, który mógł się bardziej postarać. Zaktualizował ją ponownie Tuan Hoang <[email protected]>.
Strona man i komendy załączone w pakiecie net-tools zostały kompletnie przepisane przez Bernda Eckenfelsa <[email protected]>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.60 oryginału.