route(8) pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

SKŁADNIA

route [-CFvnee]
route
[-v] [-A rodzina] add [-net|-host] cel [netmask maska] [gw brama] [metric metryka] [mss rozmiar] [window okno] [irtt czas] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] interfejs]
route
[-v] [-A rodzina] del [-net|-host] cel [gw brama] [netmask maska] [metric metryka] [[dev] urządzenie]
route
[-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

Route obsługuje jądrowe tablice trasowania protokołu IP. Jego podstawowym zadaniem jest ustawianie statycznych tras do określonych stacji lub sieci poprzez interfejs, skonfigurowany programem ifconfig(8).

Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice trasowań. Bez tych opcji program wyświetla obecną zawartość tablic trasowania.

OPCJE

-A rodzina
używa podanej rodziny adresów (np. "inet"; polecenie "route --help" wyświetli pełną listę).

-F
działa na jądrowej tablicy trasowania FIB (Forwarding Information Base: Baza Informacji Przerzutowych). Jest to opcja domyślna.
-C
działa na jądrowym buforze podręcznym trasowania

-v
wybiera szczegółowe wypisywanie informacji.
-n
pokazuje adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli próbuje się określić dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.
-e
używa formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania. -ee generuje bardzo długie wiersze ze wszystkimi parametrami z tablicy trasowania.

del
kasuje trasę.
add
dodaje nową trasę.
cel
docelowa sieć lub stacja. Można podać adres IP w notacji kropkowej lub nazwę stacji/sieci.
-net
oznacza, że cel jest siecią
-host
oznacza, że cel jest stacją.
netmask maska
podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska-sieci.
gw brama
trasuje pakiety poprzez bramkę (gateway). UWAGA: Podana bramka musi być wpierw osiągalna. Oznacza to zwykle, że trzeba mieć ustawioną do niej wcześniej statyczną trasę. Jeśli poda się adres jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on użyty do zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to kompatybilność w kierunku BSD.
metric metryka
ustawia pole metric tablicy trasowania (używane przez demony trasowania) na M. [bywa ono używane do obliczania kosztu trasy, zależnego od liczby hostów na drodze i manipulacji administratora--przyp. tłum.]
mss rozmiar
ustawia dla połączeń na tej trasie maksymalny rozmiar segmentu TCP (MSS) na M bajtów. Domyślną wartością jest MTU minus nagłówki lub niższe MTU, gdy zajdzie ścieżkowe wynalezienie mtu. Ustawienie to może być wykorzystywane do wymuszania mniejszych pakietów TCP na drugim końcu gdy ścieżkowe wynajdowanie mtu nie działa (zwykle z powodu źle skonfigurowanych zapór ogniowych, blokujących ICMP Fragmentation Needed).
window okno
ustawia dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na W bajtów. Jest to zwykle używane jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie potrafiącymi obsługiwać ramek back to back.
irtt czas
ustawia początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt) dla połączeń TCP na tej trasie na I milisekund (1-12000). Jest to zwykle wykorzystywane jedynie w sieciach AX.25. Domyślnie przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.
reject
instaluje trasę blokującą, która wymusza niepowodzenie podejrzenia trasy. Jest to używane na przykład do maskowania sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest to zapora ogniowa.
mod, dyn, reinstate
instaluje trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te są przeznaczone dla celów diagnostycznych i ogólnie są ustawiane tylko przez demony trasowania.
dev urządzenie
wymusza związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym przypadku, jądro spróbuje określić urządzenie samodzielnie (sprawdzając istniejące już trasy i specyfikacje urządzeń). W większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

Jeśli dev urządzenie jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev może zostać pominięte, gdyż jest przyjmowane za domyślne. W przeciwnym przypadku, kolejność modyfikatorów trasy (metric - netmask - gw - dev) nie ma znaczenia.

PRZYKŁADY

route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev lo
dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej 255.0.0.0, związany z urządzeniem "lo" (zakładamy, że urządzenie to zostało wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig(8)).

route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Słowo "dev" można pominąć.

route del default
usuwa bieżącą trasę domyślną określoną etykietą "default" lub 0.0.0.0 w polu docelowym bieżącej tabeli trasowania.

route add default gw mango-gw
dodaje domyślną trasę (która będzie używana gdy nie będzie pasować żadna inna trasa). Wszystkie pakiety używające tej trasy będą bramkowane przez "mango-gw". Urządzenie używane do tej trasy zależy od tego, jak osiągamy "mango-gw" - wcześniej należy więc skonfigurować trasę do "mango-gw".

route add ipx4 sl0
Dodaje trasę do stacji "ipx4" poprzez interfejs SLIP (zakładamy, że "ipx4" jest stacją SLIP).

route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez poprzednią trasę przez interfejs SLIP.

route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
Jest to bardzo dobrze udokumentowane, więc wszystko powinno być jasne. Ustawiane są wszystkie trasy IP klasy D (grupowe--multicast) na "eth0". Jest to prawidłowa normalna linia konfiguracji dla jądra grupowującego.

route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

WYJŚCIE

Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny
Destination
Sieć docelowa lub stacja docelowa.
Gateway
Adres bramki lub "*" gdy jej nie ma.
Genmask
Maska sieci do sieci docelowej; "255.255.255.255" dla celu stacji i "0.0.0.0" dla trasy domyślnej.
Flags
Dopuszczalne flagi to
U (trasa jest zestawiona [up])
H (cel jest stacją [host])
G (używa bramki [gateway])
R (przywraca trasę na trasowanie dynamiczne [reinstate])
D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
A (instalowana przez addrconf)
C (wpis bufora podręcznego [cache])
! (trasa odrzucenia [reject])
Metric
"Odległość" do celu (zwykle liczona w przeskokach). Nie jest używana w nowych jądrach, lecz może być wymagana dla demonów trasowania.
Ref
Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linux).
Use
Liczba podglądnięć trasy (lookups). Zależnie od użycia -F i -C będą to chybienia bufora podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).
Iface
Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.
MSS
Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej trasie.
Window
Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.
irtt
Początkowy czas przelotu (RTT-Round Trip Time). Jądro używa tego do zgadywania najlepszych parametrów protokołu TCP bez oczekiwania na (powolne) odpowiedzi.
HH (tylko buforowane)
Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do sprzętowego bufora nagłówkowego (hardware header cache) buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres sprzętowy nie jest wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).
Arp (tylko buforowane)
Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

HISTORIA

Route do Linuksa zostało napisane pierwotnie przez Freda N. van Kempena, <[email protected]>, a następnie zostało zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a oraz Linusa Torvaldsa do pl15. Alan Cox dodał opcje mss oraz window do Linuksa 1.1.22. Wsparcie irtt i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <[email protected]> i Bernd Eckenfels <[email protected]>.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.60 oryginału.