nepomukservicestub(8) Tymczasowa usługa KDE dla wtyczek Nepomuka.

WYWOłANIE

nepomukservicestub [--help] [Parametry ogólne] [Qt(TM)-options] [KDE-options] {servicename}

OPIS

nepomukservicestub

uruchamia wtyczki programu Nepomuk jako osobny proces.

Jest wykorzystywany przez nepomukserver do uruchamiania wszystkich skonfigurowanych usług Nepomuka.

PARAMETRY OGóLNE

--author

Wyświetla informację o autorze programu.

--Pomoc

Wyświetla stronę pomocy o dostępnych opcjach.

--help-all

Wyświetla wszystkie dostępne opcje.

--help-kde

Wyświetla opcje związane z KDE.

--help-qt

Wyświetla opcje związane z biblioteką Qt.

--license

Podaje informacje na temat licencji.

-v --version

Wyświetla informacje o wersji programu

OPCJE PROGRAMU

servicename

Nazwa wtyczki do uruchomienia

ZOBACZ TAKżE

nepomukserver(8)

BłęDY

Program zawiera na pewno mnóstwo błędów. Należy je zgłaszać na stronie: m[blue]bugs.kde.orgm[][1].

AUTHOR

Sebastian Trueg <[email protected]>

Author.

NOTES

1.
bugs.kde.org
http://bugs.kde.org