dpkg-deb(1) narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb)

SKŁADNIA

dpkg-deb [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum (czyli pakietach) Debiana.

Do instalowania i usuwania pakietów z systemu służy polecenie dpkg.

Ponadto można skorzystać z dpkg-deb wywołując dpkg z odpowiednią opcją, która zostanie przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona żądaną operację.

POLECENIA

-b, --build katalog [archiwum|katalog]
Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu. katalog musi zawierać podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte są pliki kontrolne, takie jak np. control. Ten katalog nie pojawi się w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie umieszczony jako informacje kontrolne pakietu, które opisują właściwości pakietu.

Jeśli pominięto opcję --nocheck, dpkg-deb odczyta plik DEBIAN/control i przetworzy go. Sprawdzi przy tym, czy nie występują w nim błędy składniowe lub inne problemy, a następnie wyświetli nazwę pakietu, który jest tworzony. dpkg-deb ponadto sprawdzi prawa dostępu skryptów instalacyjnych i innych plików znajdujących się w katalogu DEBIAN.

Jeśli nie podano nazwy archiwum, to dpkg-deb zapisze pakiet w pliku katalog.deb.

Jeżeli taki pakiet już istnieje, to zostanie nadpisany.

Jeśli drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet pod nazwą katalog/pakiet_wersja_arch.deb lub katalog/pakiet_wersja.deb, jeśli nie zostało określone pole Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie może zostać użyta opcja --no-check, ponieważ dpkg-deb musi przetworzyć plik kontrolny, aby rozpoznać nazwę i wersję pakietu.

-I, --info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego...]
Dostarcza informacji o pakiecie.

Gdy nie podano żadnej nazwy-pliku-kontrolnego, wyświetlana jest informacja o zawartości pakietu oraz zestawienie wykorzystanych plików kontrolnych.

W razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wyświetli zawartość tego pliku. Jeśli ten plik nie istnieje, wyświetlony zostanie komunikat błędu na standardowe wyjście błędów i program zakończy się z kodem błędu 2.

-W, --show archiwum
Wyświetla informację o pakiecie binarnym w formacie określonym opcją --showformat. W domyślnym formacie w każdej linii wyświetlane są nazwa i wersja pakietu, oddzielone od siebie znakiem tabulacji.
-f, --field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego...]
Wyświetla zawartość pliku kontrolnego o nazwie control.

Jeśli nie podano żadnej nazwy-pola-kontrolnego, to wyświetlana jest zawartość całego pliku control.

Jeśli podano nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli jej zawartość. Gdy podano więcej niż jedną nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli pola wraz z nazwą (oraz dwukropkiem i spacją) w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w pliku kontrolnym.

Dla nieodnalezionych pól kontrolnych nie są wyświetlane komunikaty błędów.

-c, --contents archiwum
Wyświetla zawartość archiwum. Wydruk jest podany w takiej postaci, jaką generuje polecenie tar.
-x, --extract katalog archiwum
Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu.

Proszę zauważyć, że rozpakowanie pakietu w katalogu głównym nie jest odpowiednikiem zainstalowania pakietu! Do tego celu służy wyłącznie polecenie dpkg.

katalog (ale bez katalogów nadrzędnych) zostanie utworzony jeśli trzeba, a jego uprawnienia zostaną zmodyfikowane tak, aby odpowiadały zawartości pakietu.

-X, --vextract katalog archiwum
Działa podobnie do --extract (-x) z --verbose (-v), które wypisuje nazwy plików, które są rozpakowywane.
-R, --raw-extract archiwum katalog
Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu, a pliki informacji kontrolnych do podkatalogu DEBIAN podanego katalogu.

W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

--fsys-tarfile archiwum
Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyła je na standardowe wyjście w postaci formatu polecenia tar. Gdy ta operacja zostanie połączona z tarem, możliwe jest rozpakowanie tylko wybranych plików z archiwum. Wejście będzie zawsze przetwarzane sekwencyjnie.
-e, --control archiwum [katalog]
Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

Jeśli katalog nie został określony, pliki są rozpakowywane do podkatalogu DEBIAN w katalogu bieżącym.

W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

--showformat=format
Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego przez --show. Format jest łańcuchem znaków, który będzie wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

Argumentem jest łańcuch znaków w postaci "${nazwa-pola}", który może się odnosić do dowolnego pola pliku stanu. Listę nazw poprawnych pól można łatwo wygenerować, używając opcji -I na tym samym pakiecie. Pełne wyjaśnienie opcji formatowania (łącznie z sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól) można znaleźć w opisie opcji --showformat w dpkg-query(1).

Domyślną wartością tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

-zpoziom-kompresji
Określa poziom kompresji używany przez program kompresujący podczas budowania pakietu (domyślnie: 9 w przypadku gzip i bzip9, 6 - xz i lzma). Akceptowanymi wartościami są 0-9, gdzie 0 jest tłumaczone na brak kompresji w przypadku gzip i 1 w przypadku bzip2. Przed dpkg 1.16.2 poziom 0 był odpowiednikiem braku kompresji w przypadku wszystkich programów kompresujących.
-Sstrategia-kompresji
Określa strategię kompresji używaną przez program kompresujący podczas budowania pakietu (od dpkg 1.16.2). Dozwolone wartości to: none (od wersji 1.16.4 dpkg) i extreme w przypadku xz.
-Ztyp-kompresji
Określa typ kompresji używany podczas budowania pakietu. Dozwolonymi wartościami są: gzip, xz, bzip2, lzma oraz none (domyślną wartością jest gzip).
--new
Zapewnia, że dpkg-deb utworzy "nowy" format archiwum. Ta opcja jest domyślna.
--old
Wymusza utworzenie przez dpkg-deb "starego" formatu archiwum. Ten format jest słabo obsługiwany przez narzędzia spoza dystrybucji Debiana i obecnie jest przestarzały. Ta opcja jest użyteczna jedynie w przypadku korzystania z wersji dpkg wcześniejszej niż 0.93.76 (wrzesień 1995), która była opublikowana jedynie dla i386 a.out.
--nocheck
Powoduje, że polecenie dpkg-deb --build nie będzie sprawdzać zawartości archiwum. W ten sposób można utworzyć niepoprawny pakiet, jeśli zajdzie taka potrzeba.
-v, --verbose
Włącza wyświetlanie szczegółowych informacji. Obecnie wpływa jedynie na --extract, dzięki czemu zachowuje się ono jak --vextract.
-D, --debug
Włącza opcję debugowania. Nie jest to zbyt interesujące.

ŚRODOWISKO

TMPDIR
Jeśli jest ustawiona, dpkg-deb będzie jej używał jako katalogu do tworzenia plików i katalogów tymczasowych.

BŁĘDY

dpkg-deb -I pakiet1.deb pakiet2.deb działa niepoprawnie.

Nie ma sprawdzania autentyczności plików .deb, a nawet nie ma prostej sumy kontrolnej. (Narzędzia wyższego poziomu takie jak APT wspierają uwierzytelnianie pakietów .deb pobieranych z danego repozytorium, zaś większość współczesnych pakietów dostarcza plik kontrolny md5sum wygenerowany przez debian/rules. Niestety, nie jest to bezpośrednio wspierane przez narzędzia niższego poziomu.)

Nie należy używać dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu należy korzystać z dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi potrzebne skrypty instalacyjne.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012