dselect(1) konsolowe narzędzie zarządzania pakietami Debiana

SKŁADNIA

dselect [option...] [command...]

OPIS

dselect jest jednym z podstawowych narzędzi użytkownika do zarządzania pakietami Debiana. Z głównego menu programu dselect administrator systemu może:
 - zaktualizować listę dostępnych pakietów,
 - wyświetlić stan zainstalowanych i dostępnych wersji pakietów,
 - wybierać pakiety i zarządzać zależnościami,
 - zainstalować nowe pakiety lub zaktualizować pakiety do nowszych wersji.

dselect jest nakładką na polecenie dpkg(1), niskopoziomowe narzędzie zarządzania pakietami Debiana. Jego podstawową zaletą jest menadżer pełnoekranowego wyboru pakietów z możliwością znajdowania zależności między nimi i rozwiązywania konfliktów. Program uruchomiony z prawami administratora daje możliwość instalowania, aktualizowania oraz usuwania pakietów. Można skonfigurować różnorodne metody dostępu, za których pomocą można ściągnąć z repozytorium pakietów zarówno informacje o dostępnych wersjach pakietów, jak i same pakiety do zainstalowania. W zależności od metody dostępu repozytoria te mogą się znajdować na publicznych serwerach-archiwach w Internecie, lokalnych serwerach z archiwami lub na CD-ROM-ach. Zalecaną metodą dostępu jest metoda apt, dostarczana przez pakiet apt.

Normally dselect is invoked without parameters. An interactive menu is presented, offering the user a list of commands. If a command is given as argument, then that command is started immediately. Several command line parameters are still available to modify the running behaviour of dselect or show additional information about the program.

OPCJE

All options can be specified both on the command line and in the dselect configuration file /etc/dpkg/dselect.cfg or the files on the configuration directory /etc/dpkg/dselect.cfg.d/. Each line in the configuration file is either an option (exactly the same as the command line option but without leading hyphens) or a comment (if it starts with a '#').
--admindir katalog
Changes the directory where the dpkg 'status', 'available' and similar files are located. This defaults to /var/lib/dpkg and normally there shouldn't be any need to change it.
-Dfile, --debug file
Włącza opcję debuggera. Informacje debuggera są wysyłane do pliku.
--expert
Włącza tryb doświadczonego użytkownika i na przykład nie wyświetla męczących informacji z pomocą.
--colour|--color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr]...]
Ustawia kolory ekranu. Działa tylko pod warunkiem, że terminal obsługuje kolory. Ta opcja może zostać użyta wiele razy (i najlepiej jej używać w dselect.cfg). Każde użycie zmienia kolor (i opcjonalnie inne atrybuty) jakiejś części ekranu. Części ekranu są następujące (od góry do dołu):
title
Tytuł ekranu.
listhead
Linia nagłówka nad listą pakietów.
list
Przewijana lista pakietów (i również niektóre teksty pomocy).
listsel
Podświetlony element z listy.
pkgstate
W liście pakietów - tekst oznaczający obecny stan każdego pakietu.
pkgstatesel
W liście pakietów - tekst oznaczający obecny stan podświetlonego pakietu.
infohead
Linia nagłówka, w której wyświetlony jest stan obecnie zaznaczonego pakietu.
infodesc
Krótki opis pakietu.
info
Używane do wyświetlania informacji o pakiecie takich jak jego opis.
infofoot
Ostatnia linia ekranu z wyborem pakietów.
query
Używane do wyświetlania linii zapytań.
helpscreen
Kolor ekranów pomocy.
Po części ekranu następuje dwukropek i specyfikacja koloru. Można określić kolor czcionek, kolor tła albo oba te kolory, unieważniając domyślne wartości kolorów. Należy używać standardowych nazw kolorów z biblioteki curses.
Optionally, after the color specification is another colon, and an attribute specification. This is a list of one or more attributes, separated by plus ('+') characters. Available attributes include (not all of these will work on all terminals): normal, standout, underline, reverse, blink, bright, dim, bold
-?, --help
Wyświetla krótką informację o pomocy i pomyślnie kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

POLECENIA

When dselect is started it can perform the following commands, either directly if it was specified on the command line or by prompting the user with a menu of available commands if running interactively:

access (dostęp)

Wybiera metodę dostępu używaną do znalezienia repozytorium pakietów.

Domyślnie istnieje kilka metod, takich jak cdrom, multi_cd, nfs, multi_nfs, harddisk, mounted, multi_mount, floppy lub ftp, ale inne pakiety mogą dostarczyć dodatkowych metod, na przykład metody apt dostarcza pakiet apt.

Zalecane jest używanie metody apt.

update (aktualizacja)

Aktualizuje bazę dostępnych pakietów.

Ściąga listę dostępnych wersji pakietów z repozytorium pakietów, skonfigurowanego za pomocą wybranej metody dostępu, i aktualizuje bazę pakietów programu dpkg. Listy pakietów są zwyczajowo zawarte w repozytorium w plikach nazwanych Packages lub Packages.gz. Pliki te mogą zostać wygenerowane przez opiekunów repozytoriów za pomocą programu dpkg-scanpackages(1).

Details of the update command depend on the access method's implementation. Normally the process is straightforward and requires no user interaction.

select (wybór)

Wyświetla informacje o wyborze pakietów i zależnościach oraz zarządza nimi.

Jest to główna funkcja programu dselect. W ekranie wyboru pakietów użytkownik może przeglądać listę dostępnych i zainstalowanych pakietów. Jeżeli program działa z uprawnieniami administratora, możliwe jest interaktywne zmienianie stanu pakietów. dselect śledzi wpływ tych zmian na pakiety zależne.

Jeśli zostanie wykryty konflikt lub niespełniona zależność, wyświetlany jest ekran rozwiązywania zależności pokazujący listę pakietów, powodujących konflikt lub niespełnioną zależność i dla każdego wyświetlonego pakietu - przyczynę, dla której jest on wyświetlony. Użytkownik może zastosować się do sugestii zaproponowanych przez dselect, unieważnić je lub wycofać się ze zmian, włączając w to pakiety, które spowodowały niespełnione zależności lub konflikty.

Używanie ekrany do zarządzania interaktywnym wyborem pakietów jest szczegółowo wyjaśnione poniżej.

install (instalacja)

Instaluje wybrane pakiety.

Za pomocą skonfigurowanej metody dostępu zostaną z odpowiednich repozytoriów pobrane pakiety do zainstalowania lub zaktualizowania za pomocą programu dpkg. Zależnie od implementacji tej metody dostępu, pakiety mogą zostać pobrane wcześniej - przed instalacją - lub wtedy, gdy będą potrzebne. Niektóre metody dostępu również usuwają pakiety zaznaczone do usunięcia.

Jeżeli podczas instalacji wystąpi błąd, poleca się uruchomienie akcji install jeszcze raz. W większości przypadków, problemy same znikną lub zostaną rozwiązane. Jeśli problem pozostaje lub przeprowadzona instalacja była nieprawidłowa, prosimy o zbadanie przyczyn problemu i okoliczności jego wystąpienia i o wysłanie reportu o błędzie do systemu śledzenia błędów Debiana. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć pod adresem https://bugs.debian.org/ albo w dokumentacji programów bug(1) lub reportbug(1), jeżeli są zainstalowane.

Details of the install command depend on the access method's implementation. The user's attention and input may be required during installation, configuration or removal of packages. This depends on the maintainer scripts in the package. Some packages make use of the debconf(1) library, allowing for more flexible or even automated installation setups.

config (konfigurowanie)

Konfiguruje wszystkie pakiety poprzednio zainstalowane, ale nie do końca skonfigurowane.

remove (usuwanie)

Usuwa lub czyści te zainstalowane pakiety, które są zaznaczone do usunięcia.

quit (wyjście)

Quit dselect.

Wychodzi z programu z zerowym kodem błędu (pomyślnie).

PACKAGE SELECTIONS MANAGEMENT

Wstęp

dselect directly exposes the administrator to some of the complexities involved with managing large sets of packages with many interdependencies. For a user who is unfamiliar with the concepts and the ways of the debian package management system, it can be quite overwhelming. Although dselect is aimed at easing package management and administration, it is only instrumental in doing so and can not be assumed to be a sufficient substitute for administrator skill and understanding. The user is required to be familiar with the concepts underlying the Debian packaging system. In case of doubt, consult the dpkg(1) manpage and the distribution policy.

Unless dselect is run in expert or immediate mode, a help screen is first displayed when choosing this command from the menu. The user is strongly advised to study all of the information presented in the online help screens, when one pops up. The online help screens can at any time be invoked with the '?' key.

Układ ekranu

Ekran wyboru pakietów domyślnie podzielony jest na górną i dolną połowę. W górnej połowie wyświetlona jest lista pakietów. Za pomocą paska wyboru można wybrać pojedynczy pakiet lub grupę pakietów, przez zaznaczenie nagłówka grupy pakietów. W dolnej połowie ekranu pokazane są szczegółowe informacje na temat pakietu obecnie wybranego w górnej połowie ekranu. Typ tych informacji może być różny.

Pressing the 'I' key toggles a full-screen display of the packages list, an enlarged view of the package details, or the equally split screen.

Widok szczegółowych informacji o pakiecie

The package details view by default shows the extended package description for the package that is currently selected in the packages status list. The type of detail can be toggled by pressing the 'i' key. This alternates between:
 - the extended description
 - the control information for the installed version
 - the control information for the available version

Ekran rozwiązywania zależności daje także możliwość podejrzenia określonych niespełnionych zależności bądź konfliktów związanych z pakietem, tj. tych zależności, które spowodowały wylistowanie tego pakietu.

Lista stanów pakietów

W głównym ekranie wyboru pakietów wyświetlona jest lista wszystkich pakietów znanych systemowi zarządzania pakietami Debiana. Są to zarówno pakiety zainstalowane w systemie, jak i pakiety zawarte w bazie dostępnych pakietów.

For every package, the list shows the package's status, priority, section, installed and available architecture, installed and available versions, the package name and its short description, all in one line. By pressing the 'A' key, the display of the installed and available architecture can be toggled between on an off. By pressing the 'V' key, the display of the installed and available version can be toggled between on an off. By pressing the 'v' key, the package status display is toggled between verbose and shorthand. Shorthand display is the default.

Na skrócony opis stanu pakietu składają się cztery części: flaga błędu, która normalnie powinna być czysta, obecny stan zainstalowania pakietu, poprzedni stan wyboru pakietu oraz obecny stan wyboru pakietu. Dwie pierwsze części są związane z obecnym stanem pakietu, kolejne dwie - związane z wyborami dokonanymi przez użytkownika.

Oznaczenia używane w skróconym opisie stanu pakietu są następujące:
 Flaga błędu:
  pusty   bez błędu;
  R       poważny błąd, pakiet wymaga reinstalacji;
 Stan instalacji:
  pusty   nie zainstalowany;
  *       w pełni zainstalowany i skonfigurowany;
  -       nie zainstalowany, ale mogły pozostać pliki konfiguracyjne;
  U       rozpakowany, ale jeszcze nie skonfigurowany;
  C       w połowie skonfigurowany (wystąpił błąd);
  I       w połowie zainstalowany (wystąpił błąd).
 Obecne i żądane wybory:
  *       zaznaczony do zainstalowania lub zaktualizowania;
  -       zaznaczony do usunięcia z pozostawieniem plików konfig.;
  =       wstrzymany: pakiet nie będzie przetwarzany;
  _       zaznaczony do usunięcia i wyczyszczenia plików konfig.;
  n       pakiet jest nowy i jeszcze nie był znaczony.

Przesuwanie kursora i ekranu

Ekran wyboru pakietów oraz ekran rozwiązywania zależności można przesuwać używając poleceń przypisanych do następujących klawiszy:

  p, Up, k           przesunięcie paska kursora w górę
  n, Down, j         przesunięcie paska kursora w dół
  P, Pgup, Backspace przesunięcie listy 1 stronę w górę
  N, Pgdn, Space     przesunięcie listy 1 stronę w dół
  ^p                 przesunięcie listy 1 linię w górę
  ^n                 przesunięcie listy 1 linię w dół
  t, Home            skok na początek listy
  e, End             skok na koniec listy
  u                  przesunięcie informacji 1 stronę w górę
  d                  przesunięcie informacji 1 stronę w dół
  ^u                 przesunięcie informacji 1 linię w górę
  ^d                 przesunięcie informacji 1 linię w dół
  B, Left-arrow      przesunięcie ekranu o 1/3 ekranu w lewo
  F, Right-arrow     przesunięcie ekranu o 1/3 ekranu w prawo
  ^b                 przesunięcie ekranu o 1 znak w lewo
  ^f                 przesunięcie ekranu o 1 znak w prawo

Wyszukiwanie i sortowanie

The list of packages can be searched by package name. This is done by pressing '/', and typing a simple search string. The string is interpreted as a regex(7) regular expression. If you add '/d' to the search expression, dselect will also search in descriptions. If you add '/i' the search will be case insensitive. You may combine these two suffixes like this: '/id'. Repeated searching is accomplished by repeatedly pressing the 'n' or '\' keys, until the wanted package is found. If the search reaches the bottom of the list, it wraps to the top and continues searching from there.

The list sort order can be varied by pressing the 'o' and 'O' keys repeatedly. The following nine sort orderings can be selected:
 alphabet          available           status
 priority+section  available+priority  status+priority
 section+priority  available+section   status+section
Tam gdzie nie jest to powyżej wyraźnie powiedziane, porządek alfabetyczny jest używany jako klucz podwyszukiwania.

Zmienianie wyboru pakietów

Żądany stan wyboru indywidualnych pakietów można zmienić za pomocą następujących poleceń:
  +, Insert    instalacja lub aktualizacja
  =, H         wstrzymanie pakietu w obecnym stanie i wersji
  :, G         zaprzestanie wstrzymania: aktualizacja pakietu lub pozostawienie go jako niezainstalowanego
  -, Delete    usunięcie, ale z zostawieniem plików konfiguracyjnych
  _            usunięcie z wyczyszczeniem plików konfiguracyjnych

Kiedy w wyniku zmian powstają jedna lub więcej niespełnionych zależności albo konflikty, dselect wyświetla użytkownikowi ekran rozwiązywania zależności. Będzie on objaśniony nieco później.

Powyższe polecenia można zastosować również do grup pakietów - przez ustawienie paska kursora na nagłówku grupy. Sposób grupowania pakietów zależy od ustawień sortowania listy pakietów.

Należy zachować należytą ostrożność, zmieniając duże grupy pakietów, ponieważ może to oznaczać natychmiastowe utworzenie dużej liczby niespełnionych zależności i konfliktów, bardzo trudnej do rozwiązania. W praktyce tylko operacje wstrzymania i zaprzestania wstrzymania są użyteczne w odniesieniu do grup pakietów.

Rozwiązywanie zależności i konfliktów

Kiedy w wyniku zmian powstają jedna lub więcej niespełnionych zależności albo konflikty, dselect wyświetla użytkownikowi ekran rozwiązywania zależności. Najpierw, jednakże, wyświetlany jest ekran pomocy.

W górnej połowie ekranu rozwiązywania zależności wyświetlone są wszystkie te pakiety, które w wyniku zastosowania żądanych przez użytkownika zmian miałyby niespełnione zależności albo konflikty, oraz wszystkie te pakiety, których instalacja spełniłaby któreś z tych zależności, lub których usunięcie rozwiązałoby konflikty. W dolnej połowie wyświetlone są te zależności lub konflikty, które spowodowały, że obecnie wybrany pakiet został umieszczony na liście.

Wyświetlając początkową podlistę pakietów, dselect mógł ustawić już pewne żądane wybory niektórych spośród wylistowanych pakietów, w celu rozwiązania zależności lub konfliktów, które były przyczyną wyświetlenia ekranu rozwiązywania zależności. Zazwyczaj najlepszym wyjściem jest zastosowanie się do sugestii zrobionych przez dselect.

The listed packages' selection state may be reverted to the original settings, as they were before the unresolved depends or conflicts were created, by pressing the 'R' key. By pressing the 'D' key, the automatic suggestions are reset, but the change that caused the dependency resolution screen to be prompted is kept as requested. Finally, by pressing 'U', the selections are again set to the automatic suggestion values.

Ustanawianie żądanych wyborów pakietów

Po naciśnięciu klawisza enter, obecnie wyświetlony zbiór wyborów zostaje zaakceptowany. Jeżeli dselect nie wykryje niespełnionych zależności powstałych w wyniku zaakceptowania żądanych wyborów, to zostaną one ustawione. Jednakże, jeżeli będą nierozwiązane zależności, to dselect ponownie wyświetli ekran rozwiązywania zależności.

To alter a set of selections that creates unresolved depends or conflicts and forcing dselect to accept it, press the 'Q' key. This sets the selections as specified by the user, unconditionally. Generally, don't do this unless you've read the fine print.

The opposite effect, to back out any selections change requests and go back to the previous list of selections, is attained by pressing the 'X' or escape keys. By repeatedly pressing these keys, any possibly detrimental changes to the requested package selections can be backed out completely to the last established settings.

If you mistakenly establish some settings and wish to revert all the selections to what is currently installed on the system, press the 'C' key. This is somewhat similar to using the unhold command on all packages, but provides a more obvious panic button in cases where the user pressed enter by accident.

KOD WYJŚCIA

0
The requested command was successfully performed.
2
Fatal or unrecoverable error due to invalid command-line usage, or interactions with the system, such as accesses to the database, memory allocations, etc.

ŚRODOWISKO

HOME
Jeśli ustawiona, dselect będzie jej używał jako katalogu z którego odczyta plik konfiguracyjny użytkownika.

BŁĘDY

Dla nowych użytkowników, dselect może być trudny do opanowania. Podobno zmusza do płaczu nawet wytrawnych współtwórców jądra Linuksa.

Dokumentacja jest wybrakowana.

Brak opcji "pomoc" w głównym menu.

Nie można ograniczyć listy dostępnych pakietów.

Wbudowane metody dostępu nie są zgodne z obecnymi standardami jakości. Należy używać metody apt, która nie tylko nie jest zepsuta, ale także jest o wiele bardziej elastyczna niż metody wbudowane.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012