deluser(8) usuwa użytkownika lub grupę z systemu

Other Alias

delgroup

SKŁADNIA

deluser [opcje] [--force] [--remove-home] [--remove-all-files] [--backup] [--backup-to KATALOG] użytkownik

deluser --group [opcje] grupa
delgroup [opcje] [--only-if-empty] grupa

deluser [opcje] użytkownik grupa

WSPÓLNE OPCJE


[--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf PLIK]

OPIS

deluser i delgroup usuwają użytkowników i grupy z systemu zgodnie z opcjami wymienionymi w linii poleceń oraz konfiguracją zawartą w pliku /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf. Programy te są bardziej przyjaznymi dla użytkownika interfejsami do programów userdel i groupdel, opcjonalnie usuwającymi katalog domowy użytkownika lub nawet wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik, uruchamiającymi lokalne skrypty i mającymi inne dodatkowe funkcje. deluser i delgroup mogą być użyte w jednym z trzech trybów:

Usuwanie zwykłych użytkowników

deluser, jeśli zostanie wywołany z jednym argumentem nie będącym opcją oraz bez opcji --group, usunie zwykłego użytkownika.

Domyślnie deluser usunie użytkownika bez usuwania katalogu domowego, pliku zawierającego przychodzącą pocztę użytkownika ani jakiegokolwiek innego pliku w systemie, należącego do użytkownika. Usunąć katalog domowy i pocztę użytkownika można używając opcji --remove-home.

Opcja --remove-all-files usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest usuwany użytkownik. Proszę zauważyć, że użycie opcji --remove-home łącznie z tą opcją nie ma żadnego znaczenia, ponieważ opcja --remove-all-files obejmuje wszystkie pliki, łącznie z katalogiem domowym i plikiem zawierającym pocztę użytkownika.

Aby przed usunięciem plików zrobić ich kopie zapasowe, należy użyć opcji --backup, która utworzy plik nazwa-użytkownika.tar(.gz|.bz2) w katalogu określonym przez opcję --backup-to (domyślnie jest to bieżący katalog roboczy). Zarówno opcje usuwania, jak i tworzenia kopii zapasowej mogą zostać ustawione jako domyślne w pliku konfiguracyjnym /etc/deluser.conf. Szczegóły można znaleźć w deluser.conf(5).

Aby usunąć użytkownika root (uid 0), należy użyć opcji --force, co może zapobiec przypadkowemu usunięciu tego użytkownika.

Po usunięciu konta użytkownika, zostanie uruchomiony plik /usr/local/sbin/deluser.local, jeżeli istnieje, w celu wykonania lokalnych ustawień. Argumenty przekazywane do deluser.local są następujące:
nazwa-użytkownika uid gid katalog-domowy

Usuwanie grup

Jeżeli deluser zostanie uruchomiony z opcją --group lub jako program delgroup, to grupa zostanie usunięta.

Ostrzeżenie: Nie można usunąć podstawowej grupy istniejącego użytkownika.

Jeżeli podano opcję --only-if-empty, to grupa nie zostanie usunięta, jeżeli ma przypisanych członków.

Usuwa użytkownika z określonej grupy

deluser wywołany z dwoma argumentami nie będącymi opcjami usunie użytkownika z podanej grupy.

OPCJE

--conf PLIK
Użyje pliku PLIK zamiast /etc/deluser.conf i /etc/adduser.conf.
--group
Usuwa grupę. Jest to domyślna akcja, jeżeli program jest wywołany jako delgroup.
--help
Wyświetla krótką instrukcję używania programu.
--quiet
Program wyświetla mniej komunikatów niż zazwyczaj.
--system
Usuwa użytkownika/grupę tylko wtedy, gdy jest to użytkownik/grupa systemowy/systemowa. Pozwala to uniknąć przypadkowego usunięcia niesystemowych użytkowników/grup. Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie istnieje, to nie jest zwracany błąd. Ta opcja jest głównie przeznaczana do użycia w skryptach opiekunów pakietów Debiana.
--only-if-empty
Usuń tylko, jeśli nie pozostał żaden członek.
--backup
Tworzy kopie zapasowe wszystkich plików znajdujących się w katalogu domowym użytkownika do pliku o nazwie /$user.tar.bz2 lub /$user.tar.gz.
--backup-to
Zamiast umieszczać pliki pliki kopii zapasowych w /, umieszcza je w katalogu podanym jako parametr tej opcji. Ustawia opcję --backup.
--remove-home
Usuwa katalog domowy użytkownika i jego pocztę. Jeśli podano --backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.
--remove-all-files
Usuwa z systemu wszystkie pliki, których właścicielem jest ten użytkownik. Uwaga: w przypadku podania tej opcji, --remove-home nie będzie miało żadnego efektu. Jeśli podano --backup, pliki są usuwane po utworzeniu ich kopii zapasowej.
--version
Wyświetla informację o wersji i prawach autorskich.

WARTOŚĆ ZWRACANA

0
Akcja została pomyślnie wykonana.
1
Użytkownik do usunięcia nie był użytkownikiem systemowym. Nie wykonano żadnej akcji.
2
Podany użytkownik nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.
3
Podana grupa nie istnieje. Nie wykonano żadnej akcji.
4
Błąd wewnętrzny. Nie wykonano żadnej akcji.
5
Usuwana grupa nie jest pusta. Nie wykonano żadnej akcji.
6
Użytkownik nie należy do podanej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.
7
Nie można usunąć użytkownika z jego podstawowej grupy. Nie wykonano żadnej akcji.
8
Nie został zainstalowany pakiet "perl-modules", który jest wymagany do przeprowadzenia żądanych akcji. Nie wykonano żadnej akcji.
9
Aby usunąć konto użytkownika root, wymagane jest podanie opcji "--force". Nie wykonano żadnej akcji.

PLIKI

/etc/deluser.conf Default configuration file for deluser and delgroup
/usr/local/sbin/deluser.local
Opcjonalne dodatki.

TŁUMACZENIE

Robert Luberda <[email protected]>, październik 2005 r.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modyfikacje (C) 2004 Marc Haber i Joerg Hoh. Ta strona podręcznika oraz program deluser opierają się na adduser, którego prawa autorskie są następujące:
Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor. Modyfikowany przez Rolanda Bauerschmidta i Marca Habera.
Copyright (C) 1995 Ted Hajek, z dużym wkładem oryginalnego programu adduser z Debiana.
Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser jest wolnym oprogramowaniem, warunki licencji - patrz GNU General Public Licence w wersji 2 lub wyższej. Nie ma żadnych gwarancji.