sources.list(5) Lista skonfigurowanych źródeł danych APT

OPIS

Plik źródeł /etc/apt/sources.list został zaprojektowany tak, by obsłużyć dowolną liczbę aktywnych źródeł i różne nośniki źródeł. W każdej linii jest wymienione jedno źródło, linie są posortowane według preferencji źródeł, te najbardziej preferowane wymienione są na początku pliku. Informacje dostępne w skonfigurowanych źródłach są pobierane przez apt-get update (lub przez podobne polecenie innego programu użytkowego będącego interfejsem do systemu APT).

Każda linia określająca źródło rozpoczyna się od typu (np. deb-src), po którym następują opcje i argumenty dla tego typu. Wpisy nie mogą być kontynuowane w nowych liniach. Puste linie są ignorowane, a znak "# " występujący gdziekolwiek w linii oznacza, że dalsza część linii stanowi komentarz.

SOURCES.LIST.D

Katalog /etc/apt/sources.list.d umożliwia podzielenie pliku źródeł na osobne pliki. Format jest dokładnie taki sam, jak w przypadku zwykłego pliku sources.list. Nazwy plików w tym katalogu muszą się kończyć rozszerzeniem .list i mogą składać się tylko z liter (a-z i A-Z), cyfr (0-9), znaku podkreślenia ("_"), pauzy ("-") i kropki ("."). W przeciwnym wypadku APT zignoruje taki plik i jeśli nazwa pliku nie pasuje do wzorca podanego w liście zmiennych konfiguracji Dir::Ignore-Files-Silently, to wypisze odpowiedni komunikat.

TYPY DEB I DEB-SRC

Typ deb opisuje typowe dwupoziomowe archiwum Debiana: dystrybucja/komponent. Zazwyczaj dystrybucja jest nazwą archiwum, taką jak: stable lub testing, albo nazwą kodową, taką jak: wheezy lub jessie, a komponent jest jednym z: main, contrib lub non-free. Typ deb-src opisuje lokalizacje kodów źródłowych dystrybucji Debiana i używa takiego samego formatu jak typ deb. Linia deb-src jest wymagana do pobierania indeksów kodów źródłowych.

Formaty wpisu w sources.list używającego typów deb i deb-src jest następujący:

deb [ options ] uri suite [component1] [component2] [...]

Alternatively a rfc822 style format is also supported:

   Types: deb deb-src
   URIs: http://example.com
   Suites: stable testing
   Sections: component1 component2
   Description: short
   long long long
   [option1]: [option1-value]
   Types: deb
   URIs: http://another.example.com
   Suites: experimental
   Sections: component1 component2
   Enabled: no
   Description: short
   long long long
   [option1]: [option1-value]
  

The URI for the deb type must specify the base of the Debian distribution, from which APT will find the information it needs. suite can specify an exact path, in which case the components must be omitted and suite must end with a slash (/). This is useful for the case when only a particular sub-section of the archive denoted by the URI is of interest. If suite does not specify an exact path, at least one component must be present.

suite may also contain a variable, $(ARCH) which expands to the Debian architecture (such as amd64 or armel) used on the system. This permits architecture-independent sources.list files to be used. In general this is only of interest when specifying an exact path, APT will automatically generate a URI with the current architecture otherwise.

In the traditional style sources.list format since only one distribution can be specified per line it may be necessary to have multiple lines for the same URI, if a subset of all available distributions or components at that location is desired. APT will sort the URI list after it has generated a complete set internally, and will collapse multiple references to the same Internet host, for instance, into a single connection, so that it does not inefficiently establish an FTP connection, close it, do something else, and then re-establish a connection to that same host. This feature is useful for accessing busy FTP sites with limits on the number of simultaneous anonymous users. APT also parallelizes connections to different hosts to more effectively deal with sites with low bandwidth.

opcje nigdy nie są wymagane i powinny być otoczone przez nawiasy kwadratowe. Mogą się składać z wielu ustawień w formacie ustawienie=wartość oddzielonych od siebie znakami spacji. APT obsługuje następujące ustawienia (a ustawienia nieobsługiwane są ignorowane bez wypisywania żadnego ostrzeżenia):

• arch=arch1,arch2,... może zostać użyte do podania architektur, dla których będą pobierane informacje o pakietach. Jeśli ta opcja nie jest ustawiona, będą pobierane informacje dla wszystkich architektur określonych w opcji konfiguracji APT::Architectures.

• arch+=arch1,arch2,... and arch-=arch1,arch2,... which can be used to add/remove architectures from the set which will be downloaded.

• trusted=yes może być użyte do wskazania, że pakiety z tego źródła są zawsze zautentykowane, nawet jeśli plik Release nie jest podpisany lub nie można sprawdzić podpisu. Wyłącza to częściowo apt-secure(8) i dlatego powinno być używane tylko dla źródeł lokalnych i zaufanych. Przeciwieństwem tej opcji jest trusted=no, która obsługuje nawet poprawnie zautentykowane źródła jako niezautentykowane.

Ważne jest, aby źródła pakietów były wymienione w kolejności preferencji użytkownika, zaczynając od tego najbardziej preferowanego. Zazwyczaj wynikiem tego będzie sortowanie od najszybszego do najwolniejszego (na przykład CD-ROM przed komputerami w lokalnej sieci przed odległymi komputerami w Internecie).

Kilka przykładów:

deb http://ftp.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main contrib non-free
  

OKREŚLANIE URI

Obecnie rozpoznawane są następujące typy URI:

file

Schemat file pozwala używać jako archiwum dowolnego katalogu w systemie plików. Jest użyteczny dla katalogów montowanych przez NFS i lokalnych kopii archiwów.

cdrom

Schemat cdrom pozwala APT na użycie lokalnego dysku CD-ROM ze zmianą dysków. Prosimy używać programu apt-cdrom(8) do dodawania takich wpisów w sources.list.

http

Schemat http opisuje serwer archiwum HTTP. Jeśli ustawiono zmienną środowiskową http_proxy w formacie http://serwer:port/, to APT użyje serwera proxy określonego w tej zmiennej. Użytkownicy serwerów proxy wymagających autoryzacji mogą ustawić tę zmienną na http://użytkownik:hasło@serwer:port/. Proszę zauważyć, że taki sposób autoryzacji nie jest bezpieczny.

ftp

Schemat ftp opisuje serwer FTP archiwum. Zachowanie modułu FTP można dowolnie konfigurować, szczegóły można znaleźć na stronie podręcznika apt.conf(5). Proszę zauważyć, że można podać serwer proxy FTP, używając zmiennej środowiskowej ftp_proxy. Możliwe jest podanie serwera proxy HTTP (które to serwery często rozumieją lokalizacje zasobów FTP), używając tej i tylko tej zmiennej środowiskowej. Podane w pliku konfiguracyjnym serwery proxy używające HTTP zostaną zignorowane.

copy

Schemat copy jest identyczny ze schematem file, z tym wyjątkiem, że pakiety nie są używane bezpośrednio z podanej lokalizacji, tylko są kopiowane do katalogu bufora. Jest to użyteczne w przypadku używania nośnika przenośnego do skopiowania plików przy użyciu APT.

rsh, ssh

Metoda rsh/ssh uruchamia RSH/SSH do połączenia się ze zdalnym komputerem i uzyskania dostępu do plików jako podany użytkownik. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie kluczy RSA lub dostępu rhosts. APT używa standardowych poleceń find i dd do przetransferowania plików ze zdalnego komputera.

dodawanie innych rozpoznawanych typów URI

APT może być rozszerzone o więcej metod, pochodzących z innych opcjonalnych pakietów, które powinny się nazywać apt-transport-metoda. Na przykład zespół APT opiekuje się pakietem apt-transport-https, dostarczającym metody dostępu dla URI typu HTTPS, działającej podobnie do metody HTTP. Dostępne są również inne metody pozwalające na przykład używać debtorrenta, proszę zobaczyć apt-transport-debtorrent(1).

PRZYKŁADY

Użycie archiwum lokalnego (lub montowanego przez NFS) w katalogu /home/jason/debian dla zasobów stable/main, stable/contrib i stable/non-free.

deb file:/home/jason/debian stable main contrib non-free

Jak wyżej, z tą różnicą że używa dystrybucji niestabilnej (deweloperskiej).

deb file:/home/jason/debian unstable main contrib non-free

Linie źródeł dla powyższego przykładu

deb-src file:/home/jason/debian unstable main contrib non-free

Pierwsza linia pobiera informacje o pakiecie dla architektur w APT::Architectures , podczas gdy druga zawsze pobiera amd64 i armel.

deb http://ftp.debian.org/debian wheezy main
deb [ arch=amd64,armel ] http://ftp.debian.org/debian wheezy main

Użycie HTTP do uzyskania dostępu do archiwum na komputerze archive.debian.org i dystrybucji hamm/main.

deb http://archive.debian.org/debian-archive hamm main

Użycie FTP do uzyskania dostępu do archiwum na komputerze ftp.debian.org w katalogu debian i używa tylko dystrybucji wheezy/contrib.

deb ftp://ftp.debian.org/debian wheezy contrib

Użycie FTP do uzyskania dostępu do archiwum na komputerze ftp.debian.org, dystrybucji unstable/contrib. Jeśli poniższa linia wystąpi razem z linią z poprzedniego przykładu w tym samym pliku sources.list, to pojedyncza sesja FTP będzie użyta w celu uzyskania dostępu do obu zasobów.

deb ftp://ftp.debian.org/debian unstable contrib

Użycie HTTP do uzyskania dostępu do archiwum na komputerze ftp.tlh.debian.org, w katalogu universe. Dla komputerów i386 używa tylko plików znalezionych w podkatalogu unstable/binary-i386, a dla komputerów amd64 - unstable/binary-amd64 i tak dalej dla innych obsługiwanych architektur. (Uwaga: ten przykład jest tylko ilustracją, jak używać zmiennych podstawienia, oficjalne archiwum Debiana nie zawiera takiej struktury).

deb http://ftp.tlh.debian.org/universe unstable/binary-$(ARCH)/

BUGS

m[blue]Strona błędów APTm[][1]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <[email protected]>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <[email protected]>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTORZY

Jason Gunthorpe

zespół APT

PRZYPISY

1.
Strona błędów APT
http://bugs.debian.org/src:apt