apt-cache(8) odpytanie bufora APT

STRESZCZENIE

apt-cache [-agipns] [-o=opcja_konfiguracji] [-c=plik_konfiguracyjny] {gencaches | showpkg pakiet... | showsrc pakiet... | stats | dump | dumpavail | unmet | search wyr_regularne... | show pakiet [{=nr_wersji_pakietu | /wydanie_docelowe}]... | depends pakiet [{=nr_wersji_pakietu | /wydanie_docelowe}]... | rdepends pakiet [{=nr_wersji_pakietu | /wydanie_docelowe}]... | pkgnames [prefiks] | dotty pakiet [{=nr_wersji_pakietu | /wydanie_docelowe}]... | xvcg pakiet [{=nr_wersji_pakietu | /wydanie_docelowe}]... | policy [pakiet...] | madison pakiet... | {-v | --version} | {-h | --help}}

OPIS

apt-cache

performs a variety of operations on APT's package cache. apt-cache does not manipulate the state of the system but does provide operations to search and generate interesting output from the package metadata. The metadata is acquired and updated via the 'update' command of e.g. apt-get, so that it can be outdated if the last update is too long ago, but in exchange apt-cache works independently of the availability of the configured sources (e.g. offline).

Jedno z poniższych poleceń musi być użyte, chyba że została podana opcja -h albo --help.

gencaches

gencaches tworzy bufor (cache) APT pakietów. Wywoływane jest automatycznie przez wszystkie polecenia potrzebujące bufora, jeśli nie istnieje lub jest przestarzały.

showpkg pakiet...

showpkg wyświetla informacje na temat pakietów podanych w linii poleceń. Pozostałymi argumentami są nazwy pakietów. Wyświetlane są dostępne wersje oraz odwrotne zależności każdego z podanych pakietów, jak również zwykłe zależności dla każdej z wersji Normalne (zwykłe) zależności to są pakiety, od których dany pakiet zależy, odwrotne zależności stanowią te pakiety, które zależą od danego pakietu. Tak więc, pakiet musi spełniać normalne zależności, ale odwrotnych zależności - nie musi. Na przykład, apt-cache showpkg libreadline2 wypisze wyjście podobne do poniższego:

Package: libreadline2
Versions: 2.1-12(/var/state/apt/lists/foo_Packages),
Reverse Depends: 
  libreadlineg2,libreadline2
  libreadline2-altdev,libreadline2
Dependencies:
2.1-12 - libc5 (2 5.4.0-0) ncurses3.0 (0 (null))
Provides:
2.1-12 - 
Reverse Provides: 
Jak widać libreadline2 w wersji 2.1-12 zależy od libc5 i ncurses3.0, które muszą być zainstalowane, aby libreadline2 działała. Z kolei libreadlineg2 i libreadline2-altdev zależą od libreadline2. Jeżeli libreadline2 jest zainstalowany, to libc5 i ncurses3.0 (i ldso) muszą być także zainstalowane; natomiast libreadlineg2 oraz libreadline2-altdev nie muszą być zainstalowane. W celu zrozumienia, co oznaczają pozostałe linie, najlepiej przejrzeć kod źródłowy programu apt.

stats

stats wyświetla statystyki dotyczące bufora pakietów. Nie wymaga żadnych argumentów. Wypisywane są następujące statystyki:

• Całkowita liczba nazw pakietów (Total package names) - liczba nazw pakietów znajdujących się w buforze.

• Zwykłe pakiety (Normal packages) jest to liczba zwykłych, regularnych nazw pakietów; są to pakiety, dla których istnieje relacja "jeden do jednego" między ich nazwami a nazwami używanymi przez inne pakiety jako zależności. Większość pakietów należy do tej kategorii.

• Czyste pakiety wirtualne (Pure virtual packages) określa liczbę pakietów, które istnieją tylko jako nazwa pakietu wirtualnego; to jest pewne pakiety "dostarczają" tej nazwy wirtualnej, ale żaden pakiet nie używa tej nazwy. Na przykład "mail-transport-agent" w systemie Debian jest czystym pakietem wirtualnym; kilka pakietów dostarcza "mail-transport-agenta", ale żaden pakiet nie nazywa się "mail-transport-agent".

• Pojedyncze pakiety wirtualne (Single virtual packages) - liczba pakietów, dla których istnieje tylko jeden pakiet, który dostarcza danego pakietu wirtualnego. Na przykład, w systemie Debian "X11-text-viewer" jest pakietem wirtualnym, ale tylko jeden pakiet, mianowicie "xless",dostarcza "X11-text-viewer".

• Mieszane pakiety wirtualne (Mixed virtual packages) - liczba pakietów, które albo dostarczają poszczególnych pakietów wirtualnych, albo nazywają się tak, jak nazwa pakietu wirtualnego. Na przykład w systemie Debian "debconf" jest zarówno zwykłym pakietem, jak i jest pakietem dostarczanym przez pakiet "debconf-tiny".

• Brakujące (Missing) jest liczbą nazw pakietów, do których odnoszą się jakieś zależności, ale które nie są spełnione przez żaden z dostępnych pakietów. Brakujące pakiety mogą być dowodem, że nie ma dostępu do całej dystrybucji albo że pakiet (rzeczywisty lub wirtualny) został usunięty z dystrybucji. Zazwyczaj odniesienia takie znajdują się w zależnościach typu "Conflicts" lub "Breaks".

• Total distinct versions is the number of package versions found in the cache. If more than one distribution is being accessed (for instance, "stable" and "unstable"), this value can be considerably larger than the number of total package names.

• Całkowite zależności (Total dependencies) to liczba więzów zależności wymaganych przez wszystkie pakiety w buforze.

showsrc pakiet...

showsrc displays all the source package records that match the given package names. All versions are shown, as well as all records that declare the name to be a binary package. Use --only-source to display only source package names.

dump

dump pokazuje krótką listę wszystkich pakietów w buforze. Jest używany głównie w celu odpluskwiania.

dumpavail

dumpavail wypisuje na standardowe wyjście (stdout) listę dostępnych pakietów. Jest to polecenie odpowiednie do użycia z programem dpkg(1) i jest używane w metodzie dselect(1) tego programu.

unmet

unmet pokazuje podsumowanie wszystkich niespełnionych zależności w buforze pakietów

show pakiet...

show spełnia funkcje podobne do dpkg --print-avail; pokazuje szczegółowe informacje o podanych pakietach.

search wyr_regularne...

search performs a full text search on all available package lists for the POSIX regex pattern given, see regex(7). It searches the package names and the descriptions for an occurrence of the regular expression and prints out the package name and the short description, including virtual package names. If --full is given then output identical to show is produced for each matched package, and if --names-only is given then the long description is not searched, only the package name and provided packages are.

Oddzielne argumenty mogą być używane do podania kilku wzorców, które będą traktowane jakby były połączone spójnikiem logicznym "i".

depends pakiet...

depends wyświetla listę wszystkich zależności danego pakietu i wszystkie możliwe pakiety, które mogą spełnić te zależności.

rdepends pakiet...

rdepends pokazuje listę wszystkich odwrotnych zależności danego pakietu.

pkgnames [prefiks]

To polecenie wyświetla nazwy wszystkich pakietów znanych systemowi APT. Opcjonalnym argumentem jest przedrostek nazwy pakietów. Wynik jest odpowiedni do użycia z funkcją powłoki (shella) uzupełniania nazw za pomocą klawisza tabulacji i jest wypisywany bardzo szybko. Tego polecenia najlepiej używać z opcją --generate.

Proszę zauważyć, że to, iż pakiet jest znany systemowi APT, niekoniecznie oznacza, że jest dostępny do pobrania i zainstalowania albo zainstalowany. Może być np. pakietem wirtualnym, które także są wypisane w wygenerowanej liście.

dotty pakiet...

dotty bierze jako argument listę pakietów i generuje wyjście odpowiednie dla programu dotty z pakietu m[blue]GraphVizm[][1]. Wynikiem będzie zbiór wierzchołków i krawędzi reprezentujących powiązania między pakietami. Domyślnie podane pakiety wyśledzą wszystkie pakiety zależne. Może to spowodować wypisanie bardzo dużego grafu. Aby wypisać powiązania tylko pomiędzy pakietami podanymi w linii poleceń, należy użyć opcji APT::Cache::GivenOnly.

Wynikowe wierzchołki będą miały różnorakie kształty: zwykłe pakiety są prostokątami, czyste pakiety wirtualne to trójkąty, mieszane pakiety wirtualne są rombami, sześciokąty oznaczają brakujące pakiety . Pomarańczowe prostokąty oznaczają koniec rekurencji (liście), niebieskie linie to pre-zależności, linie zielone to konflikty.

Uwaga: dotty nie potrafi narysować większego zbioru pakietów.

xvcg pakiet...

Robi to samo, co dotty, tylko dla xvcg z m[blue]narzędzia VCGm[][2].

policy [pakiet...]

policy jest pomyślane w celu debugowania zagadnień związanych z plikiem preferencji. Jeżeli nie podano żadnych opcji, wypisane zostaną informacje o priorytecie każdego źródła. W przeciwnym wypadku, wypisuje szczegółowe informacje o priorytecie danego pakietu.

madison pakiet...

polecenie madison z apt-cache próbuje naśladować format wyjścia i część funkcjonalności programu madison - narzędzia zarządzania archiwum Debiana. Wyświetla dostępne wersje pakietów w formacie tabeli. W przeciwieństwie do oryginału, może wyświetlić informacje tylko dla tych architektur, dla których APT pobrało listy pakietów (APT::Architecture).

OPCJE

Wszystkie opcje linii poleceń mogą być ustawione w pliku konfiguracyjnym. Poniższe opisy wskazują, którą opcję w pliku konfiguracyjnym należy ustawić. W przypadku opcji logicznych, można unieważnić ustawienia pliku konfiguracyjnego, używając -f-, --no-f, -f=no albo czegoś podobnego.

-p, --pkg-cache

Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora pakietów, który jest podstawowym buforem używanym we wszystkich operacjach. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::pkgcache.

-s, --src-cache

Podaje nazwę pliku to przechowywania bufora źródeł. Jest używany tylko przez akcję gencaches i przechowuje sparsowaną wersję informacji o pakietach pobraną ze zdalnych źródeł. Podczas budowania bufora pakietów, bufor źródeł jest używany w celu uniknięcia ponownego parsowania wszystkich plików pakietów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Cache::srcpkgcache.

-q, --quiet

Cichy; wypisuje tylko informacje potrzebne do logowania, opuszczając wskaźniki postępu. Więcej znaków q spowoduje jeszcze bardziej ciche wyjście, maksimum jest 2. Można także ustawić poziom cichości za pomocą -q=#,nadpisując tym samym opcję z pliku konfiguracyjnego. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: quiet.

-i, --important

Wyświetla tylko ważne zależności; do używania z akcjami unmet o depends. Powoduje wypisanie tylko zależności typu Depends i Pre-Depends. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Important.

--no-pre-depends, --no-depends, --no-recommends, --no-suggests, --no-conflicts, --no-breaks, --no-replaces, --no-enhances

Per default the depends and rdepends print all dependencies. This can be tweaked with these flags which will omit the specified dependency type. Configuration Item: APT::Cache::ShowDependencyType e.g. APT::Cache::ShowRecommends.

--implicit

Per default depends and rdepends print only dependencies explicitly expressed in the metadata. With this flag it will also show dependencies implicitly added based on the encountered data. A Conflicts: foo e.g. expresses implicitly that this package also conflicts with the package foo from any other architecture. Configuration Item: APT::Cache::ShowImplicit.

-f, --full

Podczas szukania wypisuj pełną informację o pakiecie. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::ShowFull.

-a, --all-versions

Akcja show wypisuje wszystkie rekordy dla wszystkich dostępnych wersji. Jest to opcja domyślna, aby ją wyłączyć, proszę użyć --no-all-versions. Jeżeli podano --no-all-versions, to będzie wyświetlana tylko wersja-kandydat (czyli ta, która byłaby wybrana do instalacji). Ta opcja ma znaczenie tylko dla polecenia show. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllVersions.

-g, --generate

Automatycznie odbudowuje bufor pakietów, zamiast używać istniejącego bufora. Ta opcja jest domyślnie włączona, aby ją wyłączyć, należy użyć --no-generate. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Generate.

--names-only, -n

Only search on the package and provided package names, not the long descriptions. Configuration Item: APT::Cache::NamesOnly.

--all-names

Powoduje, że akcja pkgnames wypisze nazwy wszystkich pakietów, łącznie z pakietami wirtualnymi oraz pakietami mającymi brakujące zależności. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::AllNames.

--recurse

Powoduje, że zależności w poleceniach depends i rdepends będą zależnościami rekurencyjnymi, tak że wszystkie wymienione pakiety zostaną wypisane tylko raz. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::RecurseDepends.

--installed

Ogranicza wyjście poleceń depends i rdepends tylko do pakietów, które są obecnie zainstalowane. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: APT::Cache::Installed.

-h, --help

Wyświetla krótkie informacje o użyciu.

-v, --version

Wyświetla wersję programu.

-c, --config-file

Plik konfiguracyjny. Podaje plik konfiguracyjny do użycia. Program najpierw przeczyta swój domyślny plik konfiguracyjny, a następnie plik podany jako argument tej opcji. Jeśli jest potrzeba ustawienia opcji konfiguracji zanim domyślny plik konfiguracyjny zostanie przetworzony, należy podać plik do użycia w zmiennej środowiskowej APT_CONFIG. Informacje o składni pliku można znaleźć w apt.conf(5).

-o, --option

Ustawia opcję konfiguracji. Pozwala ustawić dowolną opcję konfiguracji. Składnia jest następująca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option można podać wielokrotnie - do ustawiania różnych opcji.

PLIKI

/etc/apt/sources.list

Lokalizacje, z których będą ściągane pakiety. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceList.

/etc/apt/sources.list.d/

Części pliku zawierającego lokalizacje, z której są pobierane pakiety. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::Etc::SourceParts.

/var/lib/apt/lists/

Składnica zawierająca informacje o każdym zasobie pakietów podanym w sources.list(5) Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists.

/var/lib/apt/lists/partial/

Składnica obecnie pobieranych informacji o stanie pakietów. Pozycja w pliku konfiguracyjnym: Dir::State::Lists (partial zostanie dodane automatycznie)

DIAGNOSTYKA

apt-cache zwraca zero, gdy zakończyło się pomyślnie, 100 - w przypadku błędu.

BUGS

m[blue]Strona błędów APTm[][3]. Aby zgłosić błąd w APT, proszę przeczytać /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia reportbug(1).

TŁUMACZENIE

Tłumaczenie stron podręcznika: Robert Luberda <[email protected]>, 2000-2012. Tłumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek <[email protected]>, 2004

Proszę zauważyć, że przetłumaczony dokument może zawierać fragmenty nieprzetłumaczone. Ma to na celu uniknięcie utracenia istotnych informacji, w przypadkach gdy oryginał zostanie zaktualizowany, a tłumaczenie - nie.

AUTORZY

Jason Gunthorpe

zespół APT