rpmbuild(8) Budowanie pakietów RPM

SKŁADNIA

BUDOWANIE PAKIETÓW:

rpmbuild {-ba|-bb|-bp|-bc|-bi|-bl|-bs} [opcje-rpmbuild] PLIK_SPEC ...

rpmbuild {-ta|-tb|-tp|-tc|-ti|-tl|-ts} [opcje-rpmbuild] TARBALL ...

rpmbuild {--rebuild|--recompile} PAKIET_ŹRÓDŁOWY ...

RÓŻNE:

rpmbuild --showrc

opcje-rpmbuild


 [--buildroot KATALOG] [--clean] [--nobuild]
 [--rmsource] [--rmspec] [--short-circuit] [--sign]
 [--target PLATFORMA]

OPIS

rpmbuild służy do budowania binarnych i źródłowych pakietów oprogramowania. Pakiet składa się z archiwum plików oraz metadanych używanych do instalowania i usuwania plików. Metadane zawierają pomocnicze skrypty, atrybuty plików oraz informacje opisujące pakiet. Pakiety występują w dwóch wersjach: pakietach binarnych, służących do opakowania oprogramowania do instalacji oraz pakietach źródłowych, zawierających kod źródłowy i przepis na zbudowanie pakietów binarnych.

Trzeba wybrać jeden z następujących podstawowych trybów: Budowanie pakietu, Budowanie pakietu z tarballa, Rekompilacja pakietu, Wyświetlenie konfiguracji.

OPCJE OGÓLNE

Opcje te mogą być używane we wszystkich trybach.

-?, --help
Wypisuje informację o użyciu dłuższą niż zwykle.
--version
Wypisuje pojedynczą linię, zawierającą numer wersji używanego rpm-a.
--quiet
Wypisuje jak najmniej - zazwyczaj tylko komunikaty o błędach.
-v
Wypisuje szczegółowe informacje - zwykle komunikaty o przebiegu procesu.
-vv
Wypisuje dużo brzydkich informacji diagnostycznych.
--rcfile LISTA_PLIKÓW
Każdy z plików w oddzielonej dwukropkami LIŚCIE_PLIKÓW jest odczytywany kolejno przez rpm-a w poszukiwaniu informacji o konfiguracji. Istnieć musi tylko pierwszy plik z listy, a tyldy są zamieniane na wartość $HOME. Domyślną LISTĄ_PLIKÓW jest /usr/lib/rpm/rpmrc:/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.
--pipe KOMENDA
Przekazuje potokiem wyjście rpm-a do KOMENDY.
--dbpath KATALOG
Używa bazy danych z KATALOGU zamiast domyślnego /var/lib/rpm.
--root KATALOG
Używa do wszystkich operacji systemu zakorzenionego w KATALOGU. Zauważ, że oznacza to, że baza danych w KATALOGU będzie używana przy sprawdzaniu zależności, a wszystkie skrypty (np. %post przy instalacji pakietu lub %prep przy budowaniu pakietu) będą uruchamiane po chroot(2) na KATALOG.

OPCJE BUDOWANIA

Ogólną postacią komendy budowania rpm-a jest

rpmbuild -bETAP|-tETAP [ opcje-rpmbuild ] PLIK ...

Jeśli do zbudowania pakietu używany jest plik spec, to argumentem powinno być -b, a jeśli rpmbuild powinien zajrzeć wewnątrz (być może skompresowanego) pliku tar w poszukiwaniu speca, to powinna być użyta opcja -t. Po pierwszym argumencie, drugi znak (ETAP) określa etapy budowania i pakietowania, które należy wykonać. Może być jednym z:

-ba
Buduje pakiety binarny i źródłowy (po wykonaniu etapów %prep, %build i %install).
-bb
Buduje pakiet binarny (po wykonaniu etapów %prep, %build i %install).
-bp
Wykonuje etap "%prep" z pliku spec. Zwykle obejmuje to rozpakowanie źródeł i zaaplikowanie wszelkich łat.
-bc
Wykonuje etap "%build" z pliku spec (po wykonaniu etapu %prep). Ogólnie obejmuje to odpowiednik "make".
-bi
Wykonuje etap "%install" z pliku spec (po wykonaniu etapów %prep i %build). Ogólnie obejmuje to odpowiednik "make install".
-bl
Dokonuje sprawdzenia listy. W sekcji "%files" pliku spec rozwijane są makra i dokonywane są sprawdzenia, by upewnić się, że każdy plik istnieje.
-bs
Buduje tylko pakiet źródłowy.

Mogą być też użyte następujące opcje:

--buildroot KATALOG
Na czas budowania pakietu zastępuje wartość BuildRoot KATALOGIEM.
--clean
Usuwa drzewo budowania po stworzeniu pakietów.
--nobuild
Nie wykonuje żadnych etapów budowania. Przydatne do testowania plików spec.
--rmsource
Usuwa źródła po budowaniu (może być też używane samodzielnie, np. "rpmbuild --rmsource foo.spec").
--rmspec
Usuwa plik spec po budowaniu (może być też używane samodzielnie, np. "rpmbuild --rmspec foo.spec").
--short-circuit
Przechodzi wprost do podanego etapu (tzn. pomija wszystkie etapy prowadzące do podanego). Prawidłowe tylko z -bc i -bi.
--sign
Osadza w pakiecie sygnaturę GPG. Sygnatura ta może być używana do weryfikowania integralności i pochodzenia pakietu. Zobacz sekcję o SYGNATURACH GPG w rpm(8), gdzie znajdują się szczegóły dotyczące konfiguracji.
--target PLATFORMA
Podczas budowania pakietu interpretuje PLATFORMĘ jako arch-vendor-os i ustawia odpowiednio makra %_target, %_target_cpu oraz %_target_os.

OPCJE PRZEBUDOWYWANIA I REKOMPILACJI

Istnieją dwa inne sposoby na wywołanie budowania przy użyciu rpm-a:

rpmbuild --rebuild|--recompile PAKIET_ŹRÓDŁOWY ...

Po takim wywołaniu, rpmbuild instaluje podany pakiet źródłowy oraz wykonuje etapy prep, kompilacji i instalacji. Dodatkowo, --rebuild buduje nowy pakiet binarny. Po tym jak budowanie jest zakończone, katalog budowania jest usuwany (jak przy --clean), a potem źródła i plik spec dla pakietu są usuwane.

WYŚWIETLANIE KONFIGURACJI

Polecenie

rpmbuild --showrc

pokazuje wartości, których rpmbuild będzie używał dla wszystkich opcji, które są aktualnie ustawione w plikach konfiguracyjnych rpmrc oraz macros.

PLIKI

Konfiguracja rpmrc

/usr/lib/rpm/rpmrc
/usr/lib/rpm/redhat/rpmrc
/etc/rpmrc
~/.rpmrc

Konfiguracja makr

/usr/lib/rpm/macros
/usr/lib/rpm/redhat/macros
/etc/rpm/macros
~/.rpmmacros

Baza danych

/var/lib/rpm/Basenames
/var/lib/rpm/Conflictname
/var/lib/rpm/Dirnames
/var/lib/rpm/Filemd5s
/var/lib/rpm/Group
/var/lib/rpm/Installtid
/var/lib/rpm/Name
/var/lib/rpm/Packages
/var/lib/rpm/Providename
/var/lib/rpm/Provideversion
/var/lib/rpm/Pubkeys
/var/lib/rpm/Removed
/var/lib/rpm/Requirename
/var/lib/rpm/Requireversion
/var/lib/rpm/Sha1header
/var/lib/rpm/Sigmd5
/var/lib/rpm/Triggername

Tymczasowe

/var/tmp/rpm*

AUTORZY

Marc Ewing <[email protected]>
Jeff Johnson <[email protected]>
Erik Troan <[email protected]>