pclose(3) we/wy procesu

Other Alias

popen

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

FILE *popen(const char *command, const char *type);

int pclose(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja popen() otwiera proces, tworząc łącze, rozwidlając się przez fork() i wywołując powłokę. Ponieważ łącze jest z definicji jednokierunkowe, argument type może określać tylko odczyt albo tylko zapis, nie oba naraz. Otrzymany w wyniku tego strumień będzie tylko do odczytu albo tylko do zapisu.

Argument command jest wskaźnikiem do zakończonego znakiem NUL łańcucha, zawierającego wiersz poleceń powłoki. Polecenie to jest przekazywane do /bin/sh przy użyciu opcji -c; wszelka interpretacja jest dokonywana przez powłokę. Argument type jest zakończonym znakiem NUL łańcuchem, który musi być albo `r', albo `w' (odpowiednio dla odczytu i zapisu).

Wartość zwracana przez popen() to normalny strumień we/wy, lecz powinien on być zamykany przy użyciu pclose() zamiast fclose(). Zapisywanie do takiego strumienia powoduje pisanie na standardowe wejście polecenia. Standardowe wyjście polecenia jest takie samo, jak procesu, który wywołał popen(), chyba że zostało to zmienione przez polecenie. Podobnie, odczyt z tak otwartego strumienia powoduje odczyt ze standardowego wyjścia polecenia, a standardowe wejście polecenia jest wtedy tożsame z wejściem procesu, który wywołał popen().

Należy zauważyć, że strumienie wyjściowe powstałe z popen są domyślnie w pełni buforowane.

Funkcja pclose oczekuje na zakończenie stowarzyszonego procesu i zwraca jego kod zakończenia, podobnie jak to czyni wait4.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja popen zwraca NULL jeśli nie powiodły się wywołania fork(2) lub pipe(2), lub jeśli nie udało się przydzielić pamięci.

Funkcja pclose zwraca -1 jeśli wait4 zwróci błąd lub zostały wykryte jakieś inne błędy.

BŁĘDY

Funkcja popen nie ustawia errno, jeżeli nie uda się przydzielić pamięci. Jeżeli nie powiodą się wywoływane przez nią fork() lub pipe(), to errno będzie odpowiednio ustawione. Jeżeli argument mode będzie nieprawidłowy i zostanie to wykryte, to errno zostanie ustawione na EINVAL.

Jeżeli nie będzie możliwe otrzymanie kodu zakończenia procesu potomnego przez pclose(), to errno zostanie ustawione na ECHILD.

ZGODNE Z

POSIX.2

USTERKI

Ponieważ offset standardowego wejścia polecenia otwartego dla odczytu jest taki sam dla tego polecenia i dla procesu, który wywołał popen(), więc jeśli oryginalny proces wykona buforowany odczyt, to pozycja na wejściu polecenia może być inna niż oczekiwano. Podobnie, wyjście polecenia otwartego dla zapisu może zostać wymieszane z wyjściem procesu oryginalnego. Temu ostatniemu można zapobiec, wołając przed popen funkcję fflush(3).

Błąd w wywołaniu powłoki jest nieodróżnialny od błędu powłoki przy wywoływaniu polecenia, czy od natychmiastowego zakończenia polecenia. Jedynym śladem jest kod zakończenia równy 127.

HISTORIA

Funkcje popen() i pclose() pojawiły się w wersji 7 AT&T UNIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 popen

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.