ncurses(3) pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji

STRESZCZENIE

#include <curses.h>

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcje biblioteki curses dają użytkownikowi niezależne od terminala metody obsługiwania ekranów znakowych z sensowną optymalizacją. Ta implementacja to ,,nowe curses'' (ncurses). Jest ona zatwierdzonym zamiennikiem dla klasycznych curses z 4.4BSD, których rozwoju zaprzestano.

Funkcje ncurses emulują bibliotekę curses(3X) Systemu Vr4, a także standard XPG4 (XSI curses), lecz biblioteka ncurses jest wolnodostępna w postaci źródłowej. Różnice między curses z SVr4 podsumowano w sekcjach ROZSZERZENIA i BŁĘDY, występujących poniżej, a opisano szczegółowo w takich samych sekcjach stron podręcznika systemowego poświęconych poszczególnym funkcjom.

Program, który korzysta z tych funkcji, musi być skonsolidowany z opcją -lncurses (lub jeśli został wygenerowany) z biblioteką debuggową -lncurses_g. Biblioteka ncurses_g generuje logi śledzenia (plik o nazwie 'trace', w bieżącym katalogu), które opisują akcje curses.

Pakiet ncurses obsługuje: działanie na ekranie, oknach i padach; wyjście do okien i padów; odczytywanie wejścia z terminala; sterowanie terminalem oraz opcje wejścia/wyjścia curses; funkcje zapytań środowiskowych; działanie na kolorach; używanie klawiszy o miękkich etykietach; właściwości terminfo; i dostęp do niskopoziomowych funkcji obsługi terminala.

Aby zainicjalizować pakiet, należy na samym początku wywołać funkcję initscr, lub newterm. Przed wyjściem należy wywołać funkcję endwin. Aby uzyskać wejście znakowe znak-po-znaku bez echa (większość interaktywnie zorientowanych programów tego chce), powinno się użyć następującej sekwencji:


      initscr(); cbreak(); noecho();

Większość programów chętnie wykorzystuje też sekwencje:


      nonl();
      intrflush(stdscr, FALSE);
      keypad(stdscr, TRUE);

Przed uruchomieniem programu curses, należy ustawić <tab stops> (pozycje tabulacji) terminala, oraz wysłać doń łańcuchy inicjujące. Można tego dokonać, wywołując polecenie tput init po uprzednim wyeksportowaniu zmiennej środowiskowej TERM. Odpowiedzialny za to jest tset(1). [Szczegóły - zobacz terminfo(5).]

Biblioteka curses zezwala na działanie na strukturach danych, nazywanych oknami, o których można myśleć jak o dwuwymiarowych tablicach znaków, reprezentujących część lub całość ekranu CRT. Dostarczane jest domyślne okno, o nazwie stdscr, którego wymiary odpowiadają ekranowi terminala. Inne okna można utworzyć przy użyciu funkcji newwin.

Zauważ, że curses nie obsługuje zachodzących okien - jest to robione przez bibliotekę panels(3x). Znaczy to, że możesz albo używać stdscr, albo podzielić ekran na okna i nie używać stdscr w ogóle. Łączenie tych dwóch spowoduje niepraktyczne i niepożądane efekty.

Do okien można odnosić się poprzez zmienne zadeklarowane jako WINDOW *. Działań na tych strukturach dokonuje się funkcjami opisanymi na tej stronie oraz w innych miejscach stron podręcznika ncurses. Najbardziej podstawowymi funkcjami są move i addch. Ogólniejsze wersje tych funkcji figurują pod nazwami zaczynającymi się od w i umożliwiają podanie okna. Funkcje nie zaczynające się od w działają na stdscr.

Po użyciu funkcji działania na oknie, wywoływany jest refresh, nakazujący curses, by ekran CRT zaczął wyglądać tak jak stdscr. Znaki okna są właściwie typu chtype (znak i dane atrybutu), więc dane o znaku można przechowywać w nim samym.

Można też operować szczególnymi oknami, padami. Okna te nie są ograniczone rozmiarami ekranu, a ich zawartość nie musi być w całości wyświetlana. Więcej szczegółów znajdziesz w curs_pad(3X).

Oprócz rysowania na ekranie znaków, mogą być obsługiwane atrybuty i kolory, a więc znaki mogą pokazywać się w trybach takich jak podkreślenie, inwersja, lub w kolorze, o ile terminal na to pozwala. Można wyświetlać znaki składające się na linie. Na wejściu, ncurses potrafi tłumaczyć klawisze strzałek i funkcyjne, które przekazują sekwencje eskejpowe, na zwykłe wartości. Atrybuty wideo, znaki rysowania linii i nazwy wartości wejściowych są zdefiniowane w <curses.h> i mają nazwy typu A_REVERSE, ACS_HLINE, czy KEY_LEFT.

Jeśli ustawiono zmienne środowiskowe LINES i COLUMNS, lub jeśli program jest uruchomiony w środowisku okienkowym, to informacje o rozmiarze ekranu przesłonią dane odczytywane z terminfo.

Jeśli zdefiniowana jest zmienna środowiskowa TERMINFO, to każdy program używający curses będzie szukał najpierw lokalnej definicji terminala, a dopiero potem zajrzy do standardowego miejsca. Np. Jeśli TERM jest ustawione na att4424, to wkompilowana definicja terminala jest znajdywana w


      /usr/lib/terminfo/a/att4424.

(a jest kopiowane z pierwszej litery att4424, aby zapobiec tworzeniu wielkich katalogów.) Jednak jeśli ustawiono TERMINFO, np. na wartość $HOME/myterms, to curses zajrzy wpierw do


      $HOME/myterms/a/att4424,

a jeśli to zawiedzie, do


      /usr/lib/terminfo/a/att4424.

Jest to przydatne dla rozwijania eksperymentalnych definicji, lub gdy nie ma praw zapisu do /usr/lib/terminfo.

Zmienne całkowite LINES i COLS są zdefiniowane w <curses.h> i są wypełniane przez initscr wartościami, odpowiadającymi rozmiarowi ekranu. Stałe TRUE i FALSE mają odpowiednio wartości 1 i 0.

Zmienne curses definiują również zmienną WINDOW *curscr, która jest używana do pewnych niskopoziomowych operacji, jak np. oczyszczanie i odświeżanie ekranu, zawierającego śmieci. curscr może być użyte tylko w niektórych funkcjach.

Nazwy funkcji i argumentów

Wiele funkcji curses ma dwie lub więcej wersji. Zmienne, poprzedzone w, wymagają argumentu okna. Zmienne poprzedzone p wymagają argumentu padu. Funkcje bez przedrostka odnoszą się w ogólności do stdscr.

Zmienne z przedrostkiem mv wymagają współrzędnych y i x, wskazujących miejsce ekranu, do którego należy się przenieść przed dokonaniem akcji. Funkcje te wymuszają wywołanie move przed wywołaniem innej funkcji. Współrzędna y zawsze odnosi się do wiersza (okna), a x do kolumny. Górny lewy narożnik ma współrzędne (0,0), nie (1,1).

Funkcje z przedrostkiem mvw pobierają zarówno argument okna, jak i parametry współrzędnych. Argument okna jest zawsze podawany przed współrzędnymi.

W każdym wypadku, win jest oknem, a pad padem, na które wpływa funkcja. win i pad są zawsze wskaźnikami do typu WINDOW.

Funkcje ustawiające opcje wymagają flagi logicznej bf, której wartość wynosi albo TRUE, albo FALSE; bf jest zawsze typu bool. Zmienne ch i attrs niżej, są zawsze typu chtype. Typy WINDOW, SCREEN, bool, i chtype są zdefiniowane w <curses.h>. Typ TERMINAL jest zdefiniowany w <term.h>. Wszystkie pozostałe argumenty są typu integer.

Indeks nazw funkcji

W poniższej tablicy podano każdą z funkcji curses, wskazując przy okazji odpowiadającą jej stronę podręcznika man. Funkcje oznaczone `*', są specyficzne dla ncurses, nieopisane przez XPG4 i SVr4.

Nazwa funkcji  Nazwa strony podręcznika
___________________________________________
addch         curs_addch(3X)
addchnstr       curs_addchstr(3X)
addchstr        curs_addchstr(3X)
addnstr        curs_addstr(3X)
addstr         curs_addstr(3X)
attroff        curs_attr(3X)
attron         curs_attr(3X)
attrset        curs_attr(3X)
baudrate        curs_termattrs(3X)
beep          curs_beep(3X)
bkgd          curs_bkgd(3X)
bkgdset        curs_bkgd(3X)
border         curs_border(3X)
box          curs_border(3X)
can_change_color    curs_color(3X)
cbreak         curs_inopts(3X)
clear         curs_clear(3X)
clearok        curs_outopts(3X)
clrtobot        curs_clear(3X)
clrtoeol        curs_clear(3X)
color_content     curs_color(3X)
copywin        curs_overlay(3X)
curs_set        curs_kernel(3X)
def_prog_mode     curs_kernel(3X)
def_shell_mode     curs_kernel(3X)
del_curterm      curs_terminfo(3X)
delay_output      curs_util(3X)
delch         curs_delch(3X)
deleteln        curs_deleteln(3X)
delscreen       curs_initscr(3X)
delwin         curs_window(3X)
derwin         curs_window(3X)
doupdate        curs_refresh(3X)
dupwin         curs_window(3X)
echo          curs_inopts(3X)
echochar        curs_addch(3X)
endwin         curs_initscr(3X)
erase         curs_clear(3X)
erasechar       curs_termattrs(3X)
filter         curs_util(3X)
flash         curs_beep(3X)
flushinp        curs_util(3X)
getbegyx        curs_getyx(3X)
getch         curs_getch(3X)
getmaxyx        curs_getyx(3X)
getmouse        curs_mouse(3X)*
getparyx        curs_getyx(3X)
getstr         curs_getstr(3X)
getsyx         curs_kernel(3X)
getwin         curs_util(3X)
getyx         curs_getyx(3X)
halfdelay       curs_inopts(3X)
has_colors       curs_color(3X)
has_ic         curs_termattrs(3X)
has_il         curs_termattrs(3X)
hline         curs_border(3X)
idcok         curs_outopts(3X)
idlok         curs_outopts(3X)
immedok        curs_outopts(3X)
inch          curs_inch(3X)
inchnstr        curs_inchstr(3X)
inchstr        curs_inchstr(3X)
init_color       curs_color(3X)
init_pair       curs_color(3X)
initscr        curs_initscr(3X)
innstr         curs_instr(3X)
insch         curs_insch(3X)
insdelln        curs_deleteln(3X)
insertln        curs_deleteln(3X)
insnstr        curs_insstr(3X)
insstr         curs_insstr(3X)
instr         curs_instr(3X)
intrflush       curs_inopts(3X)
is_linetouched     curs_touch(3X)
is_wintouched     curs_touch(3X)
isendwin        curs_initscr(3X)
keyname        curs_util(3X)
keypad         curs_inopts(3X)
killchar        curs_termattrs(3X)
leaveok        curs_outopts(3X)
longname        curs_termattrs(3X)
meta          curs_inopts(3X)
mouseinterval     curs_mouse(3X)*
mousemask       curs_mouse(3X)*
move          curs_move(3X)
mvaddch        curs_addch(3X)
mvaddchnstr      curs_addchstr(3X)
mvaddchstr       curs_addchstr(3X)
mvaddnstr       curs_addstr(3X)
mvaddstr        curs_addstr(3X)
mvcur         curs_terminfo(3X)
mvdelch        curs_delch(3X)
mvderwin        curs_window(3X)
mvgetch        curs_getch(3X)
mvgetstr        curs_getstr(3X)
mvinch         curs_inch(3X)
mvinchnstr       curs_inchstr(3X)
mvinchstr       curs_inchstr(3X)
mvinnstr        curs_instr(3X)
mvinsch        curs_insch(3X)
mvinsnstr       curs_insstr(3X)
mvinsstr        curs_insstr(3X)
mvinstr        curs_instr(3X)
mvprintw        curs_printw(3X)
mvscanw        curs_scanw(3X)
mvwaddch        curs_addch(3X)
mvwaddchnstr      curs_addchstr(3X)
mvwaddchstr      curs_addchstr(3X)
mvwaddnstr       curs_addstr(3X)
mvwaddstr       curs_addstr(3X)
mvwdelch        curs_delch(3X)
mvwgetch        curs_getch(3X)
mvwgetstr       curs_getstr(3X)
mvwin         curs_window(3X)
mvwinch        curs_inch(3X)
mvwinchnstr      curs_inchstr(3X)
mvwinchstr       curs_inchstr(3X)
mvwinnstr       curs_instr(3X)
mvwinsch        curs_insch(3X)
mvwinsnstr       curs_insstr(3X)
mvwinsstr       curs_insstr(3X)
mvwinstr        curs_instr(3X)
mvwprintw       curs_printw(3X)
mvwscanw        curs_scanw(3X)
napms         curs_kernel(3X)
newpad         curs_pad(3X)
newterm        curs_initscr(3X)
newwin         curs_window(3X)
nl           curs_outopts(3X)
nocbreak        curs_inopts(3X)
nodelay        curs_inopts(3X)
noecho         curs_inopts(3X)
nonl          curs_outopts(3X)
noqiflush       curs_inopts(3X)
noraw         curs_inopts(3X)
notimeout       curs_inopts(3X)
overlay        curs_overlay(3X)
overwrite       curs_overlay(3X)
pair_content      curs_color(3X)
pechochar       curs_pad(3X)
pnoutrefresh      curs_pad(3X)
prefresh        curs_pad(3X)
printw         curs_printw(3X)
putp          curs_terminfo(3X)
putwin         curs_util(3X)
qiflush        curs_inopts(3X)
raw          curs_inopts(3X)
redrawwin       curs_refresh(3X)
refresh        curs_refresh(3X)
reset_prog_mode    curs_kernel(3X)
reset_shell_mode    curs_kernel(3X)
resetty        curs_kernel(3X)
restartterm      curs_terminfo(3X)
ripoffline       curs_kernel(3X)
savetty        curs_kernel(3X)
scanw         curs_scanw(3X)
scr_dump        curs_scr_dump(3X)
scr_init        curs_scr_dump(3X)
scr_restore      curs_scr_dump(3X)
scr_set        curs_scr_dump(3X)
scrl          curs_scroll(3X)
scroll         curs_scroll(3X)
scrollok        curs_outopts(3X)
set_curterm      curs_terminfo(3X)
set_term        curs_initscr(3X)
setscrreg       curs_outopts(3X)
setsyx         curs_kernel(3X)
setterm        curs_terminfo(3X)
setupterm       curs_terminfo(3X)
slk_attroff      curs_slk(3X)
slk_attron       curs_slk(3X)
slk_attrset      curs_slk(3X)
slk_clear       curs_slk(3X)
slk_init        curs_slk(3X)
slk_label       curs_slk(3X)
slk_noutrefresh    curs_slk(3X)
slk_refresh      curs_slk(3X)
slk_restore      curs_slk(3X)
slk_set        curs_slk(3X)
slk_touch       curs_slk(3X)
standend        curs_attr(3X)
standout        curs_attr(3X)
start_color      curs_color(3X)
subpad         curs_pad(3X)
subwin         curs_window(3X)
syncok         curs_window(3X)
termattrs       curs_termattrs(3X)
termname        curs_termattrs(3X)
tgetent        curs_termcap(3X)
tgetflag        curs_termcap(3X)
tgetnum        curs_termcap(3X)
tgetstr        curs_termcap(3X)
tgoto         curs_termcap(3X)
tigetflag       curs_terminfo(3X)
tigetnum        curs_terminfo(3X)
tigetstr        curs_terminfo(3X)
timeout        curs_inopts(3X)
touchline       curs_touch(3X)
touchwin        curs_touch(3X)
tparm         curs_terminfo(3X)
tputs         curs_termcap(3X)
tputs         curs_terminfo(3X)
typeahead       curs_inopts(3X)
unctrl         curs_util(3X)
ungetch        curs_getch(3X)
ungetmouse       curs_mouse(3X)*
untouchwin       curs_touch(3X)
use_env        curs_util(3X)
vidattr        curs_terminfo(3X)
vidputs        curs_terminfo(3X)
vline         curs_border(3X)
vwprintw        curs_printw(3X)
vwscanw        curs_scanw(3X)
waddch         curs_addch(3X)
waddchnstr       curs_addchstr(3X)
waddchstr       curs_addchstr(3X)
waddnstr        curs_addstr(3X)
waddstr        curs_addstr(3X)
wattroff        curs_attr(3X)
wattron        curs_attr(3X)
wattrset        curs_attr(3X)
wbkgd         curs_bkgd(3X)
wbkgdset        curs_bkgd(3X)
wborder        curs_border(3X)
wclear         curs_clear(3X)
wclrtobot       curs_clear(3X)
wclrtoeol       curs_clear(3X)
wcursyncup       curs_window(3X)
wdelch         curs_delch(3X)
wdeleteln       curs_deleteln(3X)
wechochar       curs_addch(3X)
wenclose        curs_mouse(3X)*
werase         curs_clear(3X)
wgetch         curs_getch(3X)
wgetnstr        curs_getstr(3X)
wgetstr        curs_getstr(3X)
whline         curs_border(3X)
winch         curs_inch(3X)
winchnstr       curs_inchstr(3X)
winchstr        curs_inchstr(3X)
winnstr        curs_instr(3X)
winsch         curs_insch(3X)
winsdelln       curs_deleteln(3X)
winsertln       curs_deleteln(3X)
winsnstr        curs_insstr(3X)
winsstr        curs_insstr(3X)
winstr         curs_instr(3X)
wmove         curs_move(3X)
wnoutrefresh      curs_refresh(3X)
wprintw        curs_printw(3X)
wredrawln       curs_refresh(3X)
wrefresh        curs_refresh(3X)
wresize        curs_resize(3x)*
wscanw         curs_scanw(3X)
wscrl         curs_scroll(3X)
wsetscrreg       curs_outopts(3X)
wstandend       curs_attr(3X)
wstandout       curs_attr(3X)
wsyncdown       curs_window(3X)
wsyncup        curs_window(3X)
wtimeout        curs_inopts(3X)
wtouchln        curs_touch(3X)
wvline         curs_border(3X)

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje, które zwracają integer, zwracają ERR w wypadku błędu, a po sukcesie dowolny inny integer. (chyba że zaznaczono inaczej w opisie funkcji).

Wszystkie makra zwracają wartość wersji w, poza setscrreg, wsetscrreg, getyx, getbegyx, getmaxyx. Wartości zwracane setscrreg, wsetscrreg, getyx, getbegyx, i getmaxyx są niezdefiniowane (np. nie powinny być używane jako instrukcje prawej strony przypisań).

Funkcje, które zwracają wskaźniki, po błędzie zwracają NULL.

ROZSZERZENIA

Biblioteka curses może być skompilowana z opcją (-DTERMCAP_FILE), która powoduje skok wstecz, do starodawnego pliku /etc/termcap, jeśli nie ma odpowiedniego wpisu w terminfo. Użycie tej właściwości nie jest zalecane, gdyż w zasadzie włącza ona do kodu startowego curses cały kompilator termcapa.

Kompilowanie z -DTERMCAP_FILE zmienia sekwencję inicjalizacji biblioteki, na sposób podobny do 4.4BSD curses. Jeśli nie ma żadnego terminfo, opowiadającego TERM, to biblioteka zaczyna szukać wpisów termcap. Robi to w następujących miejscach: (1) jeśli TERMINFO nie jest zdefiniowane, w pliku o nazwie TERMCAP_FILE; (2) jeśli zdefiniowano TERMINFO, i nazwa zaczyna się od ukośnika, to jest interpretowane jako nazwa pliku termcap, w którym należy szukać TERM; (3) gdy TERMINFO ma napis prowadzący, który wygląda jak lista wpisów nazw terminala i odpowiada TERM, to zawartość TERMINFO jest interpretowana jako termcap; (4) jeśli terminfo wygląda jak termcap, lecz nie zawiera TERM, plik termcap jest przeszukiwany wśród oddzielonych dwukropkami ścieżek TERMPATHS, o ile jest ono zdefiniowane i w ~/.termcap i ostatecznie w wartości plikowej TERMCAP_FILE.

Wersje curses, skompilowane na PC, wspierają znaki PC ROM (zawierające znaki 0-31, których curses z SVr4 nie potrafi wyświetlić). Zobacz sekcje ROZSZERZENIA w curs_addch(3x) i curs_attr(3x).

PRZENOŚNOŚĆ

Bibliotekę curses zaprojektowano jako zgodną ze standardem XSI Curses na poziomie podstawowym. Obsługiwane są pewne partie rozszerzonych XSI Curses (łącznie z obsługą koloru). Nie zaimplementowano jeszcze następujących wywołań rozszerzonego XSI Curses, związanych z obsługą szerokich (wielobajtowych) znaków: addnwstr, addwstr, mvaddnwstr, mvwaddnwstr, mvaddwstr, waddnwstr, waddwstr, add_wch, wadd_wch, mvadd_wch, mvwadd_wch, add_wchnstr, add_wchstr, wadd_wchnstr, wadd_wchstr, mvadd_wchnstr, mvadd_wchstr, mvwadd_wchnstr, mvwadd_wchstr, bkgrndset, bkgrnd, getbkgrnd, wbkgrnd, wbkgrndset, wgetbkgrnd, border_set, wborder_set, box_set, hline_set, mvhline_set, mvvline_set, mvwhline_set, mvwvline_set, whline_set, vhline_set, wvline_set, echo_wchar, wecho_wchar, erasewchar, killwchar, get_wch, mvget_wch, mvwget_ch, wget_wch, getwchtype, get_wstr, getn_wstr, wget_wstr, wgetn_wstr, mvget_wstr, mvgetn_wstr, mvwget_wstr, mvwgetn_wstr, innwstr, inwstr, winnwstr, winwstr, mvinnwstr, mvinwstr, mvwinnwstr, mvwinwstr, ins_nwstr, ins_wstr, mvins_nwstr, mvins_wstr, mvwins_nwstr, mvwins_wstr, wins_nwstr, wins_wstr, ins_wch, wins_wch, mvins_wch, mvwins_wch, in_wch, win_wch, mvin_wch, mvwin_wch, inwchstr, inwchnstr, winwchstr, winwchnstr, mvinwchstr, mvinwchnstr, mvinwchstr, mvwinwchnstr.

Niewielka ilość różnic (to jest poszczególnych różnic między XSI Curses, a wywołaniami curses) jest opisywana w sekcjach PRZENOŚNOŚĆ konkretnych stron podręcznika man.

Format terminfo, obsługiwany przez curses jest binarnie zgodny z SVr$, lecz nie jest zgodny z XSI curses. Jest tak, ponieważ ludzie od XSI Curses, w przypływie uszkodzenia mózgu, zmienili nieudokumentowaną właściwość SVr4 getm z napisu na wartość logiczną, zmieniając przez to offsety binarne wszystkich pozostałych właściwości.

Funkcje getmouse, mousemask, ungetmouse, mouseinterval i wenclose, związane z myszą, nie są częścią XPG4 ani SVr$. Zobacz dla dalszych szczegółów curs_mouse(3X).

Funkcja wresize nie jest częścią XPG4, i nie jest obecna w SVr4. Więcej szczegółów znajdziesz w curs_resize(3X).

W historycznych wersjach curses, opóźnienia zawarte we właściwościach cr, ind, cub1, ff i tab uaktywniały odpowiadające im bity opóźnień w UNIX-owym sterowniku tty. W tej implementacji wypełnianie jest dokonywane wysłaniami znaków NUL. Metoda ta jest trochę bardziej kosztowna, lecz znacząco zawęża interfejs z jądrem UNIX-a i odpowiednio do tego polepsza przenośność pakietu.

W standardzie XSI i w stronach podręcznika SVr4, wiele wpisów ma argumenty prototypopwe char *const (lub cchar_t *const, lub wchar_t *const, lub void *const). Zależnie od interpretacji standardu ANSI C (zobacz sekcję 3.5.4.1), deklaracje te są (a) bez znaczenia, lub (b) bez znaczenia i niedozwolone. Deklaracja const char *x to modyfikowalny wskaźnik do modyfikowalnych danych, lecz char *const x to niemodyfikowalny wskaźnik do modyfikowalnych danych. Ponieważ C przekazuje argumenty przez wartość, <typ> *const jako typ formalny jest co najmniej wątpliwy. Ta więc w tej implementacji zamieniono je globalnie na const <type> *.

UWAGI

Plik nagłówkowy <curses.h> automatycznie włącza pliki <stdio.h> i <unctrl.h>.

Jesli standardowe wyjście, programu curses jest przekierowywane do czegoś, co nie jest tty, odświeżenia ekranu będą kierowane na standardowe wyjście błędu. Jest to nieudokumentowana właściwość curses z AT&T SVr3.

AUTORZY

Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond. Zejście z oryginalnych pcurses zrobił Pavel Curtis.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3ncurses ncurses

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.