mutt(1) agent pocztowy użytkownika (MUA)

SKŁADNIA

mutt [-nRyzZ] [-e polecenie] [-F plik] [-m typ] [-f plik]

mutt [-nx] [-e polecenie] [-F plik] [-H plik] [-i plik] [-s temat] [-b adres] [-c adres] [-a plik [...] --] adres|url_mailto

mutt [-nx] [-e polecenie] [-F plik] [-H plik] [-s temat] [-b adres] [-c adres] [-a plik [...] --] adres|url_mailto [...] < wiadomość

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -p

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -A alias

mutt [-n] [-e polecenie] [-F plik] -Q zapytanie

mutt -v[v]

mutt -D

OPIS

Mutt jest małym, lecz bardzo silnym programem tekstowym, przeznaczonym do czytania i wysyłania poczty elektronicznej pod systemami operacyjnymi Unix, zawierającym w sobie w takie funkcje jak kolory, MIME, OpenPGP i sortowanie wiadomości według wątków.

Uwaga: Ta strona podręcznika zawiera krótkie wprowadzenie do opcji linii poleceń mutta. Pełny podręcznik w formacie tekstowym, HTML lub PDF powinien być dostępny w katalogu /usr/share/doc.

OPCJE

-A alias
Wypisuje na wyjściu rozwiniętą wersję danego aliasu.
-a plik [...]
Dołącza plik do wiadomości używając standardu MIME. Podczas dołączania jednego lub wielu plików, nazwy plików należy oddzielić od adresów odbiorców za pomocą "--", na przykład mutt -a image.jpg -- adres1 or mutt -a img.jpg *.png -- adres1 adres2. Opcja -a musi zostać umieszczona jako ostatnia opcja linii poleceń.
-b adres
Określa ukrytego odbiorcę kopii wiadomości (BCC).
-c adres
Określa odbiorcę kopii wiadomości (CC).
-d poziom
Jeśli mutt został skompilowany z opcją +DEBUG, to zapisuje informacje debugowania do ~/.muttdebug0. Poziom jest liczbą z zakresu od 1 do 5 i wpływa na szczegółowość wypisywanych komunikatów. Zalecaną wartością jest 2.
-D
Wypisuje na standardowym wyjściu wartości opcji konfiguracyjnych.
-e polecenie
Określa polecenie konfiguracyjne, które ma być wykonane po wczytaniu plików inicjalizacji.
-f skrzynka
Określa, którą skrzynkę pocztową wczytać.
-F muttrc
Określa plik konfiguracji, który ma być użyty zamiast ~/.muttrc
-h
Wyświetla pomoc.
-H szkic
Określa plik ze szkicem zawierający nagłówek i treść wiadomości, które będą użyte do wysłania wiadomości.
-i plik włączany
Określa plik do włączenia w treść wiadomości.
-m typ
Określa domyślny typ skrzynki pocztowej dla nowo tworzonych folderów.
-n
Sprawia, że mutt pomija ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
-p
Ponownie otwiera zarzucony list.
-Q zapytanie
Zapytanie o wartość zmiennej konfiguracyjnej. Jest wykonywane po przetworzeniu wszystkich plików konfiguracyjnych i wykonaniu wszystkich poleceń podanych w linii poleceń.
-R
Otwiera skrzynkę w trybie tylko do odczytu.
-s temat
Określa temat wiadomości.
-v
Wyświetla wersję mutta i parametry, z którymi został skompilowany.
-vv
Wyświetla informacje o licencji i prawach autorskich.
-x
Symuluje tryb tworzenia wiadomości programu mailx.
-y
Uruchamia mutta z listą wszystkich skrzynek pocztowych określonych poleceniem mailboxes.
-z
Kiedy jest używane z -f powoduje, że Mutt nie uruchamia się, jeżeli w skrzynce nie ma żadnych wiadomości.
-Z
Powoduje, że mutt otwiera pierwszą skrzynkę zawierającą nową wiadomość, spośród określonych przez polecenie mailboxes.
--
Traktuje pozostałe argumenty jaki adresy, nawet jeżeli zaczynają się od znaku myślnika. Patrz także opis opcji "-a" powyżej.

ŚRODOWISKO

EDITOR
Edytor wywoływany podczas komponowania wiadomości, jeżeli nie jest ustawiona zmienna VISUAL.
EMAIL
Adres e-mail użytkownika.
HOME
Pełna ścieżka do katalogu domowego użytkownika.
MAIL
Pełna ścieżka do katalogu buforowania skrzynki użytkownika.
MAILDIR
Pełna ścieżka do katalogu skrzynki użytkownika, jeśli zmienna środowiskowa MAIL nie jest ustawiona. Zwykle używana, jeżeli skrzynka jest folderem maildir(5).
MAILCAPS
Ścieżka przeszukiwania plików mailcap.
MM_NOASK
Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to mailcap są zawsze używane bez uprzedniego pytania.
PGPPATH
Katalog, w którym znajduje się pęk kluczy PGP (keyring) użytkownika.
TMPDIR
Katalog, w którym tworzone są pliki tymczasowe.
REPLYTO
Standardowy adres, na który mają być odsyłane odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika pocztę.
VISUAL
Edytor używany do tworzenia wiadomości

PLIKI

~/.muttrc lub ~/.mutt/muttrc
Plik konfiguracyjny użytkownika.
/etc/Muttrc
Ogólnosystemowy plik konfiguracyjny.
/tmp/muttXXXXXX
Pliki tymczasowe tworzone przez mutta.
~/.mailcap
Definicja użytkownika do obsługi nietekstowych typów MIME.
/etc/mailcap
Definicja systemu do obsługi nietekstowych typów MIME.
~/.mime.types
Osobiste mapowanie użytkownika pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.
/etc/mime.types
Mapowanie systemowe pomiędzy typami MIME i rozszerzeniami plików.
/usr/bin/mutt_dotlock
Uprzywilejowany program do dotlockingu.
/usr/share/doc/mutt/manual.txt.gz
Podręcznik mutta.

BŁĘDY

Żadnych. Mutt ma pchły, a nie robaki [w oryginale to zdanie brzmi "Mutts have fleas, not bugs" i jest grą słów, angielskie słowo "bugs" oznacza "błędy", jak i "robaki"].

PCHŁY

Zawieszenie/wznawianie pracy podczas edytowania pliku za pomocą edytora zewnętrznego nie działa pod SunOS 4.x, jeżeli używasz bibliotek curses w /usr/5lib. Jednakże działa to z bibliotekami S-Lang.

Zmiana wielkości ekranu podczas korzystania z zewnętrznego programu wyświetlającego powoduje, że mutt wariuje na niektórych systemach.

Zawieszenie/wznawianie nie działa pod Ultrix.

Linia help dla menu nie jest uaktualniana, jeżeli podczas działania mutta zmienią się powiązania jednej z pokazanych w niej funkcji.

Aby uzyskać bardziej aktualną listę błędów, yyyy to jest pcheł, proszę odwiedzić stronę systemu śledzenia błędów mutta znajdującą się pod adresem http://bugs.mutt.org/.

BRAK GWARANCJI

Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on użyteczny -- jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

AUTOR

Michael Elkins i inni. Użyj adresu <[email protected]>, aby skontaktować się z twórcami.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Tomasz Wendlandt (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.5.23 oryginału.