mc(1) wizualny interpetator poleceń dla systemów Unixopodobnych

UŻYTKOWANIE

mc [-abcCdfPstuUVx] [-l log] [kat1 [kat2]] [-v plik]

OPIS

Midnight Commander jest przeszukiwarką katalogów/menedżerem plików dla systemów Unixopodobnych

OPCJE

-a
Wyłącza używanie symboli graficznych przy rysowaniu ramek.
-b
Wymusza wyświetlanie czarno-białe.
-c
Wymusza wyświetlanie w kolorze, zobacz sekcję Kolory żeby zasięgnąć szerszej informacji.
-C arg
Używane do wybierania innego koloru, który ma być obecny w linii poleceń. Format argumentu arg jest opisany w sekcji Kolory.
-d
Wyłącza używanie myszy.
-f
Wyświetla wkompilowane ścieżki, w których Mindnight Commander szuka swoich plików.
-k
Resetuje "miękkie" klawisze do ich standardowych funkcji z termcap/terminfo. Użyteczne tylko przy terminalach HP, kiedy klawisze funkcyjne nie działają.
-l plik
Zachowuje logi z serwerów ftp do pliku plik.
-P
Przy zakończeniu programu, Midnight Commander wydrukuje na ekranie katalog, w którym pracowaliśmy na końcu; to w połaczeniu z funkcją napisaną poniżej pozwoli ci na przeglądanie swoich katalogów i automatyczne przejście do tego, w którym byłeś ostatnio (dziękuję Torbenowi Fjerdingstadowi i Sergeyowi za wkład w tę funkcję oraz za kod źródłowy, który wprowadzili w życie).
użytkownicy basha i zsh:
mc ()
{
    MC=$HOME/tmp/mc$$-"$RANDOM"
    /usr/bin/mc -P "$@" > "$MC"
    cd "`cat $MC`"
    rm "$MC"
    unset MC;
}
użytkownicy tcsh:
alias mc 'setenv MC `/usr/bin/mc -P *`; cd $MC; unsetenv MC'
Wiem, że ta funkcja mogłaby być krótsza dla basha i zsh, ale małe cudzysłowy nie zaakceptowały by zawieszenia programu kombinacją C-z.
-s
Włącza tryb powolnego terminala, w którym program nie będzie rysował zbyt obciążających znaków graficznych oraz wyłączy opcję weryfikacji.
-t
Używane tylko jeśli kod był skompilowany przy użyciu Slanga i terminfo: powoduje, że Midnight Commander będzie używać zmiennej środowiskowej TERMCAP do pokazywania informacji terminala, zamiast informacji w systemowej bazie typów terminali.
-u
Wyłącza używanie równoległej powłoki (ma sens tylko jeśli Midnight Commander był kompilowany z obsługą równoległych powłok).
-U
Włącza użycie jednoczesnego inerpretatora poleceń (ma sens tylko jeśli Midnight Commander był zbudowany z ustawieniem powłoki w tle jako opcji dodatkowej).
-v plik
Włącza wbudowany podgląd w celu obejrzenia wybranego pliku plik.
-V
Wyświetla wersję programu.
-x
Wymusza włączenie trybu xterm. Używane kiedy działa się na terminalach wyposażonych w opcje xterm (dwa tryby ekranu i możliwość wysyłania myszą sygnałów wyjścia).
-X, --no-x11
Do not use X11 to get the state of modifiers Alt, Ctrl, Shift
-g, --oldmouse
Force a "normal tracking" mouse mode. Used when running on xterm-capable terminals (tmux/screen).

Jeśli wybrano, pierwszy katalog używany jest do wyświetlenia w pierwszym panelu. Drugi wyświetlany jest w drugim panelu.

Opis

Ekran Midnight Commandera podzielony jest na cztery części. Prawie cały obszar ekranu zajmują dwa panele. Standardowo przedostatnia od dołu linijka ekranu, przeznaczona jest do wpisywania poleceń, a ostatnia pokazuje klawisze funkcyjne. Najwyższy wiersz jest wierszem menu. Może on być niewidoczny, ale pojawia się zawsze po kliknięciu w najwyższą linię ekranu, albo po wciśnięciu klawisza F9.

Midnight Commander pozwala na oglądanie dwóch paneli w tym samym czasie. Jeden z nich jest panelem aktywnym (podświetlona linia wyboru znajduje się właśnie w nim). Niemal wszystkie operacje wykonuje się na panelu aktywnym. Niektóre operacje, jak np. kopiowanie, zmiana nazwy używają jako domyślnego miejsca docelowego katalogu otwartego w panelu nieaktywnym (nie martw się, zawsze zostaniesz poproszony o potwierdzenie takiej operacji). W celu zasięgnięcia szerszych informacji zajrzyj do działów Panele katalogów, Lewe i prawe menu oraz Menu plików.

Możesz wywoływać dowolne komendy systemowe po prostu wpisując je. Wszystko co piszesz pojawia się w linii poleceń i po naciśnięciu klawisza Enter zostanie wykonane przez Midnight Commandera. Przeczytaj sekcję Linia powłoki i Linia wejściowa klawiszy, żeby nauczyć się więcej na ten temat.

Obsługa myszy

Midnight Commander obsługuje mysz. Moduł ten jest uruchamiany wtedy kiedy korzystasz z terminala xterm(1) (działa nawet wtedy, kiedy łączysz się przez telnet albo rlogin z innym komputerem z terminala xterm) lub jeśli korzystasz z linuksa na konsoli z zainstalowanym serwerem gpm(1).

Kiedy klikniesz lewym przyciskiem na panel z katalogami, plik zostanie wybrany jako aktywny; jeśli klikniesz prawym przyciskiem zostanie on zaznaczony [lub odznaczony - w zależności od jego aktualnego stanu - działanie podobne do klawisza Insert - przyp. tłumacza].

Podwójne kliknięcie w plik spowoduje wykonanie pliku, jeśli jest on wykonywalny, a jeśli rozszerzenie pliku jest rozpoznawane przez Midnight Commander'a i dostępny jest odpowiedni program, jest on uruchamiany.

Możliwe jest również wykonywanie komend przypisanych klawiszom funkcyjnym przez kliknięcie w nie.

Jeśli kliknięcie odbędzie się w rejonie górnej lini panelu z katalogami, zostanie on przewinięty jedną stronę wstecz. Podobnie kliknięcie na dolną ramkę przewija tekst jedną stronę do przodu. Ta opcja klikania w ramki działa również przy przeglądaniu pomocy i przy drzewie katalogów.

Standardowo czas autopowtórzenia przy klikaniu myszą wynosi 400 milisekund. Tę wartość można zmienić edytując plik ~/.config/mc/ini i zmieniając parametr mouse_repeat_rate.

Jeśli używasz Midnight Commandera z obsługą myszy, możesz "przeszczepiać" kawałki tekstów i używać standardowych zastosowań myszki (kopiowanie i wklejanie) za pomocą klawisza Shift.

Klawisze

Niektóre komendy Midnight Commandera wywołuje się kombinacją klawiszy Control (czasem opisywanego jako CTRL lub CTL) lub Meta (opisywanego ALT lub nawet Compose). W tym manualu (pliku pomocy) będziemy używać następujących kombinacji: C-<klawisz> - znaczy: trzymając klawisz Control naciśnij <klawisz>. Więc C-f będzie oznaczać: trzymając Control, naciśnij f.

M-<klawisz> - znaczy, że trzymając klawisz Meta lub alt naciskamy <klawisz>. Jeśli na twojej klawiaturze nie ma ani klawisza Alt ani Meta, naciśnij ESC, puść go i wtedy naciśnij <klawisz> [skutek ten sam, acz jednak użycie trochę mniej przyjemne i bardziej skomlikowane - przyp. tłumacza].

Wszystkie linie wprowadzające Midnight Commandera używają w przybliżeniu tych samych przypisań klawiszy co wersja GNU edytora Emacs.

Jest wiele sekcji mówiących o klawiszach. Ta następująca jest najważniejsza.

Sekcja Menu plików opisuje skróty klawiszowe do komend pojawiających się w menu plików. Ta sekcja zawiera funkcję klawiszy. Większość z tych komend wywołuje jakąś akcję przede wszystkim na jednym lub kilku wybranych plikach.

Sekcja Panele katalogowe opisuje klawisze, które zaznaczają plik lub pliki jako docelowe do dalszych działań (akcją jest najczęściej jedna z tych przedstawionych w menu plików).

Sekcja Komendy linii poleceń wypisuje listę klawiszy, które są używane do wprowadzania lub edytowania tekstów w wierszu poleceń. Większość z nich kopiuje nazwy, i inne tego typu, z panelu katalogów do linii poleceń (żeby uniknąć ich przepisywania), lub pozwala zwiedzić historię komend linii poleceń.

Klawisze linii wejściowych są używane do edytowania linii na wejściu (przy wpisywaniu). Oznacza, to że stosuje się je zarówno do linii poleceń jak do okien dialogowych.

Klawisze różne

Jest tu kilka klawiszy, które nie kwalifikują się do żadnej z wymienionych powyżej grup:

Enter. Jeśli jest wpisany jakiś tekst w linii poleceń (na samym dole, pod panelami), to wpisana komenda jest wykonywana. Jeśli nic nie jest wpisane, i linia wyboru jest na jakimś katalogu, Midnight Commander wykonuje komendę chdir(2) (zmiana katalogu) do wybranego katalogu i odświeża zawartość panelu; jeśli linia wyboru jest na pliku wykonywalnym jest on wykonywany. I wreszcie jeśli rozszerzenie pliku zgadza się z obługiwanym przez programy zewnętrzne, które są obsługiwane prze Midnight Commandera, są one wywoływane z owym programem.

C-l. Od nowa rysuje wszystkie informacje okna Midnight Commandera.

C-x c. Uruchamia komendę Chmod dla aktualnego pliku lub zaznaczonych plików.

C-x o. Uruchamia komendę Chown dla aktualnego pliku lub zaznaczonych plików.

C-x l. Uruchamia komendę dowiązywania.

C-x s. Uruchamia komendę miękkiego dowiązywania.

C-x i. Zmienia aktywny panel.

C-x q. Przełacza nieaktywny panel w tryb "quick view".

C-x !. Wykonuje komendę z zewnętrznego panelu.

C-x h. Uruchamia komendę dodawania katalogów do hotlisty.

M-!. Uruchamia komendę filtrowanego podglądu, opisanego w sekcji Podgląd.

M-?. Uruchamia komendę szukania pliku.

M-c. Włącza okno dialogowe quick cd (szybkiej zmiany katalogów)

C-o. Jeśli program jest uruchamiany na konsoli typu Linux lub FreeBSD lub też na konsoli xterm, pokaże wyjście ostatnio wykonywanego programu. Jeśli uruchomiono Midnight Commandera na konsoli type Linux, MC używa zewnętrznego programu (cons.saver) w celu zachowywyania i odzyskiwania informacji na ekranie komputera.

Jeśli użycie trybu powłoki w tle jest wkompilowane, możesz nacisnąć C-o w dowolnej chwili i zostataniesz przeniesiony z powrotem bezpośrednio do głównego okna Midnight Commandera, żeby powrócić do wykonywania aplikacji po prostu naciśnij znów C-o. Jeśli masz zawieszoną aplikację właśnie przez użycie tego triku, nie będziesz mógł "odpalać" innych programów spod Midnight Commandera dopóki nie zamkniesz zawieszonego programu.

Aby dowiedzieć się czegoś na temat polskiech liter w Midnight Commanderze przeczytaj sekcję Polskie litery.

Panel Katalogów

Sekcja opisuje klawisze, które operują na panelu katalogów. Jeśli chcesz wiedzieć jak zmienić panele zobacz sekcję Lewe i prawe menu.

Tab, C-i. Zmienia aktywny panel. Stary panel staje się w tym momencie aktywnym panelem, a aktywny staje się starym. Linia wyboru zmienia swoje położenia do aktywnego panelu.

Insert, C-t. DEPRECATED! Do zaznaczania plików możesz używać klawisza Insert lub C-t. Żeby odznaczyć plik po prostu zaznacz jakiś już zaznaczony.

Insert
to tag files you may use the Insert key (the kich1 terminfo sequence). To untag files, just retag a tagged file.
M-e
to change charset of panel you may use M-e (Alt-e). Recoding is made from selected codepage into system codepage. To cancel the recoding you may select "directory up" (..) in active panel. To cancel the charsets in all directories, select "No translation " in the dialog of encodings.

M-g, M-r, M-j. Używane do wybierania najwyższego, środkowego i najniższego pliku w panelu.

M-t. Przełącza tryb wyświetlania do następnego możliwego. Używając tej opcji łatwo jest przejść szybko z długiego do krótkiego trybu wyświetlania jak również do tego zdefiniowanego przez użytkownika.

C-\\ (control-backslash). Pokazuje hotlistę katalogów i zmienia katalog do wybranego przez użytkownika.

+ (plus). Używane do zaznaczania grupy plików. Midnight Commander zapyta o wyrażenie opisującą grupę. Jeśli opcja Shell Patterns jest włączona, typ wyrażeń jest bardzo podobny do tego w powłoce (* dla zera i więcej znaków i ? dla jednego znaku). Jeśli zaś opcja Shell Patterns jest wyłączona, sposób zaznaczania plików jest zgodny z ustawieniami (zobacz ed(1)).

\\ (backslash). Używaj znaków "\" do odznaczania grupy plików. Jest to przeciwieństwo klawisza plus.

strzałka do góry, C-p. Przenosi linię wyboru do poprzedniej pozycji w panelu.

strzałka do dołu, C-n. Przenosi linię wyboru do następnej pozycji w panelu.

home, a1, M-<. Przenosi linię wyboru do pierwszej pozycji w panelu.

end, c1, M->. Przenosi linię wyboru do ostatniej pozycji w panelu.

PageDown, C-v. Przenosi linię wyboru jedną stronę do dołu.

PageUp, M-v. Przenosi linię wyboru jedną stronę do góry.

M-o. Jeśli drugi panel jest zwykłym panelem wyświetlającym i w aktywnym panelu stoisz na katalogu, drugi panel będzie pokazywać zawartość akutalnego katalogu (tak jak w Emacsie kombinacja C-o). Jeśli nie stoisz na katalogu zawartością drugiego katalogu stanie się katalog o jedno piętro wyższy od aktualnego.

C-PageUp, C-PageDown. Działa tylko na konsoli typu Linux: wykonuje przejście do katalogu ".." lub do aktualnie wybranego, w zależności od kombinacji.

M-y. Przenosi do poprzedniego katalogu w historii, podobne do kliknięcia myszką. '<'.

M-u. Przechodzi do następnego katalogu w historii, podobne do kliknięcie myszką w '>'.

M-S-h, M-H. Wyświetla historię katalogów, podobne działanie do kliknięcia myszką 'v'.

Quick search

C-s, M-s. Uruchamia szukanie pliku w katalogu na podstawie jego nazwy. Kiedy szukanie jest aktywne, każde naciśnięcie klawisza doda jeden znak do poszukiwania zamiast wypisania go linii poleceń. Jeśli opcja Show mini-status jest włączona, szukany ciąg znaków pojawia się w linii mini-statusu. Kiedy wpisujemy znak, linia wyboru przemieszcza się do następnego pliku zaczynającego się od podanych liter. Klawisze backspace lub del mogą być używane do poprawiania błędów. Jeśli C-s zostanie naciśnięte ponownie, Midnight Commander rozpoczyna szukanie następnego pliku zaczynającego się od podanych znaków.

Linia Powłoki

Ta sekcja opisuje klawisze, które są użyteczne do efektywniejszego wpisywania podczas podawania komend powłoki.

M-Enter. Kopiuje nazwę aktualniego wybranego pliku do linii poleceń.

C-Enter. To samo co M-Enter, działa tylko na konsoli typu Linux.

M-Tab. Wykonuje dokończenie nazw plików, komend, zmiennych, użytkowników, nazw hostów za Ciebie.

C-x t, C-x C-t. Kopiuje nazwy zaznaczonych plików (lub jeśli nie ma zaznaczonych - aktywnego) w aktywnym (C-x t) lub nieaktywnym panelu (C-x C-t) do linii poleceń.

C-x p, C-x C-p. Pierwsza kombinacja kopiuje pełną ścieżkę z aktywnego, a druga z nieaktywnego panelu.

C-q. Komenda 'quote' (cytuj) może być używana do wpisywania do wiersza poleceń znaków, które normalnie przechwytywane są przez Commandera (tak jak znak '+').

M-p, M-n. Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M-p wyświetla poprzednią, a M-n następną komendę.

M-h. Wyświetla historię aktualnej linii poleceń.

Podstawowe klawisze ruchu

Przeglądarka pomocy, podgląd plików i drzewo katalogów używają podobnych klawiszy do przemieszczania. Przez to akceptują dokładnie te same klawisze. Każde z nich z resztą traktują je jako swoje własne.

Niektóre partie Midnight Commandera również używają tych klawiszy, więc niniejsza sekcja może być użyteczna również dla tych partii.

strzałka w górę, C-p. Przechodzi jedną linię wstecz.

strzałka w dół, C-n. Przechodzi jedną linię naprzód.

Page Up, M-v. Przechodzi jedną stronę wstecz.

Next Page, Page Down, C-v. Przechodzi jedną stronę naprzód.

Home, A1. Przechodzi do początku.

End, C1. Przechodzi na koniec.

Przeglądarka pomocy i podgląd plików akceptują następujące klawisze (poza tymi opisanymi powyżej).

b, C-b, C-h, Backspace, Delete. Przechodzi jedną stronę wstecz.

klawisz spacji. Przechodzi jedną stronę naprzód.

u, d. Przechodzi pół strony naprzód lub wstecz.

g, G. Przechodzi do początku lub do końca.

Linia wejściowa klawiszy

Linie wejściowe (te używane w linii komend i w oknach dialogowych), akceptują następujące klawisze:

C-a. umieszcza kursor na początku linii.

C-e. umieszcza kursor na końcu linii.

C-b, move-left. przenosi kursor o jedną pozycję w lewo.

C-f, move-right. przenosi kursor o jedną pozycję w prawo.

M-f. przesuwa kursor o jedno słowo naprzód.

M-b. przesuwa kursor o jedno słowo wstecz.

C-h, backspace. kasuje poprzedni znak.

C-d, Delete. kasuje znak w miejscu kursora (nad nim).

C-@. wstawia zaznaczenie do kasowanie (patrz następne pozycje).

C-w. kopiuje tekst spomiędzy kursora i zaznaczenia do bufora i usuwa go z linii poleceń.

M-w. to samo co C-w tylko, że nie usuwa tekstu z linii.

C-y. wstawia spowrotem zawartość wyciętego bufora.

C-k. wycina tekst od kursora do końca linii.

M-p, M-n. Używaj tych klawiszy, żeby przeglądać historię komend. M-p wyświetla poprzednią, a M-n następną.

M-C-h, M-Backspace. kasuje jedno słowo wstecz (poprzednie).

M-Tab. Wykonuje dokończenie nazw plików, komend, zmiennych, użytkowników, nazw hostów za Ciebie.

Linia menu

Linia menu uaktywnia się kiedy wciskasz klawisz F9 lub kiedy klikasz myszką na najwyższy wiersz ekranu. Linia menu ma pięć podmenu: "left", "file", command", "options" i "right" (po polsku to jest "lewe", "plik", "komendy", "opcje", "prawe").

Lewe i prawe menu pozwalają ci na modyfikacje wyglądu lewego i prawego panelu katalogowego.

Menu plik pozwala na wykonanie akcji na aktualnym lub zaznaczonych plikach.

Menu komend mieści w sobie możliwe do wykonania akcje, które są dużo bardziej globalne i nie mają związku z aktualnym i zaznaczonymi plikami.

Lewe i prawe menu

Wygląd panelu katalogowego może zostać zmieniony poprzez menu left i right.

Tryby wyświetlania (Listing modes)

Tryby wyświetlania są używane do zmienia ustawień przy wyświetlaniu. Dostępne są cztery różne tryby: Full, Brief, Long i User. Tryb "Full" pokazuje nazwę, rozmiar i czas modyfikacji pliku.

Tryb "Brief" pokazuje tylko nazwę pliku i ma dwie kolumny (dzięki temu może pokazywać nawet dwa razy więcej niż inne tryby). Tryb "Long" jest podobny do wyniku polecenia ls -l. Zabiera on szerokość całego ekranu.

Jeśli wybierzesz tryb "user" (użytkownika), będziesz mógł wybrać własny sposób wyświetlania.

Tryb użytkownika musi zaczynać się od określenia wielkości panelu. Może to być "half" (pół) lub "full" (cały) i określa, czy ma być widoczny jeden duży panel na cały ekran czy dwa mniejsze.

Po rozmiarze panelu możesz włączyć tryb dwóch kolumn panelu. Robi się to dodając liczbę "2" do tekstu formatu.

Po tym wpisujesz już nazwy pól z podaniem opcjonalnej wielkości. Wszystkie możliwe pola jakich możesz użyć to:

name
wyświetla nazwę pliku.
size
wyświetla wielkość pliku.
bsize
jest alternatywą dla format size. Wyświetla rozmiar plików, a dla katalogów po prostu wyświetla tekst "SUB-DIR" lub "UP--DIR".
type
wyświetla jednoznakowy opis typu pliku. Ten znak jest taki sam co ten wyświetlany prze komendę ls z flagą -F. Wyświetlana jest gwiazdka dla plików wykonywalnych, ukośnik dla katalogów, małpa (@) dla dowiązań, znak równości dla gniazd, minus dla urządzeń niestniejących, znak plus dla urządzeń istniejących, pionową kreskę (|) dla kolejek FIFO, tyldę dla dowiązań symbolicznych, i wykrzyknik dla dowiązań wskazujących na nieistniejący plik.
mark
Gwiazdka jeśli plik jest zaznaczony, spacja jeśli nie jest.
mtime
czas ostatniej modyfikacji pliku.
atime
czas ostatniego dostępu do pliku.
ctime
czas utworzenia pliku.
perm
tekst reprezentujący aktualne uprawnienia do pliku.
mode
wartość (cyfrowa) przedstawiająca prawa do pliku.
nlink
liczba dowiązań do pliku. ngid GID (numeryczny).
nuid
UID (numeryczny).
owner
właściciel pliku.
group
grupa pliku.
inode
numer i-węzła pliku.

Możesz również używać następujących znaków dla zmiany wyświetlania:

space
spacja w formacie wyświetlania.
|
Ten znak jest używany w celu dodania pionowej linii od formatu wyświetlania.

Żeby wymusić szerokość pola, po prostu dodaj ':' a potem ilość znaków jakie chcesz żeby miało pole. Jeśli numer zaczyna się od '+', to szerokość nie może być mniejsza od podanej, jeśli program zobaczy, że jest jeszcze trochę miejsca na ekranie, rozszerzy to pole.

Na przykład tryb Full wyświetla w formacie:

half type name | size | mtime

A format Long wyświetla w formacie:

full perm space nlink space owner space group space size space mtime space name

A to jest całkiem ładny tryb użytkownika:

half name | size:7 | type mode:3

Panele mogą być również przestawione do następujących trybów:

Info
Tryb info wyświetla informację o aktualnie zaznaczonym pliku i (jeśli to możliwe) o systemie plików.
Tree (drzewo)
Widok drzewa jest całkiem podobny do widoku Drzewa katalogów. Zobacz tę sekcję jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś na ten temat.
Quick View
W tym trybie, panele zostaną przełączone w tryb zredukowanego podglądu wyświetlającego zawartość aktualnego pliku. Jeśli zaznaczysz panel (klawiszem tab lub myszką), będziesz miał dostęp do większości komend podglądu.

Porządek sortowania (Sort order...)

Istnieje osiem porządków sortowania. Przez: nazwę, rozszerzenie, datę modyfikacje, datę odczytu, datę zmiany, rozmiar, numeru i-węzła i niesortowane. Porządek sortowanie możesz wybrać w oknie dialogowym porządku sortowania. Możliwe jest również wybranie porządku wstecznego (od tyłu).

Standardowo, katalogi są sortowane przed plikami, ale może to być zmienione przez opcję Mix all files (mieszaj wszystkie pliki).

Filtry (Filter...)

Komenda filtra pozwala ci na podanie rozszerzenia, które musi być spełnione, żeby pliki były widoczne (na przykład *.tar.gz). Niezależnie od filtru katalalogi i dowiązania do katalogów są zawsze pokazywane.

Odśwież (Reread)

Komenda odśwież odświeża widok wszystkich plików w katalogów. Jest to użyteczne jeśli inny proces stworzył lub usunął jakiś pliki. Jeśli użyłeś panelu zewnętrznego, wszystkie informacje zostaną przywrócone do prawdziwego stanu.

Menu plików (File menu)

Midnight Commander używa klawiszy F1 - F10 jako skrótów klawiszowych do komend występujących w menu plików. Na terminalach bez funkcji klawiszowych (F1 - F10) można używać kombinacji klawisza Escape i numeru ( odpowiednio 1 dla F1, 2 dla F2 itd. )

Menu plików ma następujące komendy (skróty klawiszowe umieszczone są na dole ekranu):

Pomoc (F1)

Wywołuje wbudowaną przeglądarkę plików pomocy. Wewnątrz niej można używać klawisza Tab żeby przejść do następnego dowiązania, Enter żeby przejść do wybranego dowiązania. Klawisze Spacji i Backspace są używane do poruszania się naprzód i wstecz na stronach pomocy. Naciśnij klawisz F1 żeby uzyskać pełną listę dostępnych klawiszy w pomocy.

Menu (F2)

Wywołuje menu użytkownika. Menu użytkownika jest łatwym w użyciu narzędziem służącym do obsługi zewnętrznych programów i dodatkowych opcji Midnight Commandera.

Podgląd (F3, Shift-F3)

Włącza podgląd aktualnie wybranego pliku. Standardowowo wywoływany jest wbudowany podgląd plików, ale jeśli opcja "Use internal view" jest wyłączona, wywoływany jest zewnętrzny program do poglądu, wskazywany przez zmienną PAGER. Jeśli jednak zmienna PAGER nie została jeszcze zdefiniowana, wywoływana jest komenda "view". Jeśli użyjesz kombinacji klawiszy Shift-F3, pogląd zostanie wywołany bez jakiegokolwiek formatownia pliku.

Filtrowany podgląd (M-!)

Ta kombinacja klawiszy oczekuje na komendę i jej argument (argumentem standardowo jest wybrany aktualnie plik), całe wyjście programu przekierowywane jest do pliku, który zostaje automatycznie wyświetlony na ekranie w trybie podglądu.

Edycja (F4)

Aktualnie ta komenda wywołuje edytor vi(1) lub edytor wybrany w zmiennej środowiskowej, lub wbudowany wewnętrzny edytor plików jeśli opcja use_internal_edit jest włączona.

Kopiuj (F5)

Włącza okno dialogowe, w którym standardowo znajduje się ścieżka do katalogu w nieaktywnym panelu, po czym kopiuje aktualny plik (lub wybrane jeśli wybrano jakiekolwiek) do katalogu, który wybraliśmy w oknie dialogowym. Space for destination file may be preallocated relative to preallocate_space configure option. Podczas procesu kopiowania możesz go w każdej chwili przerwać wciskając C-c lub Esc. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat jokerów w ścieżce źródłowej (którymi najczęściej będą * lub ^\(.*\)$) i innych możliwych określeń w katalogu docelowym zobacz kategorię Maski kopiowania/przenoszenia

Na niektórych systemach możliwe jest kopiowanie w tle, robi się to klikając na przycisk backgorund (lub naciskając kombinację M-b w oknie dialogowym). Background Jobs jest używane do kontrolowania prac w tle.

Link (C-x l)

Tworzy sztywne dowiązanie do aktualnego pliku.

SymLink (C-x s)

Tworzy symboliczne dowiązanie do aktualnego pliku. Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest dowiązanie: tworzenie dowiązania do pliku jest tak jak kopiowanie pliku, z tym tylko, że zarówno plik źródłowy i docelowy reprezentują ten sam plik. Na przykład, jeśli edytujesz jeden z tych plików, zmiany, które czynisz pojawiają się w obu plikach. Niektórzy mówią na dowiązania aliasy lub skróty.

Twarde dowiązanie wydaje się być prawdziwym plikiem. Po stworzeniu go nie ma możliwości rozróżnienia, który z plików jest oryginalny, a który jest dowiązaniem. Jest bardzo ciężko zauważyć, że wskazują one na ten sam plik. Używaj dowiązań twardych wtedy kiedy nie chcesz tego wiedzieć.

Dowiązanie symboliczne jest tylko odwołaniem do oryginalnego pliku. Jeśli ten plik zostanie wyrzucony, dowiązanie stanie się bezużyteczne. Jest całkiem łatwo zauważyć, że pliki odnoszą się w gruncie rzeczy do tego samego. Midnight Commander pokazuje znak "@" przed nazwą pliku jeśli jest dowiązaniem symbolicznym do innych (poza katalogami, przed którymi pokazuje tyldę (~)). Oryginalny plik wskazywany przez dowiązanie jest pokazywany w linii mini-statusu, jeśli opcja Show mini-status jest włączona. Używaj dowiązań symbolicznych, jeśli chcesz unikąć problemów z rozpoznawaniem twardych dowiązań.

Zmiana nazwy/przeniesienie (F6)

Włącza okno dialogowe, gdzie standardowo wpisana jest nazwa katalogu w nieaktywnym panelu, i przenosi aktualnie wybrany plik (lub zaznaczone jeśli choć jeden jest zaznaczony) do katalogu wpisanego w oknie dialogowym. Podczas procesu przenoszenia możesz użyć kombinacji klawiszy C-c lub ESC, żeby przerwać operację. Po więcej szczegółów zobacz operację Kopiuj opisaną powyżej. Większość rzeczy jest całkiem podobna.

Na niektórych systemach możliwe jest przenoszenie w tle, robi się to klikając na przycisk background (lub naciskając kombinację M-b w oknie dialogowym). Background Jobs jest używane do kontrolowania prac w tle.

Utwórz katalog (F7)

Włącza menu dialogowe i zakłada katalog o podanej nazwie

Kasuj (F8)

Kasuje aktualnie wybrany lub zaznaczone pliki w aktywnym panelu. Podczas procesu możesz nacisnąć C-C lub Esc żeby przerwać operację. [skasowane pliki nie będą jednak odzyskane - przyp. tłumacza].

Zaznacz grupę (+)

Używane do zaznaczania grupy plików. Midnight Commander będzie żądał tekstu opisującego grupę plików. Jeśli opcja Shell Patterns jest włączona, tekst będzie traktowany jako globalny dla interpretatora (* oznacza zero lub więcej znaków a ? oznacza jeden znak). Jeśli opcja Shell Patterns jest wyłączona, wtedy zaznaczanie plików jest robione z zastosowaniem norm zewnętrznych (zobacz ed (1)).

Odznacz grupę (\\)

Używane do odznaczania grupy plików. Jest przeciwieństwem komendy Zaznacz pliki.

Wyjdź (F10, Shift-F10)

Zamyka Midnight Commandera. Shift-F10 jest używany jeśli używasz "wrappera" powłoki. Shift-F10 nie przeniesie cię do katalogu, w którym byłeś ostatnio w Midnight Commanderze, zamiast tego przejdzie do katalogu, z którego uruchomiłeś program.

Szybka zmiana katalogów (Quick cd) M-c

Ta komenda jest bardzo użyteczna, jeśli masz już pełną linię poleceń, a chcesz przejść do innego katalogu. Uruchamia ona małe okno dialogowe, w którym podajesz to co po normalnej komendzie cd po czym naciskasz Enter. Wszystkie opcje są dokładnie takie same jak we wbudowanej komendzie cd.

Menu komend (Command Menu)

Komenda drzewo katalogów (Directory tree) pokazuje drzewo katalogów.

Komenda "Find file" szuka pliku spełniającego podane warunki, natomiast komenda "Swap panels" zamienia zawartości obu paneli.

Komenda "Panels on/off" pokazuje wyjście ostatniej komendy interpetatora poleceń. Działa ona tylko na terminalach typu Linux lub FreeBSD.

Komenda porównywania katalogów (Compare directories) (C-x d) porównuje zawartości panelu katalogowego z drugim. Możesz potem użyc Kopiuj (F5) żeby stworzyć dwa dokładnie identyczne panele. Metoda "quick" porównuje tylko i wyłącznie rozmiary plików i ich daty. Metoda "thorough" porównuje pliki bajt po bajcie. Ta metoda działa tylko wtedy kiedy komputer obsługuje wywołanie mmap(2). Metoda "size-only" zwraca uwagę tylko na rozmiar plików. Nie ma dla niej żadnego znaczenia czy plik ma inną datę lub zawartość, liczy się tylko rozmiar.

Komenda historii komend (Command history) pokazuje listę wpisanych komend. Ta, którą wybierzesz, jest kopiowana do linii poleceń. Do historii komend można mieć dostęp również przy użyciu kombinacji M-p lub M-n.

Komenda hotlisty katalogów (Directory hotlist) (C-\) pozwala na zmienianie katalogów do tych najczęściej używanych dużo szybciej.

Komenda panelu zewnętrznego (External panelize) pozwala na wykonywania programów zewnętrznych i ustawienia zawartości paneli na to co zwróciła wywołana komenda.

Komenda edycji rozszerzeń plików (Edit Extension File) pozwala na własny wybór programów, które mają być używane do wykonywania plików z podanymi rozszerzeniami. Komenda edycji pliku menu (Edit Menu File) może być używana do edytowania menu użytkownika (tego, które pojawia się po naciśnięciu kombinacji F2).

Drzewo katalogów (Directory Tree)

Możesz wybierać katalogi z drzewa katalogów i Midnight Commander przejdzie do wybranego przez Ciebie katalogu.

Są dwa sposoby wywoływania drzewa. Prawdziwa komenda drzewa katalogów jest dostępna z menu komend. Inną metodą jest wybranie drzewa z menu "lewego" bądź "prawego".

Żeby nie mieć zbyt dużych opóźnień Midnight Commander skanuje tylko małą ilość katalogów (tę potrzebną w danej chwili). Jeśli jakiegoś katalogu nie widać przejdź do jego katalogu nadrzędnego i naciśnij C-r (lub F2).

Możesz używać następujących klawiszy:

Generalne klawisze ruchu są akceptowane.

Enter. W drzewie katalogów, wychodzi z trybu drzewa i przechodzi znów do trybu zwykłego panelu. W podglądzie drzewa zmienia katalog w drugim panelu i zostaje w trybie podglądu drzewa w panelu aktywnym.

C-r, F2 (Rescan). Odświeża aktualny katalog. Używane jeśli drzewo nie jest już aktualne. Nie pokazuje katalogów, które już istnieją lub pokazuje te, których już nie ma.

F3 (Forget). Usuwa aktualny katalog z drzewa katalogów. Używaj tego jeśli chcesz usunąć "śmiecące" i niepotrzebne katalogi z wyświetlania. Żeby były one znów widoczne wystarczy nacisnąć F2.

F4 (Static/Dynamic). Przełącza pomiędzy dynamicznym (standardowo) i statycznym trybem nawigacji.

W trybie statycznym możesz używać strzałek do dołu i do góry do wybierania katalogu. Wszystkie zwiedzone katalogi są widoczne.

W trybie dynamicznym możesz używać strzałek w celu wybrania równorzędnego katalogu, strzałki w lewo żeby dostać się do katalogu domowego, strzałki w prawo w celu dostania się do katalogu podrzędnego. Widoczne jest tylko najbardziej aktualne drzewo katalogów. Drzewo zmienia się więc dynamicznie podczas twojego przemieszczania.

F5 (Copy). Kopiuje katalog.

F6 (RenMov). Przenosi katalog.

F7 (Mkdir). Tworzy nowy katalog poniżej aktualnego.

F8 (Delete). Kasuje katalog z systemu plików.

C-s, M-s. Szuka natępnego katalogu spełniającego podane warunki szukania. Jeśli taki nie istnieje te klawisze spowodują przemieszczenie się o jedną linię w dół.

C-h, Backspace. Kasuje ostatni znak w ciągu znaków do poszukiwania.

Jakikolwiek inny klawisz. Dodaje klawisz do ciągu znaków do szukania i przenosi do najbliższego katalogu, którego nazwa zaczyna się od tych znaków. W podglądzie drzewa musisz najpierw uaktywnić szukanie naciskając C-s. Ciąg szukający jest pokazywany w linii mini-statusu.

Następujące klawisze są dostępne tylko w drzewie katalogów. Nie działają one w poglądzie katalogów.

F1 (Help). Wywołuje podgląd pomocy i pokazuje tę sekcję.

Esc, F10. Wychodzi z drzewa. Nie zmienia katalogów.

Mysz jest obsługiwana. Podwójne kliknięcie ma znaczenie identyczne do klawisza Enter. Zobacz również sekcję Obsługa myszy.

Znajdź plik (Find File)

Komenda znajdź plik najpierw pyta się o startowy katalog do przeszukiwania i o nazwę pliku, który ma być znaleziony. Wciskając przycisk "Tree" (drzewo) możesz wybrać katalog startowy z drzewa katalogów.

Pole trzecie akceptuje wszystkie wyrażenia podobne do tych w egrep(1). Oznacza to, że musisz rozpoczynać znaki o specjalnym znaczeniu kombinacją "\" np. szukając "strcmp (" będziesz musiał wpisać "strcmp \(" (bez cudzysłowów oczywiście).

Możesz zacząć przeszukiwanie naciskając przycisk Ok. Podczas szukania możesz zatrzymać proces przy użyciu przycisku Stop i kontynuować po naciśnięciu Startu.

Możesz przeglądać liste znalezionych plików za pomocą strzałek do dołu i do góry. Komenda Chdir przejdzie do katalogu aktualnie wybranego. Przycisk Again zapyta się o nowe parametry do szukania (rozpocznie proces od nowa). Przycisk Quit kończy przeszukiwanie. Przycisk Panelize umieści znalezione pliki w aktywnym panelu katalogowym tak, że będziesz mógł wykonywać na nich standardowe czynności (podgląd, kopiowanie, przenoszenie, kasowanie itp.). Po spanelizowaniu wystarczy naciśnąć C-r żeby powrócić do normalnego trybu.

Możliwe jest posiadanie listy katalogów, których szukanie plików nie powinno uwzględniać (na przykład możesz chcieć ominąć przeszukiwanie CDROMu i innych podmontowanych systemów plików).

Katalogi do omijania powinny być umieszczone w zmiennej ignore_dirs w sekcji FindFile twojego pliku ~/.config/mc/ini.

Składowe katalogów powinny być oddzielone od siebie przez średniki, to jest przykład:

[FindFile]
ignore_dirs=/cdrom:/nfs/wuarchive:/afs

Możesz woleć używać panelu zewnętrznego do wykonywania niektórych operacji. Szukanie pliku jest dobre tylko dla prostych zapytań. Używając panelu zewnętrznego możesz dokonywać tak skomplikowanych wyszukiwań jak tylko pragniesz.

Panel zewnętrzny

Panel zewnętrzny pozwala ci na wykonywanie zewnętrznych programów i oglądanie ich wyjścia jako zawartości aktywnego panelu.

Na przykład, jeśli chcesz aby w aktywnym panelu wyświetlone zostały wszystkie dowiązania w aktywnym katalogu, możesz użyć panelu zewnętrznego i następującej komendy:

find . -type l -print
Zanim komenda zakończy działanie, zawartość katalogów nie będzie już dłużej zawartością aktualnego katalogu, ale wszystkie pliki będą symbolicznymi dowiązaniami.

Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie pliki, które ściągnąłeś ze swoich serwerów ftp, możesz użyć tej komendy awk żeby wypisać nazwę pliku z logów transferu:

awk '$9 ~! /incoming/ { print $9 }' < /var/log/xferlog

Możesz zapisać sobie często używane komendy pod jakąś nazwą, po to żeby móc ich potem używać dużo łatwiej. Robisz to po prostu wpisując komendę w linii wejściowej, a potem naciskająć przycisk Add. Potem wpisujesz nazwę, pod jaką ta komenda ma być widoczna. Następnym razem po prostu wybierasz tę komendę z listy i nie musisz już wpisywać jej ponownie.

Hotlist

Hotlista katalogów pokazuje nazwy katalogów wprowadzonych do hotlisty. Midnight Commander zmieni miejsce do tego, które wskazuje nazwa katalogu. Z hotlisty możesz wyrzucać już dodane pozycje par nazw/wskazań i dodawać nowe. Dla dodawania możesz wykorzystać kombinację (C-x h), która dodaje ścieżkę aktualnego katalogu do hotlisty. Użytkownik musi tylko podać pod jaką nazwą ma być ten katalog widoczny.

Powoduje to przechodzenie do częściej przeglądanych katalogów znacznie szybciej. Możesz używać ciągle wartości CDPATH opisanej w sekcji Wewnętrzne przemieszczanie.

Edycja rozszerzeń pliów (Edit Extension File)

Ta komenda wywoła twój edytor na plik ~/.config/mc/mc.ext. Format tego pliku jest następujący (zmienił się on począwszy od wersji 3.0):

Wszystkie linie zaczynające się od #, lub puste, nie są brane pod uwagę.

Linie zaczynające się od pierwszej kolumny powinny mieć następujący format:

słowo kluczowe/wzorzec, tj. wszystko po słowie kluczowym/ dopóki nową linią nie jest wzorzec

słowami kluczowymi mogą być:

shell

(wzorzec jest wtedy wyrażeniem (bez jokerów), tj. pasują wszystkie pliki *wzorzec. Np.: .tar znaczy *.tar)

regex

(wzorzec jest normalnym wyrażeniem)

type

(plik spełnia wymagania jeśli `file %f` zgadza się z wyrażeniem wzorca (nazwa: część z `file %f` jest usuwana))

default

(wszystkie pliki spełniają, nie ważne jaki jest wzorzec)

Inne linie powinny zaczynać się od spacji lub tabulacji i powinny mieć one następujący format:

słowo kluczowe=komenda (bez spacji przy znaku =), gdzie słowem kluczowym powinno być:

Open (Otwórz) (jeśli użytkownik naciśnie Enter lub kliknie dwukrotnie), View (Podgląd) (F3), Edit (Edytuj) (F4).

command jest jakąkolwiek jedną linią powłoki, z zastosowaniem prostego makra.

Cele są przeliczane od góry do dołu (porządek jest tu istotny). Jeśli jakiejś akcji brakuje, poszukiwanie kontynuuje się tak jakby wcześniej nie nastąpiła żadna zgodność (tj. jeśli zgadza się z wzorcem pierwszym i trzecim i brakuje w pierwszym akcji View, to naciskając F3 użyta będzie akcja z trzeciego wzorca). Opcja default powinna wychwycić wszystkie możliwe akcje.

Prace w tle (Background jobs)

Pozwalają ci one kontrolować status jakichkolwiek procesów wykonywanych w tle przez Midnight Commandera (tylko operacje kopiowania i przenoszenia, mogą być wykonywane w tle). Z tego menu możesz zastopować, zresetować i "zabić" proces w tle.

Edycja menu użytkownika (Edit Menu File)

Menu użytkownika jest bardzo użytecznym menu, które może być tworzone w sposób dowolny, przez użytkownika. Kiedy tylko próbujesz coś zrobić przy użyciu tego menu, ładowany jest plik .mc.menu z aktualnego katalogu, ale tylko wtedy kiedy jest on w posiadaniu użytkownika lub roota i mamy do niego prawa zapisu. Jeśli takiego nie ma próbuje się z plikiem ~/.config/mc/menu z tymi samymi założeniami, jeśli jego też nie ma - używa się standardowego pliku systemowego, który znajduje się w /usr/share/mc/mc.menu.

Format pliku z menu użytkownika jest bardzo prosty. Linie zaczynające się od czegokolwiek innego niż spacja lub tabulacja, są traktowane jako wtyczki do menu (aby móc używać ich potem jako gorących klawiszy, dobrze jest aby pierwszy znak był literą). Wszystkie linie zaczynające od spacji lub tabulacji, są komendami, które mają być wykonane jeśli wtyczka zostanie wybrana.

Kiedy opcja zostaje wybrana, wszystkie komendy należące do tej opcji kopiowane są do pliku w katalogu tymczasowym (najczęściej do /usr/tmp), a potem plik jest wykonywany. Pozwala to użytkownikowi wkładać normalne konstrukcje powłoki do konstrukcji kodu wykonywanego. Po więcej informacji zobacz, używania makr.

To jest przykładowy plik mc.menu:

A    Wyrzuć aktualny plik.
    od -c %f
B    Stwórz raport o błędzie i wyślij do roota.
    I=`mktemp ${MC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX` || exit 1
    vi $I
    mail -s "Błąd Midnight Commandera" root < $I
    rm -f $I
M    Przeczytaj pocztę.
    emacs -f rmail
N    Przeczytaj grupę dyskucyjną.
    emacs -f gnus
J    Skopiuj rekursywnie cały aktualny katalog.
    tar cf - . | (cd %D && tar xvpf -)
= f *.tar.gz | f *.tgz & t n
X    Zdekompresuj skompresowany plik tar.
    tar xzvf %f

Standardowe warunki

Każda opcja może być opatrzona w warunki. Warunek musi zaczynać się od pierwszej kolumny i od znaku '='. Jeśli warunek jest prawdziwy, opcja stanie się opcją domyślną.

Składnia warunku:   = <warunek>
      lub:    = <warunek> | <warunek> ...
      lub:    = <warunek> & <warunek> ...
Warunek jest jednym z następujących:
 f <wzorzec>      aktualny plik zgodny z wzorcem?
 F <wzorzec>      plik w drugim panelu zgodny z wzorcem?
 d <wzorzec>      aktualny katalog spełniający wzorzec?
 D <wzorzec>      katalog w drugim panelu spełniający wzorzec?
 t <typ>        aktualny pliku typu typ?
 T <typ>        plik w drugim panelu typu typ?
 ! <warunek>      zaprzeczenie warunku

Wzorzec jest normalnym wzorcem powłoki lub wyrażeniem, podobnym do wzorca powłoki. Możesz zmienić globalne ustawienia wzorców powłoki pisząc "shell_patterns=x" w pierwszej linii menu użytkownika (x jest równe 0 lub 1).

Typ jest jednym lub więcej z podanych znaków:
 n   nie katalog
 r   zwykły plik
 d   katalog
 l   dowiązanie
 c   specjalny znak
 b   specjalny blok
 f   fifo
 s   gniazdo
 x   wykonywalny
 t   zaznaczony

Na przykład 'rlf' oznacza zwykły plik, dowiązanie lub fifo. Typ 't' jest trochę odmienny ponieważ dotyczy panelu a nie pliku. Warunek '=t t' jest prawdziwy jeśli są jakieś zaznaczone pliki w aktywnym panelu, a fałszywy jeśli nie ma.

Jeśli warunek rozpoczyna się od '=?' zamiast '=' droga przechodzenia przez warunki będzie pokazywana za każdym razem kiedy warunek będzie obliczany [przydatne do wyszukiwania błędów - przyp. tłumacza].

Warunki są obliczane od lewej do prawej. Oznacza to, że

    = f *.tar.gz | f *.tgz & t n
jest liczone tak samo jak
    ( (f *.tar.gz) | (f *.tgz) ) & (t n)

To jest prosty przykład zastosowania tych warunków:

= f *.tar.gz | f *.tgz & t n
L    Listuje zawartość skompresowanego archiwum tar
    gzip -cd %f | tar xvf -

Warunki dodania

Jeśli warunek rozpoczyna się od znaku '+' (lub '+?') zamiast od '=' (lub '=?') jest to warunek dodania. Jeśli warunek jest prawdziwy, opcja menu będzie dołączona do menu. Jeśli nie jest prawdziwy, nie będzie ona w nim zawarty.

Możesz łączyć ze sobą standardowe i dodane warunki zaczynając warunek od kombinacji '+=' lub '=+' (lub '+=?' lub '=+?' jeśli chcesz zobaczyć trasę błędów). Jeśli chcesz użyć różnych warunków, dodanego i standardowego, możesz poprzedzić wpis menu dwoma wierszami warunkowymi. Jednym zaczynającym się od znaku '+', a drugim od '='.

Wszelkie komentarze rozpoczynają się od znaku '#'.

Menu opcji (Options Menu)

Midnight Commander ma niektóre opcje, które mogą być włączane lyb wyłączane w różnych oknach dialogowych z tego menu. Opcja jest włączona jeśli widnieje przed nią gwiazdka lyb "x".

Komenda Configuration włącza okno dialogowe, z którego możesz zmienić większość ustawień Midnight Commandera.

Menu Layout pozwala na zmianę wielu ustawień, które mają znaczący wpływ na to jak MC będzie wyglądał na ekranie.

Menu Confirmation włącza okno dialogowe, w którym możesz ustawić przy wykonaniu których operacji chcesz być pytany o potwierdzenie.

Menu Display bits pozwala określić jakiego typu znaki twój terminal jest w stanie wyświetlić.

Menu Learn Keys pokazuje okno dialogowe, w którym możesz poznać które klawisze nie działają i w razie problemów naprawić to.

Menu Virtual FS pokazuje okno, w którym możesz zmienić niektóre ustawienia dotyczące systemów VFS.

Komenda Save Setup zachowuje wszystkie ustawienia z menu Lewego, Prawego i Opcji.

Konfiguracja

Opcje w tym oknie są podzielone na trzy grupy: opcje panelu (Panel Options), zatrzymaj po uruchomieniu (Pause after run) i inne opcje (Other Options).

Opcje panelu

Show Backup Files. Standardowo Midnight Commander nie wyświetla plików kończących się znakiem '~' (tak jak komenda ls -B w wersji GNU).

Show Hidden Files. Standardowo Midnight Commander wyświetla wszystkie pliki zaczynające się od kropki (tak jak ls -a).

Mark moves down. Standardowo kiedy zaznaczasz plik (zarówno przy klawisze Insert) linia wyboru przenosi się o jedno w dół.

Drop down menus. Kiedy ta opcja jest włączona, kiedy naciskasz klawisz F9 menu będzie aktywowane, w przeciwnym wypadku zostaniesz tylko przeniosiony do tytułów w tym menu i będziesz musiał wybrać opcję ręcznie przy użyciu strzałek bądź też przy użyciu pierwszej litery z nazwy konkretnego menu.

Mix all files. Jeśli ta opcja jest włączona, wszystkie pliki i katalogi są pomieszane razem. Jeśli zaś jest wyłączona, katalogi (i dowiązania do nich), są listowane na początku a pozostałe pliki dopiero za nimi.

Fast directory reload. Standardowo ta opcja jest wyłączona. Jeśli ją włączysz Midnight Commander będzie używał triku do sprawdzenia czy zawartość katalogu się zmieniła. Trik polega na tym, że sprawdza się i-węzeł katalogu i jeśli się on zmienił to katalog jest ładowany na nowo. Oznacza to przeładowywanie zawartości panelu tylko wtedy, kiedy tworzysz lub kasujesz pliki. Jeśli robisz inne zmiany (rozmiaru, właściciela, uprawnień, grupy itp.) będziesz musiał ręcznie przeładować widok (np. używając kombinacji klawiszy C-r).

Zatrzymaj po uruchomieniu

Po wykonaniu komendy, Midnight Commander może zrobić pauzę, po to abyś mógł spokojnie przejrzeć wyjście ostatniej komendy. Są trzy możliwe wartości dla tej zmiennej:

Nigdy (Never) Oznacza, że nie chcesz widzieć wyjścia twojej komendy. Jeśli używasz termianala typu Linux lub FreeBSD czy też xterm, będziesz mógł jednak zobaczyć jej wyjście naciskając C-o.
On dumb terminals Będziesz miał pauzę po uruchomieniu na terminalach, które nie są w stanie pokazywać widoku ostatniej komendy (na wszystkich terminalach, które nie są xtermami lub Linux).
Zawsze (Always) Program zatrzyma się po wykonaniu każdej z twoich komend.

Inne opcje

Operacje weryfikacji (Verbose operation). Przełącza czy podczas kopiowania, kasowania, przenoszenia plików ma być pokazywane okno dialogowe pokazujące stopień zaawansowania. Jeśli masz powolny terminal, możesz chcieć wyłączyć weryfikację. Jest to wykonywane automatycznie za ciebie jeśli twój terminal jest wolniejszy niż 9600 bps.

Zliczaj wszystko (Compute totals). Jeśli ta opcja jest włączona, Midnight Commander zlicza wszytkie bajty plików, które są przeznaczone do kopiowania, przenoszenia, kasowania. Spowoduje to wyświetlanie dużo bardziej zaawansowanego wskaźnika postępu w zamian zmiejszając trochę prędkość. Ta opcja nie ma żadnego znaczenia jeśli opcja Verbose operation jest wyłączona.

Wzorce powłoki (Shell patterns). Standardowo komendy zaznacz (Select), odznacz (Unselect), i filtruj (Filter) będą używać wyrażeń takich samych jak powłoka. Oznacza to, że gwiazdka oznacza zero lub więcej znaków, znak zapytania dokładnie jeden znak, a każdy inny znak sam siebie. Jeśli ta opcja jest wyłączona, stosowane są te, których używa w komenda ed(1).

Auto Save Setup. Jeśli ta opcja jest włączona, kiedy wychodzisz z Midnight Commandera konfiguracja MC zostanie zachowana automatycznie (bez pytania) do pliku ~/.config/mc/ini.

Auto menus. Jeśli ta opcja jest włączona, menu użytkownika będzie włączone na starcie. Użyteczne do budowania menu dla nie unixowców.

Używaj wewnętrznego edytora (Use internal editor). Jeśli ta opcja jest włączona, do edycji plików używany jest wbudowany edytor plików. Jeśli ta opcja jest wyłączona, używany będzie edytor wybrany w zmiennej EDITOR. Jeśli żaden edytor nie został wybrany, używany będzie vi(1). Zobacz sekcję Wewnętrzny edytor plików.

Używaj wewnętrznego podglądu (Use internal viewer). Jeśli ta opcja jest włączona, wbudowany podgląd pliku jest używany do oglądania pliku. Jeśli ta opcja jest wyłączona, używany jest podgląd wybrany w zmiennej PAGER. Jeśli żaden podgląd nie został wybrany, wywoływana jest komenda view. Zobacz sekcję Wbudowany podgląd plików.

Dokańczanie: pokaż wszystkie (Complete: show all). Standardowo Midnight Commander pokazuje wszystkie możliwe dokończenia jeśli jest ich więcej, kiedy naciśniesz drugi raz klawisz M-Tab, za pierwszym razem, po prostu dokańcza to na ile można i wydaje krótki dźwięk. Jeśli chcesz widzieć wszystkie możliwości po pierwszym naciśnięciu M-Tab włącz tę opcję.

Obrotowy myślnik (Rotating dash). Jeśli ta opcja jest włączona, Midnight Commander będzie pokazywał obracający się myślnik w lewym górnym rogu, jeśli będzie akurat w trakcie wykonywania jakiegoś procesu.

Lynx-like motion. Jeśli ta opcja jest włączona, możesz używać strzałek przemieszczenia żeby automatycznie zmieniać katalog jeśli aktualnie wybrany katalog jest podkatalogiem, a linia poleceń jest pusta. Standardowo ta opcja jest wyłączona.

Dowiązania podążające cd (Cd follows links). Ta opcja, jeśli jest włączona, zmusza Midnight Commandera żeby podążał za łańcuchem katalogów przy zmienianiu go w panelu czy za pomocą komendy cd. To jest standardowe zachowanie basha. Jeśli jest wyłączona, Midnight Commander podąża za prawdziwą strukturą katalogów, więc cd .. jeśli wszedłeś do katalogu poprzez dowiązanie, przeniesie cię do prawdziwego katalogu na dysku, a nie tam gdzie wskazywało dowiązanie.

Bezpieczne kasowanie (Safe delete). Jeśli ta opcja jest włączona, nieumyślne kasowanie plików stanie się dużo trudniejsze. Standardowy wybór w linii potwierdzenia zmienia się z "Yes" na "No". Standardowo ta opcja jest wyłączona.

Wygląd (Layout)

Meny wygląd pozwala ci na różne warianty zmieniania ogólnego wyglądu zewnętrznego ekranu. Możesz wybrać, czy linia menu, linia poleceń, linia hintów (pomocy) i linia klawiszy funkcyjnych mają być widoczne. Na konsolach typu Linux lub FreeBSD możesz wybrać ile linii ma być pokazywanych na wyjściu okna.

Reszta powierzchni ekranu jest używana przez dwa panele katalogowe. Możesz wybrać nawet czy panele mają być ułożone poziomo czy pionowo. Kolejną możliwością jest zmiana ich standardowej szerokości (bądź wysokości). Jest ona standardowo równa, ale można to zmienić.

Standardowo cała zawartość panelu katalogowego jest wyświetlana tą samą barwą, ale możesz zmienić to tak aby uprawnienia i typy plików były wyświetlane specjalnym podświetlonym kolorem. Jeśli podświetlanie uprawnień jest włączone, część pól (ta z uprawnieniami i typami plików) będzie podświetlona przy użyciu koloru wybranego jako selected. Jeśli podświetlanie jest włączone, pliki są kolorowane w zależnośći od swojego typu (np. katalogi, pliki typu core, wykonywalne, ...).

Jeśli opcja Show Mini-Status jest włączona, jeden wiersz informacji statusowych na temat aktualnie wybranej rzeczy w panelu, będzie pokazany na dole panelu.

Potwierdzanie (Confirmation)

W tym menu możesz skonfigurować opcje potwierdzania dla kasowania, zastępowania, wykonywania przez naciśnięcie klawisza Enter, jak również wychodzenia z programu.

Wyświetlanie znaków (Display bits)

Używane do konfigurowania zakresu znaków widocznych potem na ekranie. To ustawienie może być 7-bitowe jeśli twój terminal obsługuje tylko siedmiobitowe wyjście, ISO-8859-1 wyświetla wszystkie znaki z mapy ISO-8859-1 a pełny 8 bitowy przeznaczony jest dla tych terminali, które radzą sobie z wyświetlaniem znaków ośmiobitowych.

Zobacz sekcję Polskie znaki, po więcej szczegółów na temat ich używania w Midnight Commanderze.

Nauka klawiszy (Learn keys)

W tym oknie możesz przetestować czy twoje klawisz F1-F20, Home, End itp. pracują poprawnie na twoim terminalu. Często nie działają tak, ponieważ bazy danych terminali są poniszczone.

Przemieszczać się możesz za pomocą klawisza Tab, za pomocą klawiszy ruchu edytora vi ('h' lewo, 'j' dół, 'k' góra i 'l' prawo) i po tym jak już raz naciśniesz daną strzałkę (zaznaczy się ona na OK), za ich pomocą również.

Klawisze testujesz po prostu naciskając każdy z nich. Jak tylko naciśniesz klawisz i pracuje on zupełnie poprawnie, obok nazwy klawisza powinno pojawić się OK. Kiedy klawisz jest już sprawdzony, zaczyna pracować normalnie (np. F1 wciśnięty po raz pierwszy po prostu pokaże, że ten klawisz działa, ale naciśnięty po raz drugi pokaże pomoc). Taka sama sytuacja powtarza się przy strzałkach. Klawisz Tab powinien pracować zawsze.

Jeśli niektóre klawisze nie pracują poprawnie, nie zobaczysz OK obok ich nazwy po naciśnięciu ich. Możesz chcieć je naprawić. Robisz to najeżdżając na odpowiedni przycisk dla tego klawisza i naciskając Enter. Pokaże się wtedy czerwona wiadomość i zostaniesz poproszony o podanie odpowiedniego klawisza. Jeśli chcesz zrezygnować, po prostu naciśnij Esc i poczekaj do czasu kiedy wiadomość zniknie. W przeciwnym wypadku wciśnij klawisz, który sobie życzysz i również poczekaj na zniknięcie okna.

Kiedy skończysz już ze wszystkimi klawiszami, możesz nacisnąć Save żeby zachować zmiany do pliku ~/.config/mc/ini do sekcji [terminal:TERM] (gdzie TERM jest nazwą twojego aktualnego terminala) lub po prostu odrzucić je.

Wirtualny system plików (Virtual FS)

Ta opcja daje ci kontrolę nad ustawieniami informacji wirtualnego systemu plików. Midnight Commander zachowuje w pamięci informacje związane z niektórymi wirtualnymi systemami plików, po to żeby kolejne połączenia przebiegały dużo szybciej (np. ściągane listy katalogów z serwerów ftp).

Niemniej jednak, żeby mieć dostęp do zawartości skompresowanego pliku (np. skompresowanego pliku tar) Midnight Commander musi stworzyć tymczasowy nieskompresowany plik na twoim dysku.

Dopiero kiedy informacje w pamięci i tymczasowe pliki na dysku są zgodne z zasobami, możesz chcieć zmienić parametry informacji znajdujących się w buforze podręcznym po to, żeby zmniejszyć obciążenie dysku do mninimum albo do zmaksymalizowania prędkości dostępu do najczęściej używanych systemów plików.

System plików tar jest całkiem inteligentny jeśli chodzi o przechowywanie plików: po prostu ściąga wejścia do katalogów i kiedy chcemy więcej szczegółów o nim to system je dla nas ściąga.

W rzeczywistości jednak, pliki tar najczęściej trzymane są jako skompresowane i jako iż natura tych plików nie pozwala na oglądanie ich bez dekompresji (nie ma tam widocznych od razu wejść do katalogów), system plików musi być najpierw zdekompresowany na dysk do pliku tymczasowego i dopiero potem MC ma do niego dostęp taki jak do normalnego pliku typu tar.

Teraz, kiedy tak kochamy odwiedzać różne pliki i zwiedzać systemy plików typu tar na całym dysku, jest całkiem prawdopodobne, że wyjdziesz z takiego pliku, a po krótkim czasie będziesz chciał wejdść do niego spowrotem. Ponieważ dekompresja jest powolna, Midnight Commander będzie robił kopie plików w pamięci na określony czas, po upływie którego pliki zostaną skasowane a miejsce zajmowane przez nie zwolnione. Standardowo ten czas ustawiony jest na jedną minutę.

System plików FTP trzyma listę katalogów z odwiedzanego przez nas serwera w buforze podręcznym. Jego ważność konfigurowana jest za pomocą opcji ftpfsdirectorycachetimeout. Mała wartość dla tej opcji może spowolnić wszystkie operacje na systemach ftp ponieważ każda operacja będzie wymagać kolejnych zapytań do serwera.

Ponadto możesz zdefiniować serwer proxy dla transferów ftp i skonfigurować Midnight Commandera tak, aby zawsze go używał. Zobacz sekcję System plików FTP (FTP File System) po więcej szczegółów.

Zapisz ustawienia (Save Setup)

Na starcie Midnight Commander będzie próbował odczytać opcje startowe z pliku ~/.config/mc/ini. Jeśli on nie istnieje, odczyta on konfiguracje z ogólnodostępnego pliku /usr/share/mc/mc.ini. Jeśli on też nie istnieje MC użyje swoich domyślnych ustawień.

Komenda Save Setup tworzy plik ~/.config/mc/ini zachowując aktualne ustawienia lewego, prawego menu, jak również menu opcji.

Jeśli właczysz opcję auto save setup, MC zawsze będzie zachowywał standardowe ustawienie podczas wychodzenia.

Istnieją również ustawienia, które nie mogą być zmienione z poziomu menu. Dla tych ustawień musisz wyedytować swój plik konfiguracyjny za pomocą twojego ulubionego edytora. Zobacz sekcję Specjalne ustawienia po więcej informacji.

Wykonywanie poleceń systemu operacyjnego (Executing operating system commands)

Możesz wykonywać komendy wpisując je bezpośrednio do linii poleceń Midnight Commandera, lub wybierając program, który chcesz wykonać za pomocą klawiszy przemieszczenia i nacisnąć Enter.

Jeśli naciśniesz Enter na pliku, który nie jest wykonywalny, Midnight Commander sprawdzi rozszerzenie pliku i porówna je z rozszerzeniami wybranymi w pliku rozszerzeń (Extensions File). Jeśli jakaś pozycja się zgadza, wykonywana jest komenda (raczej bardziej rozszerzone makro) powiązana z tym rozszerzeniem.

Wbudowana komenda cd (The cd internal command)

Komenda cd jest interpretowana przez Midnight Commandera, nie dokładnie tak samo jak wykonuje to powłoka. Przez to rozkaz cd nie może zawierać wielu składników makr, które są standardowo dostępne, jednak niektórych potrafi używać:

Tylda Znak tyldy (~) jest zawsze równoznaczny z wpisaniem nazwy katalogu domowego. Jeśli po znaku tyldy dodasz jakiś login użytkownika, zostanie on zastąpiony przez katalog domowy wybranego użytkownika.

Na przykład, ~guest jest katalogiem domowym użytkownika guest, podczas kiedy ~/guest jest katalogiem guest w twoim katalogu domowym.

Poprzedni katalog (Previous directory) Możesz przeskakiwać do katalogu, w którym byłeś poprzednio, używając specjalnej nazwy katalogu '-' tak jak: cd -

katalogi CDPATH Jeśli katalog wybrany do przejścia nie jest w naszym aktualnym katalogu, to Midnight Commander używa ścieżki w zmiennej CDPATH do szukania w jakimkolwiek z wymienionych tam katalogów.

Na przykład, możesz ustawić swoją zmienną CDPATH na katalogi ~/src:/usr/src, pozwalając na zmianę katalogów na jakikolwiek inny wewnątrz ~/src i /usr/src, z miejsca w którym jesteś (np. cd linux przeniesie cię do katalogu /usr/src/linux).

Obsługa makr (Macro Substitution)

Kiedy używamy menu użytkownika, wykonujemy plik o znajomym rozszerzeniu, lub wykonujemy komendę z linii poleceń, możemy użyć kilku bardzo prostych makr.

Są to:

%f

Nazwa aktualnego pliku.

%d

Nazwa aktulnego katalogu.

%F

Nazwa pliku w niewybranym panelu.

%D

Nazwa katalogu w niewybranym panelu.

%t

Aktualnie zaznaczone pliki.

%T

Pliki zaznaczone w nieaktywnym panelu.

%u i %U

Podobne w działaniu do %t i do %T jednak z tą różnicą, że pliki po ich użyciu zostaną odznaczone. Oznacza to, że można ich użyć tylko raz w jednym menu, ponieważ potem nie będzie już żadnych plików zaznaczonych.

%s i %S

Wybiera: zaznaczone pliki jeśli są jakieś, w przeciwnym razie aktualny plik.

%cd

To jest specjalne makro, które jest używane do zmieniania aktualnego katalogu na wybrany katalog, na którego froncie jesteśmy. Jest to używane przede wszystkim jako interfejs do wirtualnych systemów plików.

%view

To makro jest używane żeby włączać wbudowany podgląd plików. Może być ono pojedynczo lub z grupą argumentów. Jeśli postanawiasz używać któregokolwiek z tych argumentów musisz je koniecznie wziąć w nawiasy.
Argumentami są: ascii aby wymusić podgląd w trybie ascii; hex aby wymusić podgląd w trybie szesnastkowym; nroff przekazuje podglądowi, że powinien interpretować pogrubione i podkreślone sekwencje programu nroff; unformated aby przekazać podglądowi, żeby nie interpretował komend nroff aby zrobić tekst pogrubiony lub podkreślony.

%%

Znak %

%{jakiś tekst}

Pyta się o zmienną. Pokazuje się okienko wejściowe i tekst wewnątrz klamerek używany jest jako zachęta (prompt). Makro jest zastępowane tekstem wpisanym przez użytkownika. Użytkownik może nacisnąć ESC lub F10 aby anulować. To makro nie działa jeszcze w linii poleceń.

Obsługa podpowłoki (The subshell support)

Podpowłoka (powłoka w tle) jest opcją, która musi być wybrana przy kompilacji, działa ona z powłokami: bash, tcsh i zsh.

Jeśli powłoka w tle jest włączona do komplilacji, Midnight Commander będzie sobie tworzył kopie twojej powłoki (tej zdefiniowanej w zmiennej SHELL, a jeśli nie ma, to będzie czerpał bezpośrednio z pliku /etc/passwd) i odpalał pseudo terminal, zamiast wywoływać nową powłokę za każdym razem kiedy wywołujesz komendę, komenda będzie przekazana powłoce w tle, jak tylko ją napiszesz. To pozwala ci na zmianę wielu zmiennych, używanie funkcji powłoki i zdefiniowanych aliasów, które są ważne dopóki nie wyjdziesz z Midnight Commandera.

Jeśli używasz basha możesz wybrać startowe komendy twojej powłoki w tle w pliku ~/.local/share/mc/bashrc, a ustawienia klawiatury w ~/.local/share/mc/inputrc. Użytkownicy tcsh mogą wstawiać komendy startowe do pliku ~/.local/share/mc/tcshrc.

Jeśli kod powłoki w tle jest użyty, możesz zawiesić aplikację w dowolnej chwili po prostu naciskając kombinację C-o i przeskakując spowrotem do Midnight Commandera, jeśli zawiesisz jakąś aplikację nie będziesz mógł używać innych zewnętrznych komend zanim nie wyjdziesz z aplikacji, którą przerwałeś.

Extra dodatkiem do używania powłoki w tle jest to, że zachęta widoczna w Midnight Commanderze jest tą samą, którą aktualnie używasz w powłoce.

Zobacz sekcję Opcje po więcej informacji na temat tego, jak możesz kontrolować powłokę w tle.

Chmod

Okno Chmod jest używane do zmieniania atrybutów grupy plików lub katalogów. Może być ono wywołane kombinacją C-x c.

Okno Chmod ma dwie części - Uprawnienia (Permissions) i Plik (File)

W sekcji Plik wyświetlana jest nazwa pliku lub katalogu i jego uprawnienia w formie liczbowej jak również właściciel i grupa.

W sekcji Uprawnienia jest kilka przycisków, z których każdy odpowiada za odpowiednie uprawnienie do pliku. Podczas zmieniania atrybutów, widzisz jak zmienia się wartość liczbowa w oknie Plik.

Do poruszania pomiędzy okienkami (przyciskami i polami do zaznaczania) używaj strzałek lub klawisza tab. Aby zmienić pola lub wcisnąć przycisk używaj klawisza spacji. Możesz również używać "gorących liter" aby go wybrać (są one podświetlonymi literami na przyciskach).

Aby uaktywnić wprowadzone zmiany wciśnij Enter.

Kiedy pracujesz z grupą plików, lub katalogów, możesz kliknąć na bit, który chcesz wybrać lub wyczyścić. Kiedy już wybrałeś bity, które chcesz zmienić, możesz wcisnąć jeden z przycisków aktywujących (Set marked lub Clear marked).

I w końcu, aby wprowadzić dokładnie takie zmiany jak wybrałeś, użyj przycisku [Set all], który zadziała na wszystkich wybranych plikach.

[Marked all] włącza tylko zaznaczone atrybuty do wybranych plików.

[Set marked] włącza zaznaczone bity w atrybutach wszystkich wybranych plików.

[Clean marked] czyści zaznaczone bity z atrybutów zaznaczonych plików.

[Set] ustawia atrybuty jednego pliku.

[Cancel] unieważnia komendę chmod.

Chown

Komenda chown jest używana do zmiany właściela/grupy pliku. Skrótem klawiszowym jest kombinacja C-x o.

Zaawansowane chown (Advanced Chown)

Zaawansowane chown jest komendą łączącą w sobie komendy chmod i chown. Możesz za jednym zamachem zmienić atrybuty i właściela/grupę pliku.

Operacje na plikach (File Operations)

Kiedy kopiujesz, przenosisz lub kasujesz pliki, Midnight Commander pokazuje okno opisowe operacji na pliku. Pokazuje nazwę pliku, na którym aktualnie dokonuje się operacja. Widoczne są co najwyżej trzy linie postępu. Pierwsza (file) mówi nam jak duża część pliku została już przekopiowana. Druga (bytes) mówi jak duża część wszystkich zaznaczonych plików została przekopiowana jak do tej pory. Trzecia (count) mówi jaka ilość plików została już przekopiowana. Jeśli opcja verbose jest wyłączona, linia file i bytes nie jest pokazywana.

Są dwa przyciski na dole okna dialogowego. Naciskając przycisk Skip ominiemy resztę aktualnie "ruszanego" pliku. Naciskając przycisk Abort zatrzymamy całą operację, pominiemy resztę plików.

Są trzy inne okna dialogowe, które mogą się włączyć podczas operacji na plikach.

Okno błędów informuje nas o błędach zaistniałych podczas operacji na pliku. Są w nim trzy możliwości wyboru. Przycisk Skip mówi żeby pominąć wybrany plik, przycisk Abort żeby przerwać całą operacją, a Retry aby ponowić próbę (np. kiedy usunąłeś problem korzystając z innego terminala).

Okno zastępowania jest pokazywane kiedy próbujesz przenieść lub przekopiować plik, a taki już w miejscu docelowym istnieje. Okno pokazuje daty i wielkości obu plików. Naciśnij przycisk Yes aby nadpisać (zastąpić) stary plik nowym, No aby pominąć ten plik, alL aby zastąpić wszystkie pliki, nonE aby nigdy nie zastępować i Update aby zastąpić ale tylko wtedy kiedy plik źródłowy jest nowszy niż docelowy. Całą operację możesz przerwać naciskając przycisk Abort.

Okno rekursywnego kasowania jest pokazywane kiedy próbujesz skasować katalog, który nie jest pusty. Naciśnij przycisk Yes aby skasować katalog rekursywnie, No aby pominąć katalog, alL aby skasować wszystkie katalogi rekursywnie i nonE aby pominąć wszystkie katalogi, które nie są puste. Możesz przerwać całą opecją naciskając przycisk Abort. Jeśli wybrałeś przycisk Yes lub alL będziesz zapytany o potwierdzenie. Wybierz "yes" tylko jeśli jesteś pewien, że chcesz skasować wszystko rekursywnie.

Jeśli zaznaczyłeś pliki, i wykonujesz operacje tylko na nich, to jeśli operacja się udała zostaną one odznaczone, te, na których operacja nie przebiegła całkowicie pomyślnie, pozostaną zaznaczone.

Maski kopiowania/przenoszenia (Mask Copy/Rename)

Operacje przenoszenia i kopiowania pozwalają ci na tłumaczenie nazw plików w łatwy sposób. Aby to zrobić, musisz wybrać odpowiednią maskę źródłową i najczęściej w nazwie docelowej użyć gwiazdek. Wszystkie pliki pasujące do maski źródłowej są kopiowane/przenoszone w zgodzie z maską docelową. Jeśli są jakieś pliki zaznaczone, tylko one są brane pod uwagę przy wybieraniu plików.

Są jeszcze inne opcje, które możesz ustawić:

Opcja Follow links mówi czy dowiązania i dowiązania twarde w katalogu źródłowym powinny być przenoszone jako dowiązania czy też powinna być przegrywana ich zawartość (plik, na który wskazują).

Opcja Dive into subdirs ... mówi co program ma robić, kiedy kopiuje się katalog, a taki już istnieje. Standardowo kopiuje się pliki do wewnątrz już istniejącego katalogu (dodaje), po włączeniu tej opcji kopiuje się katalog źródłowy do wnętrza tego katalogu. Może przykład pomoże:

Chcesz przekopiować zawartość katalogu foo do /bla/foo, które już istnieje. Normalnie (Dive nie jest włączone), mc skopiuje to dokładnie do /bla/foo. Po włączeniu tej opcji zawartość zostanie skopiowana do /bla/foo/foo ponieważ ten katalog już istnieje.

Opcja Preserve attributes mówi czy zachowywać oryginalne atrybuty pliku, czasy i jeśli jesteś rootem to nawet numery UID i GID. Jeśli ta opcja jest wyłączona używana jest aktualna wartość zmiennej umask.

Use shell patterns on

Jeśli opcja obsługi wzorców powłoki jest włączona, możesz używać znaków '*' i '?' w maskach źródłowych. Działają one tak jak w powłoce. W masce docelowej możesz używać tylko '*' i '\<cyfra>'. Pierwsza maska '*' w nazwie docelowej odnosi sie do pierwszej gwiazdki w masce źródłowej, druga do drugiej itd. Joker '\1' odnosi się do pierwszego jokera w masce źródłowej, '\2' odnosi się do drugiego i tak dalej aż do '\9'. Joker '\0' oznacza pełną nazwę pliku źródłowego.

Dwa przykłady:

Jeśli maska źródłowa jest "*.tar.gz", a miejscem docelowym jest "/bla/*.tgz" i plikiem, który ma zostać przekopiowany jest "foo.tar.gz", to kopią będzie "foo.tgz" w katalogu "/bla".

Załóżmy, że chcesz zaminieć miejscami nazwę i rozszerzenie pliku, tak, że plik "plik.c" ma być zmieniony na "c.plik" itp. Maska źródłowa powinna być następująca: "*.*", natomiast docelowa: "\2.\1".

Use shell patterns off

Kiedy wzorce powłoki są wyłączone, MC nie dokonuje automatycznego grupowania plików. Musisz użyć wyrażenia'\(...\)' w masce źródłowej aby zasygnalizować istnienie jokerów w masce docelowej. Jest to trochę łatwiejsze, ale też wymaga aby trochę się napisać. Z drugiej jednak strony, makra są bardzo podobne tych używanych kiedy wzorce powłoki są włączone.

Dwa przykłady:

Jeśli maską źródłową jest "^\(.*\)\.tar\.gz$", docelową jest "/bla/*.tgz" i plikiem do przekopiowania jest "foo.tar.gz", kopią będzie "/bla/foo.tgz".

Załóżmy, że chemy zamienić miejscami nazwę i rozszerzenia, tak, że plik "plik.c" będzie się nazywał "c.plik" itp. Maską źródłową powinno być "^\(.*\)\.\(.*\)$", a docelową "\2.\1".

Konwersje nazwy (Case Conversions)

Możesz również zmieniać nazwy plików. Jeśli użyjesz '\u' lub '\l' w masce docelowej, następny znak będzie przekonwertowany na duży lub mały, zależnie od podanej opcji.

Jeśli użyjesz '\U' lub '\L' w masce docelowej, następne znaki będą zmieniane na małe lub duże (zależnie od opcji), aż do napotkania znaku '\E' lub następnych '\U', '\L' bądź też końca linii.

Konwersje '\u' i '\l' mają wyższy priorytet niż '\U' i '\L'.

Na przykład, jeśli maską źródłową jest '*' (shell patterns on) lub '^\(.*\)$' (shell patterns off) i maską docelową jest '\L\u*', nazwa pliku będzie miała pierwszą literę dużą, ale pozostałe już małe, niezależnie od obecnej nazwy.

Możesz również używać '\' aby "podkreślić" znak. Na przykład, '\\' jest backsleshem, a '\*' jest gwiazdką.

Wbudowany podgląd plików

Wbudowany podgląd plików pozwala na dwa tryby wyśmietlania: ASCII i hex. Aby przełączać się pomiędzy tymi trybami używaj klawisza F4. Jeśli masz zainstalowany program GNU gzip, będzie on automatycznie używany do dekompresji plików w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

Podgląd plików będzie próbował użyć najlepszej metody zalecanej przez system lub rozszerzenie pliku. Wbudowany podgląd plików będzie interpretował wiele ciągów znaków, i włączał podkreślenie lub pogrubienie, powodując tym samym dużo przyjemniejszy wygląd plików.

Kiedy jesteś w trybie hex, funkcja szukania akceptuje tekst w cudzysłowach równie dobrze jak wartości szesnastkowe.

Możesz mieszać ciągi znaków ze stałymi tak jak: "Ciąg" 0xFE 0xBB "więcej tekstu". Ciąg pomiędzy stałymi i cudzysłowami jest po prostu ignorowany.

Kilka wewnętrznych szczegółów na temat podglądu: Na systemach, które używają wywołania systemowego mmap(2), program mapuje pliki zamiast je ładować; jeśli system nie obsługuje mmap(2) lub plik pasuje do któregoś z wybranych filtrów, podgląd użyje jego rozszerzalnych buforów, dzięki temu ładując tylko te części, do których musisz mieć aktualnie dostęp (dotyczy również plików skompresowanych).

Tu jest lista akcji powiązanych z każdym klawiszem, który Midnight Commander obsługuje w wewnętrznym poglądzie.

F1 Wywołuje wbudowaną przeglądarkę pomocy.

F2 Przełącza tryb zawijania.

F4 Przełącza tryb wyświetlania.

F5 Idź do linii. Zostaniesz zapytany o numer linii i zostanie ona wyświetlona na ekranie twojego monitora.

F6, /. Szukaj wyrażeń w dalszej części.

?, Wsteczne wyszukiwanie wyrażenia.

F7 Normalne wyszukiwaniebie hex.

C-s. Zaczyna normalne szukanie jeśli nie było żadnego wcześniej, w przeciwnym razie szuka następnego wystąpienia.

C-r. Zaczyna szukanie wsteczne jeśli jeszcze żadnego nie było, w przeciwnym razie szuka następnego wystąpienia.

n. Szuka następnego wystąpienia.

F8 Przełącza tryby Raw i Parsed. Pokaże to plik w postaci takiej w jakiej został znaleziony na dysku, lub jeśli został wybrany jakiś filtr, bądź też plik spełnia wymagania w pliku mc.ext, wyświetlane jest to co przekazuje filtr. Aktualne ustawienie jest zawsze przeciwne niż to napisane na przycisku, przycisk wskazuje zawsze to co się stanie po jego naciśnięciu.

F9 Przełącza pomiędzy trybami format i unformat. Kiedy tryb formatu jest włączony podgląd będzie interpretował niektóre sentencje i pokazywał tekst pogrubiony i podkreślony innymi kolorami. Wynika z tego, że przycisk wskazuje co innego niż jest aktualnie (patrz wyżej).

F10, Esc. Wychodzi z wbudowanego podglądu.

Page Down, space, C-v. Przewija jedną stronę naprzód.

Page Up, M-v, C-b, backspace. Przewija jedną stronę wstecz.

strzałka w dół. Przewija jedną linię naprzód.

strzałka w górę. Przewija jedną linię wstecz.

C-l. Odświeża ekran.

C-f. Przeskakuje do następnego pliku.

C-b. Przeskakuje do poprzedniego pliku.

M-r. Przełącza linijkę.

Możliwe jest poinstruowanie podglądu pliku jak ma wyświetlać plik, zobacz sekcję Edycja pliku rozszerzeń.

Wbudowany edytor plików

Wbudowany edytor plików ma większość funkcji posiadanych przez inne edytory pełno-ekranowe. Jest wywoływany po naciśnięciu klawisza F4 o ile opcja use_internal_edit jest ustawiona w pliku startowyn. Ma maksymalny rozmiar pliku wynoszący szesnaście megabajtów i potrafi bez skazy edytować pliki binarne.

Opcje, które aktualnie posiada to: kopiowanie, przenoszenie, kasowanie, wycinanie i wklejanie bloków; klawisz dla klawisza undo; rozciągane menu; wklejanie plików; definiowanie makr; szukanie i zastępowanie wyrażeń regularnych; strzałki z Shiftem zaznaczające teksty w stylu MSW-MAC (tylko dla konsoli typu Linux); przełączanie trybu wstawiania-zastępowania; opcja pozwalająca na "przerzucenie" bloku tekstu przez komendę powłoki jak na przykład indent.

Edytor jest bardzo prosty w użyciu i nie wymaga żadnego przygotowania. Aby zobaczyć jakie są klawisze po prostu obejrzyj odpowiednie menu rozwijalne. Inne klawisze to: przemieszczanie z Shiftem zaznaczające tekst. Ctrl-Ins kopiuje do pliku mcedit.clip a Shift-Ins wkleja z pliku mcedit.clip. Shift-Del Wycina do mcedit.clip, a Ctrl-Del kasuje zaznaczony tekst. Klawisze dokończenia również dają Enter z automatycznym wcięciem. Podświetlanie myszą również działa, i możesz je przesłonić i spowodować normalne zaznaczanie tekstu (takie jak obsługuje terminal) po prostu trzymając klawisz Shift.

Aby zdefiniować makro, naciśnij Ctrl-R i potem naciśnij klawisze, które chcesz aby były wykonywane. Naciśnij ponownie Ctrl-R kiedy skończysz. Możesz również przyporządkować makro do dowolnego klawisza jaki chcesz naciskając ten klawisz. Makro jest wykonywane kiedy naciśniesz Ctrl-A i przyporządkowany klawisz. Makro jest wykonywane również jeśli naciśniesz klawisz Meta, Ctrl, lub Esc i wybrany klawisz, jednak tylko jeśli ten klawisz nie jest używane przez inne funkcje. Raz zdefiniowane, makro wędruje sobie do pliku ~/.local/share/mc/mcedit/mcedit.macros w twoim katalogu domowym. Możesz skasować makro kasując odpowiednią linię z tego pliku.

F19 sformatuje format C jeśli jest podświetlony. Żeby to działało, stwórz wykonywalny plik ~/.local/share/mc/mcedit/edit.indent.rc w twoim katalogu domowym zawierający poniższe:

#!/bin/sh
/usr/bin/indent -kr -pcs ~/.cache/mc/mcedit/mcedit.block>& /dev/null
cat /dev/null > ~/.cache/mc/mcedit/cooledit.error

Edytor wyświetla również znaki nieamerykańskie (160+). Kiedy edytujesz plik binarny, powinieneś ustawić opcję display bits do 7 bitów w menu opcji, aby utrzymać przejrzystość odstępów między znakami.

Zobacz sekcję Polskie znaki, aby poznać szczegóły na temat używania polskich znaków w Midnight Commanderze.

Dokańczanie

Pozwól Midnight Commanderowi pisać za ciebie.

Spróbuj użyć dokończenia na tekście przed aktualną pozycją. MC próbuje dokończyć tekst jako zmienną (jeśli tekst zaczyna się od znaku $), nazwę użytkownika (jeśli tekst zaczyna się od znaku ~), nazwę hosta (jeśli tekst zaczyna się od znaku @) lub komendę (jeśli jesteś w linii komend w pozycji gdzie możesz wpisać jakąś komendę, możliwe dokończenia będą zawierać również zarezerwowane słowa i wbudowane komendy powłoki). Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, próbuje się dokańczać nazwę pliku.

Nazwa pliku, nazwa użytkownika i hosta, pracuje we wszystkich liniach wejścia, dokańczanie komend pracuje tylko w wybranych. Jeśli dokańczanie jest rozbudowane (jest więcej różnych możliwości), MC wyda krótki dźwięk, a następna akcja będzie zależeć od wartości zmiennej Complete: show all w menu konfiguracja. Jeśli jest ona włączona, zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych nazw. Właściwą nazwę możesz wybrać za pomocą strzałek a potem naciskając klawisz Enter na właściwej pozycji. Możesz także nacisnąć pierwsze litery, którymi różnią się możliwości aby odrzucić tak dużą część dokończeń jak to tylko możliwe. Jeśli naciśniesz znowu M-Tab, pokazane zostaną tylko te pozycje, które zaczynają się od kolejnych podanych liter. Kiedy nie maja już więcej możliwości, okno znika, ale możesz je wcześniej schować używając klawiszy anulujących: Esc, F10 oraz strzałek w lewo i prawo. Jeśli Complete: show all jest wyłączone, okno z listą włącza się dopiero wtedy, kiedy naciskasz M-Tab po raz drugi. Za pierwszym razem MC wydaje tylko krótki dźwięk.

Wirtualny system plików (Virtual File System)

Midnight Commander jest dostarczany z kodem pozwalający na dostęp do systemów plików. Ten kod nazywany jest wirtualnym systemem plików. Pozwala on Midnight Commanderowi manipulować plikami trzymanymi na systemach nie Unixowych.

Aktualnie Midnight Commander jest wyposażony w niektóre wirtualne systemy plików (VFS): lokalny system plików, używany do dostępu do typowych systemów plików Unixowych; ftpfs używanego do manipulowania plikami na zdalnych systemach na poprzez protokół FTP; tarfs używany do manipulania plikami w systemach tar i w skompresowanych systemach tar; undelfs, używany do odzyskiwania skasowanych plików na systemach typu ext2 (standardowy system pracy systemu Linux), fish (do manipulowania plikami poprzez połączenia powłok takich jak rsh czy ssh) i w końcu system mcfs (system plików Midnight Commandera), oparty o sieć.

Kod VFS potrafi interpretować poprawnie wszystkie nazwy ścieżek i przekazuje je do właściwego systemu plików. Format używany dla każdego z systemów plików jest opisany w swojej oddzielnej sekcji.

System plików FTP (FTP File System)

Ftpfs pozwala na manipulowanie plikami na zdalnych komputerach, do normalnego użytku, możesz próbować używać panelowych komend FTP i dowiązań (dostępnych z linii menu) lub zmienić ścieżkę bezpośrednio za pomocą zwykłej komendy cd wyglądającej tak jak poniżej:

ftp://[!][użytkownik[:hasło]@]komputer[:port][zdalny katalog]

Parametry użytkownik, port i zdalny katalog są opcjonalne. Jeśli wybierzesz element użytkownik Midnight Commander spróbuje zalogować się na zdalnym komputerze jako zadany użytkownik, w przeciwnym razie użyje twojego loginu. Opcjonalne jest również hasło, jeśli jest obecne zostanie użyte do nawiązania połączenia. To użycie nie jest zalecane (tak samo jak trzymanie tego w twojej hotliście, dopóki nie ustawisz odpowiednich uprawnień, aby nikt niepowołany nie miał do tego dostępu).

Przykłady:

  ftp://ftp.nuclecu.unam.mx/linux/local
  ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/packages
  ftp://!behind.firewall.edu/pub
  ftp://[email protected]:40/pub
  ftp://miguel:xxx@server/pub

Aby połączyć się z serwerem znajdującym się za firewallem, będziesz musiał użyc przedrostka ftp://! aby wymusić na Midnight Commanderze używanie serwera proxy do transferu danch. Serwer proxy definiuje się w oknie dialogowym wirtualnego systemu plików.

Inną możliwością jest ustawienie opcji Always use ftp proxy w oknie konfiguracyjnym wirtualnego systemu plików. Skonfiguruje to program tak, aby zawsze używał serwera proxy. Jeśli ta zmienna jest ustawiona, program będzie robił dwie rzeczy: konsultował plik /usr/share/mc.no_proxy w celu znalezienia linii zawierających nazwy serwerów, które są lokalne (jeśli nazwa hosta zaczyna się od kropki, uznaje się, że jest to domena) i sprawdza czy jakieś hosty bez kropek w nazwie są widoczne bezpośrednio.

Jeśli używasz systemu ftpfs będąc za routerem filtrującym, który nie pozwala ci na używanie standardowej metody otwierania plików, możesz chcieć wymusić na programie używanie trybu passive-open. Aby tego używać ustaw opcję ftpfs_use_passive_connections w pliku inicjującym.

Midnight Commander przechowuje listę katalogów w buforze podręcznym. Czas wyrzucania bufora jest ustawiany w oknie dialogowym Wirtualnego Systemu Plików. To ma śmieszną właściwość taką, że nawet kiedy wystąpią jakieś zmiany w katalogu, nie będą one pokazane w strukturze katalogów, dopóki nie wymusisz tego przy użyciu kombinacji C-r. To jest dobre rozwiązanie (jeśli myślisz, że to jest bug, to pomyśl o pracy na zdalnych systemach położonych po drugiej stronie Atlantyku przy użyciu ftpfs :) ).

System plików tar (Tar File System)

System plików tar pozwala na dostęp w trybie tylko-do-odczytu do plików typu tar i do skompresowanych plików typu tar, za pomocą komendy chdir. Aby zmienić katalog na plik tar, możesz zmienić aktualny katalog używając następującej konstrukcji:

/nazwa_pliku.tar:utar/[katalogu-wewnątrza-archiwum]

Plik mc.ext pozwala już na tworzenie skrótów do plików tar, oznacza to, że możesz wybrać jakiś plik tar i nacisnąć enter aby do niego wejść, zobacz sekcję Edycja pliku rozszerzeń po więcej szczegółów na temat tego jak zostało to pomyślane.

Przykłady

  mc-3.0.tar.gz/utar://mc-3.0/vfs
  /ftp/GCC/gcc-2.7.0.tar/utar://

Późniejszy podaje pełną ścieżkę archiwum tar.

Transfer plików pomiędzy systemami plików (FIle transfer over SHell filesystem)

System plików fish jest systemem opartym na sieci, który pozwala na manipulowanie plikami na obcej maszynie tak jakby były one lokalne. Aby tego używać, druga strona musi również mieć ustawiony serwer fish, lub musi mieć powłokę kompatybilną z bashem.

Aby połączyć się z obcą maszyną, musisz tylko zmienić katalog do specjalnego katalogu, którego nazwa jest w następującym formacie:

sh://[użytkownik@]komputer[:opcje];/[zdalny-katalog];</em>
Elementy użytkownik, opcje i zdalny katalog są opcjonalne. Jeśli podasz użytkownika Midnight Commander spróuje zalogować się na obcy komputer jako zadany użytkownik w przeciwnym razie użyty zostanie twój login.

Jako opcja może wystąpić 'C' - włącza kompresje i 'rsh' - włącza rsh zamist ssh. Jeśli zdalny-katalog istnieje, twój aktualny katalog na zdalnym komputerze będzie ustawiony na niego.

Przykłady:

  sh://onlyrsh.mx:r/linux/local
  sh://[email protected]:C/private
  sh://[email protected]/private

Odzyskiwanie plików

Na systemach Linuksowych, jeśli dodałeś w konfiguracji opcję przywracania skasowanych plików z systemów ext2, będziesz w stanie to robić. Odzyskiwanie plików jest możliwe tylko i wyłącznie na systemach typu ext2. Przywracany system plików jest tylko nakładką na bibliotekę ext2fs: odzyskiwanie nazw wszystkich skasowanych plików i próba uczynienia z nich normalnej partycji.

Żeby używać tych systemów plików, będziesz musiał przejść od specjalnego pliku, którego nazwa składa się z przedrostka "undel://" i nazwy pliku, w której ów plik rezyduje.

Na przykład, aby odzyskać skasowane pliki z drugiej partycji pierwszego dysku scsi Linux, będziesz musiał użyć następującej ścieżki:

  undel:///dev/sda2

Może to chwilkę potrwać zanim pliki zostaną pokazane i będziesz mógł je normalnie oglądać.

SMB File System

The smbfs allows you to manipulate files on remote machines with SMB (or CIFS) protocol. These include Windows for Workgroups, Windows 9x/ME/XP, Windows NT, Windows 2000 and Samba. To actually use it, you may try to use the panel command "SMB link..." (accessible from the menubar) or you may directly change your current directory to it using the cd command to a path name that looks like this:

smb://[user@]machine[/service][/remote-dir]

The user, service and remote-dir elements are optional. The user, domain and password can be specified in an input dialog.

Examples:

  smb://machine/Share
  smb://other_machine
  smb://guest@machine/Public/Irlex

EXTernal File System

extfs allows to integrate numerous features and file types into GNU Midnight Commander in an easy way, by writing scripts.

Extfs filesystems can be divided into two categories:

1. Stand-alone filesystems, which are not associated with any existing file. They represent certain system-wide data as a directory tree. You can invoke them by typing 'cd fsname://' where fsname is an extfs short name (see below). Examples of such filesystems include audio (list audio tracks on the CD) or apt (list of all Debian packages in the system).

For example, to list CD-Audio tracks on your CD-ROM drive, type

 cd audio://

2. 'Archive' filesystems (like rpm, patchfs and more), which represent contents of a file as a directory tree. It can consist of 'real' files compressed in an archive (urar, rpm) or virtual files, like messages in a mailbox (mailfs) or parts of a patch (patchfs). To access such filesystems 'fsname://' should be appended to the archive name. Note that the archive itself can be on another vfs.

For example, to list contents of a zip archive documents.zip type

 cd documents.zip/uzip://

In many aspects, you could treat extfs like any other directory. For instance, you can add it to the hotlist or change to it from directory history. An important limitation is that you cannot invoke shell commands inside extfs, just like any other non-local VFS.

Common extfs scripts included with Midnight Commander are:

a
access 'A:' DOS/Windows diskette (cd a://).
apt
front end to Debian's APT package management system (cd apt://).
audio
audio CD ripping and playing (cd audio:// or cd device/audio://).
bpp
package of Bad Penguin GNU/Linux distribution (cd file.bpp/bpp://).
deb
package of Debian GNU/Linux distribution (cd file.deb/deb://).
dpkg
Debian GNU/Linux installed packages (cd deb://).
hp48
view and copy files to/from a HP48 calculator (cd hp48://).
lslR
browsing of lslR listings as found on many FTPs (cd filename/lslR://).
mailfs
mbox-style mailbox files support (cd mailbox/mailfs://).
patchfs
extfs to handle unified and context diffs (cd filename/patchfs://).
rpm
RPM package (cd filename/rpm://).
rpms
RPM database management (cd rpms://).
ulha, urar, uzip, uzoo, uar, uha
archivers (cd archive/xxxx:// where xxxx is one of: ulha, urar, uzip, uzoo, uar, uha).

You could bind file type/extension to specified extfs as described in the Edit Extension File section. Here is an example entry for Debian packages:

 regex/.deb$
     Open=%cd %p/deb://

Polskie znaki

Midnight Commander bardzo dobrze radzi sobie z obsługą znaków nieamerykańskich (160+) w tym polskich. Ważne jest aby mieć ustawione polskie znaki na konsoli (tzn. aby powłoka je obsługiwała). Jeśli używasz basha musisz tylko ustawić w pliku inputrc ( /etc/inputrc lub ~/.inputrc) następujące wartości:

set meta-flag on
set convert-meta off
set output-meta on

w pliku /etc/sysconfig/i18n:

SYSFONT=lat2u-16
SYSFONTACM=iso02

natomiast w pliku /etc/sysconfig keyboard:

KEYTABLE=pl

Potem użyj poleceń /sbin/setsysfont i loadkeys pl. [Zwróć uwagę na to, że te pliki są charakterystyczne dla dystrybucji RedHat, jeśli masz inną i wiesz jak to ustawić, to napisz do mnie, a ja to tu dopiszę [ patrz tłumacz na dole ;)) ]].

Teraz wystarczy już tylko włączyć odpowiednie opcje w menu opcji (klawisz F9). W menu opcji wybieramy Display bits i włączamy opcje ISO 8859-1 oraz Full 8 bits input. Potem zapisujemy konfigurację w opcje | Save setup.

I gotowe - polskie literki działają również w podglądzie i wbudowanym edytorze plików.

Kolory

Midnight Commander próbuje sprawdzić czy twój terminal obsługuje kolory używając bazy danych terminali. Czasami jest to zmieniane przez różne flagi startowe, np. możesz wymusić wyświetlanie czarno-białe lub kolorowe startując z opcją odpowiednio -b i -c.

Jeśli program jest skompilowany z menedżerem ekranu Slang zamiast ncurses, sprawdzi on również wartość zmiennej COLORTERM. Jeśli jest ustawiona, ma takie samo znaczenie jak opcja -c.

Możesz wybrać terminale, które zawsze żądają wyświetlania w kolorze, poprzez dodanie ich do pozycji color_terminals w sekcji pliku startującego. Uchroni to Midnight Commandera przed próbami odkrycia typu twojego terminala. Na przykład

[Colors]
color_terminals=linux,xterm
color_terminals=terminal-name1,terminal-name2...

Program może być skompilowany zarówno z bibliotekami slang jak i ncurses. Ncurses nie obsługuje metody wymuszania wyświetlania, zawsze sprawdza w bazie danych terminali.

Midnight Commander umożliwia również zmianę standardowych barw ekranu. Aktualnie kolory są skonfigurowane przy użyciu zmiennej MC_COLOR_TABLE w sekcji Colors pliku startowego.

W sekcji kolorów, standardowa mapa kolorów jest ładowana ze zmiennej base_color. Możesz wybrać swoją własną mapę dla terminala poprzez użycie nazwy terminala jako klucza w tej sekcji. Na przykład:

[Colors]
base_color=
xterm=menu=magenta:marked=,magenta:markselect=,red

Format definicji kolorów jest następujący:

 <słowo kluczowe>=<kolor powierzchni">,<kolor tła>:<słowo kluczowe>= ...

Kolory są opcjonalne, a słowa kluczowe są następujące: normal, selected, marked, markselect, errors, input, reverse menunormal, menusel, menuhot, menuhotsel, menuinactive, gauge; kolory okien dialogowych: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus; Kolory pomocy: helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink; Kolory podglądu: viewunderline; Specjalne tryby podświetlenia: executable, directory, link, device, special. Viewer colors are: viewnormal, viewbold, viewunderline, viewselected. Editor colors are: editnormal, editbold, editmarked, editwhitespace, editlinestate. Popup menu colors are: pmenunormal, pmenusel, pmenutitle. [nie tłumaczyłem nazw z racji tego, że trzeba je stosować w ich angielskim brzmieniu - jeśli jesteś aż tak zaawansowany, użyj słownika].

Okna dialogowe mogą mieć następujące kolory: dnormal używany do normalnego tekstu, dfocus jest kolorem używanym do wyświetlania aktualnego komponentu, dhotnormal jest kolorem używanym do odróżnienia klawiszy w normalnych komponentach, a dhotfocus jest używany do wyświetlania owych w aktualnie wybranym.

Menu używa tego samego schematu, ale jako nazw kolorów używa menunormal, menusel, menuhot, menuhotsel i menuinactive.

Pomoc używa następujących kolorów: helpnormal używany do normalnego tekstu, helpitalic używa tej samej czcionki, którą wykorzystuje manual do wyświetlania czcionki typu italic, helpbold tak samo jak wyżej tylko czcionki są typu bold, helplink używane dla niewybranych jeszcze dowiązań i helpslink używane dla już wybranych.

gauge pokazuje kolor wypełnienia pokazywany przy wskaźniku postępu [ang. gauge], ukazującym ile procent pliku zostało przekopiowane itp. w graficzny sposób.

Dla trybu wysokiego podświetlania directory jest używane jako kolor do wyświetlania katalogów; executable dla plików wykonywalnych; link do wyświetlania dowiązań; device do wyświetlania plików urządzeń (devices); special dla plików specjalnych, takich jak gniazda FIFO i IPC; core dla wyświetlania plików typu core (zobacz również tę opcję w sekcji Specjalne ustawienia).

Możliwe kolory to: black, gray, red, brightred, green, brightgreen, brown, yellow, blue, brightblue, magenta, brightmagenta, cyan, brightcyan, lightgray and white. [sorry, że ich nazw nie tłumaczyłem, ale używać ich trzeba w oryginalnym brzmieniu :))].

Specjalne ustawienia

Większość ustawień Midnight Commandera może być zmieniana z poziomu menu. Pomimo tego jest pewna ilość ustawień, których zmiana możliwa jest jedynie poprzez zmianę w plikach konfiguracyjnych.

Opcje mogą być ustawione w twoim pliku ~/.config/mc/ini :

clear_before_exec.

Standardowo Midnight Commander czyści ekran przed wykonaniem komendy. Jeśli chciałbyś widzieć wyjście komendy na dole ekranu, wyedytuj twój plik ~/mc/ini i zmień pole clear_before_exec na 0.

confirm_view_dir.

Jeśli naciskasz F3 na katalogu, normalnie MC wchodzi do niego. Jeśli ta opcja ma wartość 1, MC zapyta się o potwierdzenie przed wejściem do tego katalogu, jeśli masz zaznaczone jakieś pliki.

drop_menus.

Jeśli ta opcja jest ustawiona, kiedy naciskasz klawisz F9, rozciągane menu będzie od razu rozłożone, w przeciwnym wypadku znajdziesz się po prostu w najwyższym wierszu ekranu traktowanym jako menu. Będziesz musiał użyć strzałek lub pierwszych literek, aby wybrać konkretne menu.

ftpfs_retry_seconds.

Wartość jest ilością sekund, przez które Midnight Commander będzie czekał cierpliwie zanim rozpocznie łączenie się z serwerem ftp od nowa. Dzieje się to wtedy kiedy serwer odmówił połączenia lub hasło jest nieprawidłowe. Jeśli wartość wynosi zero, nie nastąpi próba ponownego połączenia z serwerem.

ftpfs_use_passive_connections.

Standardowo ta opcja jest wyłączona. Powoduje ona, że ftpfs otwiera połączenia pasywne dla transmisji danych. Jest to używane przez ludzi, którzy siedzą za ruterami filtrującymi. Działa to tylko wtedy, kiedy nie używasz serwera ftp proxy.

max_dirt_limit.

Opisuje jak wiele odświeżeń ekranu może być maksymalnie ominięte we wbudowanym podglądzie plików. Normalnie ta wartość jest ważna, gdyż MC automatycznie dostosowuje liczbę odświeżeń do liczby naciśniętych klawiszy. Chociaż na bardzo wolnych komputerach lub na klawiaturach z szybkim powtarzaniem klawiszy, duża wartość mogłaby spowodować skoki ekranu i utratę płynności.
Wydaje się, że wartość 10 dla max_dirt_limit jest najlepszym ustawieniem i to jest wartość standardowa tej funkcji.

mouse_move_pages.

Kontroluje czy przewijanie w panelu za pomocą myszki odbywa się strona po stronie czy linijka po linjce.

mouse_move_pages_viewer.

Tak samo jak wyżej tylko, że we wbudowanym wewnętrznym podglądzie plików.

navigate_with_arrows.

Jeśli ta opcja jest włączona, możesz używać strzałek do automatycznego przemieszczanie się pomiędzy katalogami, jeśli linia poleceń jest pusta. (dotyczy to strzełek w bok).

nice_rotating_dash

Jeśli jest włączony, Midnight Commander będzie pokazywał w lewym górnym rogu obracający się myślnik kiedy będzie wykonywał jakiś proces.

old_esc_mode

Standardowo Midnight Commander traktuje klawisz ESC jako przedrostek (old_esc_mode=0). Jeśli włączysz tę opcję (old_esc_mode=1), to klawisz ESC będzie przedrostkiem dla innego klawisza, ale jeśli ten nie nastąpi, będzie on zinterpretowany jako klawisz anulowania (tak jak ESC ESC).

only_leading_plus_minus

zmienia znaczenia znaków '+', '-', '*' w linii komend (wybór, odznaczenie, odwrócenie zaznaczenia). Standardowo działają one tylko wtedy kiedy linia poleceń jest pusta. Jeśli coś jest w niej już napisane, znaki te są traktowane jako normalne. Jest to przydatne gdyż najczęściej w trakcie pisania nie chcemy zmieniać zaznaczenia. Jednak czasami ... - wystarczy przestawić tę opcję i klawisze te będą zawsze działać. panel_scroll_pages
Jeśli ustawione (standardowo), panel będzie przewijany o połowę za każdym razem kiedy kursor dochodzi do dolnej lub górnej linii, w przeciwnym wypadku przewijanie będzie się odbywać linia po linii.

show_output_starts_shell

Ta opcja pracuje jeśli nie używasz obsługi powłoki w tle. Kiedy użyjesz kombinacji klawiszy C-o i ta opcja jest włączona, będziesz miał nową powłokę. Jeśli nie, dowolny klawisz przywróci znów Midnight Commandera (C-o działa jak podgląd).

show_all_if_ambiguous.

Standardowo Midnight Commander pokazuje wszystkie możliwe dokończenia jeśli jest ich więcej i naciśnięto kombinację M-Tab po raz drugi, za pierwszym razem dokończone zostanie tylko tyle ile jest to możliwe i jeśli będzie więcej możliwości słychać będzie krótkie bipnięcie. Jeśli chcesz widzieć wszystkie możliwe dokończenia już po pierwszym naciśnięciu M-Tab, zmień tę opcję na 1.

torben_fj_mode

Jeśli ta opcja jest włączona, klawisze home i end będą działały troszkę inaczej w panelach, zamiast przemieszczać linię wyboru do pierwszej lub ostatniej linii w panelu, będą działały tak jak jest to opisane poniżej:
Klawisz home będzie: przechodził do środkowej linii, jeśli jest pod nią; w przeciwnym wypadku będzie przechodził do najwyższej linii w panelu, jeśli już w niej jest, będzie przechodził do pierwszego pliku w panelu.
Klawisz end ma podobne zastosowanie: przechodzi do środkowej linii, jeśli jest nad nią; w przeciwnym wypadku przechodzi do najniższej linii w panelu, chyba że już się w niej znajduje, wtedy przechodzi do ostatniego pliku w panelu.

highlight_mode Standardowo wszystkie informacje w panelach są wyświetlane tym samym kolorem. Jeśli ta warość jest ustawiona na 1, to uprawnienia lub tryb będą wyświetlane przy użyciu podświetlonej barwy, tak aby pokazać ustawienia dla użytkownika. Tak więc prawa do odczytu, zapisu i wykonywania będą wyświetlane na żółto (tzn. kolorem selected). W dodatku jeśli ta zmienna jest ustawiona na 2, to całe linie są wyświetlane w kolorze odpowiadającym ich typowi (zobacz sekcję Kolory). Podświetlenie uprawnień również pracuje w tym trybie.

use_file_to_guess_type

Jeśli ta zmienna jest ustawiona (standardowo) próbuje się dostosować rozszerzenie pliku do tego wybranego w pliku mc.ext.

xtree_mode

Jeśli ta opcja jest włączona (standardowo tak nie jest) kiedy przeglądasz plik w panelu drzewa, będzie on automatycznie przeładowywał drugi panel na zawartość wybranego katalogu.

Baza danych terminali (Terminal databases)

Midnight Commander pozwala ci na naprawienie bazy danych terminali bez posiadania uprawnień roota. Midnight Commander szuka w pliku startowym (mc.lib położonego w katalogach z bibliotekami Midnight Commandera) lub w pliku ~/.config/mc/ini sekcji "terminal:nazwa-twojego-terminala" i potem sekcji "terminal:general", każda linia sekcji zawiera symbol klawisza, który chcesz zdefiniować, zaczynające się do znaku równości i definicji klawisza. Możesz użyć kombinacji \E aby reprezentować znak escape i ^x aby reprezentować znak Control-x.

Możliwymi klawiszami symboli są:

f0 do f20   Klawisze funkcyjne f0-f20
bs      backspace
home     klawisz home
end      klawisz end
up      strzałka w górę
down     strzałka w dół
left     strzałka w lewo
right     strzałka w prawo
pgdn     klawisz page down
pgup     klawisz page up
insert    znak insert
delete    znak delete
complete   do dokańczania

Na przykład, aby zdefiniować klawisz insert jako Escape + [ + O + p, możesz ustawić to pliku ini:

insert=\E[Op

Symbol klawisza complete reprezentuje sekwencję wyjścia używaną do wywoływania procesu dokańczania, jest to wywoływane kombinacją M-tab, ale możesz zdefiniować inne klawisze do wykonywania tych samych funkcji (na tych klawiaturach z toną fajnych i zupełnie bezużytecznych klawiszy).

PLIKI

Program będzie pobierał wszystkie swoje informacje ze zmiennej MC_DATADIR, jeśli jest ona nie ustawiona to znowu przetwarzany jest katalog /usr.

/usr/share/mc.hlp

Plik pomocy dla programu.

/usr/share/mc/mc.ext

Standardowy plik rozszerzeń plików.

~/.config/mc/mc.ext

Własny plik użytkownika, konfiguruje podgląd i edycje plików. Ma wyższy priorytet niż plik systemowy.

/usr/share/mc/mc.ini

Standardowy plik setupu do Midnight Commandera, używany tylko wówczas, kiedy użytkownik nie ma swojego własnego pliku ~/.config/mc/ini.

/usr/share/mc/mc.lib

Globalne ustawienia Midnight Commandera. Ustawienia w tym pliku są uwzględniane przez wszystkie sesje Midnight Commandera, użyteczne do definiowania ogólnosystemowych ustawień terminali.

~/.config/mc/ini

Własny setup użytkownika. Jeśli ten plik jest dostępny, jest ładowany zamiast pliku globalnego.

/usr/share/mc/mc.hint

Plik zawierający podpowiedzi (hints) wyświetlane przez program.

/usr/share/mc/mc.menu

Ten plik zawiera informacje o ogólnosystemowych aplikacjach w menu.

~/.config/mc/menu

Własny plik menu użytkownika. Jeśli ten plik jest obecny jest używany zamiast pliku globalnego.

~~/.cache/mc/tree

Lista katalogów drzewa katalogów i podglądu drzewa. Jedna linia jest jednym wejściem. Linie zaczynające się od ukośnika są pełnymi nazwami katalogów. Linie zaczynające się od numeru mają tyle znaków ile poprzedni katalog. Jeśli chcesz możesz stworzyć plik używając komendy "find / -type d -print | sort > ~/.cache/mc/tree". Normalnie nie ma sensu tego czynić, gdyż Midnight Commander robi to sam za ciebie.

./.mc.menu

Lokalny plik zdefiniowany przez użytkownika. Jeśli ten plik jest dostępny, jest używany zamiast pliku w katalogu domowym i ogólnosystemowego.

To change default home directory of MC, you can use MC_HOME environment variable. The value of MC_HOME must be an absolute path. If MC_HOME is unset or empty, HOME variable is used. If HOME is unset or empty, MC directories are get from GLib library.

LICENCJA

Program jest dystrybuowany na zasadach licencji GNU General Public License dopóki jako publikowany przez Free Software Foundation. Zobacz wbudowaną pomoc po więcej szczegółów na temat licencji i braku gwarancji.

DOSTĘPNOŚĆ

Najnowsza wersja programu jest do zdobycia na serwerze ftp.nuclecu.unam.mc w katalogu /linux/local i w Europie na serwerze sunsite.mff.cuni.cz w katalogu /GNU/mc i na serwerze ftp.teuto.de w katalogu /lmb/mc.

AUTORZY

Miguel de Icaza ([email protected]), Janne Kukonlehto ([email protected]), Radek Doulik ([email protected]), Fred Leeflang ([email protected]), Dugan Porter ([email protected]), Jakub Jelinek ([email protected]), Ching Hui ([email protected]), Andrej Borsenkow ([email protected]), Norbert Warmuth ([email protected]), Mauricio Plaza ([email protected]), Paul Sheer ([email protected]) and Pavel Machek ([email protected]) are the developers of this package; Alessandro Rubini ([email protected]) has been especially helpful debugging and enhancing the program's mouse support, John Davis ([email protected]) also made his S-Lang library available to us under the GPL and answered my questions about it, and the following people have contributed code and many bug fixes (in alphabetical order):

Adam Tla/lka ([email protected]), [email protected] (Alex I. Tkachenko), Antonio Palama, DOS port ([email protected]), Erwin van Eijk ([email protected]), Gerd Knorr ([email protected]), Jean-Daniel Luiset ([email protected]), Jon Stevens ([email protected]), Juan Francisco Grigera, Win32 port ([email protected]), Juan Jose Ciarlante ([email protected]), Ilya Rybkin ([email protected]), Marcelo Roccasalva ([email protected]), Massimo Fontanelli ([email protected]), Pavel Roskin ([email protected]), Sergey Ya. Korshunoff ([email protected]), Thomas Pundt ([email protected]), Timur Bakeyev ([email protected]), Tomasz Cholewo ([email protected]), Torben Fjerdingstad ([email protected]), Vadim Sinolitis ([email protected]) and Wim Osterholt ([email protected]).

BŁĘDY

W pliku TODO dystrybucji znajdziesz informacje na temat tego, co pozostało jeszcze do zrobienia.

Jeśli chcesz zgłosić kłopoty z programem [błędy w nim], wyślij e-mail [po angielsku], na adres [email protected].

Do zgłoszenia błędu dołącz opis problemu, versję programu, którego używasz (wyświetla ją mc -V), system operacyjny, na którym pracujesz i jeśli program się wykłada, chcielibyśmy dostać ślad stosu.

TŁUMACZENIE

Maciej Wojciechowski [email protected]