lp(4) urządzenia drukarek wierszowych

SKŁADNIA

#include <linux/lp.h>

KONFIGURACJA

Pliki lp[0-2] są urządzeniami znakowymi obsługującymi drukarki dołączone do portów równoległych; numer główny tych urządzeń jest równy 6, numer podrzędny 0-2. Numery podrzędne odpowiadają adresom bazowym portu drukarki: 0x03bc, 0x0378 i 0x0278. Zwykle prawa dostępu do plików tych urządzeń wynoszą 220, a ich właścicielem jest użytkownik root i grupa lp. Porty drukarki mogą być obsługiwane zarówno przy wykorzystaniu próbkowania, jak i przerwań. Stosowanie przerwań jest zalecane, gdy spodziewamy się dużego ruchu, np. wynikającego z używania drukarki laserowej. W przypadku zwykłych drukarek mozaikowych wystarczające jest próbkowanie. Domyślnym trybem obsługi portu jest próbkowanie.

OPIS

Obsługiwane są następujące wywołania funkcji ioctl(2):
int ioctl(int fd, LPTIME, int arg)
Ustawia okres, przez jaki sterownik jest uśpiony, zanim powtórnie sprawdzi stan drukarki w sytuacji, gdy bufor drukarki zdaje się być wypełnionym do arg. Jeśli drukarka jest szybka, można zmniejszyć ten parametr. Jeśli drukarka jest wolna, należy zwiększyć ten parametr. Jest to liczba określająca czas w setnych częściach sekundy, wartość domyślna wynosi 2, co oznacza 0,02 sekundy. Parametr ten wpływa jedynie na tryb próbkowania.
int ioctl(int fd, LPCHAR, int arg)
Ustawia na argv maksymalną liczbę iteracji aktywnego oczekiwania (busy-wait), jakie wykonuje sterownik próbkujący czekając, aż drukarka będzie gotowa na otrzymywanie znaków. Jeśli drukowanie odbywa się zbyt wolno należy zwiększyć tę liczbę; jeśli system za bardzo zwalnia --- należy ją zmniejszyć. Domyślną wartością tego parametru jest 1000. Parametr ma wpływ na sterownik jedynie w trybie próbkowania.
int ioctl(int fd, LPABORT, int arg)
Jeśli parametr arg jest równy 0, wtedy sterownik drukarki będzie powtarzał operację po wystąpieniu błędu; w przeciwnym wypadku przerwie działanie. Standardową wartością tego parametru jest 0.
int ioctl(int fd, LPABORTOPEN, int arg)
Jeśli arg jest równy 0, funkcja open(2) zostanie przerwana po wystąpieniu błędu; w przeciwnym wypadku błąd zostanie zignorowany. Standardowe zachowanie polega na ignorowaniu błędów.
int ioctl(int fd, LPCAREFUL, int arg)
Jeśli arg jest równy 0, wtedy wymaga się, aby sygnały "out-of-paper", "offline" oraz sygnały błędów były puste (false) we wszystkich operacjach zapisu, w przeciwnym wypadku są ignorowane. Domyślnie są ignorowane.
int ioctl(int fd, LPWAIT, int arg)
Ustawia na arg liczbę iteracji aktywnego oczekiwania (busy-wait) przed spróbkowaniem, czy drukarka zaakceptowała właśnie zapisany znak, oraz liczbę iteracji, które należy przeczekać przed kolejnym próbkowaniem. Specyfikacje określają ten czas jako 0.5 mikrosekundy, lecz doświadczenie wykazało, że opóźnienie spowodowane wykonaniem kodu jest już wystarczające. Z tego powodu wartością domyślną dla tego ustawienia jest 0. Jest ono wykorzystywane w sterowniku zarówno w trybie próbkowania, jak i w trybie przerwań.
int ioctl(int fd, LPSETIRQ, int arg)
To wywołanie funkcji ioctl(2) wymaga uprawnień administratora. Funkcja pobiera argument typu int zawierający nowe przerwanie IRQ. Skutkiem ubocznym jest inicjacja drukarki. Gdy arg jest zerem, to stosowany będzie sterownik z próbkowaniem; jest to równocześnie zachowanie domyślne.
int ioctl(int fd, LPGETIRQ, int *arg)
Zachowuje w parametrze arg aktualnie stosowane przerwanie IRQ.
int ioctl(int fd, LPGETSTATUS, int *arg)
Zachowuje wartość stanu portu w zmiennej arg. Poszczególne bity mają następujące znaczenie:
LP_PBUSYodwrócony sygnał zajętości,
aktywny w stanie wysokim
LP_PACKniezmienione potwierdzenie wejścia,
aktywny w stanie niskim
LP_POUTPAniezmieniony sygnał braku papieru,
aktywny w stanie wysokim
LP_PSELECDniezmieniony sygnał wyboru,
aktywny w stanie wysokim
LP_PERRORPniezmieniony sygnał błędu,
aktywny w stanie niskim

Znaczenia sygnałów należy szukać w dokumentacji drukarki. Należy pamiętać, że dla niektórych drukarek ustawiane mogą być też nieudokumentowane tu bity.

int ioctl(int fd, LPRESET)
Inicjuje drukarkę. Nie stosuje się żadnych parametrów.

PLIKI

/dev/lp*

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Piotr Pogorzelski (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.