help2man(1) generowanie prostej strony podręcznika

SKŁADNIA

help2man [,OPCJA/]... ,PROGRAM/

OPIS

`help2man' generuje stronę podręcznika z wyjścia `--help' i `--version'.
-n, --name=,ŁAŃCUCH/
opis akapitu NAZWA
-s, --section=,SEKCJA/
numer sekcji dla strony podręcznika (1, 6, 8)
-m, --manual=,TEKST/
nazwa podręcznika (Polecenia użytkownika, ...)
-S, --source=,TEKST/
pochodzenie programu (FSF, Debian, ...)
-L, --locale=,ŁAŃCUCH/
ustawienie lokalizacji (domyślnie "C")
-i, --include=,PLIK/
dołączenie materiału z `PLIKU'
-I, --opt-include=,PLIK/
dołączenie materiału z `PLIKU', jeśli takowy istnieje
-o, --output=,PLIK/
zapisanie wyjścia do `PLIKU'
-p, --info-page=,TEKST/
nazwa podręcznika Texinfo
-N, --no-info
pominięcie wskazania do podręcznika Texinfo
-l, --libtool
pominięcie `lt-' z nazwy programu
--help
wyświetlenie tego opisu i zakończenie pracy
--version
wyświetlenie numeru wersji i zakończenie pracy

PROGRAM powinien przyjmować opcje `--help' oraz `--version' i wypisywać informacje na standardowe wyjście, aczkolwiek można podać alternatywne sposoby działania przy pomocy:

-h, --help-option=,ŁAŃCUCH/
łańcuch opcji pomocy
-v, --version-option=,ŁAŃCUCH/
łańcuch opcji wersji
--version-string=,ŁAŃCUCH/
łańcuch wersji
--no-discard-stderr
dołączenie stderr przy analizie wyjścia

DOŁĄCZANE PLIKI

Do generowanego pliku można dołączyć dodatkowy materiał przy pomocy opcji --include i --opt-include. Format jest prosty:


    [sekcja]
    tekst


    /wzorzec/
    tekst

Bloki sformatowanego tekstu *roff są wstawiane do wyjścia na początku podanej [sekcji] (bez rozróżniania wielkości liter) lub po akapicie pasującym do /wzorca/.

Wzorce zapisuje się przy użyciu składni perlowych wyrażeń regularnych i można je zakończyć modyfikatorami i, s lub m (patrz perlre(1)).

Linie przed pierwszą sekcją lub wzorzec zaczynający się od `-' są przetwarzane jako opcje. Cała reszta jest po cichu ignorowana i może być używana jako komentarze, słowa kluczowe RCS itp.

Kolejność sekcji na wyjściu to:


    NAZWA
    SKŁADNIA
    OPIS
    OPCJE
    ŚRODOWISKO
    PLIKI
    PRZYKŁADY
    inne
    AUTOR
    ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
    COPYRIGHT
    ZOBACZ TAKŻE

Każda sekcja [nazwa] lib [składnia] występująca w pliku dołączanym zastępuje to, co zostałoby automatycznie wyprodukowane (aczkolwiek można w razie potrzeby obejść to zachowanie przez --name ).

Inne sekcje są dołączane do automatycznie generowanego wyjścia w przypadku standardowych, wyżej wymienionych sekcji lub włączane w miejscu inne (jak wyżej) w kolejności, w jakiej wystąpiły w dołączanym pliku.

Umieszczenie tekstu wewnątrz sekcji może być explicite wymuszone poprzez użycie składni: [<sekcja], [=sekcja] lub [>sekcja] w celu umieszczenia dodatkowego tekstu odpowiednio przed, zamiast lub za domyślnym wyjściem.

DOSTĘPNOŚĆ

Najnowsza wersja tego oprogramowania jest dostępna pod:


    ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

AUTOR

Program napisał Brendan O'Dea <[email protected]>

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy prosimy zgłaszać na adres <[email protected]>.

COPYRIGHT

Copyright © 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
Ten program jest wolnodostępny; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.