getrpcbynumber(3) odczytanie

Other Alias

getrpcent, getrpcbyname, setrpcent, endrpcent

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
struct rpcent *getrpcent(void);
struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);
struct rpcent *getrpcbynumber(int number);
void setrpcent(int stayopen);
void endrpcent(void);

OPIS

Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia wpisu bazy danych programów RPC.

struct rpcent {
  char *r_name;   /* nazwa serwera dla programu RPC */
  char **r_aliases; /* lista aliasów */
  long  r_number;  /* numer programu RPC */
};

Polami tej struktury są:

r_name
Nazwa serwera dla danego programu RPC.
r_aliases
Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego programu RPC.
r_number
Numer programu RPC dla danej usługi.

Funkcja getrpcent() odczytuje następny wpis z bazy danych. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

Funkcja setrpcent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getrpc*().

Funkcja endrpcent() zamyka połączenie do bazy danych.

getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC albo do napotkania końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o strukturze rpcent. W razie napotkania końca pliku lub wystąpienia błędu zwracane jest NULL.

PLIKI

/etc/rpc
Baza numerów programów RPC.

ZGODNE Z

Nie występuje w POSIX.1-2001. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać skopiowane, jeśli mają być zachowane.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.