fchown(2) zmiana właściciela pliku

Other Alias

chown, lchown

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int chown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
int lchown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Zmieniony zostaje właściciel pliku określonego przez path lub przez deskryptor fd. Tylko superużytkownik może zmieniać właściciela pliku. Właściciel pliku może zmieniać tylko grupę pliku na dowolną grupę, której jest członkiem. Superużytkownik może zmieniać grupę bez ograniczeń.

Jeśli owner lub group jest podane jako -1, to ten identyfikator nie jest wtedy zmieniany.

Jeżeli właściciel lub grupa pliku uruchamialnego są zmieniane przez użytkownika nie posiadającego praw superużytkownika, to atrybuty S_ISUID i S_ISGID pliku zostaną wyzerowane. Standard POSIX nie precyzuje, czy atrybuty te powinny być również zerowane, kiedy to użytkownik root wywołuje funkcję chown; zachowanie Linuksa w tym wypadku zależy od wersji jądra. W przypadku pliku, który nie ma praw uruchamiawania dla grupy (z wyzerowanym bitem S_IXGRP), bit S_ISGID oznacza obowiązkowe blokowanie i nie jest zerowany przez chown.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

Dla niektórych systemów plików mogą być zwracane inne błędy niż opisane poniżej. Najogólniejsze błędy chown to:

EPERM
Efektywny UID nie odpowiada właścicielowi pliku i nie jest zerem albo owner lub group zostały podane nieprawidłowo.
EROFS
Podany plik znajduje się na systemie plików przeznaczonym tylko do odczytu.
EFAULT
path wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.
ENAMETOOLONG
path jest zbyt długie.
ENOENT
Plik nie istnieje.
ENOMEM
Brak pamięci jądra.
ENOTDIR
Składnik ścieżki nie jest katalogiem.
EACCES
Brak praw do przeszukiwania dla składnika ścieżki.
ELOOP
Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele dowiązań symbolicznych.

Ogólne błędy dla fchown to:

EBADF
Deskryptor pliku jest nieprawidłowy.
ENOENT
Zobacz wyżej.
EPERM
Zobacz wyżej.
EROFS
Zobacz wyżej.
EIO
Niskopoziomowy błąd we/wy podczas modyfikacji i-węzła.

UWAGI

W wersjach jądra Linuksa poniżej 2.1.81 (i różnych od 2.1.46) chown nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.81 Linuksa chown podąża za dowiązaniami symbolicznymi, została także dodana nowa funkcja systemowa lchown, która nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.86 Linuksa, ta nowa funkcja (mająca taką samą semantykę jak stare chown) ma taki sam numer funkcji, a chown otrzymała nowy numer.

Prototyp dla fchown jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest _BSD_SOURCE (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z

Funkcja chown jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. Wersja 4.4BSD może być używana tylko przez superużytkownika (to znaczy normalni użytkownicy nie mogą "podarować" nikomu plików). SVr4 dokumentuje błędy EINVAL, EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje błędów ENOMEM i ELOOP.

Funkcja fchown jest zgodna z 4.4BSD oraz SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe błędy EINVAL, EIO, EINTR i ENOLINK.

OGRANICZENIA

Semantyka chown() jest pogwałcona na systemach plików NFS, z włączonym mapowaniem UID. Dodatkowo, semantyka wszystkich wywołań systemowych, które uzyskują dostęp do zawartości plików jest dla NFS pogwałcona, bo chown() może spowodować natychmiastowe unieważnienie dostępu do już otwartych plików. Buforowanie po stronie klienta może spowodować opóźnienie możliwości uzyskania dostępu do pliku przez użytkowników innych stacji klienckich w stosunku do chwili dokonania zmiany właściciela umożliwiającej ten dostęp.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 chown

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.