dpkg-gensymbols(1) generuje pliki symboli (informacje o zależnościach

SKŁADNIA

dpkg-gensymbols [opcja...]

OPIS

dpkg-gensymbols skanuje tymczasowe drzewo budowania (domyślnie debian/tmp) w poszukiwaniu bibliotek i generuje opisujący je plik symbols. Plik ten, jeśli nie jest pusty, jest następnie instalowany do podkatalogu DEBIAN drzewa budowania, tak więc na końcu zawiera informacje kontrolne pakietu.

Podczas tworzenia wspomnianych plików, jako wejście są używane pliki symboli dostarczone przez opiekuna. Szukane są następujące pliki (używany jest pierwszy ze znalezionych):

 • debian/pakiet.symbols.arch
 • debian/symbols.arch
 • debian/pakiet.symbols
 • debian/symbols

The main interest of those files is to provide the minimal version associated to each symbol provided by the libraries. Usually it corresponds to the first version of that package that provided the symbol, but it can be manually incremented by the maintainer if the ABI of the symbol is extended without breaking backwards compatibility. It's the responsibility of the maintainer to keep those files up-to-date and accurate, but dpkg-gensymbols helps with that.

Gdy wygenerowane pliki symboli różnią się od dostarczonych przez opiekuna, dpkg-gensymbols wypisze różnicę pomiędzy dwoma wersjami. Co więcej, jeśli różnica jest zbyt duża, zakończy się niepowodzeniem (można dostosować wielkość tolerowanej różnicy, patrz opcja -c).

ZARZĄDZANIE PLIKAMI SYMBOLI

The symbols files are really useful only if they reflect the evolution of the package through several releases. Thus the maintainer has to update them every time that a new symbol is added so that its associated minimal version matches reality. The diffs contained in the build logs can be used as a starting point, but the maintainer, additionally, has to make sure that the behaviour of those symbols has not changed in a way that would make anything using those symbols and linking against the new version, stop working with the old version. In most cases, the diff applies directly to the debian/package.symbols file. That said, further tweaks are usually needed: it's recommended for example to drop the Debian revision from the minimal version so that backports with a lower version number but the same upstream version still satisfy the generated dependencies. If the Debian revision can't be dropped because the symbol really got added by the Debian specific change, then one should suffix the version with '~'.

Przed dodaniem jakiejkolwiek łatki do pliku symboli, opiekun powinien dwa razy sprawdzić, czy jest ona poprawna. Publiczne symbole nie mogą znikać, więc najlepiej jeśli jedynie dodaje ona nowe wiersze.

Note that you can put comments in symbols files: any line with '#' as the first character is a comment except if it starts with '#include' (see section Using includes). Lines starting with '#MISSING:' are special comments documenting symbols that have disappeared.

Do not forget to check if old symbol versions need to be increased. There is no way dpkg-gensymbols can warn about this. Blindly applying the diff or assuming there is nothing to change if there is no diff, without checking for such changes, can lead to packages with loose dependencies that claim they can work with older packages they cannot work with. This will introduce hard to find bugs with (partial) upgrades.

Używanie podstawień #PACKAGE#

W niektórych rzadkich przypadkach, nazwa biblioteki różni się między architekturami. Aby zapobiec kodowaniu nazwy pakietu na sztywno w pliku symboli, można użyć markera #PACKAGE#. Zostanie ona zastąpiona prawdziwą nazwą pakietu podczas instalacji tych plików symboli. W przeciwieństwie do markera #MINVER#, #PACKAGE# nigdy nie pojawi się w pliku symboli wewnątrz pakietu binarnego.

Używanie znaczników symboli

Symbol tagging is useful for marking symbols that are special in some way. Any symbol can have an arbitrary number of tags associated with it. While all tags are parsed and stored, only some of them are understood by dpkg-gensymbols and trigger special handling of the symbols. See subsection Standard symbol tags for reference of these tags.

Określenie znacznika powinno znaleźć się zaraz przed nazwą symbolu (nie ma pomiędzy nimi spacji). Zawsze rozpoczyna się nawiasem otwierającym (, kończy nawiasem zamykającym ) i musi zawierać przynajmniej jeden znacznik. Poszczególne znaczniki są oddzielone znakiem |. Każdy znacznik może posiadać wartość (opcjonalnie), która jest oddzielona od jego nazwy za pomocą znaku =. Nazwy i wartości znaczników mogą zawierać dowolne znaki, poza znakami specjalnymi ) | =. Nazwy symboli, które znajdują się za określeniem znacznika, mogą zostać opcjonalnie ujęte w znaki ' lub ". Jednak jeśli symbol nie określa żadnych znaczników, cudzysłowy są traktowane jako część nazwy symbolu, która kończy się na pierwszej spacji.


 (tag1=i am marked|tag name with space)"tagged quoted symbol"@Base 1.0
 (optional)tagged_unquoted_symbol@Base 1.0 1
 untagged_symbol@Base 1.0

Pierwszy symbol w przykładzie jest nazwany tagged quoted symbol i posiada dwa znaczniki tag1 z wartością i am marked i tag name with space, który nie posiada wartości. Drugi symbol ma nazwę tagged_unquoted_symbol jest jego jedynym znacznikiem jest optional. Ostatni symbol jest przykładem zwykłego symbolu bez znacznika.

Since symbol tags are an extension of the deb-symbols(5) format, they can only be part of the symbols files used in source packages (those files should then be seen as templates used to build the symbols files that are embedded in binary packages). When dpkg-gensymbols is called without the -t option, it will output symbols files compatible to the deb-symbols(5) format: it fully processes symbols according to the requirements of their standard tags and strips all tags from the output. On the contrary, in template mode (-t) all symbols and their tags (both standard and unknown ones) are kept in the output and are written in their original form as they were loaded.

Standardowe znaczniki symboli

optional
A symbol marked as optional can disappear from the library at any time and that will never cause dpkg-gensymbols to fail. However, disappeared optional symbols will continuously appear as MISSING in the diff in each new package revision. This behaviour serves as a reminder for the maintainer that such a symbol needs to be removed from the symbol file or readded to the library. When the optional symbol, which was previously declared as MISSING, suddenly reappears in the next revision, it will be upgraded back to the "existing" status with its minimum version unchanged.

Znacznik ten jest przydatny do symboli prywatnych, gdy ich zniknięcie nie spowoduje złamania ABI. Przykładowo, większość szablonów C++ należy do tej kategorii. Podobnie jak każdy inny znacznik, może mieć on również dowolną wartość: można jej użyć do określenia powodu, dla którego symbol jest opcjonalny.

arch=architecture-list
arch-bits=architecture-bits arch-endian=architecture-endianness These tags allow one to restrict the set of architectures where the symbol is supposed to exist. The arch-bits and arch-endian tags are supported since dpkg 1.18.0. When the symbols list is updated with the symbols discovered in the library, all arch-specific symbols which do not concern the current host architecture are treated as if they did not exist. If an arch-specific symbol matching the current host architecture does not exist in the library, normal procedures for missing symbols apply and it may cause dpkg-gensymbols to fail. On the other hand, if the arch-specific symbol is found when it was not supposed to exist (because the current host architecture is not listed in the tag or does not match the endianness and bits), it is made arch neutral (i.e. the arch, arch-bits and arch-endian tags are dropped and the symbol will appear in the diff due to this change), but it is not considered as new.

Podczas działania w domyślnym trybie nieszablonowym, spośród symboli specyficznych dla architektury tylko te, które pasują do architektury bieżącego komputera są zapisywane do pliku symboli. Odwrotnie jest w trybie szablonu: wszystkie symbole specyficzne dla architektury (łącznie z tymi, należącymi do obcych architektur) są zawsze zapisywane do pliku symboli.

The format of architecture-list is the same as the one used in the Build-Depends field of debian/control (except the enclosing square brackets []). For example, the first symbol from the list below will be considered only on alpha, any-amd64 and ia64 architectures, the second only on linux architectures, while the third one anywhere except on armel.


 (arch=alpha any-amd64 ia64)64bit_specific_symbol@Base 1.0
 (arch=linux-any)linux_specific_symbol@Base 1.0
 (arch=!armel)symbol_armel_does_not_have@Base 1.0

The architecture-bits is either 32 or 64.


 (arch-bits=32)32bit_specific_symbol@Base 1.0
 (arch-bits=64)64bit_specific_symbol@Base 1.0

The architecture-endianness is either little or big.


 (arch-endian=little)little_endian_specific_symbol@Base 1.0
 (arch-endian=big)big_endian_specific_symbol@Base 1.0

Multiple restrictions can be chained.


 (arch-bits=32|arch-endian=little)32bit_le_symbol@Base 1.0

ignore-blacklist
dpkg-gensymbols posiada wewnętrzną, czarną listę symboli, które nie powinny pojawić się w plikach symboli, ponieważ są one z reguły jedynie efektem ubocznym detali implementacyjnych toolchainu. Jeśli z jakiegoś powodu naprawdę chce się włączyć jeden z tych symboli do pliku symboli, należy oznaczyć ten symbol znacznikiem ignore-blacklist. Może być potrzebny do niektórych niskopoziomowych bibliotek toolchainu, takich jak libgcc.
c++
Oznacza wzorzec symbolu c++. Patrz podsekcja Używanie wzorców symboli poniżej.
symver
Oznacza wzorzec symbolu symver (wersja symbolu). Patrz podsekcja Używanie wzorców symboli poniżej.
regex
Oznacza wzorzec symbolu regex. Patrz podsekcja Używanie wzorców symboli poniżej.

Używanie wzorców symboli

W przeciwieństwie do standardowej specyfikacji symboli, wzorzec może pokrywać wiele symboli rzeczywistych z biblioteki. dpkg-gensymbols postara się dopasować każdy wzorzec do każdego symbolu rzeczywistego, który nie posiada zdefiniowanego odpowiedniego symbolu specyficznego w pliku symboli. Gdy tylko znaleziony zostanie pierwszy pasujący wzorzec, to wszystkie jego znaczniki i właściwości będą używane jako podstawa określenia symbolu. Jeśli żaden ze wzorców nie zostanie dopasowany, to symbol zostanie uznany za nowy.

A pattern is considered lost if it does not match any symbol in the library. By default this will trigger a dpkg-gensymbols failure under -c1 or higher level. However, if the failure is undesired, the pattern may be marked with the optional tag. Then if the pattern does not match anything, it will only appear in the diff as MISSING. Moreover, like any symbol, the pattern may be limited to the specific architectures with the arch tag. Please refer to Standard symbol tags subsection above for more information.

Patterns are an extension of the deb-symbols(5) format hence they are only valid in symbol file templates. Pattern specification syntax is not any different from the one of a specific symbol. However, symbol name part of the specification serves as an expression to be matched against name@version of the real symbol. In order to distinguish among different pattern types, a pattern will typically be tagged with a special tag.

Obecnie dpkg-gensymbols obsługuje trzy proste typy symboli:

c++
Ten wzorzec jest oznaczony znacznikiem c++. Dopasowuje on jedynie symbole C++ za pomocą ich odkodowanych nazw symboli (takich, jak wypisywanych przez narzędzie c++filt(1)). Wzorzec jest bardzo przydatny do dopasowania symboli, których zakodowane nazwy mogą różnić się między różnymi architekturami, podczas gdy odkodowane nazwy pozostają takie same. Jedną z grup takich symboli jest non-virtual thunks, które posiadają przesunięcia (offsety) specyficzne dla architektury, dołączone do zakodowanych nazw. Częstym przypadkiem tego przykładu jest wirtualny destruktor, który w wirtualnym dziedziczeniu (ang. diamond inheritance) wymaga niewirtualnego symbolu thunk. Na przykład nawet jeśli _ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base na architekturze 32-bitowej stanie się prawdopodobnie _ZThn16_N3NSB6ClassDD1Ev@Base na 64-bitowej, może zostać dopasowany pojedynczym wzorcem c++:

libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
 [...]
 (c++)"non-virtual thunk to NSB::ClassD::~ClassD()@Base" 1.0
 [...]

Powyższą, odkodowaną nazwę można uzyskać wykonując następujące polecenie:


 $ echo '_ZThn8_N3NSB6ClassDD1Ev@Base' | c++filt

Proszę zauważyć, że o ile zakodowana nazwa jest, z definicji, unikatowa w bibliotece, o tyle nie musi być to prawdą dla nazw odkodowanych. Kilka różniących się symboli rzeczywistych może mieć tę samą nazwę odkodowaną. Na przykład dzieje się tak w przypadku niewirtualnych symboli thunk w złożonych konfiguracjach dziedziczenia lub w przypadku większości konstruktorów i desktruktorów (ponieważ g++ tworzy dla nich z reguły dwa symbole rzeczywiste). Jednak, ponieważ konflikty zachodzą na poziomie ABI, nie powinny one obniżyć jakości pliku symboli.

symver
Wzorzec jest oznaczany znacznikiem symver. Dobrze zarządzane biblioteki posiadają wersjonowane symbole, a każda wersja odpowiada wersji oryginalnej, gdzie symbol został dodany. W takim przypadku można użyć wzorca symver, aby dopasować symbol związany z określoną wersją np.:

libc.so.6 libc6 #MINVER#
 (symver)GLIBC_2.0 2.0
 [...]
 (symver)GLIBC_2.7 2.7
 access@GLIBC_2.0 2.2

Wszystkie symbole związane z wersjami GLIBC_2.0 i GLIBC_2.7 prowadzą do, odpowiednio, minimalnej wersji 2.0 i 2.7 z wyjątkiem symbolu access@GLIBC_2.0. Ostatnie, prowadzi do minimalnej zależności na libc6 w wersji 2.2 pomimo, że znajduje się w zakresie wzorca "(symver)GLIBC_2.0", ponieważ specyficzne symbole mają pierwszeństwo przed wzorcami.

Proszę zauważyć, że o ile wzorca masek starego stylu (oznaczane przez "*@version" w polu nazwy symbolu są wciąż obsługiwane, to są obecnie zastąpione przez nową składnię "(symver|optional)version". Na przykład "*@GLIBC_2.0 2.0" powinno być zapisane jako "(symver|optional)GLIBC_2.0 2.0", jeśli potrzebne jest takie samo znaczenie.

regex
Wyrażenia regularne są oznaczane znacznikiem regex. Są dopasowane za pomocą wyrażeń regularnych perla, określonych w polu nazwy symbolu. Wyrażenie regularne jest dopasowane "jak jest", nie należy jednak zapominać rozpocząć go znakiem ^, w przeciwnym wypadku dopasuje ono dowolną część łańcucha symbolu rzeczywistego nazwa@wersja np.:

libdummy.so.1 libdummy1 #MINVER#
 (regex)"^mystack_.*@Base$" 1.0
 (regex|optional)"private" 1.0

Symbole takie jak "mystack_new@Base", :mystack_push@Base", "mystack_pop@Base" itd. zostaną dopasowane przez pierwszy wzorzec, natomiast np. "ng_mystack_new@Base" - nie. Drugi wzorzec dopasuje wszystkie symbole posiadające łańcuch "private" w swych nazwach, a dopasowania odziedziczą znacznik optional z wzorca.

Podane wyżej wzorce proste mogą być łączone tam, gdzie ma to sens. W takim przypadku są one przetwarzane w takiej kolejności, w jakiej podano znaczniki np. oba


 (c++|regex)"^NSA::ClassA::Private::privmethod\d\(int\)@Base" 1.0
 (regex|c++)N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base 1.0

dopasują symbole "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod1Ei@Base" i "_ZN3NSA6ClassA7Private11privmethod2Ei@Base". Podczas dopasowywania pierwszego wzorca, symbol surowy jest najpierw odkodowany jako symbol C++, a odkodowana nazwa symbolu jest dopasowywana do wyrażenia regularnego. Z drugiej strony, gdy dopasowywany jest drugi wzorzec, wyrażenie regularne jest dopasowywane do surowej nazwy symbolu, następnie sprawdzane jest, czy symbol jest symbolem C++ przez próbę odkodowania go. Niepowodzenie każdego symbolu prostego spowoduje niepowodzenie całego wzorca. Z tego powodu np. "__N3NSA6ClassA7Private11privmethod\dEi@Base" nie będzie pasować do żadnego ze wzorców, ponieważ nie jest poprawnym symbolem C++.

Ogólnie, wszystkie wzorce są podzielone na dwie grupy: aliasy (proste c++ i symver) i wzorce ogólne (regex, wszystkie kombinacje wielu prostych wzorców). Dopasowanie prostych wzorców opartych na aliasach jest szybkie (0(1)), a wzorce ogólne mają 0(N) (N - liczba wzorców ogólnych) na każdy symbol. Z tego powodu nie zaleca się nadużywania wzorców ogólnych.

Gdy wiele symboli pasuje do tego samego symbolu rzeczywistego, aliasy (najpierw c++, następnie symver) są preferowane w stosunku do wzorców ogólnych. Wzorce ogólne są dopasowywane w takiej kolejności, w jakiej zostaną odnalezione w szablonie pliku symboli, aż do pierwszego sukcesu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że ręczna zmiana kolejności wpisów pliku szablonu nie jest zalecana, ponieważ dpkg-gensymbols tworzy diffy w oparciu o alfanumeryczną kolejność ich nazw.

Używanie include (dołączeń)

Gdy zestaw eksportowanych symboli różni się między architekturami, może okazać się, że używanie pojedynczego pliku symboli nie jest wygodne. W takich przypadkach, dyrektywa dołączenia może okazać się przydatna na kilka sposobów:

 • Można przenieść część wspólną do pliku zewnętrznego i dołączyć go do swojego pliku pakiet.symbols.arch używając dyrektywy dołączenia podobnej do poniższej:

  #include "pakiet.symbols.common"

 • Dyrektywa dołączenia może zostać otagowana podobnie jak każdy symbol:

  (tag|...|tagN)#include "plik-do-dołączenia"

  W rezultacie, wszystkie symbole z pliku-do-dołączenia zostaną domyślnie oznaczone przez tag ... tagN. Można użyć tej funkcji, aby utworzyć wspólny plik pakiet.symbols, który dołącza pliki symboli specyficzne dla architektury:


    common_symbol1@Base 1.0
   (arch=amd64 ia64 alpha)#include "package.symbols.64bit"
   (arch=!amd64 !ia64 !alpha)#include "package.symbols.32bit"
    common_symbol2@Base 1.0

Pliki symboli są czytane wiersz po wierszu, a dyrektywy dołączenia są przetwarzane zaraz po ich wystąpieniu. Oznacza to, że zawartość załączonego pliku może przesłonić każdą zawartość, która pojawi się przed dyrektywą dołączenia, i że zawartość po dyrektywie może przesłonić wszystko, co znajduje się w dołączanym pliku. Każdy symbol (lub nawet inna dyrektywa #include) w dołączanym pliku może określić dodatkowe znaczniki lub przesłonić wartości dziedziczonych znaczników w ich określeniach znaczników. Nie ma jednak sposobu, aby symbol usunąć jakikolwiek z dziedziczonych znaczników.

Dołączone pliki mogą powtórzyć wiersz nagłówkowy zawierający SONAME biblioteki. W takim przypadku, przesłoni on wszystkie odczytane wcześniej wiersze nagłówkowe. Najlepiej jest jednak zapobiegać duplikowaniu wierszy nagłówkowych. Oto jeden ze sposobów:

#include "libsomething1.symbols.common"
 arch_specific_symbol@Base 1.0

Dobre zarządzanie biblioteką

Dobrze zarządzana biblioteka ma następujące cechy:

 • jej API jest stabilne (symbole publiczne nie są nigdy porzucane, dodawane są tylko nowe symbole publiczne), a niekompatybilne zmiany są wykonywane tylko przy zmianach SONAME;
 • idealnie, używa wersjonowania symboli, aby osiągnąć stabilność ABI niezależnie od zmian wewnętrznych i rozszerzeń API;
 • nie eksportuje symboli prywatnych (takie symbole mogą być tagowane jako opcjonalne, jako obejście).

Podczas zarządzania plikiem symboli łatwo jest zauważyć pojawienie się lub zniknięcie symboli. Znacznie trudniej jednak wyłapać niekompatybilną zmianę API i ABI. W związku z tym, opiekun pakietu powinien dokładnie sprawdzić w dzienniku zmian projektu macierzystego, czy istnieje przypadek, że zasady dobrego zarządzania biblioteką zostały złamane. Jeśli odkryje się potencjalne problemy, macierzysty autor powinien zostać poinformowany, jako że poprawka w projekcie macierzystym jest zawsze lepsza, niż obejście problemu w samym Debianie.

OPCJE

-Pkatalog-budowania-pakietu
Przeszukuje katalog-budowania-pakietu zamiast debian/tmp.
-ppakiet
Definiuje nazwę pakietu. Wymagane, jeśli więcej niż jeden pakiet binarny jest wypisany w debian/control (lub nie ma tego pliku).
-vwersja
Definiuje wersję pakietu. Domyślnie jest to wersja wzięta z debian/changelog. Wymagane, jeśli wywołanie ma miejsce spoza drzewa pakietu źródłowego.
-eplik-biblioteki
Only analyze libraries explicitly listed instead of finding all public libraries. You can use shell patterns used for pathname expansions (see the File::Glob(3perl) manual page for details) in library-file to match multiple libraries with a single argument (otherwise you need multiple -e).
-Inazwa-pliku
Używa nazwy-pliku jako pliku odniesienia do generowania pliku symboli, który jest integrowany w samym pakiecie.
-O[filename]
Print the generated symbols file to standard output or to filename if specified, rather than to debian/tmp/DEBIAN/symbols (or package-build-dir/DEBIAN/symbols if -P was used). If filename is pre-existing, its contents are used as basis for the generated symbols file. You can use this feature to update a symbols file so that it matches a newer upstream version of your library.
-t
Write the symbol file in template mode rather than the format compatible with deb-symbols(5). The main difference is that in the template mode symbol names and tags are written in their original form contrary to the post-processed symbol names with tags stripped in the compatibility mode. Moreover, some symbols might be omitted when writing a standard deb-symbols(5) file (according to the tag processing rules) while all symbols are always written to the symbol file template.
-c[0-4]
Definiuje sprawdzenia do wykonania podczas porównywania wygenerowanego pliku symboli z plikiem szablonu używanym na początku. Domyślnym poziomem jest 1. Zwiększanie poziomu wykonuje więcej sprawdzeń i zawiera wszystkie sprawdzenia z niższego poziomu. Poziom 0 nigdy nie kończy się błędem. Poziom 1 sprawdza, czy jakieś symbole nie zniknęły. Poziom 2 zawodzi, gdy wprowadzono jakieś nowe symbole. Poziom 3 zwraca błąd, gdy zniknęły jakieś biblioteki. Poziom 4 - gdy wprowadzono biblioteki.

This value can be overridden by the environment variable DPKG_GENSYMBOLS_CHECK_LEVEL.

-q
Keep quiet and never generate a diff between generated symbols file and the template file used as starting point or show any warnings about new/lost libraries or new/lost symbols. This option only disables informational output but not the checks themselves (see -c option).
-aarchitektura
Zakłada architekturę jako architekturę hosta w czasie przetwarzania plików symboli. Opcji można użyć, aby wygenerować plik symboli lub diff dla którejś z architektur, zakładając że jej pliki binarne są już dostępne.
-d
Włącza tryb debugowania. Wyświetlanych jest wiele komunikatów tłumaczących działanie dpkg-gensymbols.
-V
Włącza tryb szczegółowy. Wygenerowany plik symboli zawiera przestarzałe symbole jako komentarze. Co więcej, w trybie szablonu po wzorcach symboli występują komentarze opisujące symbole rzeczywiste, które dopasowano do wzorca.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012