dpkg-divert(8) nadpisywanie plików z pakietów

SKŁADNIA

dpkg-divert [opcja...] polecenie

OPIS

dpkg-diver jest narzędziem używanym do tworzenia i aktualizowania listy nadpisań plików.

"Nadpisania" plików są sposobem na wymuszenie na programie dpkg(1) instalowania pliku nie w domyślnej lokalizacji, lecz w nowej, nadpisanej lokalizacji. Nadpisania mogą być używane w skryptach pakietów Debiana do przeniesienia plików, które powodują konflikty. Administrator systemu może ich także użyć do nadpisania plików konfiguracyjnych pewnych pakietów, albo wtedy gdy niektóre pliki (nieoznaczone jako "pliki konfiguracyjne") muszą być zachowane przez dpkg podczas instalacji nowej wersji pakietu zawierającego te pliki.

POLECENIA

[--add] plik
Dodaje nadpisanie pliku.
--remove plik
Usuwa nadpisanie pliku.
--list wzorzec-glob
Wyświetla nadpisania pasujące do wzorca-glob.
--listpackage plik
Wyświetla nazwę pakietu, który zawiera ominięcie pliku. Wyświetla napis LOCAL jeśli plik jest ominięty lokalnie, nie wyświetla nic jeśli dla pliku nie ma ominięcia.
--truename plik
Wyświetla rzeczywistą nazwę nadpisanego pliku.

OPCJE

--admindir katalog
Ustawia katalog bazy danych dpkg na katalog (domyślnie /var/lib/dpkg).
--divert nadpisz-do
nadpisz-do jest lokalizacją, do której zostaną nadpisane wersje pliku dostarczane przez inne pakiety.
--local
Określa, że zostaną nadpisane wszystkie wersje tego pliku. Oznacza to ,że bez żadnych wyjątków, plik jest nadpisywany, niezależnie od tego, który pakiet jest instalowany. Administrator może tego użyć do zainstalowania lokalnie zmodyfikowanej wersji pliku.
--package pakiet
pakiet jest nazwą pakietu, którego kopia pliku nie będzie nadpisana, tj. plik będzie nadpisany dla wszystkich pakietów oprócz podanego pakietu.
--quiet
Tryb cichy, bez rozwlekłych komunikatów.
--rename
Przenosi plik w jedną lub drugą stronę. dpkg-divert przerwie działanie, jeżeli plik docelowy już istnieje.
--test
Tryb testowy, tzn. nie wykonuje żadnych akcji, tylko pokazuje, co zostałoby zrobione.
-?, --help
Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.
--version
Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

UWAGI

Podczas dodawania domyślnymi opcjami są --local i --divert oryginalny.distrib. Podczas usuwania --package lub --local i --divert, jeśli zostały podane, to muszą pasować.

Za pomocą dpkg-divert nie można nadpisać katalogów.

Należy być ostrożnym podczas nadpisywania bibliotek współdzielonych. ldconfig(8) tworzy dowiązania symboliczne na podstawie pola DT_SONAME ustawionego w bibliotece. Ponieważ ldconfig nie honoruje nadpisań (tylko dpkg to robi), dowiązanie symboliczne może wskazywać na nadpisaną bibliotekę, jeżeli ta nadpisana biblioteka ma takie samo SONAME, co nienadpisana.

PRZYKŁADY

Aby nadpisać wszystkie kopie pliku /usr/bin/przykład do /usr/bin/przykład.bla, tj. spowodować, że wszystkie pakiety dostarczające /usr/bin/przykład zainstalują ten plik jako /usr/bin/przykład.bla i zmienią nazwę pliku, jeśli jest to wymagane:
dpkg-divert --divert /usr/bin/przykład.bla --rename /usr/bin/przykład

Aby usunąć to nadpisanie:

dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/przykład

Aby napisać /usr/bin/przykład jako /usr/bin/przykład.bla wszystkim pakietom, próbującym zainstalować ten plik, oprócz pakietu wibble:

dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/przykład.bla --rename /usr/bin/przykład

Aby usunąć to nadpisanie:

dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/przykład

ŚRODOWISKO

DPKG_ADMINDIR
Jeśli jest ustawiona i nie użyto opcji --admindir, będzie używana jako katalog danych dpkg.
DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
Jeśli jest ustawiona i nie użyto opcji --local i --package, to dpkg-divert użyje jej jako nazwy pakietu.

PLIKI

/var/lib/dpkg/diversions
Plik zawierający obecną listę nadpisań plików w systemie. Zlokalizowany jest w katalogu administracyjnym dpkg, łącznie z innymi plikami ważnymi dla dpkg, takimi jak status lub available.
Uwaga: przed zastąpieniem pliku nową wersją, dpkg-divert zachowuje starą kopię w pliku z rozszerzeniem "-old".

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <[email protected]>, 1999
Bartosz Feński <[email protected]>, 2004-2005
Robert Luberda <[email protected]>, 2006-2008
Wiktor Wandachowicz <[email protected]>, 2008
Michał Kułach <[email protected]>, 2012