dd(1) konwertuje i kopiuje plik

SKŁADNIA

dd [OPERATOR]...
dd OPCJA

OPIS

Kopiuje plik, konwertując i formatując go zgodnie z operatorami.

bs=BAJTÓW
odczytuje i zapisuje BAJTÓW naraz.
cbs=BAJTÓW
konwertuje BAJTÓW naraz
conv=KONW
konwertuje plik według oddzielonej przecinkami listy symboli
count=N
kopiuje jedynie N wejściowych bloków
ibs=BAJTÓW
odczytuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)
if=PLIK
Czyta z PLIKU zamiast ze standardowego wejścia
iflag=FLAGI
czyta według oddzielonej przecinkami listy symbolów
obs=BYTES
zapisuje BAJTÓW naraz (domyślnie: 512)
of=PLIK
zapisuje do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
oflag=FLAGI
zapisuje według oddzielonej przecinkami listy symbolów
seek=N
pomija N bloków o rozmiarze obs na początku wyjścia
skip=N
pomija N bloków o rozmiarze ibs na początku wejścia
status=JAKI
JAKI równy info przeciwdziała wypisywaniu informacji na standardowe wyjście błędów, noxfer wyłącza statystyki transferu, natomiast none wyłącza wszystko.

Po N i BAJTACH mogą występować następujące przyrostki zwielokrotniające: c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M, GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024 itd. dla T, P, E, Z, i Y.

KONW może przyjmować wartości:

ascii
z EBCDIC do ASCII.
ebcdic
z ASCII do EBCDIC
ibm
z ASCII do alternatywnego EBCDIC
block
dopełnia rekordy oddzielone znakami nowego wiersza spacjami do rozmiaru cbs
unblock
zamienia końcowe spacje w rekordach cbs znakiem nowego wiersza
lcase
zamienia duże litery na małe
ucase
zamienia małe litery na duże
sparse
próbuje pomijać zamiast zapisywać i wypisywać bloki wejściowe NUL
swab
zamienia miejscami każdą parę bajtów wejściowych
sync
dopełnia każdy blok wejściowy bajtami zerowymi (NUL); z opcjami block i unblock dopełnia spacjami zamiast NUL
excl
przerywa, jeśli plik wyjściowy już istnieje
nocreat
nie tworzy pliku wyjściowego
notrunc
nie przycina pliku wyjściowego
noerror
kontynuuje po błędach odczytu
fdatasync
fizycznie zapisuje dane pliku wyjściowego przed zakończeniem
fsync
podobnie, lecz zapisuje także metadane

Każdy symbol FLAGA może przyjąć wartość:

append
tryb dopisywania (ma sens tylko dla wyjścia, sugeruje się użycie conv=notrunc)
direct
używa bezpośredniego wejścia/wyjścia dla danych
directory
zwraca błąd w przypadku innym niż katalog
dsync
używa synchronizowanego wejścia/wyjścia dla danych
sync
podobnie, lecz także dla metadanych
fullblock
gromadzi pełne bloki dla danych (tylko iflag)
nonblock
używa asynchronicznego wejścia/wyjścia
noatime
nie aktualizuje czasu dostępu
nocache
nie używa buforowanych danych
noctty
nie przypisuje kontrolowanego terminalu z pliku
nofollow
nie podąża za dowiązaniami symbolicznymi
count_bytes
traktuje "count=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)
skip_bytes
traktuje "skip=N" jako liczbę bajtów (tylko iflag)
seek_bytes
traktuje "seek=N" jako liczbę bajtów (tylko oflag)

Wysłanie sygnału USR1 do uruchomionego procesu dd, powoduje wyświetlenie przez niego statystyk wejścia/wyjścia na standardowe wyjście błędów i wznowienie kopiowania.

$ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
$ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid

 18335302+0 przeczytanych recordów
 18335302+0 zapisanych recordów
 skopiowanych 9387674624 bajtów (9.4 GB), 34.6279 sekund, 271 MB/s

Dostępne opcje:

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu dd proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Davida MacKenzie i Stuarta Kempa.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.