col(1) filtruje z wejścia znaki cofnięcia o wiersz

SKŁADNIA

[-bfhpx ] [-l num ]

OPIS

Narzędzie użytkowe filtruje znaki cofnięcia o wiersz (i o pół wiersza), tak że wyjście jest poprawnie uporządkowane i zawiera wyłącznie znaki wysuwu i połowy wysuwu do nowego wiersza. Gdzie jest to możliwe wymienia również spacje na znaki tabulacji. Może to być przydatne przy przetwarzaniu wyjścia z nroff(1) i tbl(1).

czyta ze standardowego wejścia i zapisuje na standardowe wyjście.

Dostępne są następujące opcje:

-b
Nie wysyła na wyjście znaków backspace, dla każdej pozycji (kolumny) drukuje wyłącznie ostatni znak w niej zapisany.
-f
Dozwolone są wysuwy o połowę wiersza (tryb "fine" - ładny). Normalnie znaki drukowane na granicy połowy wiersza drukowane są w następnym wierszu.
-h
Nie wysyła na wyjście wielokrotnych spacji zamiast tabulacji (zachowanie domyślne).
-l num
Buforuje w pamięci co najmniej num wierszy. Domyślnie buforowanych jest 128 wierszy.
-p
Wymusza niezmienianie nieznanych sekwencji sterujących. Normalnie odfiltruje z wejścia wszystkie sekwencje sterujące różne od tych wymienionych poniżej, które rozpoznaje i obsługuje.
-x
Wysyła na wyjście wielokrotne spacje zamiast znaków tabulacji.

Sekwencje sterujące ruchem karetki, rozumiane przez oraz ich wartości dziesiętne podano w poniższej tabeli:

ESC-7
cofnięcie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7)
ESC-8
cofnięcie o połowę wiersza (half reverse line feed) (escape, potem 8)
ESC-9
wysuw do przodu o połowę wiersza (half forward line feed (escape, potem 9)
backspace
cofnięcie o jedną kolumnę (8); ignorowane w pierwszej kolumnie
powrót karetki
(powrót karetki) (13)
nowy wiersz
wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje również powrót karetki
shift in
przełącza na normalny zestaw znaków (15)
shift out
przełącza na alternatywny zestaw znaków (14)
spacja
przesuwa do przodu o jedną kolumnę (32)
tab
przesuwa do przodu na następną pozycję tabulacji (9)
tabulacja pionowa
cofnięcie o wiersz (11)

Wszystkie nierozpoznane znaki sterujące i sekwencje specjalne są odrzucane.

zapamiętuje zestaw znaków podczas ich czytania i upewnia się, że zestaw ten jest poprawny, gdy są one wysyłane na wyjście.

Jeśli wejście usiłuje powrócić do ostatniego, opróżnionego już z bufora na wyjście wiersza, wyświetli komunikat ostrzegawczy.

ŚRODOWISKO

Zmienne środowiskowe LANG , LC_ALL oraz LC_CTYPE wpływają na działanie , tak jak to opisano w environ(7).

KOD ZAKOŃCZENIA

kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

STANDARDY

Narzędzie użytkowe zgodne jest z St -susv2 .

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w AT&T System v6 .

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.