asctime(3) gmtime_r,

SKŁADNIA

#include <time.h>


char *asctime(const struct tm *tm);
char *asctime_r(const struct tm *tm, char *buf);

char *ctime(const time_t *timep);
char *ctime_r(const time_t *timep, char *buf);

struct tm *gmtime(const time_t *timep);
struct tm *gmtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

struct tm *localtime(const time_t *timep);
struct tm *localtime_r(const time_t *timep, struct tm *result);

time_t mktime(struct tm *tm);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

asctime_r(), ctime_r(), gmtime_r(), localtime_r():

_POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _POSIX_SOURCE

OPIS

Funkcje ctime(), gmtime() oraz localtime() przyjmują argument typu time_t, reprezentujący czas kalendarzowy. Zinterpretowany jako bezwzględna wartość czasu określa liczbę sekund, jakie upłynęły od początku epoki, to jest od 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

Funkcje asctime() oraz mktime() przyjmują jako argument czas rozłożony, który jest reprezentacją podzieloną na rok, miesiąc, dzień itd.

Czas rozłożony jest przechowywany w strukturze tm, zdefiniowanej w <time.h> następująco:

struct tm {
  int tm_sec;     /* sekundy (0-60) */
  int tm_min;     /* minuty (0-59) */
  int tm_hour;    /* godziny (0-23) */
  int tm_mday;    /* dzień miesiąca (1-31) */
  int tm_mon;     /* miesiąc (0-11) */
  int tm_year;    /* rok - 1900 */
  int tm_wday;    /* dzień tygodnia (0-6, niedziela = 0) */
  int tm_yday;    /* dzień roku (0-365, 1.01 = 0)*/
  int tm_isdst;    /* sezonowa zmiana czasu */
};

Elementy struktury tm to:

tm_sec
Liczba sekund po pełnej minucie, normalnie z zakresu od 0 do 59, ale może wynosić nawet do 60, aby umożliwić sekundy przestępne.
tm_min
Liczba minut po pełnej godzinie, z zakresu od 0 do 59.
tm_hour
Liczba godzin po północy, z zakresu od 0 do 23.
tm_mday
Dzień tygodnia, z zakresu od 1 do 31.
tm_mon
Liczba miesięcy od stycznia, z zakresu od 0 do 11.
tm_year
Liczba lat od 1900.
tm_wday
Liczba dni od niedzieli, z zakresu od 0 do 6.
tm_yday
Liczba dni od 1 stycznia, z zakresu od 0 do 365.
tm_isdst
Znacznik, który wskazuje, czy dla podanego czasu została przeprowadzona zmiana czasu zimowy/letni. Jeśli wartość ta jest dodatnia, to zmiana czasu została przeprowadzona, jeśli wynosi zero - zmiany nie przeprowadzono, a jeśli jest ujemna - oznacza to, że informacja dotycząca zmiany czasu nie jest dostępna.

Wywołanie ctime(t) jest równoważne asctime(localtime(t)). Przekształca czas kalendarzowy t na zakończony znakiem null łańcuch o postaci

"śro sty 30 21:49:08 1993\n"

Skróty dni tygodnia to "nie", "pon", "wto", "śro", "czw", "pią" i "sob". Skróty miesięcy to "sty", "lut", "mar", "kwi", "maj", "cze", "lip", "sie", "wrz", "paź", "lis" i "gru". Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha, który może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja zapisuje również informacje o bieżącej strefie czasowej do zewnętrznych zmiennych tzname, timezone i daylight (patrz tzset(3)). Wielowątkowa wersja tej funkcji, ctime_r(), robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze, który powinien móc pomieścić co najmniej 26 znaków. Nie musi ona ustawiać zmiennych tzname, timezone, i daylight.

Funkcja gmtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony, wyrażony w Coordinated Universal Time (UTC). Może zwrócić wartość NULL, jeśli rok nie daje się zapisać jako liczba całkowita. Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która to struktura może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja gmtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika.

Funkcja localtime() przekształca czas kalendarzowy timep na czas rozłożony, wyrażony względem wybranej przez użytkownika strefy czasowej. Funkcja działa tak, jakby wywoływała tzset(3) i wpisywała do zewnętrznej zmiennej tzname informacje na temat bieżącej strefy czasowej, do timezone - różnicę w sekundach pomiędzy Coordinated Universal Time (UTC) a lokalnym czasem standardowym, a do daylight - wartość niezerową, jeśli przez jakąś część roku obowiązuje inny czas niż podany (zimowy/letni). Zwracany jest wskaźnik do statycznej struktury, która może zostać nadpisana przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja localtime_r() robi to samo, ale zapisuje dane do struktury podanej przez użytkownika. Nie musi ona ustawiać zmiennych tzname, timezone i daylight.

Funkcja asctime() przekształca czas rozłożony tm na zakończony bajtem null łańcuch tego samego formatu, co ctime(). Zwracany jest wskaźnik do statycznego łańcucha, który to łańcuch może zostać nadpisany przy kolejnym wywołaniu dowolnej funkcji daty i czasu. Funkcja asctime_r() robi to samo, ale zapisuje łańcuch w podanym przez użytkownika buforze o długości co najmniej 26 bajtów.

Funkcja mktime() przekształca strukturę czasu rozłożonego, wyrażoną w czasie lokalnym, na czas kalendarzowy. Funkcja ignoruje podane przez wywołującego wartości elementów tm_wday oraz tm_yday. Wartość podana w polu tm_isdst informuje funkcję mktime() o tym, czy dla czasu podanego w strukturze tm używany był czas letni (DST - daylight saving time), czy też nie był używany: wartość dodatnia oznacza, że DST był używany, zero - że nie był, a wartość ujemna nakazuje funkcji mktime() podjęcie próby sprawdzenia (w systemowej bazie danych informacji o strefach czasowych), czy DST był używany w podanym czasie.

Funkcja mktime() modyfikuje pola struktury tm jak następuje: tm_wday i tm_yday są ustawiane na wartości określane na podstawie wartości innych pól. Jeśli elementy struktury mają wartości spoza zakresu wartości dopuszczalnych, to zostaną znormalizowane (w taki sposób, że np. 40 października zostanie zamieniony na 9 listopada). tm_isdst jest ustawiane (niezależnie od jej początkowej wartości) na wartość dodatnią lub na 0, aby wskazać - odpowiednio - czy w podanym czasie DST był używany, czy też nie był. Uruchomienie funkcji mktime() ustawia także w zewnętrznej zmiennej tzname informacje o bieżącej strefie czasowej.

Jeśli podany czas rozłożony nie może być reprezentowany jako czas kalendarzowy (sekundy od początku epoki), mktime() zwraca (time_t) -1 i nie zmienia pól w podzielonej strukturze czasu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Każda z tych funkcji zwraca opisaną powyżej wartość lub NULL (-1 w przypadku mktime()) w razie wystąpienia błędu.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001. C89 i C99 opisują asctime(), ctime(), gmtime(), localtime() oraz mktime(). POSIX.1-2008 uznaje asctime(), asctime_r(), ctime() oraz ctime_r() za przestarzałe, rekomendując używanie strftime(3) zamiast nich.

UWAGI

Następujące cztery funkcje acstime(), ctime(), gmtime() i localtime() zwracają wskaźnik do statycznych danych i w związku z tym nie są przystosowane do wielowątkowości. Wielowątkowe wersje acstime_r(), ctime_r(), gmtime_r() i localtime_r() są wymienione w SUSv2.

POSIX.1-2001 mówi: "Funkcje asctime(), ctime(), gmtime() oraz localtime() powinny zwrócić wartości w jednym z dwóch statycznych obiektów: podzielonej strukturze czasu i tablicy znaków typu char. Wywołanie którejkolwiek z tych funkcji może nadpisać informacje w którymkolwiek z obiektów zwróconych przez inne funkcje". Może się to zdarzyć w implementacji zastosowanej w bibliotece glibc.

Wiele implementacji, włączając glibc, interpretuje 0 w tm_mday jako ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Wersja struktury struct tm zawarta w glibc zawiera dodatkowe pola

long tm_gmtoff;      /* Sekundy na wschód od UTC */
const char *tm_zone;   /* Skrót strefy czasowej */

zdefiniowane, gdy _BSD_SOURCE jest ustawione przed włączeniem <time.h>. Jest to rozszerzenie BSD, obecne w 4.3BSD-Reno.

Według POSIX.1-2004 localtime() musi się zachowywać tak, jakby tzset(3) było wywołane, w przypadku zaś localtime_r() nie ma takiego wymagania. W przenośnym kodzie tzset(3) powinno być wywołanie przed localtime_r().

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.