wine(1) uruchamiaj programy Windowsowe na Uniksie

SKŁADNIA

wine program [opcje ... ]
wine --help
wine --version

Informacji na temat przekazywania opcji programom Windowsowym szukaj w rozdziale OPCJE tej instrukcji.

OPIS

wine ładuje i wykonuje dany program, gdzie program to plik wykonywalny DOSa, Windowsa 3.x lub Win32 (tylko binarne x86).

Do debugowania wine lepiej jednak użyć winedbg

Do uruchamiania plików wykonywalnych CUI (programy konsolowe Windowsa) używaj wineconsole zamiast wine. Spowoduje to, że całe wyjście zostanie pokazane w osobnym oknie (wymaganiem jest uruchomiony X11). Przez nie użycie wineconsole do programów CUI otrzymasz ograniczone wsparcie dla konsoli ,a twój program może nie zadziałać prawidłowo.

Gdy wywołasz wine z --help lub --version jako jedyną opcją, wine pokaże małą informację pomocy lub odpowiednio wyświetli swoją wersję i zakończy działanie.

OPCJE

Nazwa programu może być określona w formacie DOS (C:\\WINDOWS\\SOL.EXE) lub w formacie Unix (/msdos/windows/sol.exe). Możesz dodać opcje do wykonywanego programu przez dodanie ich do końca wywołania linii wiersza poleceń wine (tak jak np.: wine notepad C:\\TEMP\\README.TXT). Zauważ, że musisz '\' poradzić sobie ze znakami specjalnymi (i spacjami) podczas wywoływania Wine przez powłokę, np.

wine C:\\Program\ Files\\MyPrg\\test.exe

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

wine udostępnia zmienne środowiskowe z powłoki, z której wystartował wine programom windowsowym/dosowym, więc używaj odpowiedniej składni twojej powłoki, aby wpisać zmienne środowiskowe, których potrzebujesz.
WINEPREFIX
Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to jej zawartość jest brana jako nazwa katalogu gdzie wine przechowuje swoje dane (domyślny katalog to $HOME/.wine). Katalog ten jest także wykorzystywany do identyfikacji gniazda używanego do porozumiewania się z wineserver. Wszystkie procesy wine używające tego samego wineserver (np.: ten sam użytkownik) dzielą pewne elementy takie jak rejrestr, współdzielona pamięć, i plik konfiguracyjny. Poprzez ustawianie WINEPREFIX na inne wartości dla różnych procesów wine jest możliwe uruchamianie kilka prawdziwie niezależnych procesów wine.
WINESERVER
Określa ścieżkę i nazwę programu binarnego wineserver Jeżeli nie ustawione, Wine będzie próbował załadować /usr/lib/wine/wineserver i jeśli zakończy się to niepowodzeniem to będzie szukał pliku o nazwie "wineserver" w podanej ścieżce i kilku innych miejscach prawdopodobnego występowania.
WINELOADER
Określa ścieżkę i nazwę programu binarnego wine używanej do uruchamiania nowych procesów Windowsowych. Jeżeli nieustawione, Wine będzie próbowało załadować /usr/lib/wine/wine i jeśli zakończy się to niepowodzeniem to będzie szukał pliku o nazwie "wine" w podanej ścieżce i kilku innych miejscach prawdopodobnego występowania.
WINEDEBUG
Włącza lub wyłącza wiadomości debuggera. Składnia zmiennej wygląda następująco [klasa][+/-]kanał[,[klasa2][+/-]kanał2].

klasa jest opcjonalna i może być jedną z następujących: err, warn, fixme, lub trace. Jeżeli klasa nie jest określona, to wszystkie wiadomości debuggera dla określonego kanału są wyłączone. Każdy kanał będzie wyświetlał wiadomości o poszczególnym komponencie wine. Następny znak może być albo + albo - i służy odpowiednio do włączenia albo wyłączenia określonego kanału. Jeżeli nie ma części klasa przed nim, to znak znaczący + może być pominięty. Zauważ, że spacje są niedozwolone w żadnym miejscu łańcucha znaków.

Przykłady:

WINEDEBUG=warn+all
włączy wszystkie ostrzeżenia (zalecane przy debugowaniu).
WINEDEBUG=warn+dll,+heap
włączy wszystkie ostrzeżenia bibliotek DLL i wszystkie wiadomości stosu.
WINEDEBUG=fixme-all,warn+cursor,+relay
wyłączy wszystkie wiadomości FIXME, włączy ostrzeżenia kursora i wszystkie wiadomości relay (wywołania API).
WINEDEBUG=relay
włączy wszystkie wiadomości relay. Aby mieć większą kontrolę przy uwzględnianiu i wykluczaniu funkcji i bibliotek dll ze śladu relay, zapoznaj się z kluczem rejestru HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Wine\\Debug

Informacji na temat wiadomości debugera szukaj w rozdziale Running Wine z Przewodnika użytkownika Wine.

WINEDLLPATH
Określa ścieżkę/ki, w których należy szukać wbudowanych bibliotek dll i programów Winelib. To lista katalogów oddzielonych znakiem ":". W dodatku do każdego katalogu określonego w WINEDLLPATH, Wine będzie także szukał w katalogu /usr/lib/x86_64-linux-gnu/wine.
WINEDLLOVERRIDES
Definiuje typ nadpisania i kolejność ładowania bibliotek dll użytych do ładowania procesu dla jakiejkolwiek biblioteki dll. Obecnie istnieją dwa typy bibliotek, które można załadować do przestrzeni adresowej procesu: natywne biblioteki Windowsa (native), wine wewnętrzne biblioteki dll (builtin). Typ może być skrócony przez pierwszą literkę typu (n, b). Biblioteka może być także całkowicie wyłączona (''). Każda sekwencja rozkazów musi być oddzielona przecinkami.

Każda biblioteka dll może mieć swoją własną kolejność ładowania. Kolejność ładowania określa, którą wersję biblioteki dll będzie się próbowało załadować do przestrzeni adresowej. Jeżeli pierwsza zawiedzie, to próbowana jest następna i tak dalej. Wiele bibliotek z tą samą kolejnością ładowania może być oddzielona przecinkami. Istnieje także możliwość określenia różnych kolejności ładowania dla różnych bibliotek przez oddzielanie wpisów znakiem ";".

Kolejność ładowania dla 16-bitowej biblioteki dll jest zawsze określona przez kolejność ładowania 32-bitowej biblioteki dll, która ją zawiera (co może być rozpoznane przez podgląd symbolicznych dowiązań 16-bitowego pliku .dll.so). Dla przykładu jeżeli biblioteka ole32.dll jest skonfigurowana jako wbudowana, to biblioteka storage.dll będzie również zładowana jako wbudowana, ponieważ 32-bitowa biblioteka ole32.dll zawiera 16-bitową bibliotekę storage.dll.

Przykłady:

WINEDLLOVERRIDES="comdlg32,shell32=n,b"

Spróbuj załadować comdlg32 i shell32 jako natywne biblioteki windowsowe i powróć do wersji wbudowanych jeżeli natywne zawiodą.
WINEDLLOVERRIDES="comdlg32,shell32=n;c:\\foo\\bar\\baz=b"

Spróbuj załadować comdlg32 i shell32 jako natywne biblioteki windowsowe. Dodatkowo, jeżeli program zażąda załadowania c:\foo\bar\baz.dll to załaduj wbudowaną bibliotekę rsbaz.
WINEDLLOVERRIDES="comdlg32=b,n;shell32=b;comctl32=n;oleaut32="

Najpierw spróbuj załadować comdlg32 jako wbudowaną i skorzystaj z wersji natywnej jeżeli wbudowane zawiodą; zawsze ładuj shell32 jako wbudowaną i comctl32 jako natywną. Oleaut32 pozostaw wyłączone.
WINEARCH
Określa jaką architekturę Windowsa wspierać. Może to być zarówno win32 (wsparcie tylko 32-bitowych programów), lub win64 (wsparcie dla programów 64-bitowych jak i 32-bitowych w trybie WoW64).
Architektura wspierana przez dany prefiks Wine jest ustawiana już w momencie tworzenia prefiksa i nie może być później zmieniona. Gdy opcja zostanie uruchomiona z istniejącym prefiksem, Wine odmówi uruchomienie jeżeli WINEARCH nie zgadza się z architekturą prefiksu.
DISPLAY
Określa, którego wyświetlacza X11 użyć.
Zmienne konfiguracyjne sterownika dźwięku OSS
AUDIODEV
Ustaw urządzenie dla wejścia / wyjścia dźwięku. Domyślnie /dev/dsp.
MIXERDEV
Ustaw urządzenie dla suwaków miksera. Domyślnie /dev/mixer.
MIDIDEV
Ustaw urządzanie MIDI (sekwencer). Domyślnie /dev/sequencer.

FILES

/usr/lib/wine/wine
Ładowarka programów wine
/usr/lib/wine/wineconsole
Ładowarka programów wine dla aplikacji CUI (konsolowych).
/usr/lib/wine/wineserver
Serwer wine
/usr/lib/wine/winedbg
Debugger wine
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/wine
Katalog zawierający współdzielone biblioteki wine
$WINEPREFIX/dosdevices
Katalog zawierający mapowania urządzeń DOS. Każdy plik w tym katalogu jest dowiązaniem symbolicznym do pliku urządzenia Uniksowego implementującego dane urządzenie. Dla przykładu, jeżeli COM1 byłoby zmapowane do /dev/ttyS0 to miałbyś symboliczene dowiązanie w formie $WINEPREFIX/dosdevices/com1 -> /dev/ttyS0.
Napędy DOS również są określone przez dowiązania symboliczne; Dla przykładu jeżeli napęd D: odpowiadałby napędowi CDROM zamontowanemu w /mnt/cdrom, miałbyś dowiązanie symboliczne $WINEPREFIX/dosdevices/d: -> /mnt/cdrom. Urządzenia Uniksowe odpowiadające napędom DOS mogą być określone w ten sam sposób, z użyciem '::' zamiast ':'. Tak więc dla poprzedniego przykładu, jeżeli urządzenie CDROM byłoby zamontowane z /dev/hdc, to odpowiadające dowiązanie symboliczne wyglądałoby następująco $WINEPREFIX/dosdevices/d:: -> /dev/hdc.

AUTORZY

wine jest dostępne dzięki pracy wielu programistów. Lista autorów jest dostępna w pliku AUTOHORS w głównym katalogu dystrybucyjnym źródła.

PRAWA AUTORSKIE

wine może być rozpowszechniane pod warunkami licencji LGPL. Kopia licencji jest dostępna w pliku COPYING.LIB w głównym katalogu dystrybucyjnym źródła.

BŁĘDY

Raporty stanu działania programów są dostępne na stronie http://appdb.winehq.org. Jeżeli brakuje na liście aplikacji, której używasz, to nie wahaj się dodać jej samodzielnie.

Raporty błędów mogą być wysyłane do Wine Bugzilla http://bugs.winehq.org Jeżeli chcesz zgłosić błąd zapoznaj się z http://wiki.winehq.org/Bugs w źródle wine , aby dowiedzieć się jakie informacje są niezbędne

Sugestie i problemy dotyczące tej instrukcji również przesyłaj do http://bugs.winehq.org

DOSTĘPNOŚĆ

Najaktualniejszą publiczną wersję wine można pobrać ze strony http://www.winehq.org/download

Najaktualnieszy zrzut kodu można pobrać przez GIT. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, odwiedź stronę http://www.winehq.org/site/git

WineHQ, siedziba rozwoju wine , mieści się na stronie http://www.winehq.org. Strona ta zawiera wiele informacji o wine.

Po dalsze informacje na temat rozwoju wine zapisz się na listę mailingową wine na stronie http://www.winehq.org/forums