wesnothd(6) demon sieciowy gier wieloosobowych Bitwy o Wesnoth

SKŁADNIA

wesnothd [-dv] [-c ścieżka] [-p port] [-t liczba] [-T liczba]
wesnothd -V

OPIS

Zarządza grami wieloosobowymi Bitwy o Wesnoth. Więcej informacji o poleceniach akceptowanych przez serwer za pośrednictwem klienta wesnoth (/query ...) lub kolejki można znaleźć pod adresem http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration.

OPCJE

-c ścieżka, --config ścieżka
informuje demona wesnothd o lokalizacji pliku konfiguracyjnego. Zobacz rozdział KONFIGURACJA SERWERA poniżej, aby uzyskać informacje o składni. Konfigurację można przeładować wysyłając procesowi serwera proces SIGHUP.
-d, --daemon
uruchamia wesnothd w trybie demona.
-h, --help
wyświetla informacje o opcjach wiersza poleceń.
--log-poziom=domena1,domena2,...
określa poziom istotności domen debugowania. all oznacza dopasowanie wszystkich domen debugowania. Dostępne poziomy: error (błędy), warning (ostrzeżenia), info (informacje), debug (debugowanie). Poziom domyślny to error lub info (w przypadku domeny server).
-p port, --port port
przypisuje serwer do określonego portu. Jeśli nie podano żadnego portu, używany będzie port 15000.
-t liczba, --threads liczba
ustawia maksymalną liczbę oczekujących wątków roboczych dla wejścia/wyjścia sieci na wartość n (domyślnie: 5, maksymalnie: 30).
-T liczba, --max-threads liczba
ustawia maksymalną ilość wątków roboczych, które zostaną utworzone. Wartość 0 (domyślna) oznacza brak limitu.
-V, --version
wyświetla numer wersji i kończy działanie programu.
-v, --verbose
włącza zapis dzienników debugowania.

KONFIGURACJA SERWERA

Ogólna składnia jest następująca:

[tag]

klucz="wartość"
klucz="wartość,wartość,..."

[/tag]

Klawisze globalne:

allow_remote_shutdown
Wartość no (nie - wartość domyślna) oznacza, że żądania shut_down i restart będą ignorowane, jeśli nie zostaną przesłane poprzez kolejkę. Ustawienie wartości yes (tak) umożliwi administratorowi zdalne wyłączanie poprzez polecenie /query.
ban_save_file
Pełna lub względna ścieżka do pliku (archiwum gzip), do którego serwer ma dostęp do odczytu i zapisu. Blokady będą zapisywane w tym pliku i wczytywane ponownie podczas uruchamiania serwera.
compress_stored_rooms
Określa, czy odczyty i zapisy pliku pokoi powinny być dokonywane w postaci skompresowanej. Wartość domyślna: yes (tak).
connections_allowed
Dozwolona liczba połączeń z tego samego adresu IP. 0 oznacza brak ograniczeń. (domyślnie: 5)
disallow_names
Nazwy/pseudonimy, które nie są akceptowane przez serwer. Obsługiwane są symbole * i ? z wzorców wieloznacznych. Zobacz stronę glob(7), aby uzyskać szczegółowe informacje. Wartości domyślne (używane, gdy żadne inne wartości nie zostaną podane):*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.
fifo_path
Ścieżka do kolejki, do której można przesyłać echem polecenia serwera (działanie równoważne do polecenia /query ... z wesnoth). Jeśli nie zostanie podana, przyjmowana jest ścieżka określona podczas kompilacji (domyślnie: /var/run/socket/wesnothd/socket).
max_messages
Liczba wiadomości dopuszczanych w przedziale czasowym messages_time_period (domyślnie: 4).
messages_time_period
Przedział czasowy (w sekundach), na przestrzeni którego wykrywane jest zalewanie komunikatami (domyślnie: 10 sekund).
motd
Wiadomość dnia.
new_room_policy
Określa, kto ma uprawnienia do tworzenia nowych pokoi na serwerze. Możliwe wartości: everyone (wszyscy użytkownicy), registered (tylko zarejestrowani użytkownicy), admin (tylko administratorzy) i nobody (nikt). Wartość domyślna: everyone.
passwd
Hasło używane do uzyskania uprawnień administratora (poprzez /query admin hasło).
replay_save_path
Katalog na serwerze, w którym są zapisywane powtórki gier, koniecznie z ukośnikiem (/) na końcu. Domyślnie jest to katalog, w którym uruchomiono wesnothd.
restart_command
Polecenie używane przez serwer do uruchomienia nowego procesu serwera poleceniem restart. (Może zostać wydane wyłącznie poprzez kolejkę - patrz ustawienie allow_remote_shutdown).
room_save_file
Ścieżka do pliku, w którym należy zapisać dane pokoju. Plik jest odczytywany przy uruchamianiu serwera i zapisywany podczas jego pracy. Jeśli parametr jest pusty lub zostanie pominięty, pokoje nie będą ładowane ani zapisywane.
save_replays
Określa, czy serwer będzie automatycznie zapisywać powtórki gier. Domyślnie wyłączone (wartość false).
versions_accepted
Oddzielana przecinkami lista łańcuchów wersji akceptowanych przez serwer. Obsługiwane są symbole * i ? ze wzorców wieloznacznych. (Domyślnie: odpowiednia wersja wesnoth).
Przykład: versions_accepted="*" odpowiada akceptowaniu dowolnego numeru wersji.
user_handler
Nazwa obiektu obsługi użytkowników, który ma być używany. Obecnie dostępne obiekty to forum (aby podłączyć wesnothd do bazy danych forum phpbb) i sample (przykładowa implementacja interfejsu obiektu obsługi użytkowników, której nikt przy zdrowych zmysłach nie powinien używać w poważnych zastosowaniach). Wartość domyślna to forum. Należy też dodać sekcję [user_handler] (patrz poniżej).

Globalne etykiety:

[redirect] Etykieta określająca serwer, na który przekierowywane są okreslone wersje klientów.

host
Adres serwera, na który ma nastąpić przekierownie.
port
Numer portu, z którym ma nastąpić połączenie.
version
Oddzielana przecinkami lista wersji, które mają zostać przekierowane. Działa tak, jak versions_accepted w przypadku wzorców wieloznacznych.

[ban_time] Znacznik do definiowania wygodnych słów kluczowych, określających przedziały czasu tymczasowych blokad.

name
Nazwa używana do określenia danego czasu blokady.
time
Definicja przedziału czasowego. Format: %d[%s[%d%s[...]]], gdzie %s ma wartość s (sekundy), m (minuty), h (godziny), D (dni), M (miesiące) lub Y (lata), a %d jest liczbą. Jeśli nie zostanie podany żaden modyfikator czasu, przyjmowane są minuty (m). Przykład: time="1D12h30m" spowoduje nałożenie blokady trwającej 1 dzień, 12 godzin i 30 minut.

[proxy] Etykieta instruująca serwer, by działał jak serwer proxy i przekierowywał żądanie klienta do określonego serwera. Akceptuje takie same klucze, jak [redirect].

[user_handler] Konfiguruje obiekt obsługi użytkowników. Dostępne parametry zależą od obiektu ustawionego za pomocą parametru user_handler. W przypadku braku sekcji [user_handler] w konfiguracji serwer zostanie uruchomiony bez żadnej usługi rejestrowania pseudonimów.

db_host
(dotyczy user_handler=forum) Nazwa hosta serwera bazy danych
db_name
(dotyczy user_handler=forum) Nazwa bazy danych
db_user
(dotyczy user_handler=forum) Nazwa użytkownika, która umożliwia zalogowanie się do bazy danych
db_password
(dotyczy user_handler=forum) Hasło tego użytkownika
db_users_table
(dotyczy user_handler=forum) Nazwa tabeli, w której używane forum phpbb zapisuje dane użytkowników. Najczęściej będzie to <przedrostek-nazwy-tabeli>_users (np. phpbb3_users).
db_extra_table
(dotyczy user_handler=forum) Nazwa tabeli, w której wesnothd będzie zapisywać własne dane o użytkownikach. Tabelę trzeba utworzyć ręcznie, np. poleceniem: CREATE TABLE <nazwa-tabeli>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);
user_expiration
(dotyczy user_handler=sample) Czas ważności zarejestrowanego pseudonimu (w dniach).

[mail] Konfiguruje serwer SMTP, za pośrednictwem którego obiekt obsługi użytkowników może wysyłać pocztę elektroniczną. Obecnie używane tylko przez obiekt 'sample'.

server
Nazwa hosta serwera poczty.
username
Nazwa użytkownika używana do zalogowania się na serwer poczty.
password
Hasło tego użytkownika.
from_address
Adres do odpowiedzi w wysyłanej poczcie.
mail_port
Port, na którym jest uruchomiony serwer poczty. Domyślnie: 25.

KOD WYJŚCIA

Prawidłowy kod wyjścia to 0, co odpowiada poprawnemu zakończeniu pracy serwera. Kod wyjścia równy 2 sygnalizuje błąd opcji wiersza poleceń.

AUTOR

Autor: David White <[email protected]>. Modyfikacje: Nils Kneuper <[email protected]>, ott <[email protected]>, Soliton <[email protected]> i Thomas Baumhauer <[email protected]>. Autorem pierwotnej wersji tej strony manuala jest Cyril Bouthors <[email protected]>.
Odwiedź oficjalną stronę WWW: http://www.wesnoth.org/

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2003-2013 David White <[email protected]>
Oprogramowanie typu Free Software. Oprogramowanie oparte na licencji GPL wersja 2 opublikowanej przez Free Software Foundation. Nie udziela się ŻADNEJ gwarancji, łącznie z RĘKOJMIĄ oraz GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.