wait3(2) oczekiwanie na zakończenie procesu (styl BSD)

Other Alias

wait4

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/resource.h>
#include <sys/wait.h>


pid_t wait3(int *status, int opcje,
struct rusage *ruzycie);

pid_t wait4(pid_t pid, int *status, int opcje,
struct rusage *ruzycie);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja wait3 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż jego potomek nie zakończy działania, lub aż nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie bieżącego procesu lub wywołanie funkcji obsługi sygnału. Jeśli potomek zakończył działanie przed wywołaniem tej funkcji (tzw. "zombie" - proces duch), zakończy ona działanie natychmiast. Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka są zwalniane.

Funkcja wait4 zawiesza wykonywanie bieżącego procesu aż potomek, określony przez argument pid nie zakończy działania, lub aż nie zostanie dostarczony sygnał, którego akcją jest zakończenie bieżącego procesu lub wywołanie funkcji obsługi sygnału. Jeśli potomek określony przez pid już zakończył działanie (proces duch), funkcja kończy działanie natychmiast. Wszelkie zasoby systemowe używane przez potomka są zwalniane.

Wartość pid może być jednym z:

< -1
oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator grupy procesów jest równy modułowi wartości pid.
-1
co oznacza oczekiwanie na dowolny proces potomny; jest to równoważne wywołaniu wait3.
0
oznacza oczekiwanie na dowolnego potomka, którego identyfikator grupy procesów jest równy identyfikatorowi procesu wołającego.
> 0
oznacza oczekiwanie na potomka, którego PID jest równy wartości pid.

Wartość argumentu opcje jest bitowym OR zera lub więcej spośród następujących stałych:

WNOHANG
oznacza zwrócenie wartości natychmiast w wypadku gdy nie ma potomka, na którego można by czekać.
WUNTRACED
oznacza również nieobsługiwanie zatrzymanych potomków oraz tych, których status nie został zgłoszony.

Jeśli status nie wynosi NULL, wait3 i wait4 zapisują w miejscu wskazywanym przez status informacje o stanie.

Stan ten może być określony za pomocą następujących makr (pobierających jako argument bufor stanu (wartość int), --- nie wskaźnik do tego bufora:

WIFEXITED(status)
jest niezerowe, gdy potomek zakończył pracę normalnie.
WEXITSTATUS(status)
wyraża ostatnich osiem znaczących bitów kodu powrotu zakończonego potomka (który mógł być ustawiony jako argument funkcji exit lub jako argument instrukcji return w programie głównym. Makro to może być przetwarzane tylko jeśli WIFEXITED zwróciło wartość niezerową.
WIFSIGNALED(status)
zwraca prawdę, jeśli potomek zakończył działanie z powodu nieprzechwyconego sygnału.
WTERMSIG(status)
zwraca numer sygnału, który spowodował zakończenie procesu potomnego. Makro to może być wyliczane tylko po zwróceniu przez WIFSIGNALED wartości niezerowej.
WIFSTOPPED(status)
zwraca prawdę, jeśli proces potomny, który spowodował wyjście jest obecnie zatrzymany. Jest to możliwe tylko jeśli wywołanie wykonano z użyciem WUNTRACED.
WSTOPSIG(status)
zwraca numer sygnału, który spowodował zatrzymanie potomka. Makro to może być wyliczane tylko po zwróceniu przez WIFSTOPPED wartości niezerowej.

Jeśli ruzycie nie jest równe NULL, zdefiniowana w <sys/resource.h> struktura struct rusage, na którą ruzycie wskazuje, zostanie wypełniona informacjami o wykorzystywaniu zasobów. Szczegóły znajdują się w getrusage(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Identyfikator zakończonego procesu lub -1 w przypadku błędu (w szczególności, gdy nie istnieje proces potomny zadanego rodzaju, na który można by oczekiwać), lub zero jeśli użyto WNOHANG i nie był dostępny żaden potomek. W ostatnich dwóch przypadkach zostanie odpowiednio ustawione errno.

BŁĘDY

ECHILD
Nie istnieje żaden odpowiedni proces potomny, na który można by oczekiwać.
EINTR
Jeśli nie ustawiono WNOHANG a został przechwycony niezablokowany sygnał lub SIGCHLD.

UWAGI

Dołączenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, lecz zwiększa przenośność. (Faktycznie, <sys/resource.h> zawiera definje struktury rusage z polami typu struct timeval zdefiniowanego w <sys/time.h>.)

Prototyp dla tych funkcji jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowano _BSD_SOURCE (jawnie lub pośrednio, nie definiując _POSIX_SOURCE lub kompilując z opcją -ansi).

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 wait4

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.