uucp(1) Unix to Unix copy (kopiowanie z Unixa na Unix)

SKŁADNIA

uucp [opcje] plik-źródłowy plik-docelowy

uucp [opcje] plik-źródłowy... katalog-docelowy

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Polecenie uucp kopiuje pliki między dwoma systemami. Każdy argument plikowy może być albo ścieżką do pliku na lokalnej maszynie, albo może mieć postać

system!ścieżka

która jest odczytywana jako plik na zdalnym systemie. W pierwszej postaci, zawartość pierwszego pliku jest kopiowana do drugiego. W drugim wypadku, każdy plik źródłowy jest kopiowany do katalogu docelowego.

Plik może być przeniesiony z, lub do systemu2 poprzez system1 przy użyciu

system1!system2!ścieżka.

Każda ścieżka, która nie zaczyna się od / lub ~, będzie doklejona do bieżącego katalogu roboczego (chyba że użyto opcji -W lub --noexpand); tak powstała ścieżka niekoniecznie musi istnieć na maszynie zdalnej. Ścieżka rozpoczynająca się od ~ wskazuje na katalog publiczny UUCP; ścieżka zaczynająca się od ~nazwa wskazuje na katalog domowy podanego użytkownika. ~ jest interpetowane na odpowiednim systemie. Zauważ, że niektóre powłoki interpretują tyldę ~ jako katalog domowy zanim zostanie przekazana do uucp; aby temu zapobiec, ~ powinno być cytowane.

Metaznaki ? * [ ] powłoki są interpretowane na odpowiednim systemie, przy założeniu, że są zacytowane, aby zapobiec ich interpretacji przez lokalną powłokę.

Kopiowanie nie następuje natychmiastowo, lecz jest kolejkowane dla demona uucico(8); demon jest uruchamiany natychmiastowo, chyba że podano przełączniki -r lub --nouucico. W każdym wypadku, podczas następnej sesji połączeniowej ze zdalnym systemem, pliki zostaną skopiowane.

OPCJE

uucp można przekazać następujące opcje:
-c, --nocopy
Zakazuje kopiowania lokalnych plików źródłowych do katalogu kolejkowego. Jeśli zostaną one usunięte przed obróbką przez demona uucico(8), to kopiowanie się nie powiedzie. Pliki muszą być odczytywalne przez demona uucico(8), oraz wywołującego użytkownika.
-C, --copy
Kopiuje lokalne pliki źródłowe do katalogu kolejkowego. Tak jest domyślnie.
-d, --directories
Podczas kopiowania tworzy wszystkie potrzebne katalogi. Tak jest domyślnie.
-f, --nodirectories
Jeśli potrzebne katalogi nie istnieją w ścieżce docelowej, przerywa kopiowanie.
-R, --recursive
Jeśli jakaś z nazw plików źródłowych wskazuje na katalog, kopiuje rekurencyjnie jego zawartość.
-g stopień, --grade stopień
Ustawia poziom polecenia transferu plików. Zadania o wyższym poziomie są wywoływane jako pierwsze. Poziomy odpowiadają 0 ... 9 A ... Z a ... z od najwyższego do najniższego.
-m, --mail
Zgłasza zakończenie lub błąd transferu za pomocą mail(1).
-n user, --notify użytkownik
Zgłasza zakończenie lub błąd transferu za pomocą mail(1) wskazanemu użytkownikowi systemu zdalnego.
-r, --nouucico
Nie uruchamia demona uucico(8) natychmiast; zamiast tego po prostu kolejkuje zadanie na przyszłość.
-j, --jobid
Wypisuje na standardowym wyjściu identyfikator zadania. Zadanie może być potem odwołane przez przekazanie identyfikatora przełącznikowi -k polecenia uustat(1). W przypadku złożonych operacji możliwe jest utworzenie więcej niż jednego identyfikatora; wówczas zostaną one wypisane w oddzielnych wierszach. Np.
uucp sys1!~user1/file1 sys2!~user2/file2 ~user3
wygeneruje dwa oddzielne zadania, jedno dla systemu sys1, a drugie dla systemu sys2.
-W, --noexpand
Nie dopisuje zdalnych względnych ścieżek do katalogu bieżącego.
-t, --uuto
Opcja ta jest używana przez skrypt powłoki uuto. Powoduje ona, że uucp interpretuje ostatni argument jako system!user. Pliki są wysyłane do ~/receive/USER/LOCAL zdalnego systemu, gdzie USER jest ostatnim argumentem, a LOCAL jest lokalną nazwą systemu UUCP. Dodatkowo, uucp będzie się zachowywać tak, jakby podano --notifyuser.
-x typ, --debug typ
Włącza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane są następujące: abnormal, chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir, execute, incoming, outgoing. Znaczenie dla uucp mają tylko abnormal, config, spooldir i execute.

Można podać wiele typów rozdzielonych przecinkami, a opcja --debug może pojawić się wiele razy. Można podac również liczbę, która włączy kolejne opcje listy, na przykład --debug 2 jest równoważne --debug abnormal,chat.

-I plik, --config plik
Wskazuje plik konfiguracyjny, z którego ma korzystać program. Opcja ta może być niedostępna, zależnie od tego, jak skompilowano uucp.
-v, --version
Wypisuje wersję i kończy pracę.
--help
Wypisuje informację o sposobie użycia i kończy pracę.

PLIKI

Nazwy plików można zmieniać podczas kompilacji lub w pliku konfiguracyjnym, więc poniższe są tylko przybliżeniami.


/usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
/usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
/usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
/usr/spool/uucppublic - Domyślny katalog publiczny UUCP.

BŁĘDY

Niektóre opcje zależą od właściwości demona uucico(8) zdalnego systemu.

Przełączniki -n i -m nie działają podczas transferowania pliku z jednego zdalnego systemu na inny.

Nie są chronione prawa plików, poza bitem wykonania. Właścicielem pliku wynikowego jest użytkownik uucp.

AUTOR

Ian Lance Taylor <[email protected]>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 uucp

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.