tar(1) wersja GNU programu archiwizującego tar

SKŁADNIA

tar [-A --catenate -concatenate | c --create | d --diff -compare | --delete | r --append | t --list | --test-label | u --update | x --extract -get ] [opcje ] [nazwa ścieżki ... ]

OPIS

Tar przechowuje i wyodrębnia pliki z archiwum z taśmy lub dysku.

Pierwszym argumentem do tara powinna być funkcja: albo jedna z liter Acdrtux albo jedna z długich nazw funkcji. Litera funkcji nie musi być poprzedzona "-" i może był połączona z innymi opcjami pojedynczych liter. Długa nazwa funkcji musi być poprzedzona -- Część opcji przyjmuje parametr; przy postaci jednoliterowej muszą być one podane jako oddzielne argumenty. W długiej postaci mogą być podane przez dołączenie = wartość do opcji.

FUNKCJE LITEROWE

Główny tryb pracy:

-A , --catenate , --concatenate
dołączenie istniejących plików .tar do archiwum
-c , --create
utworzenie nowego archiwum
-d , --diff , --compare
znalezienie różnic między archiwum, a systemem plików
--delete
usunięcie plików z archiwum (opcji nie można użyć na taśmach magnetycznych!)
-r , --append
dołączenie plików do archiwum na jego końcu
-t , --list
wypisanie zawartości archiwum
--test-label
sprawdzenie etykiety woluminu archiwum i wyjście
-u , --update
dołączenie tylko tych plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum
-x , --extract , --get
ekstrakcja plików z archiwum

INNE OPCJE

Modyfikatory operacji:

-[0-7][lmh]
określenie napędu i gęstości
-a , --auto-compress
używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego
--acls
Włącza obsługę ACL POSIX
--no-acls
Wyłącza obsługę ACL POSIX
--add-file = PLIK
dodaje podany PLIK do archiwum (przydatne jeśli nazwa zaczyna się minusem)
--anchored
wzorzec dopasowuje początek nazwy pliku
--no-anchored
wzorzec dopasowuje po dowolnym "/" (domyślne przy wyłączeniu)
--atime-preserve
zachowuje czasy dostępu zrzucanych plików, albo przez przywrócenie czasów po odczycie (METODA="replace", domyślnie), albo przez nieustawianie czasów w pierwszym miejscu (METODA="system")
--no-auto-compress
nie używa przyrostka archiwum do określenia programu kompresującego
-b , --blocking-factor BLOKI
BLOKI x 512 bajtów na rekord
-B , --read-full-records
zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do używania z nazwanymi potokami 4.2BSD)
--backup
przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, kontroluje wybór wersji
-C , --directory KATALOG
zmienia katalog na KATALOG
--check-device
sprawdza numer urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych (domyślnie)
--no-check-device
nie sprawdza numerów urządzenia przy tworzeniu archiwów przyrostowych
--checkpoint
wyświetla informacje o postępie co LICZBA rekord (domyślnie 10)
--checkpoint-action = AKCJA
wykonuje AKCJĘ po każdym checkpoincie
--delay-directory-restore
opóźnia ustawianie czasów modyfikacji i opóźnień rozpakowanych katalogów aż do końca rozpakowywania
--no-delay-directory-restore
odwołuje działanie opcji --delay-directory-restore
--exclude = WZORZEC
wyłącza pliki podane jako WZORZEC
--exclude-backups
wyłącza pliki kopii zapasowej i blokady
--exclude-caches
wyłącza zawartość katalogów zawierających CACHEDIR.TAG, z wyłączeniem samego pliku tag
--exclude-caches-all
wyłącza katalogi zawierające CACHEDIR.TAG
--exclude-caches-under
wyłącza wszystko w katalogach zawierających CACHEDIR.TAG
--exclude-tag = PLIK
wyłącza zawartość katalogów zawierających PLIK, z wyjątkiem samego PLIKU
--exclude-tag-all = PLIK
wyłącza katalogi zawierające PLIK
--exclude-tag-under = PLIK
wyłącza wszystko w katalogach zawierających PLIK
--exclude-vcs
wyłącza katalogi systemu kontroli wersji
-f , --file ARCHIWUM
używa pliku archiwum lub urządzenia ARCHIWUM
-F , --info-script , --new-volume-script NAZWA
na końcu każdej taśmy uruchamia podany skrypt (implikuje funkcjonalność opcji -M)
--force-local
plik z archiwum jest lokalny nawet, jeżeli w jego nazwie występuje dwukropek
--full-time
wypisuje czas pliku do jego pełnej rozdzielczości
-g , --listed-incremental PLIK
obsługuje archiwum przyrostowe w nowym formacie GNU
-G , --incremental
obsługuje archiwum przyrostowe w starym formacie GNU
--group = NAZWA
wymusza NAZWĘ jako grupę dodanych plików
-h , --dereference
podąża za dowiązaniami symbolicznymi; archiwizuje pliki, na które one wskazują
-H , --format FORMAT
tworzy archiwum w podanym FORMACIE, który jest jednym z poniższych:

--format=gnu
format GNU tar 1.13.x
--format=oldgnu
format GNU w programie tar <= 1.12
--format=pax
format POSIX 1003.1-2001 (pax)
--format=posix
równoważne pax
--format=ustar
format POSIX 1003.1-1988 (ustar)
--format=v7
stary format tar V7

--hard-dereference
podąża za dowiązaniami zwykłymi (twardymi); archiwizuje i zrzuca pliki do których się one odnoszą
-i , --ignore-zeros
ignoruje bloki zawierające same zera (normalnie taki blok w archiwum oznacza koniec pliku)
-I , --use-compress-program PROGRAM
filtruje archiwum programem PROGRAM (który musi akceptować opcję -d oznaczającą dekompresję)
--ignore-case
ignoruje wielkość znaków
--no-ignore-case
dopasowanie zwracające uwagę na wielkość znaków (domyślne)
--ignore-command-error
ignoruje kody zakończenia procesów potomnych
--no-ignore-command-error
traktuje niezerowe kody zakończenia procesów potomnych jako błąd
--ignore-failed-read
zakazuje kończenia działania programu z niezerowym kodem wyjścia po napotkaniu plików, które nie dają się odczytać
--index-file = PLIK
wypisuje szczegółowe informacje do PLIKU
-j , --bzip2
-J , --xz
-k , --keep-old-files
nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, traktuje je jako błędy
-K , --starting-file NAZWA-CZĘŚCI
zaczyna od części NAZWA-CZĘŚCI przy odczytywaniu archiwum
--keep-directory-symlink
zachowuje istniejące dowiązania symboliczne przy wypakowywaniu
--keep-newer-files
nie zastępuje istniejących plików, które są nowsze niż egzemplarze w archiwum
-l , --check-links
wypisuje komunikat, jeśli nie wszystkie dowiązania są zrzucone
-L , --tape-length LICZBA
zmiana taśmy po zapisaniu LICZBA x 1024 bajtów
--level = LICZBA
zrzuca poziom do tworzenia archiwum przyrostowego
--lzip
--lzma
--lzop
-m , --touch
nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plików
-M , --multi-volume
tworzy/wypisuje zawartość/dearchiwizuje archiwum wieloczęściowe
--mode = ZMIANY
wymusza ZMIANY trybu (symbolicznego) dodanych plików
--mtime = DATA-lub-PLIK
ustawia mtime dodawanych plików na DATA-lub-PLIK
-n , --seek
archiwum jest przeszukiwalne
-N , --newer , --after-date DATA-lub-PLIK
archiwizuje wyłącznie pliki nowsze, niż DATA-lub-PLIK
--newer-mtime = DATA
porównuje datę i czas gdy zmieniła się tylko data
--null
opcja -T odczytuje nazwy plików zakończone znakiem '\0', opcja -C wówczas nie działa
--no-null
odwołuje działanie opcji --null
--numeric-owner
posługiwanie się numerami użytkowników i grup, zamiast ich nazw
-O , --to-stdout
dearchiwizuje pliki na standardowe wyjście
--occurrence
przetwarza tylko WYSTĄPIENIE każdego pliku w archiwum; opcja ta jest prawidłowa tylko w połączeniu z jednym z podpoleceń: --delete, --diff, --extract lub --list i gdy lista plików została podana albo w wierszu poleceń albo opcją -T; WYSTĄPIENIE domyślnie wynosi 1.
--old-archive , --portability
równoważne --format=v7
--one-file-system
archiwizuje pliki tylko z bieżącego systemu plików
--overwrite
nadpisuje istniejące pliki podczas wypakowywania
--overwrite-dir
nadpisuje metadane istniejących katalogów podczas wypakowywania (domyślne)
--no-overwrite-dir
zachowuje metadane istniejących katalogów
--owner = NAZWA
wymusza NAZWĘ jako właściciela dodanych plików
-p , --preserve-permissions , --same-permissions
wyodrębnia informacje o uprawnieniach pliku (domyślne dla superużytkownika)
-P , --absolute-names
nie usuwa z nazw plików początkowych znaków "/"
--pax-option = keyword[[:]=wartość][,keyword[[:]=wartość]]...
kontroluje słowa kluczowe pax
--posix
równoważne --format=posix
--preserve
równoważne -p i -s
--quote-chars = ŁAŃCUCH
dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA
--no-quote-chars = ŁAŃCUCH
wyłącza dodatkowe znaki cytowania do ŁAŃCUCHA
--quoting-style = STYL
ustawia styl cytowania nazw; patrz niżej, aby poznać prawidłowe wartości STYLU
-R , --block-number
wypisywanie numeru rekordu wewnątrz archiwum przy każdym komunikacie
--record-size = LICZBA
LICZBA bajtów na rekord, wielokrotność 512
--recursion
obsługuje katalogi rekurencyjnie (domyślnie)
--no-recursion
zapobiega automatycznemu zagłębianiu się w katalogi
--recursive-unlink
oczyszcza hierarchię w stosunku do wypakowywanego katalogu
--remove-files
usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum
--restrict
wyłącza część potencjalnie szkodliwych opcji
--rmt-command = POLECENIE
używa podanego POLECENIA rmt zamiast rmt
--rsh-command = POLECENIE
używa podanego zdalnego POLECENIA zamiast rsh
-s , --preserve-order , --same-order
przy wypisywaniu zachowywana jest kolejność części taka jak plików w archiwum
-S , --sparse
efektywna obsługa plików rozrzedzonych (z "dziurami")
--same-owner
próbuje wypakować pliki z tymi samymi właścicielami jak w archiwum (domyślne dla superużytkownika)
--no-same-owner
wypakowuje pliki jako użytkownik uruchamiający program tar (domyślne dla zwykłych użytkownik)
--no-same-permissions
stosuje umask użytkownika przy wypakowywaniu uprawnień z archiwum (domyślne dla zwykłych użytkowników)
--no-seek
archiwum jest nieprzeszukiwalne
--selinux
Włącza obsługę kontekstu SELinux
--no-selinux
Wyłącza obsługę kontekstu SELinux
--show-defaults
pokazuje domyślne ustawienia tar
--show-omitted-dirs
podczas wypisywania lub wypakowywania, wypisuje każdy katalog niepasujący do kryteriów wyszukiwania
--show-snapshot-field-ranges
pokazuje prawidłowe zakresy pól do plików-migawek
--show-transformed-names , --show-stored-names
pokazuje nazwy pliku lub archiwum po przetworzeniu
--skip-old-files
nie zastępuje istniejących plików podczas wypakowywania, po chichu je pomija
--sparse-version = GŁÓWNY[.POBOCZNY]
ustawia wersję formatu plików rzadkich ("z dziurami") (implikuje --sparse)
--strip-components = LICZBA
usuwa LICZBĘ początkowych części z nazw plików podczas wypakowania
--suffix = ŁAŃCUCH
przed usunięciem wykonuje kopię zapasową, przesłania zwykły przyrostek ("~", chyba że został przesłonięty przez zmienną środowiskową SIMPLE_BACKUP_SUFFIX)
-T , --files-from PLIK
nazwy plików do archiwizacji lub dearchiwizacji są pobierane z pliku PLIK
--to-command = POLECENIE
przesyła wyodrębnione pliki potokiem do innego programu
--totals
wypisuje sumę bajtów po przetworzeniu archiwum; z argumentem - wypisuje sumę bajtów po otrzymaniu danego SYGNAŁU. Dozwolone sygnały to: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 lub SIGUSR2; nazwy bez przedrostka SIG są również dozwolone
--transform , --xform WYRAŻENIE
używa WYRAŻENIA zamieniającego seda do przetworzenia nazw plików
-U , --unlink-first
usuwa każdy plik przed wypakowaniem do niego
--unquote
nie cytuje nazw plików odczytanych za pomocą -T (domyślnie)
--no-unquote
zapobiega niecytowaniu nazw plików odczytanych za pomocą -T
--utc
wypisuje czasy modyfikacji pliku w UTC
-v , --verbose
szczegółowe wypisywanie nazw przetwarzanych plików
-V , --label TEKST
tworzy archiwum z nazwą woluminu TEKST, przy wypisywaniu/rozpakowywaniu używa TEKSTU jako wzorzec maski do nazwy woluminu
--volno-file = PLIK
używa/aktualizuje numer woluminu w PLIKU
-w , --interactive , --confirmation
pyta o zgodę na każdą operację
-W , --verify
weryfikacja archiwum po jego utworzeniu
--warning = SŁOWO-KLUCZOWE
kontrola ostrzeżeń
--wildcards
używa wieloznacznika (domyślne przy wyłączeniach)
--wildcards-match-slash
wieloznacznik dopasowuje "/" (domyślne przy wyłączeniach)
--no-wildcards-match-slash
wieloznacznik nie dopasowuje "/"
--no-wildcards
dosłowne dopasowanie łańcuchów
-X , --exclude-from PLIK
wyłączenie z archiwizacji plików o nazwach wymienionych w pliku PLIK
--xattrs
Włącza obsługę atrybutów rozszerzonych
--xattrs-exclude = WZORZEC
określa wzorzec wyłączenia kluczy atrybutów rozszerzonych
--xattrs-include = WZORZEC
określa wzorzec włączenia kluczy atrybutów rozszerzonych
--no-xattrs
Wyłącza obsługę atrybutów rozszerzonych
-z , --gzip , --gunzip --ungzip
-Z , --compress , --uncompress

ŚRODOWISKO

Zachowanie programu tar jest kontrolowane przez między innymi przez następujące zmienne środowiskowe:

TAR_LONGLINK_100
PRISTINE_TAR_COMPAT
SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
Przedrostek kopii zapasowej przy wypakowaniu, jeśli nie podano --suffix Jeśli nie podano żadnego z nich, domyślnie używany jest "~".
TAR_OPTIONS
Opcje dodawane przed opcjami podanymi w wierszu polecenia, oddzielone spacjami. Odwrotne ukośniki mogą zostać użyte do zacytowania spacji lub odwrotnego ukośnika w opcji.
TAPE
Urządzenie lub plik użyty do archiwizacji, jeśli nie podano --file Jeśli ta zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, używane jest standardowe wejście lub wyjście.

PRZYKŁADY

Tworzenie archive.tar z plików foo i bar.
tar -cf archive.tar foo bar
Szczegółowe wypisanie wszystkich plików z archive.tar.
tar -tvf archive.tar
Wypisanie wszystkich plików z archive.tar.
tar -xf archive.tar

HISTORIA

Polecenie tar pojawiło się w AT&T System v7 .

BŁĘDY

Ludzie ze środowiska GNU zwykle nie znoszą stron podręcznika systemowego man i tworzą w zamian dokumenty info. Niestety, dokument info opisujący tara jest licencjonowany na warunkach GFDL z niezmiennymi tekstami okładki, przez nie można było wykorzystać z niego jakiegokolwiek tekstu w niniejszej stronie podręcznika. Większość zamieszczonego tu tekstu została wyodrębniona automatycznie, z tekstu opisującego użycie, w źródle programu. W związku z tym, ten podręcznik może nie być kompletny.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.27.1 oryginału.