split(1) dzieli pliki na części

SKŁADNIA

split [OPCJA]... [WEJŚCIE [PRZEDROSTEK]]

OPIS

Wypisuje równe części WEJŚCIA do plików PRZEDROSTEKaa PRZEDROSTEKab, ...; domyślnym rozmiarem jest 1000 wierszy, a domyślnym PRZEDROSTKIEM jest x. Jeśli nie podano WEJŚCIA lub jako WEJŚCIE wpisano -, odczytywane jest standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a, --suffix-length=N
używa przyrostków długości N (domyślnie 2)
--additional-suffix=PRZYROSTEK
dodaje dodatkowy PRZYROSTEK do nazw plików
-b, --bytes=ROZMIAR
określa rozmiar każdego z plików wyjściowych na ROZMIAR
-C, --line-bytes=ROZMIAR
używa najwyżej ROZMIARU bajtów na wiersz w każdym pliku wyjściowym
-d, --numeric-suffixes[=OD]
używa przyrostków liczbowych zamiast alfabetycznych, OD zmienia wartość początkową (domyślnie 0)
-e, --elide-empty-files
nie wypisuje pustych wierszy dla opcji -n
--filter=POLECENIE
pisze do POLECENIA powłoki, nazwą pliku jest $FILE
-l, --lines=LICZBA
używa LICZBY wierszy na każdy plik wyjściowy
-n, --number=CZĘŚCI
dzieli plik na podaną liczbę CZĘŚCI, patrz niżej
-u, --unbuffered
natychmiast kopiuje wejście na wyjście z opcją -n r/...
--verbose
wyświetla informacje diagnostyczne zaraz przed otwarciem każdego pliku wynikowego
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

ROZMIAR jest liczbą całkowitą wraz z opcjonalną jednostką (np. 10K to 10*1024). Jednostki to: K, M, G, T, P, E, Z, Y (potęgi 1024) lub KB, MB itd. (potęgi 1000).

CZĘŚCI mogą mieć następującą postać:
 N      dzieli na N plików w oparciu o rozmiar wejścia;
 K/N    K-ta część z N jest wypisywana na standardowe wyjście;
 l/N    dzieli na N plików bez dzielenia wierszy;
 l/K/N  K-ta część z N jest wypisywana na standardowe wyjście, bez dzielenia wierszy;
 r/N    jak l, ale kolejne wiersze są wypisywane do kolejnych plików;
 r/K/N  jak wyżej, ale na standardowe wyjście wypisuje jedynie K-tą część N.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu split proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Richarda M. Stallmana.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.