sort(1) sortuje wiersze plików tekstowych

SKŁADNIA

sort [OPCJA]... [PLIK]...
sort [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Wypisuje posortowaną zawartość wszystkich PLIKÓW na standardowe wyjście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

Opcje określające kolejność:

-b, --ignore-leading-blanks
ignoruje początkowe znaki odstępu
-d, --dictionary-order
bierze pod uwagę wyłącznie litery, cyfry i znaki odstępu
-f, --ignore-case
traktuje małe litery jak wielkie
-g, --general-numeric-sort
porównuje według wartości liczbowej
-i, --ignore-nonprinting
bierze pod uwagę wyłącznie znaki drukowalne
-M, --month-sort
porządek: (nieznane) < sty < ... < gru
-h, --human-numeric-sort
porównuje liczby w formacie czytelnym dla ludzi (np. 2K, 1G)
-n, --numeric-sort
porównuje zgodnie z liczbową wartością łańcucha
-R, --random-sort
sortuje wg losowego skrótu kluczy
--random-source=PLIK
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
-r, --reverse
odwraca porządek sortowania
--sort=SŁOWO
sortuje zgodnie ze SŁOWEM: general-numeric - odpowiednik -g, human-numeric - -h, month - -M, numeric - -n, random - -R, version - -V
-V, --version-sort
sortuje według liczb (numerów wersji) w tekście

Inne opcje

--batch-size=LICZBA-POŁĄCZEŃ
łączy nie więcej niż LICZBA-POŁĄCZEŃ wejść naraz, w przypadku większej liczby używa plików tymczasowych
-c, --check, --check=diagnose-first
tylko sprawdza posortowanie wejście, nie sortuje
-C, --check=quiet, --check=silent
jak -c, lecz nie informuje o pierwszym nieprawidłowym wierszu
--compress-program=PROGRAM
kompresuje pliki tymczasowe PROGRAMEM, dekompresuje tym samym programem, z opcją -d
--debug
odnotowuje część wiersza użytą do sortowania i ostrzega o dyskusyjnym sposobie użycia na standardowym wyjściu błędów
--files0-from=P
odczytuje wejście z plików o nazwach zakończonym znakiem NUL wypisanych w P, jeśli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
-k, --key=DEF-KLUCZA
sortuje za pomocą klucza; DEF-KLUCZA daje położenie i typ
-m, --merge
łączy pliki posortowane wcześniej, nie sortuje
-o, --output=PLIK
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
-s, --stable
stabilizuje sortowanie, wyłączając porównywanie końcowe
-S, --buffer-size=ROZMIAR
określa ROZMIAR głównego bufora pamięci
-t, --field-separator=SEPARATOR
używa SEPARATORA zamiast przejścia ze znaków niepustych do pustych
-T, --temporary-directory=KATALOG
używa KATALOGU na dane tymczasowe, zamiast zmiennej $TMPDIR lub /tmp, opcja użyta wielokrotnie definiuje wiele katalogów
--parallel=N
zmienia liczbę równoległych przebiegów sortowania na N
-u, --unique

 z opcją -c: sprawdza czy wiersze są unikalne
 bez opcji -c: wyświetla tylko pierwszy z identycznych wierszy
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

DEF-KLUCZA ma następującą składnię: NR-POLA[.POZYCJA-ZNAKU][OPCJE],NR-POLA[.POZYCJA-ZNAKU][OPCJE] dla pozycji startowej i końcowej, gdzie NR-POLA i POZYCJA-ZNAKU są liczbami, liczonymi od 1, a pozycja końcowa jest domyślnie końcem wiersza. Jeśli nie podano opcji -t ani -b, znaki w polu są liczone od początku poprzedzającego odstępu. OPCJE to jedna lub więcej liter oznaczających opcje [bdfgiMhnRrV], które przesłaniają globalne opcje kolejności dla danego klucza. Jeśli nie podano klucza, jako klucz używany jest cały wiersz.

Po ROZMIARZE mogą występować następujące przyrostki mnożące: % - 1% pamięci, b 1 K 1024 (domyślnie) itd. dla M, G, T, P, E, Z, Y.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.


 *** UWAGA ***
 Lokalne ustawienia regionalne (locale) określone przez zmienne środowiskowe wpływają na kolejność sortowania. Proszę użyć LC_ALL=C, aby otrzymać tradycyjny porządek sortowania, który używa dosłownych wartości bajtów.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu sort proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Mike'a Haertela i Paula Eggerta.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.