slrn(1) Łatwy w użyciu czytnik news oparty o NNTP

NOTKA DOKUMENTACYJNA

Ta dokumentacja jest trochę przedawniona. Zachęcamy do obejrzenia slrn/changes.txt i slrn/doc/slrn.rc z dystrybucji slrn. Są tam bardziej aktualne dane. Zobacz też http://space.mit.edu/%7Edavis/slrn.html .

SKŁADNIA

slrn [ -n ] [ -h nazwa-serwera-nntp ] [ -f plik-newsrc ] [ -create ] [ -C ] [ -help ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

slrn jest łatwym w użyciu, lecz potężnym czytnikiem news, opartym o NNTP. Opiera się on w dużym zakresie na bibliotece programowania S-Lang , dając w wyniku dostęp do wielu jej właściwości.

Jeśli w linii komend nie podano żadnego serwera poprzez opcję -h , użyty zostanie serwer, określony przez zmienną środowiskową NNTPSERVER. Opcja -f okresla, którego pliku newsrc należy użyć. Jeśli żaden nie zostanie podany, domyślnie zostanie użyty .jnewsrc. Wartość ta może być na serwerze ustawiona poprzez plik konfiguracyjny .slrnrc.

Opcja -create powinna być używana podczas pierwszego połączenia slrn z konkretnym serwerem. Powoduje to, że slrn odczytuje całą listę dostępnych na serwerze grup i umieszcza je w pliku newsrc. Jeśli połączenie NNTP nie jest najszybsze, proces ten może zająć kilka minut. Na szczęście dzieje się to tylko podczasu używania flagi -create.

Jeśli w linii komend podane jest -C, robione jest założenie, że terminal obsługuje kolory. Kolory mogą być podawane przy użyciu pliku inicjalizacyjnego .slrnrc. Jeśli obecna jest opcja -n, nie będzie dokonywane sprawdzanie nowych grup dyskusyjnych. Może to zaowocować szybszym uruchamianiem.

PODSTAWOWA OBSŁUGA

Używanie slrn jest dość proste. Zazwyczaj proste wpisanie slrn spowoduje połączenie z serwerem news. Po uruchomieniu, slrn sprawdza czy nie pojawiły się nowe grupy i automatycznie się do nich podłącza. Po tym etapie, slrn przechodzi do trybu ``pełnoekranowego'', gdzie użytkownik może się wypisać z jednej, lub większej ilości grup. slrn Wyświetla listę grup w następujący sposób:

-> 3   sci.research.postdoc         689-705
  1   comp.databases.olap         1-1
  4   rec.antiques.radio+phono       1-4
  1   comp.emulators.ms-windows.win    339-349
 113   comp.unix.questions         74401-74513
  11   gnu.ghostscript.bug         4874-4884
 100   alt.music.pink-floyd         7941-8040
  11   rec.sport.baseball.analysis     239-249
  3   rec.sport.baseball.data       267-269
  13   sci.physics.electromag        1159-1171
  65   comp.sys.ibm.pc.hardware.systems   4754-4818
  5   sci.physics.particle         1069-1073
  2   comp.sources.x            2362-2363
  2   comp.unix.user-friendly       2603-2604

Środkowa kolumna pokazuje nazwę grupy dyskusyjnej, a lewa ilość nieprzeczytanych artykułów. Po prawej mamy zakresy artykułów, obecnych na serwerze. Zwróć uwagę na obecność -> w pierwszej kolumnie, w linii `sci.research.postdoc'. Symbol ten jest używany przez slrn jako wskaźnik, pokazujący obecnie wybraną linię. Może być poruszany w górę i w dół przy użyciu strzałek. Naciśnięcie RETURN, lub spacji spowoduje w tym momencie wybranie grupy `sci.research.postdoc'. Pojawi się wtedy nowy ekran, który wygląda następująco:

->-  703  (P) Lecturer in Comp.    [email protected] (dumo
 -  704  Research & Developnment   [email protected] (dumo
 -  705  Re: Example of proposal   [email protected]

Każda linia składa się tu z czterech pół i ewentualnie z kursora ->. Pierwsze pole okresla czy artykuł był przeczytany, czy nie. Kreska ( - ) w pierwszym polu oznacza, że artykuł nie został przeczytany. Ponieważ kreska pojawia się w pierwszym polu dla wszystkich trzech wypisanych wyżej linii, wnioskiem jest, że żaden z tych artykułów nie został jeszcze zaznaczony jako przeczytany. Jeśli w polu tym wystąpiłaby litera d, oznaczałoby to, że artykuł został przeczytany. Obecnie wybrany artykuł może zmieniać stan read na unread i odwrotnie. Zaznaczenia jako nieprzeczytany dokonuje się, przyciskając klawisz u. Klawisz d z kolei służy do zaznaczania artykułu znakiem przeczytanego. Klawisz c używany jest do zaznaczania jako przeczytane wszystkich artykułów (Jest to najlepszy sposób używania czytnika: przejrzyj artykuły, szukając czegoś interesującego, a tuż przed przejściem do następnej grupy naciśnij `c').

Kolejne pole zawiera numer artykułu na serwerze. Trzecie i czwarte pole zawierają temat artykułu i jego autora.

Naciśnięcie spacji, lub RETURN utworzy następne okno i wyświetli zawartość wybranego artykułu. Okno składać się będzie teraz z dwóch okien - jednego dużego i jednego małego. Duże okno, określane jako okno artykułu będzie zawierać obecnie wybrany artykuł. Małe okno, określane jako okno podsumowania będzie zawierać listę artykułów, podobną do tej poprzedniej. Do przewijania artykułu w dół można używać spacji, a do przewijania w górę można używać klawiszy DELETE lub `B'. Strzałki góra/dół poruszają kursorem -> w oknie podsumowania. Aby usunąć okno artykułu, naciśnij klawisz h. Spowoduje to powiększenie okna podsumowania na pełny ekran.

Do wysłania odpowiedzi na wiadomość (followup), używa się klawisza f. Aby wrócić do listy grup, naciśnij klawisz Q.

DOMYŚLNE WIĄZANIA KLAWISZY

Wiązana te są zawsze dostępne:
?
Pomoc
PageUp Ctrl-U
Ekran w górę
PageDn Ctrl-D
Ekran w dół
Ctrl-Z
Zawieś program

Na poziomie grup dyskusyjnych można używać tych klawiszy:

SPACJA
Wybierz artykuły z bieżącej grupy.
Strzałka w górę P
Przejdź do poprzedniej grupy
Strzałka w dół
Przejdź do następnej grupy
q
Zakończ program
p
Wyślij artykuł
l
Włącz/wyłącz wyświetlanie grup, które nie zawierają artykułów nieprzeczytanych.
L
Włącz wyświetlanie grup, do których nie jesteś zapisany (można się tak zapisać)
u
Wypisz się z bieżącej grupy
s
Zapisz się na bieżącą grupę
c
Zaznacz wszystkie artykuły bieżącej grupy jako przeczytane.
a
Zapisz się do podanej grupy
/
Szukaj grupy, do której jesteś zapisany
G
Odśwież grupy z serwera news
X
Zachowaj .newsrc
ESC >
Przejdź do ostatniej grupy
ESC <
Przejdź do pierwszej grupy

Następujące wiązania są dostępne po wybraniu grupy:

SPACJA
Wybierz lub przewijaj do przodu obecnie wybrany artykuł
DELETE, b
Przewijaj obecnie wybrany artykuł do tyłu
d
Zaznacz obecnie wybrany artykuł jako przeczytany i przejdź do następnego artykułu nieprzeczytanego.
u
Zaznacz obecnie wybrany artykuł jako nieprzeczytany
#
Zaznacz numerycznie artykuł dla wielokrotnego zachowania (zobacz komendę Numerically tag the article for multiple save (see o )
g
Przejdź do następnego digest
h
Ukryj okno artykułu przez powiększenie okna podsumowania do pełnego ekranu
Ctrl-^
Zmniejsz rozmiar okna nagłówkowego o jedną linię.
^
Zwiększ rozmiar okna nagłówkowego o jedną linię.
f
Wyślij odpowiedź (follow-up) do obecnie wybranego artykułu.
F
Forwarduj obecnie wybrany artykuł do kogoś
r
Odpowiedz bezpośrednio do autora wybranego artykułu
o
Zapisz wybrany artykuł lub wątek do pliku w formacie unixowej skrzynki pocztowej przez doklejenie go do podanego pliku, a następnie opcjonalne zdekodowanie przez uudecode lub unshar. Jeśli obecne są zaznaczone numerycznie artykuły (zobacz # ), to opcjonalnie zachowaj i zdekoduj zaznaczone artykuły. Wbudowany uudekoder może dekodować pliki, zawierające wiele wieloczęściowych zakodowanych artykułów. Muszą one jednak być zaznaczone w odpowiedniej kolejności. Do odznaczenia artykułów można użyć klawisza ESC # .
q
Wyjdź z tego okna i przejdź do listy grup
T
Włącz wyświetlanie cytatów
K
Włącz scoring
TAB
Pomiń cytaty w artykule
t
Przełączaj nagłówki artykułu między stanem "schowanym" i "widocznym". Domyślnie nieważne nagłówki są ukrywane.
Strzałka w górę
Przejdź do poprzedniego artykułu
Strzałka w dół
Przejdź do następnego artykułu
ESC Strzałka w dół, RETURN
Przewiń artykuł w dół o jedną linię
<
Przeskocz na początek artykułu
ESC Strzałka w górę
Przewiń artykuł w górę o jedną linię
ESC >
Przejdź do ostatniego artykułu
ESC <
Przejdź do pierwszego artykułu
Strzałka w prawo
Przewiń artykuł w prawo
Strzałka w lewo
Przewiń artykuł w lewo
n
Przejdź do następnego nieprzeczytanego artykułu
o
Dopisz artykuł do pliku; opcjonalnie zdekoduj przy pomocy uudecode lub shar
p
Przejdź do poprzednio nieprzeczytanego artykułu
PageUp, PageDn
Przewiń ekran w górę lub w dół listę nagłówków.
/
Szukaj w artykule w kierunku postępowym.
?
Szukaj w artykule w kierunku wstecznym.
a
Szukaj autora w kierunku postępowym.
A
Szukaj autora w kierunku wstecznym.
s
Szukaj tematu w kierunku postępowym.
S
Szukaj tematu w kierunku wstecznym.
H
Ukryj artykuł (spowoduj, by jego okno znikło)
N
Przeskocz do następnej grupy dyskusyjnej
j
Przejdź do artykułu
P
Wyślij artykuł (zobacz też f , służący do wysyłania odpowiedzi (follow-up))
ŚREDNIK
Ustaw na obecnym artykule znacznik.
PRZECINEK
Powróć do poprzednio ustawionego znacznika, ustawiając wpierw znacznik.
*
Zaznacz artykuł jako 'ważny' (chroni przed zaznaczeniem artykułu jako skasowany)
|
Prześlij artykuł do zewnętrznej komendy (poprzez łącze)
ESC Ctrl-C
Anuluj bieżący artykuł.
ESC Ctrl-S
Zastąp bieżący artykuł przez edycję oryginalengo tekstu.
c
Zaznacz wszystkie artykuły jako przeczytane
ESC C
Zaznacz artykuły znajdujące się do tego miejsca jako przeczytane.
ESC U
Zaznacz artykuły, znajdujące się do tego miejsca jako nieprzeczytane.
Ctrl-R, Ctrl-L
Odśwież zawartość ekranu.
ESC R
Włącz/wyłącz dekodowanie ROT13.
ESC S
Włącz/wyłącz wątkowanie nagłówków.
ESC T
Włącz zwijanie wątkowania nagłówków
ESC A
Przełączaj między metodami wyświetlania nagłówków
ESC p
Znajdź nagłówek rodzicielski
ESC Ctrl-P
Znajdź nagłówek potomka
?
Pokaż pomoc
Ctrl-Z
Zawieś czytnik.
E
Edytuj parametry score (punktowania), używając tego artykułu jako wzorca.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

slrn używa następującej listy zmiennych środowiskowych:
NNTPSERVER
serwer NNTP, z którym ma się połączać, jeśli nie podano żadnego podczas uruchamiania slrn.
EDITOR
SLANG_EDITOR
Edytor, którego używać podczas tworzenia wiadomości. '%s' i '%d' mogą służyć do przekazywania nazwy pliku i liczby linii. Na przykład, jeśli twoim edytorem jest `jed', to możesz użyć w swoim pliku startowym powłoki czegoś w rodzaju: setenv SLANG_EDITOR 'jed %s -g %d'. Jeśli używasz basha, możesz zamiast tego użyć komendy: export SLANG_EDITOR='jed %s -g %d'. SLANG_EDITOR jest preferowaną zmienną środowiskową, gdyż wszystkie aplikacje S-Lang, które korzystają z edytora, poszukują tej zmiennej i rozumieją jej składnię.
REPLYTO
Adres, wstawiany do pola `Reply-To'.
ORGANIZATION
Łańcuch, używany w polu `Organization'.

PLIK INICJALIZACYJNY slrn

Jesli w katalogu domowym użytkownika istnieje plik o nazwie .slrnrc, to slrn użyje go jako pliku inicjalizacyjnego. Plik ten może zawierać listę prywatnych wiązań klawiszy, lub listę mapowań serwer--newsrc.

WIĄZANIE KLAWISZY

Aby przywiązać do jakiejś funkcji klawisz, użyj składni:

setkey mapaklawisza funkcja sekwencja-klawiszowa

Funkcja setkey wymaga trzech argumentów. Pierwszy określa mapęklawisza (keymap), używaną do wiązania. Prawidłowe mapy to group i article. Argument funkcja określa funkcję, którą należy wywołać po naciśnieńciu klawiszy z ostatniego argumentu. Na przykład,


                       setkey  group  quit "x"

oznacza, że jeśli w poziomie group naciśnięty zostanie klawisz x, to wywołana zostanie funkcja quit(zakończenia). Zauważ, że choć normalnie nie jest to konieczne, ostatni argument powinien być ujmowany w cudzysłowy, gdyż może zawierać spacje.

Sekwencja klawiszowa może składać się z wielu znaków. Na przykład, na wielu terminalach strzałka w prawo przesyła trzy znaki ESC, `[' i `C'. Aby przywiązać strzałkę w prawo do funkcji `select_group' (wybierz grupę), użyj:


                        setkey group select_group "\e[C"

Czasami przed przywiązaniem klawisza trzeba anulować istniejące wiązanie. Np. nie można zrobić:


                        setkey group quit "\e"

w celu przywiązania klawisza ESC do funkcji quit, bez uprzedniej anulacji. Jest tak dlatego, że znaku ESC używają wiązania domyślne. Aby wykorzystać ten klawisz, użyj funkcji unsetkey:


                         unsetkey group "\e"
                         setkey group quit "\e"

W tym wypadku funkcja unsetkey usunęłą wszystkie wiązania znaku ESC. Nastepnie nastąpiło wiązanie go z funkcją `quit'. Zauważ proszę, że anulowanie klawisza ESC anuluje również wszystkie sekwencje, które z nim występowały. Czyli większość klawiszy funkcyjnych.

Zobacz niżej przykładowy plik inicjalizacyjny. Jest tam lista funkcji i ich znaczeń.

UŻYWANIE WIELU SERWERÓW

Najprostszym sposobem używania wielu serwerów jest skorzystanie z komendy server w pliku .slrnrc. Komenda ta wiąże nazwę serwera z plikiem newsrc:

server nntp-server newsrc-file

Na przykład, załóżmy, że używasz trzech serwerów o nazwach hostów `red.news.edu', `blue.news.edu' i `green.news.edu'. Wtedy linie:

server red.news.edu .jnewsrc-red

server blue.news.edu .jnewsrc-blue

server green.news.edu .jnewsrc-green

określają, że plik .jnewsrc-red jest używany z serwerem red.news.edu itd.

DEFINIOWANIE KOLORÓW

Obsługa kolorów jest włączana przełącznikiem `-C' w linii komend. Kolory mogą być definiowane przy użyciu słowa kluczowego `color' w pliku konfiguracyjnym `.slrnrc'. Składnia jest następująca:


    color NAZWA-OBIEKTU KOLOR_PIERWSZEGO-PLANU KOLOR-TŁA
     NAZWA-OBIEKTU może być jednym z następujących elementów:

  menu      -- Linia na górze wyświetlacza (pasek menu)
  menu_press   -- Aktywny element menu
  status     -- Linia statusu, dołączona do okien
  cursor     -- Wskaźnik pozycji -->
  error     -- Komunikaty o błędach
  group     -- Nazwy grup dyskusyjnych (tryb group)
  description  -- Opisy grup dyskucyjnych (tryb group)
  article    -- Ciało artykułu (nie nagłówki)
  headers    -- Linie, które tworzą nagłówek artykułu
  author     -- Nazwisko autora
  subject    -- Temat
  signature   -- Sygnaturka autora
  quotes     -- Materiał cytowany
  high_score   -- Artykuły o dużej punktacji (score)
  tree      -- Drzewo artykułów
  tilde     -- Tyldy (tryb tilde)
  thread_number -- Numery wątków
  normal     -- wszystko pozostałe

Nazwy kolorów pierwszego planu/tła mogą być następujące:
  

  black        gray
  red         brightred
  green        brightgreen
  brown        yellow
  blue         brightblue
  magenta       brightmagenta
  cyan         brightcyan
  lightgray      white
  default

Większość terminali nie obsługuje kolorów drugiej grupy dla tła.

UKRYWANIE CYTOWANYCH ARTYKUŁÓW

Często artykuły zawierają cytaty poprzednich artykułów. slrn jest w stanie nie wyświetlać linii artykułu, które odpowiadają określonemu wyrażeniu regularnemu. Wrażenie regularne może być podane przez wstawienie do pliku .slrnrc linii o postaci


     ignore_quotes  WYRAŻENIE-REGULARNE
      . Domyślnym wyrażeniem regularnym jest


     "^ ?[:>=]"
      co odpowiada dowolnej linii, rozpoczynającej się od potencjalnej spacji, za którą następuje dwukropek, znak większości, lub znak równości.

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie takich linii, w trybie `article' naciśnij `T'.

PUNKTOWANIE ARTYKUŁÓW

(Dla szczegółowego opisu elastyczności slrn'owego pliku punktacyjnego zajrzyj do plików KILL_FAQ i score.txt, obecnych w dystrybucji slrn)

W niektórych czytnikach, jedna z właściwości punktacyjnych slrn mogłaby być określana jako tzw. " killfile ". Jednak w przeciwieństwie do pewnych innych czytników, slrn daje dobre narzędzia nie tylko wycinania artykułów, lecz również specjalnego ich zaznaczania.

Dostępne są cztery poziomy punktowania:

-9999
Punktowany artykuł jest kasowany (jak w killfile) i nie będzie się pojawiał w oknie nagłówków
-1 do -9998
Punktowany artykuł pojawia się ze znacznikiem " D " jak we fladze "Deleted"
0
normalny artykuł
1 do 9999
Punktowany artykuł pojawi się z flagą " ! ", oznaczającą ważność

KONFIGUROWANIE PLIKU PUNKTACJI

System punktowania jest wyłączony do czasu, gdy ustawisz scorefile na ścieżkę pliku, którego slrn powienien używac do przechowywania parametrów punktowania.

Po ustawieniu, plik punktacyjny może być osiągany przez komendę E w oknie nagłówków. Może też być edytowany ręcznie. W wypadku dostępu przez komendę E , dopisuje zawierający trochę parametrów wzorzec, oparty o bieżący artykuł. Następnie jesteś umieszczany w swoim edytorze. Aby włączyć punktowanie, skasuj symbol % z pierwszej kolumny linii nagłówkowej, którą chcesz punktować.

Innym sposobem konfigurowania pliku punktacyjnego jest jego ręczna edycja. Oto przykładowy plik punktacyjny:

 [news.software.readers]
   Score: 9999
   % Wszystkie artykuły są dobre
   Subject: slrn
   Score: 9999
   % To jest ktoś, kogo chcę słyszeć
   From: [email protected]
   Score = -9999
   Subject: <f?agent>
 [comp.os.linux.*]
   Score: -10
   Expires: 1/1/1996
   Subject: swap
   Score: 20
   Subject: SunOS
   Score: 50
   From: Linus
   % Usuń wszystkie artykuły crosspostowane na grupę adcocacy
   Score: -9999
   Xref: advocacy
   ~From: Linus
   % Od osoby tej nie chcę nic słyszeć, chyba że napisze coś o
   % `gizmos', lecz tylko w comp.os.linux.development.*
   Score: -9999
   From: [email protected]
   ~Subject: gizmo
   ~Newsgroup: development
 
   % Lubię ich śledzić
   [alt.fan.warlord]
   Score:: 20
   Subject: larry
   Subject: curly

Plik ten składa się z dwóch sekcji. Pierwsza sekcja definiuje zestaw testów, stosowanych do grup news.software.readers. Następna sekcja tyczy się grup comp.os.linux.

Pierwsza sekcja zwiera trzy testy. Pierwszy test daje punktację 9999 wszelkim tematom, zawierającym łańcuch `slrn'. Następny test dotyczy się `From'. Mówi, że każdy artykuł od `[email protected]' ma uzyskać punktację 9999. Trzeci daje punktację -9999 każdemu artykułowi, którego temat zawiera słowo `agent'. Ponieważ testy są aplikowane w kolejności, to jeśli artykuł zawiera zarówno `slrn', jak i `agent', to dostanie punktację 9999. 9999 jest specjalną wartością punktacyjną.

Druga sekcja jest bardziej złożona. Tyczy się grup dyskusyjnych comp.os.linux i składa się z 5 testów. Pierwsze trzy są proste: -10 punktów dla tematu, zawierającego `swap', 20 jeśli zawiera SunOs i 50, jeśli jest to artykuł od kogoś, o nazwisku `Linus'. Znaczy to, że jeśli Bill@Somewhere napisze artykuł o tytule `Swap, Swap, Swap', to artykuł dostanie -10 punktów. Jednak jeśli Linus napisze artykuł o tym samym tytule, to uzyska -10 + 50 = 40 punktów. Zauważ, że pierwszy test ulegnie przedawnieniu na początku 1996.

Czwarty test usuwa wszystkie artykuły, które były crosspostowane na grupę advocacy, chyba że były wysłane przez Linusa. Zauważ, że jeśli słowo kluczowe rozpoczyna się od znaku `~', to działanie wyrażenia regularnego jest odwracane.

Czwarty test filtruje wiadomości od [email protected], chyba że pisze o `gizmos' na grupach comp.os.development. Znów zwróć uwagę na znak `~'.

Ostatni test zaznacza jako ważne wiadomości od Moe lub Curly w grupie alt.fan.warlord. Demonstruje to użycie warunku "OR" w pliku punktacji.

KOPIA GRZECZNOŚCIOWA

Jeśli chcesz wysłać kopię grzecznościową swojego artykułu odpowiedzi do oryginalnego nadawcy, to możesz tak zrobić, dodając do artykułu nagłówek "Cc:". Oto przykład, jak wysłać kopię grzecznościową odpowiedzi do Johna Davisa (autora slrn) na ogłoszenie nowej wersji slrn:


 Newsgroups: news.software.readers
 Subject: Re: slrn 0.8.0 Released!
 References: <[email protected]>
 Organization: a clean well lit place
 Reply-To: [email protected]
 Followup-To:
 Cc: [email protected]


 On 22 Oct 1995 01:26:45 GMT, John Davis <[email protected]> wrote:
 ...

John odbierze kopię odpowiedzi pocztą, gdzie wiadomosć zostanie poprzedzona linią tekstu, mówiącą, że [This message has also been posted.] (ta wiadomość została również wysłana na grupę dyskusyjną) (Tekst wewnątrz nawiasów może być konfigurowany w pliku .slrnrc, z pomocą parametru cc_followup_string .)

RÓŻNE USTAWIENIA

Plik inicjalizacyjny .slrnrc obsługuje też następujące komendy:

  signature       <nazwa pliku z sygnaturką>
  organization     <nazwa organizacji>
  replyto        <adres email, używany jako reply-to>
  quote_string     <łańcuch używany do cytowania artykułu>
  editor_command    <łańcuch używany do wywołania edytora>  
  scorefile       <nazwa pliku punktacyjnego>
  
Na przykład, 
  signature     .news-signature
  organization   "Society of Famous Outlaws"
  signature     "Billy the Kid"
  quote_string   ">"
  editor_command  "jed %s -g %d -tmp"
  scorefile     "News/Score"


   

PLIKI

$HOME/.slrnrc - plik inicjalizacyjny slrn

$HOME/.jnewsrc - domyślny plik newsrc slrn.

PRZYKŁAD PLIKU INICJALIZACYJNEGO

 % Oto przykładowy plik startowy czytnika slrn. Znak procenta oznacza
 % komentarz
 
 % mapowanie SERVER na NEWSRC
 %server hsdndev.harvard.edu .jnewrc-hsdndev
 %server news.uni-stuttgart.de .jnewsrc-stuttgart
 
 % następna linia jest dla serwerów, wymagających hasła
 %nnrpaccess HOSTNAME USERNAME PASSWORD
 
 
 %hostname "YOUR.HOSTNAME"
 %set username "jdoe"
 %set realname "John Doe"
 %set replyto "[email protected]"
 
 % Nazwa używanego pliku sygnaturki
 %set signature ".signature"
 
 % Znak cytowania, używany podczas odpowiadania
 quote_string ">"
 
 % jeśli niezerowe, sygnatur anie będzie włączana do cytowanego tekstu
 % odpowiedzi
 set followup_strip_signature 0
 % to wyrażenie regularne definiuje linie, uważane za linie cytowania.
 % Mówi, że wszystkie linie, zaczynające się od 0-2 spacji i znaku
 % >, <, :, |, lub = są liniami cytowanymi.
 ignore_quotes "^ ? ?[><:=|]"
 
 % To ustawia łańcuch followup. Rozpoznawane są tu następujące specyfikatory
 % formatu: %d:data, %r:nazwa rzeczywista, %f:email, %s:temat,
 %       %m:msgid, %n:grupy dyskusyjne, %%: procent 
 followup "On %d, %r <%f> wrote:"
 
 %Własne nagłówki do dodania podczas odpowiedzi
 %set custom_headers "X-Whatever: bla-Misc: bla bla"
 
 % Używana przeglądarka WWW. Klawisz 'U' w trybie artykułowym przeszukuje
 % artykuł w poszukiwaniu URL i wywołuje Xbrowser (jeśli pracuje w X),
 % lub w przeciwnym wypadku non_Xbrowser
 set Xbrowser "netscape %s &"
 set non_Xbrowser "lynx %s"
 % Jeśli obecny jest autobaud, wielkość wyjścia będzie synchronizowana
 % z wielkością baud
 %autobaud
 
 % jeśli niezerowe, przy wejściu w tryb artykułowy wyświetl najpierw
 % (pierwszy?) artykuł
 % if non-zero, display first article when entering article-mode.
 set show_article 0
 
 % jeśli niezerowe, pokaż opis grupy dyskusyjnej
 set show_descriptions 1
 % kolumna, przy której rozpoczynają się opisy
 set group_dsc_start_column 40
 % Jeśli niezerowe, nie są robione kopie zapasowe newsrc
 set no_backups 0
 
 % Jeśli zero, nie rób beepów. Jeśli 1, wysyłaj beep. Jeśli 2, wysyłaj tylko
 % wizualny dzwonek. Jeśli 3, wysyłaj obydwa.
 set beep 1
 
 % Jesli niezerowe, slrn automatycznie będzie się zapisywał do nowych grup.
 % domyślnie 0.
 set unsubscribe_new_groups 0
 
 % Jeśli niezerowe, wszystkie tytuły tematów zostaną wyświetlone, nawet gdy
 % wiele może być zduplikowanych.. Wartość 0 powoduje, że ekran wygląda
 % spokojniej. 
 set show_thread_subject 0
 
 % Włącz obsługę myszy w xterm: 1 włącza, 0 wyłacza
 set mouse 0
 
 % Ustawienie któregoś z nich na 0 umożliwi ci przechodzenie bezpośrednio do
 % następnego artykułu/grupy, bez potwierdzanai
 set query_next_group 1
 set query_next_article 1
 
 % jeśli zero, nie zobaczysz znaku zachęty "next group:". Nie jest to to
 % samo co zmienna 'query_next_group'.
 set prompt_next_group 1
 
 % Ustaw to na 0 dla wyłączenia potwierdzeń przy odpowiadaniu,
 % wychodzeniu, ...
 set confirm_actions 1
 
 % Jeśli 0, nie wyświetlaj nazwiska autora. Jeśli 1, wyświetlaj temat, a
 % potem nazwisko. Jeśli 2, wyświetlaj nazwisko, potem temat.
 set author_display 2
 
 % 0: zachowuj wszystkie grupy podczas pisania do newsrc
 % 1: nie zachowuj żadnych grup, do których nie jesteś zapisany
 % 2: nie zachowuj żadnych nieprzeczytanych-niezapisanych grup
 set write_newsrc_flags 1
 
 % Jeśli większe niż 0, do nadawcy będzie generowanya automatycznie nagłówek
 % Cc: (podczas followupów). Jeśli -1, najpierw będzie pytanie.
 set cc_followup 0
 cc_followup_string "[This message has also been posted.]"
 
 % Komenda sendmail umożliwia podstawienie innego mailera. Upewnij się, że
 % obsługuje taki sam interfejs jak sendmail!
 %set sendmail_command "/usr/lib/sendmail -oi -t -oem -odb"
 
 
 % nazwa pliku punktacyjnego (względem katalogu domowego)
 scorefile "News/Score"
 
 % Nazwa katalogu gdzie umieszczane są zdekodowane pliki (względem katalogu
 % domowego)
 set decode_directory "News"
 % katalog gdzie zachowywane są inne pliki
 set save_directory "News"
  
 % komenda, używana do wywoływania edytora. W poniższym przykładzie %s
 % określa nazwę pliku, a %d określa początkowy numer linii
 %editor_command "jed %s -g %d -tmp"
 
 % Jesli niezerowe, pliki używane do nadawania, odpowiadania będą
 % składowane jako pliki tymczasowe w katalogu określonym przez zmienną
 % środowiskową TMPDIR, lub w /tmp
 set use_tmpdir 0
 
 % 0: nie sortuj. 1: wątkuj. 2: sortuj według tematu
 % 3: włątkuj wynik sortowania tematów
 % 4: sortuj punktacyjnie. 5: wątkuj wynik 4.
 set sorting_method 3
 set display_score 0
 
 % Jeśli niezerowe, wątki będą nierozwinięte po wejściu do grupy
 set uncollapse_threads 0
 
 % Jeśli niezerowe, slrn spróbuje odczytać podczas startu plik active. Może
 % to prowadzić do szybszego startu JEŚLI twoje połączenie sieciowe jest
 % dość szybkie. W przeciwnym wypadku NIE UŻYWAJ TEGO. Jeśli możesz, polecam
 % ustawienie 1
 set read_active 0
 
 % Jeśli niezerowe, a read_active jest zerem, slrn spróbuje użyć komendy
 % XGTITLE podczas listowania niezapisanych grup
 set use_xgtitle 0
 
 % Co zawijać podczas zawijania artykułu:
 % 0 lub 4 ==> zawiń ciało
 % 1 lub 5 ==> zawiń nagłówki, ciało
 % 2 lub 6 ==> zawiń cytowany tekst, ciało
 % 3 lub 7 ==> zawiń nagłówki, cytowany tekst, ciało
 % Wyższe liczby wskazują że każdy artykuł będzie zawijany automatycznie
 set wrap_flags 4
 
 % Maksymalna liczba artykułów, odczytywana do zapytania slrn. Domyślnie 100.
 % Aby wyłączyć pytanie, wstaw 0
 set query_read_group_cutoff 100
 
 % Liczba linii, odczytywanych od serwera między procentowymi odświeżeniami
 % licznika. Liczba ta będzie zależeć od szybkości połączenia z twoim
 % serwerem
 set lines_per_update 100
 
 %---------------------------------------------------------------------------
 % obsługa mime
 %---------------------------------------------------------------------------
 set use_mime 1
 set mime_charset "iso-8859-1"
 % jesli niezerowe, wołaj metamail dla formatów mime, których slrn nie
 % potrafi obsłużyć.
 set use_metamail 1
 
 % Jeśli niezerowe, w lewym marginesie okna nagłówka będą wyświetlane liczby
 % nagłówków. Liczby te mogą być używane jako ``wybieracze wątków''.
 set use_header_numbers 1
 
 % Jeśli niezerowe, pytaj o ponowne połączenie, jeśli padnie NNTP. Jeśli
 % zero, próba jest dokonywana bez pytania.
 set query_reconnect 1
 
 % Znak używany do ukrywania spojlerów:
 set spoiler_char '*'
 
 
 %---------------------------------------------------------------------------
 % Lokalna konfiguracja składowania
 %---------------------------------------------------------------------------
 % set spool_inn_root "/export/opt/inn"
 % set spool_root "/export/news"
 % set spool_nov_root "/export/news"
 %
 %% -- następujące nazwy plików są względne do spool_root
 %
 % set spool_nov_file ".overview"
 % set spool_active_file "data/active"
 % set spool_activetimes_file "data/active.times"
 % set spool_newsgroups_file "data/newsgroups"
 
 
 %---------------------------------------------------------------------------
 % Obsługa GroupLens
 %---------------------------------------------------------------------------
 %set use_grouplens 1
 %color grouplens_display blue white
 %set grouplens_host      "grouplens.cs.umn.edu"
 %set grouplens_port      9000
 %set grouplens_pseudoname   "YOUR_PSEUDONAME"
 %grouplens_add "rec.cooking.recipes"
 %grouplens_add "comp.os.linux.misc"
 %------------
 % Kolory
 %------------
 color header_number green white
 color normal black white
 color error red white
 color status yellow blue
 color normal black white
 color error red white
 color status yellow blue
 color group blue white
 color article blue white
 color cursor brightgreen white
 color author magenta white
 color subject black white
 color headers brightcyan white
 color menu yellow blue
 color menu_press yellow blue
 color tree red white
 color quotes red white
 color thread_number blue white
 color high_score red white
 color signature red white
 color description blue white
 color tilde green white
 
 %-----------------------------------------------------
 % Czarnobiałe atrybuty dla terminali monochromatycznych
 %-----------------------------------------------------
 mono normal      none
 mono header_number   none
 mono error       blink bold
 mono status      reverse
 mono group       bold
 mono article      none
 mono cursor      bold reverse
 mono author      none
 mono subject      none
 mono headers      bold
 mono menu       reverse
 mono menu_press        none
 mono tree       bold
 mono quotes      underline
 mono thread_number   bold
 mono high_score        bold
 mono signature     none
 mono description    none
 %------------------------ Mapaklawiszowa group------------------------
 
 setkey group  add_group    "A"  % dodaj nową grupę
 setkey group  bob       "\<" % początek bufora
 setkey group  bob       "^K\OA"
 setkey group  bob       "^K\[A"
 setkey group  catch_up    "C"  % zaznacz grupę jako przeczytaną
 setkey group  down      "\OB" % następna grupa
 setkey group  down      "\[B"
 setkey group  down      "^N"
 setkey group  eob       "\>" % koniec bufora
 setkey group  eob       "^K\OB"
 setkey group  eob       "^K\[B"
 setkey group  group_search_forward  "/"
 setkey group  help      "?"
 setkey group  pagedown    "^D"  % następna strona grup
 setkey group  pagedown    "\[6~"
 setkey group  pagedown    "^V"
 setkey group  pageup     "\V" % poprzednia strona grup
 setkey group  pageup     "^U"
 setkey group  pageup     "\[5~"
 setkey group  post      "P"
 setkey group  quit      "Q"
 setkey group  redraw     "^L"
 setkey group  redraw     "^R"
 setkey group  refresh_groups "G"
 setkey group  save_newsrc   "X"
 setkey group  select_group  ""  % odczytaj artykuły z grupy
 setkey group  select_group  " "
 setkey group  subscribe    "S"  % zapisz się do grupy
 setkey group  suspend     "^Z"
 setkey group  toggle_group_display  " 33A"
 setkey group  toggle_score  "K"
 setkey group  toggle_hidden  "l"
 setkey group  toggle_list_all "L"
 setkey group  unsubscribe   "U"  % wypisz się z grupy
 setkey group  up       "\OA" % poprzednia linia
 setkey group  up       "\[A"
 setkey group  up       "^P"
 
 %---------------- Mapaklawiszowa article -------------------------------
 
 setkey article goto_article  "j"
 setkey article pipe_article  "|"
 setkey article skip_quotes   "	"
 
 setkey article pageup     "^U"
 setkey article pageup     "\[5~"
 setkey article pageup     "\V"
 
 setkey article pagedn     "\[6~"
 setkey article pagedn     "^D"
 setkey article pagedn     "^V"
 
 setkey article post "P"
 setkey article toggle_show_author "\a"
 setkey article get_parent_header "\p"
 setkey article catchup_all   "c"
 setkey article catchup_all   "\c"
 setkey article uncatchup_all  "\u"
 setkey article catchup     "\C"
 setkey article uncatchup    "\U"
 setkey article scroll_dn    " "   % przewiń do następnej strony artykułu lub wybierz artykuł
 setkey article scroll_up    "^?"  % przewiń do następnej stronyartykułu
 setkey article scroll_up    "b"   % (scroll_up lub article_pageup)
 setkey article article_lineup "\\[A" % Przewiń artykuł linię w górę
 setkey article article_lineup "\\OA"
 setkey article article_linedn "\\[B" % Przewiń artykuł linię w dół
 setkey article article_linedn "\\OB"
 setkey article article_linedn ""
 setkey article article_search "/"   % Szukaj wprzód w artykule
 setkey article author_search_forward "a"   % Szukaj wprzód autora
 setkey article author_search_backward "A"   % Szukaj wstecz autora
 setkey article cancel     "\^C"  % Anuluj artykuł
 setkey article delete     "d"   % Zaznacz artykuł za przeczytany i przejdź do następnego nieczytanego
 setkey article down      "^N"  % Przejdź do następnego artykułu
 setkey article down      "\[B"
 setkey article down      "\OB"
 setkey article mark_spot   ";"   % Zaznacz artykuł
 setkey article exchange_mark ","   % Zaznacz artykuł i przejdź do poprzedniego zazanaczenia
 setkey article followup    "f"   % Followup
 setkey article forward        "F"   % Forward
 setkey article help      "?"   % Pokaż pomoc
 setkey article hide_article  "H"   % Uktyj okno artykułu.
 setkey article art_eob    ">"   % idź na koniec artykułu
 setkey article left      "\OD"
 setkey article left      "\[D"
 setkey article next      "n"   % następny nieczytany artykuł
 setkey article skip_to_next_group   "N"   % następna grupa
 setkey article prev      "p"   % poprzedni nieczytany artykuł
 setkey article quit      "q"   % Wyjdź do trybu wyboru grupy.
 setkey article redraw     "^L"  % Odśwież wyświetlacz
 setkey article redraw     "^R"
 setkey article reply     "r"   % odpowiedz do autora artykułu
 setkey article art_bob    "<"   % Idź na początek artykułu
 setkey article right     "\[C"
 setkey article right     "\OC"
 setkey article save      "O"   % Dołącz do pliku w formacie unix mail
 setkey article subject_search_forward "s"   % Szukaj wprzód/wstecz artykułu o podanym temacie
 setkey article subject_search_backward    "S"
 setkey article suspend        "^Z"  % Zawieś czytnik
 setkey article toggle_rot13  "\R"
 setkey article toggle_sort   "\S"
 setkey article toggle_headers "t"   % Włącz/wyłacz wyświetlanie nagłówków
 setkey article toggle_quotes "T"
 setkey article undelete    "u"   % Zaznacz artykuł jako nieprzeczytany
 setkey article up       "^P"  % Przejdź do poprzedniego artykułu
 setkey article up       "\OA"
 setkey article up       "\[A"
 setkey article header_bob   "\<"  % Przejdź do pierwszego artykułu listy
 setkey article header_eob   "\>"  % Przejdź do ostatniego artykułu listy
 setkey article shrink_window  "^^"  % Ctrl-6 or Ctrl-^   % Skurcz okno nagłówków
 setkey article enlarge_window "^"   % Shift-6 or just ^   % Powiększ okno nagłówków
 
 %setkey article skip_to_prev_group ""   % Bez domyślnych wiązań
 %setkey article fast_quit     ""   % bez domyślnych wiązań
 
 % Oto specjalna przeróbka dla terminali HP by uzyskać strzałki.
 % Są jeszcze jakieś terminale gdzie nie ma strzałek w ANSI?
 #if$TERM hpterm
  setkey group up "\A"    % "^(ku)"
  setkey group down "\B"   % "^(kd)"
  setkey article down "\B"
  setkey article up "\A"
  setkey article left "\D"
  setkey article right "\C"
 #endif

AUTOR

John E. Davis <[email protected]>

PODZIĘKOWANIA

(Lista jest niekompletna)

Howard Goldstein <[email protected]> - odświeżanie tego podręcznika.

Andrew Greer <[email protected]> - port VMS.

Jay Maynard <[email protected]> - port OS/2.

Michael Elkins <[email protected]> - kod MIME.

Lloyd Zusman <[email protected]> - udoskonalenia kosmetyczne.

J.B. Nicholson-Owens <[email protected]> - intensywne testowanie.

Mark Olesen <[email protected]> - wskazówki i pomoc w wersji AIX.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 slrn

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.