shuf(1) tworzy losowe permutacje

SKŁADNIA

shuf [OPCJA]... [PLIK]
shuf -e [OPCJA]... [ARGUMENTY]...
shuf -i DOLNA-GÓRNA [OPCJA]...

OPIS

Wypisuje losową permutację wierszy wejściowych na standardowe wyjście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-e, --echo
traktuje każdy ARGUMENT jak wiersz wejściowy
-i, --input-range=DOLNA-GÓRNA
traktuje każdą liczbę od DOLNEJ do GÓRNEJ jako wiersz wejściowy
-n, --head-count=LICZBA
wypisuje co najwyżej LICZBĘ wierszy
-o, --output=PLIK
wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjście
--random-source=PLIK
pozyskuje losowe bajty z PLIKU
-r, --repeat
wypisywane wiersze mogą się powtarzać
-z, --zero-terminated
kończy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu shuf proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Paula Eggerta.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.