powl(3) funkcja potęgowa

Other Alias

pow, powf

SKŁADNIA

#include <math.h>


double pow(double x, double y);
float powf(float x, float y);
long double powl(long double x, long double y);

Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

powf(), powl():

_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja pow() zwraca wartość x podniesioną do potęgi y.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x podniesioną do potęgi y.

Jeżeli x jest wartością skończoną mniejszą niż 0 i y jest wartością skończoną niebędącą liczbą całkowitą, występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 0.0.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych niżej, jeżeli x lub y wynosi NaN, to wynikiem jest również NaN.

Jeśli x wynosi +1, to wynikiem jest 1.0 (nawet gdy y wynosi NaN).

Jeśli y wynosi 0, to wynikiem jest 1.0 (nawet gdy x wynosi NaN).

Jeśli x wynosi +0 (-0) i y jest nieparzystą liczbą całkowitą większą od 0, to zwracane jest +0 (-0).

Jeśli x wynosi 0 i y jest większe od zera, ale nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to zwracane jest +0.

Jeśli x wynosi -1 i y jest dodatnią lub ujemną nieskończonością, to wynikiem jest 1.0

Jeśli wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 1 i y jest ujemną nieskończonością, to wynikiem jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1 i y jest ujemną nieskończonością, to wynikiem jest +0.

Jeśli wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 1 i y jest dodatnią nieskończonością, to wynikiem jest +0.

Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1 i y jest dodatnią nieskończonością, to wynikiem jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest nieparzystą liczbą całkowitą mniejszą od 0, to zwracane jest -0.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest mniejsze od 0 i nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest nieparzystą liczbą całkowitą większą od 0, to zwracana jest ujemna nieskończoność.

Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest większe od 0 i nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności i y jest mniejsze od 0, to zwracane jest +0.

Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności i y jest większe od 0, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

Jeśli x jest równe +0 lub -0 oraz y jest nieparzystą liczbą całkowitą mniejszą od 0, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z takim samym znakiem, jak znak x.

Jeśli x jest równe +0 lub -0 oraz y jest mniejsze od 0, ale nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x jest ujemne, a y jest liczbą skończoną, ale niecałkowitą
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Błąd bieguna: x wynosi zero, a y jest ujemne
errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

W wersji 2.9 i wcześniejszych biblioteki glibc w razie wystąpienia błędu bieguna errno jest ustawiane na EDOM zamiast na ERANGE, jak tego wymaga standard POSIX. Zostało to poprawione w wersji 2.10 biblioteki glibc.

Jeżeli x jest ujemne, to dla dużych ujemnych lub dodatnich wartości y funkcje zwracają NaN z errno ustawionym na EDOM i generują wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID). Na przykład dla pow() można zaobserwować to zachowanie, jeśli wartość bezwzględna z y jest większa niż około 9.223373e18.

W wersji 2.3.2 i wcześniejszych biblioteki glibc, w przypadku wystąpienia przepełnienia w górę lub w dół, pow() generuje wyjątek przepełnienia oraz niewłaściwy wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.