numfmt(1) przetwarza liczby z/na postać czytelną dla człowieka

SKŁADNIA

numfmt [OPCJA]... [LICZBA]...

OPIS

Przetwarza LICZBY lub liczby ze standardowego wejścia, jeśli nie podano żadnej w wierszu polecenia.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

--debug
wyświetla ostrzeżenia o nieprawidłowym wejściu
-d, --delimiter=X
używa X zamiast białej spacji do oddzielania pól
--field=N
zastępuje liczbę w wejściowym polu N (domyślnie: 1)
--format=FORMAT
używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf; zob. poniżej FORMAT
--from=JEDNOSTKA
automatycznie przelicza liczby wejściowe na JEDNOSTKI; domyślną jest none; zob. poniżej JEDNOSTKI
--from-unit=N
określa rozmiar jednostki wejściowej (zamiast domyślnego: 1)
--grouping
używa grupowania cyfr z ustawień lokalnych np. 1,000,000 (co oznacza, że nie ma to wpływu przy ustawieniach lokalnych C/POSIX)
--header[=N]
wypisuje (bez konwersji) pierwszych N wierszy nagłówka; jeśli nie podano N, to używana jest wartość domyślna 1
--invalid=TRYB
tryb niepowodzenia dla nieprawidłowych liczb: TRYB może przyjąć wartość abort (domyślnie), fail, warn, ignore
--padding=N
wyrównuje wyjście do N znaków; dodatnia wartość N wyrówna do prawej, ujemna do lewej; wyrównanie nie zajdzie, jeśli wyjście jest szersze niż N; domyślnie ma miejsce automatyczne wyrównywanie, jeśli znaleziona zostanie biała spacja
--round=METODA
używa METODY do zaokrąglania przy przeliczaniu; METODĄ może być up, down, from-zero (domyślnie), towards-zero, nearest
--suffix=PRZYROSTEK
dodaje PRZYROSTEK do wypisywanych liczb i akceptuje opcjonalny PRZYROSTEK w liczbach wejściowych
--to=JEDNOSTKA
automatycznie przelicza liczby wejściowe na JEDNOSTKI; zob. poniżej JEDNOSTKI
--to-unit=N
wyjściowy rozmiar jednostki (zamiast domyślnego: 1)
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

opcje JEDNOSTEK:

none
nie zachodzi automatyczne dopasowanie; przyrostki spowodują błąd
auto
akceptuje opcjonalny przyrostek jedno- lub dwuliterowy:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
si
akceptuje opcjonalny przyrostek jednoliterowy:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
iec
akceptuje opcjonalny przyrostek jednoliterowy:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
akceptuje opcjonalny przyrostek dwuliterowy:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

FORMAT musi nadawać się do wypisania jako jeden zmiennoprzecinkowy argument "%f". Opcjonalny pojedynczy cudzysłów (%'f) włączy --grouping (jeśli jest to obsługiwane przez aktualne ustawienia językowe). Opcjonalny argument szerokości (%10f) wyrówna wyjście. Opcjonalna zerowa szerokość (%010f) wyrówna liczbę do zera. Opcjonalny argument ujemny (%-10f) wyrówna wynik do lewej strony.

Kod zakończenia wynosi 0 przekonwertowano z powodzeniem wszystkie liczby wejściowe. Domyślnie numfmt zatrzyma się przy pierwszym nieudanym przekształceniu z kodem zakończenia 2. Opcja --invalid=fail spowoduje wyświetlenie ostrzeżenia przy każdej nieudanej konwersji i zakończenie z kodem równym 2. Opcja --invalid=warn daje ten sam efekt jeśli chodzi o ostrzeżenia, ale kod wyjścia wynosi 0. Opcja --invalid=ignore powoduje brak diagnostyki błędów i kod zakończenia równy 0.

PRZYKŁADY

$ numfmt --to=si 1000
-> "1.0K"
$ numfmt --to=iec 2048
-> "2.0K"
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> "4.0Ki"
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> "1000"
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> "1024"
$ df | numfmt --header --field 2 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu numfmt proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Assafa Gordona.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.