mt(1) sterowanie działaniem napędu taśm magnetycznych

SKŁADNIA

mt
[-V] [-f urządzenie] [--file=urządzenie] [--version] działanie [licznik]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Ta strona podręcznika man opisuje polecenie mt w wersji GNU.

mt wykonuje zadane działanie, dla napędu taśmy. Działanie musi być jednym z podanych poniżej.

Domyślne urządzenie taśmowe, którego dotyczą działania pobierane jest z pliku /usr/include/sys/mtio.h podczas kompilacji mt. Może być unieważnione przez podanie nazwy pliku urządzenia w zmiennej środowiskowej TAPE lub w wierszu poleceń (patrz niżej), który z kolei unieważnia również zmienną środowiska.

Urządzenie musi być albo specjalnym plikiem znakowym albo zdalnym napędem taśmowym. Chcąc posłużyć się jako archiwum napędem taśmowym umiejscowionym na innej maszynie, powinieneś użyć nazwy pliku rozpoczynającej się od `NAZWAHOSTA:'. Nazwa hosta może być poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem `@'. Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku `~/.rhosts' tego użytkownika).

Poniżej podano dostępne działania. Akceptowane są jednoznaczne skróty. Nie wszystkie działania są dostępne na wszystkich systemach, nie wszystkie też działają ze wszystkimi typami napędów taśmowych. Niektóre z działań opcjonalnie przyjmują licznik powtórzeń, który można podać po nazwie działania. Domyślną wartością licznika jest 1.

eof, weof
Zapisz licznik znaczników EOF na bieżącej pozycji.
fsf
Przesuń w przód o licznik plików. Taśma ustawiana jest na pierwszym bloku następnego pliku.
bsf
Przesuń wstecz o licznik plików. Taśma ustawiana jest na pierwszym bloku następnego pliku.
fsr
Przesuń w przód o licznik rekordów (zapisów).
bsr
Przesuń wstecz o licznik rekordów.
bsfm
Przesuń wstecz o licznik znaczników plików. Taśma ustawiana jest na znaczniku pliku, od strony początku taśmy.
fsfm
Przesuń w przód o licznik znaczników plików. Taśma ustawiana jest na znaczniku pliku, od strony początku taśmy.
asf
Przesunięcie bezwzględne do pliku numer licznik. Równoważnik przewinięcia wstecz całości taśmy, a następnie wykonania `fsf licznik'.
eom
Przesuń na koniec zapisanego nośnika taśmy (w celu dopisywania plików do taśmy).
rewind
Przewiń taśmę (na początek).
offline, rewoffl
Przewiń taśmę i, jeśli to możliwe, wysuń taśmę.
status
Wyświetl informację o stanie jednostki taśmowej.
retension
Przewiń taśmę, następnie przewiń ją w przód do końca szpuli, i powtórnie wstecz.
erase
Wymaż taśmę.
fss
(taśmy SCSI) W przód o licznik znaczników (setmarks).
bss
(taśmy SCSI) Wstecz o licznik znaczników.
wset
(taśmy SCSI) Zapisz licznik znaczników (setmarks) od bieżącej pozycji (tylko taśmy SCSI).
eod, seod
Na koniec poprawnych danych. Używany dla napędów taśmowych streamerów w celu dopisywania danych do logicznego końca taśmy.
setblk
(taśmy SCSI) Ustaw rozmiar bloku dla napędu na licznik bajtów na rekord.
setdensity
(taśmy SCSI) Ustaw kod gęstości (density) taśmy na licznik. Poprawnych wartości kodów dla konkretnego napędu należy szukać w jego dokumentacji.
drvbuffer
(taśmy SCSI) Ustaw kod bufora napędu taśmowego na licznik. Poprawną wartością dla operacji niebuforowanych jest zero a "zwyczajnie" buforowanych jeden. Znaczenie innych wartości można znaleźć w dokumentacji napędu lub, w przypadku napędu SCSI-2, w opisie standardu SCSI-2.
stoptions
(taśmy SCSI) Ustaw bity opcji sterownika urządzenia na licznik. Bity można ustawiać jako alternatywę logiczną następujących wartości: 1 włączenie buforowania zapisu, 2 włączenie zapisu asynchronicznego, 4 włączenie odczytu z wyprzedzeniem (read ahead), 8 włączenie wyjścia diagnostycznego (jeśli zostało wkompilowane w sterownik).
stwrthreshold
(taśmy SCSI) Próg zapisu dla urządzenia taśmowego ustawiany jest na licznik kilobajtów. Wartość ta musi być mniejsza lub równa rozmiarowi bufora sterownika.
seek
(taśmy SCSI) Wyszukaj do licznik bloku taśmy. Działanie to jest dostępne na niektórych streamerach Tandberg i Wangtek oraz niektórych napędach taśmowych SCSI-2.
tell
(taśmy SCSI) Podaj bieżący blok taśmy. Działanie to jest dostępne na niektórych streamerach Tandberg i Wangtek oraz niektórych napędach taśmowych SCSI-2.
densities
(taśmy SCSI) Wyświetl na standardowym wyjściu objaśnienie niektórych powszechnych kodów gęstości.
datcompression
(niektóre taśmy SCSI-2 DAT) Zapytaj lub ustaw stan kompresji (on/off). Jeżeli licznik wynosi jeden, to wyświetlany jest stan kompresji. Jeśli licznik jest równy zero, to kompresja jest wyłączana. W innych przypadkach kompresja jest włączana. Polecenie to wykorzystuje ioctl SCSI do odczytu i zapisu Data Compression Characteristics mode page (15). TYLKO UŻYTKOWNIK ROOT MOŻE KORZYSTAĆ Z TEGO POLECENIA.

mt kończy pracę z kodem 0, jeśli działanie się powiodło; 1 jeżeli podano niepoprawną nazwę działania lub urządzenia, zaś 2 jeśli działanie nie się udało.

OPCJE

-f, --file=urządzenie
Użyj urządzenia jako nazwy pliku napędu taśmowego, którego mają dotyczyć działania. Możesz posłużyć się napędem taśmowym innej maszyny używając nazwy pliku rozpoczynającej się od `NAZWAHOSTA:'. Nazwa hosta może być poprzedzona nazwą użytkownika i znakiem `@'. Zapewnia to dostęp do zdalnego napędu taśmowego w imieniu danego użytkownika, jeżeli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku `~/.rhosts' tego użytkownika).
-V, --version
Wyświetl numer wersji mt.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1L mt

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.