manpath(5) format pliku /etc/manpath.config

OPIS

Plik konfiguracyjny ścieżek przeszukiwania stron podręcznika stosowany jest przez narzędzia obsługi stron podręcznika do oszacowania ścieżek manpath użytkowników na bieżąco, podczas wykonywania programu. Wskazuje, jakie hierarchie stron man (manpaths) powinny być traktowane jako globalne oraz przypisuje im katalogi, które będą użyte do składowania plików cat.

Jeżeli jest już ustawiona zmienna środowiska $MANPATH, to informacja zawarta w /etc/manpath.config nie będzie jej nadpisywać.

FORMAT

Obecnie rozpoznawane są następujące typy pól:
# komentarz
Wiersze puste bądź rozpoczynające się znakiem # zostaną uznane za komentarze i zignorowane.
MANDATORY_MANPATH element_manpath
Wiersze tej postaci wskazują ścieżki man, które powinna zawierać każda automatycznie utworzona wartość zmiennej $MANPATH. Zwykle obejmuje to /usr/man.
MANPATH_MAP element_path element_manpath
Wiersze tej postaci ustawiają odwzorowania $PATH na $MANPATH. Dla każdego elementu_path znalezionego w ścieżce $PATH użytkownika do zmiennej $MANPATH zostanie dodany element_manpath.
MANDB_MAP element_manpath [ element_catpath ]
Wiersze tej postaci wskazują, które ścieżki man powinny być traktowane jako systemowe, i opcjonalnie, gdzie powinny być składowane ich pliki cat. Ten typ pola jest szczególnie ważny, gdy man jest programem setuid, gdyż (jeżeli jest umieszczony w systemowym pliku konfiguracyjnym /etc/manpath.config, a nie w pliku konfiguracyjnym użytkownika .manpath) mówi, do których hierarchii (katalogów) stron man należy sięgać jako użytkownik setuid, a do których jako użytkownik wywołujący program.

Systemowe hierarchie stron man są zwykle składowane wewnątrz katalogu /usr jak na przykład /usr/man, /usr/local/man czy /usr/X11R6/man.

Jeśli strony cat z danej ścieżki element_manpath mają nie być przechowywane albo mają być składowane w tradycyjnym miejscu, to element_catpath można pominąć.

Tradycyjne umieszczanie stron "cat" nie jest możliwe dla hierarchii stron man zamontowanych w trybie tylko do odczytu. Z tego powodu można podać dowolną poprawną hierarchię katalogów dla ich składowania. W celu przestrzegania linuksowego FSSTND (File System Standard Group - ustalenia standardu struktury drzewa katalogów Linuksa) można posłużyć się słowem kluczowym `FSSTND' w miejscu faktycznego katalogu.

Niestety, niezbędne jest podanie wszystkich systemowych ścieżek drzew man, łącznie ze ścieżkami kolejnych systemów, jak np. /usr/man/sun czy też ścieżki NLS locale, takie jak /usr/man/de_DE.88591.

Ponieważ informacja jest analizowana wiersz po wierszu, w kolejności zapisu, każda ścieżka manpath będąca podhierarchią innej hierarchii powinna być podana jako pierwsza. W przeciwnym razie zostaną wykonane niepoprawne dopasowania. Na przykład /usr/man/de_DE.88591 musi wystąpić przed /usr/man.

DEFINE klucz wartość
Linie tej postaci definiują różnorodne zmienne konfiguracyjne - domyślny plik konfiguracyjny zawiera zmienne używane przez programy użytkowe przeglądarki stron man. Zawierają one domyślne ścieżki do różnych programów (takich jak grep i tbl) oraz domyślne argumenty wywołań tych programów.
SECTION sekcja ...
Linie w tej postaci określają porządek przeszukiwania sekcji podręcznika ekranowego. Jeżeli plik konfiguracyjny nie zawiera żadnej dyrektywy SECTION, to domyślny porządek przeszukiwania sekcji jest następujący:

SECTION 1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7

Jeśli podano wiele dyrektyw SECTION, podane w nich sekcje będą połączone.

Jeśli pewne rozszerzenie (na przykład 1mh) nie występuje w liście sekcji, to będzie wyświetlane z pozostałą częścią sekcji, do której należy. Tak więc nie ma potrzeby wymieniać wszystkich sekcji w pliku konfiguracyjnym, aby wymusić określony porządek przeszukiwania sekcji. Sekcje z rozszerzeniami będą występować po głównej sekcji (np. "1 1mh 8...").

Można użyć słowa SECTIONS jako alternatywnej nazwy tej dyrektywy.

MINCATWIDTH szerokość
Jeżeli szerokość terminalu jest mniejsza niż szerokość, to preformatowane strony podręcznika nie będą ani tworzone (jeśli ich nie ma), ani wyświetlane. Domyślną wartością jest 80.
MAXCATWIDTH szerokość
Jeżeli szerokość terminalu jest większa niż szerokość, to preformatowane strony podręcznika nie będą ani tworzone (jeśli ich nie ma), ani wyświetlane. Domyślną wartością jest 80.
CATWIDTH szerokość
Jeżeli szerokość jest większa od zera, to zawsze będą tworzone preformatowane strony podręcznika dla terminalu o podanej szerokości, niezależnie od szerokości obecnie używanego terminalu. Wartość tego ustawienia powinna być w zakresie od MINCATWIDTH do MAXCATWIDTH.
NOCACHE
Ta flaga zapobiega automatycznemu tworzeniu preformatowanych stron "cat" przez man.

BŁĘDY

Jeżeli nie są ściśle przestrzegane powyższe reguły, to narzędzia przeglądania stron man nie będą działać w pożądany sposób.

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.