logger(1) powłokowy interfejs do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3)

SKŁADNIA

logger [-dhisV ] [-f plik ] [-n serwer ] [-P port ] [-p priorytet ] [-t znacznik ] [-u gniazdo ] [komunikat ]

OPIS

Logger tworzy wpisy w dzienniku systemowym. Zapewnia interfejs na poziomie poleceń powłoki do systemowego modułu zapisu dziennika syslog(3).

Opcje:

-d, --udp
Używa połączenia pakietowego (UDP) zamiast domyślnego strumieniowego (TCP).
-i, --id
Rejestruje identyfikator procesu logger w każdym wierszu.
-f, --file plik
Zapisuje do dziennika zawartość podanego pliku. Opcji nie można łączyć z komunikatem z wiersza poleceń.
-h, --help
Wyświetla pomoc i kończy pracę
-n, --server serwer
Zapisuje do podanego zdalnego sysloga na serwerze za pomocą UDP zamiast do wbudowanych mechanizmów syslog.
-P, --port port
Używa podanego portu UDP. Domyślnym portem jest 514.
-p, --priority priorytet
Zapisuje komunikat z zadanym priorytetem Priorytet może być określony liczbowo lub jako para "podsystem.poziom-zagrożenia" ("facility.level"). Na przykład, "-p local3.info" rejestruje komunikat(y) jako o poziomie istotności info rmacyjnym pochodzące z podsystemu local3 Domyślnym priorytetem jest user.notice
-s, --stderr
Oprócz zapisu komunikatu do dziennika systemowego wysyła go na standardowe wyjście błędów.
-t, --tag znacznik
Oznakowuje każdy wiersz rejestru podanym znacznikiem
-u, --socket gniazdo
Zapisuje do podanego gniazda zamiast do wbudowanych mechanizmów syslog.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.
--
Kończy listę argumentów. Pozwala to rozpocząć komunikat minusem "-".
komunikat
Zapisuje komunikat do dziennika; jeśli go nie podano i nie została użyta flaga -f to zapis wykonywany jest ze standardowego wejścia.

Narzędzie logger kończy pracę z kodem 0 przy powodzeniu operacji, zaś >0 jeśli wystąpił błąd.

Poprawne nazwy podsystemów ("facility") to: auth, authpriv (do informacji o zabezpieczeniach o poufnym charakterze), cron, daemon, ftp, kern (nie może być wygenerowany z procesu użytkownika), lpr, mail, news, security (przestarzały synonim auth), syslog, user, uucp oraz od local0 do local7 włącznie.

Poprawne nazwy poziomów bezpieczeństwa ("level") to: alert, crit, debug, emerg, err, error (przestarzały synonim err), info, notice, panic (przestarzały synonim emerg), warning, warn (przestarzały synonim warning). Więcej informacji na temat kolejności priorytetów i przewidzianym sposobie ich użycia można przeczytać na stronie podręcznika syslog(3).

PRZYKŁADY

logger System rebooted
logger -p local0.notice -t HOSTIDM -f /dev/idmc
logger -n loghost.example.com System rebooted

STANDARDY

Polecenie logger powinno być zgodne z St -p1003.2

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie logger jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.