Locale::Po4a::TransTractor(3) ogólny moduł wyodrębniania tłumaczeń.

OPIS

Celem projektu po4a (``PO for anything'') jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze, zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

Ta klasa jest przodkiem wszystkich parserów po4a używanych do przetwarzania dokumentu w poszukiwaniu komunikatów do przetłumaczenia, wyodrębniania ich do pliku PO oraz zastępowania ich tłumaczeniami w wyjściowym dokumencie.

Bardziej formalnie mówiąc, przyjmuje następujące argumenty jako wejście:

-
dokument do przetłumaczenia;
-
plik PO zawierający tłumaczenia do użycia.

Jako wynik dostajemy:

-
inny plik PO, czego wynikiem jest wyciągnięcie komunikatów możliwych do przetłumaczenia z dokumentu wejściowego;
-
przetłumaczony dokument o takiej samej strukturze, co dokument wejściowy, ale ze wszystkimi komunikatami możliwymi do przetłumaczenia zamienionymi na tłumaczenia znalezione w wejściowym pliku PO.

Graficzna reprezentacja tego procesu:

  Dokument wejściowy --\             /--> Dokument wyjściowy
             \            /   (przetłumaczony)
             +-> funkcja parse() ---+
             /            \
  Wejściowy PO --------/             \--> Wyjściowy PO
                            (wyodrębniony)

FUNKCJE, KTÓRE TWÓJ PARSER POWINIEN NADPISAĆ

parse()
Jest to miejsce, gdzie odbywa się cała praca: parsowanie dokumentów wejściowych, generowanie wyjścia, wyodrębnianie komunikatów do przetłumaczenia. Jest to bardzo proste, jeśli użyje się funkcji opisanych poniżej, w sekcji FUNKCJE WEWNĘTRZNE. Patrz także sekcja SKŁADNIA, zawierająca przykład.

Ta funkcja jest wywoływana przez poniższą funkcję proces(), ale jeżeli wybierze się użycie funkcji new() i ręczenie się doda zawartość do dokumentu, trzeba będzie wywołać tę funkcję samemu.

docheader()
Funkcja zwraca nagłówek, który powinien zostać dodany do wygenerowanego dokumentu, odpowiednio przygotowany, tak żeby mógł być komentarzem w języku docelowym. Aby dowiedzieć się, do czego to służy, proszę przeczytać sekcję Przekazywanie deweloperom wiedzy o tłumaczeniu w po4a(7).

SKŁADNIA

Następujący przykład przetwarza listę akapitów rozpoczynających się od ``<p>''. Dla uproszczenia, zakładamy, że dokument jest dobrze sformatowany, tj. występują tylko elementy ``<p>'' i są one umieszczone na samym początku każdego akapitu.


sub parse {
my $self = shift;
PARAGRAPH: while (1) {
my ($paragraph,$pararef)=("","");
my $first=1;
my ($line,$lref)=$self->shiftline();
while (defined($line)) {
if ($line =~ m/<p>/ && !$first--; ) {
# Nie po raz pierwszy widzimy <p>.
# Włóż z powrotem bieżącą linię do wejścia,
# i dodaj zbudowany akapit do wyjścia
$self->unshiftline($line,$lref);

# Teraz, gdy dokument jest sformatowany, przetłumaczmy go:
# - Usunięcie początkowych tagów
$paragraph =~ s/^<p>//s;
# - dodanie do wyjścia początkowego elementu (nieprzetłumaczonego)
# i reszty akapitu (przetłumaczonej)
$self->pushline( "<p>"
. $document->translate($paragraph,$pararef)
);
next PARAGRAPH;
} else {
# Dodanie do akapitu
$paragraph .= $line;
$pararef = $lref unless(length($pararef));
}
# Ponowna inicjacja pętli
($line,$lref)=$self->shiftline();
}
# Nie dostaliśmy zdefiniowanej linii? Koniec pliku wejściowego.
return;
}
}

Po zaimplementowaniu funkcji parsującej, można użyć własnych klas dokumentu, używając publicznego interfejsu zaprezentowanego w następnym rozdziale.

INTERFEJS PUBLICZNY dla skryptów używających Twojego parsera

Konstruktor

process(%)
Funkcja zrobi w jednym uruchomieniu wszystko, co tylko trzeba zrobić z dokumentem po4a. Jej argumenty muszą być umieszczone w hashu. AKCJE:
a.
Czyta wszystkie pliki określone w po_in_name
b.
Czyta wszystkie oryginalne dokumenty określone w file_in_name
c.
Przetwarza (parsuje) dokument
d.
Dodaje i stosuje wszystkie podane załączniki
e.
Zapisuje przetłumaczony dokument do file_out_name (jeśli podano)
f.
Zapisuje wygenerowany plik PO do po_out_name (jeśli podano)

ARGUMENTY, poza tymi akceptowanymi przez new() (z oczekiwanym typem):

file_in_name (@)
Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać plik wejściowy.
file_in_charset ($)
Kodowanie znaków dokumentu wejściowego (jeśli nie podano, nastąpi próba określenia kodowania z dokumentu wejściowego).
file_out_name ($)
Nazwa pliku, do którego należy zapisać wynikowy dokument.
file_out_charset ($)
Kodowanie znaków wyjściowego dokumentu (jeśli nie podano, będzie użyte kodowanie znaków pliku PO).
po_in_name (@)
Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać wejściowe pliki PO zawierające tłumaczenia, które będą użyte podczas tłumaczenia dokumentu.
po_out_name ($)
Nazwa pliku, do którego powinien być zapisany wynikowy plik PO, zawierający komunikaty wyciągnięte z dokumentu wejściowego.
addendum (@)
Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać pliki załączników.
addendum_charset ($)
Kodowanie znaków załączników.
new(%)
Tworzy nowy dokument po4a. Akceptowane opcje (będące w hashu):
verbose ($)
Ustawia gadatliwość.
debug ($)
Ustawia debugowanie.

Manipulowanie plikami z dokumentacją

read($)
Dodaje kolejny dokument wejściowy na koniec istniejącego dokumentu. Argumentem jest nazwa pliku do odczytania.

Proszę zauważyć, że to niczego nie przetwarza. Należy użyć funkcji parse() po zakończeniu pakowania plików wejściowych do dokumentu.

write($)
Zapisuje przetłumaczony dokument do pliku o podanej nazwie.

Manipulowanie plikami PO

readpo($)
Dodaje zawartość pliku (którego nazwa jest podawana w argumencie) do istniejącego pliku wejściowego PO. Stara zawartość nie jest tracona.
writepo($)
Zapisuje wygenerowany plik PO do pliku o podanej nazwie.
stats()
Zwraca statystyki dotyczące tłumaczeń. Proszę zauważyć, że nie są to te same statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj są to statystyki o obecnym wykorzystaniu pliku PO, podczas gdy msgfmt wyświetla status tego pliku. Funkcja jest opakowaniem funkcji Locale::Po4a::Po::stats_get zastosowanej do wejściowego pliku PO. Przykład użycia:

  [zwykłe użycie dokumentu po4a ...]
  ($percent,$hit,$queries) = $document->stats();
  print "Znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";

Manipulowanie załącznikami

addendum($)
Więcej informacji o tym, czym są załączniki, i jak tłumacze powinni je pisać, można znaleźć w po4a(7). Aby dodać załącznik do przetłumaczonego dokumentu, wystarczy po prostu tej funkcji przekazać nazwę pliku, w którym się znajduje, i gotowe ;)

Funkcja zwraca liczbę nie będącą nullem lub błąd.

FUNKCJE WEWNĘTRZNE, używane do pisania parserów

Pobieranie wejścia, dostarczanie wyjścia

Dostarczone są cztery funkcje pobierania wejścia i zwracania wyjścia. Są one bardzo podobne do shift/unshift i push/pop. Pierwsza para dotyczy wejścia, a druga - wyjścia. Mnemonik: w wejściu interesuje Cię pierwsza linia, co daje shift, a w wyjściu chcesz dostać wynik na końcu, tak jak do robi push.
shiftline()
Funkcja zwraca kolejną linię z doc_in do przetworzenia oraz jej odnośnik (spakowany jako tablica).
unshiftline($$)
Zwraca z powrotem linię dokumentu wejściowego i jej odnośnik.
pushline($)
Dodaje nową linię na koniec doc_out.
popline()
Pobiera ostatnio wstawioną linię z doc_out.

Zaznaczanie łańcuchów znaków jako możliwych do przetłumaczenia

Dostarczona jest jedna funkcja obsługująca tekst, który powinien być przetłumaczony.
translate($$$)
Argumenty obowiązkowe:
-
Łańcuch znaków do przetłumaczenia
-
Odnośnik tego komunikatu (tj. pozycja w pliku wejściowym)
-
Typ tego komunikatu (tj. tekstowy opis jego roli w strukturze; używany w Locale::Po4a::Po::gettextization(); patrz także po4a(7), sekcja Proces przekształcania do formatu gettext: jak to działa?)

Funkcja przyjmuje także kilka dodatkowych argumentów. Muszą być zorganizowane jako hash. Na przykład:

 $self->translate("string","ref","type",
          'wrap' => 1);
wrap
flaga logiczna określająca, czy traktujemy białe znaki w komunikacie jako nieistotne. Jeśli tak, to funkcja przed wyszukaniem lub wyciągnięciem tłumaczenia kanonizuje komunikat, a następnie zawija tekst tłumaczenia.
wrapcol
kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).
comment
dodatkowy komentarz do dodania do wpisu.

Akcje:

-
Dodaje nowy komunikat, odnośnik i typ do po_out.
-
Zwraca tłumaczenie tekstu (znalezione w po_in), tak że parser może zbudować doc_out.
-
Obsługuje kodowania znaków, aby zmienić kodowanie komunikatów przed wysłaniem do po_out i przed zwróceniem tłumaczeń.

Różne funkcje

verbose()
Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora, podano opcję verbose.
debug()
Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora podano opcję debug.
detected_charset($)
Mówi TransTractorowi, że w dokumencie źródłowym wykryto nowe kodowanie znaków (podane jako pierwszy argument wywołania). Zwykle kodowanie może być odczytane z nagłówka dokumentu. Pozostawione będzie tylko pierwsze kodowanie znaków, pochodzące albo z argumentów funkcji process(), albo z dokumentu.
get_out_charset()
Funkcja zwraca kodowanie znaków, które powinno być użyte w dokumencie wyjściowym (zazwyczaj użyteczne do zamienienia wykrytego kodowania znaków dokumentu wejściowego, tam gdzie został znaleziony).

Użyje wyjściowego kodowania znaków podanego w linii poleceń. Jeśli go nie podano, użyje kodowania znaków wejściowego pliku PO, a jeżeli jako to kodowanie w pliku był ustawiony domyślny tekst ``CHARSET'', to zwróci kodowanie znaków wejściowego dokumentu, tak że nie zostanie przeprowadzona żadna konwersja kodowań.

recode_skipped_text($)
Funkcja zwraca tekst przekazany jako argument przekodowany z kodowania znaków dokumentu wejściowego na kodowanie znaków dokumentu wyjściowego. Nie jest to potrzebne podczas tłumaczenia komunikatu (translate() wszystko przekodowuje samodzielnie), ale wtedy, gdy pominięto komunikat z dokumentu wejściowego, a dokument wyjściowy powinien mieć spójne kodowanie znaków.

DALSZE WSKAZÓWKI

Mankamentem obecnego TransTractora jest brak obsługi dokumentów zawierających wszystkie języki naraz, jak na przykład szablony debconf lub pliki .desktop.

Aby rozwiązać ten problem, jedynymi potrzebnymi zmianami w interfejsie są:

-
pobieranie hasha jak po_in_name (lista dla języka)
-
dodawanie argumentu do przetłumaczenia, wskazując język docelowy
-
stworzenie funkcję pushline_all, która robiłaby pushline jej zawartości dla wszystkich języków, używając składni podobnej do składni map:

  $self->pushline_all({ "Description[".$langcode."]=".
             $self->translate($line,$ref,$langcode) 
            });

Zobaczymy, czy to wystarczy ;)

AUTORZY

 Denis Barbier <[email protected]>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)
 Jordi Vilalta <[email protected]>